Bij de Tweede Kamer ligt een voorstel om mensen met uitkeringen die gerelateerd zijn aan de gezinssamenstelling – denk aan kinderbijslag, AOW en bijstand – aan een nadere controle te onderwerpen. De uitkerende instanties mochten al veel: zo kunnen het UWV en de SVB huiscontroles afleggen wanneer ze

...

De winkelketen V&D heeft naar 1500 klanten een overzicht gemaild met gegevens van andere klanten. 
In het excelbestand, dat gisteren is verzonden, stonden de naam, bestelling, het adres en de e-mail van bijna 6000 consumenten.

Klanten die de gegevens in hun mailbox kregen, hebben excuus gekregen en een

...

De Europese Commissie heeft samen met het bedrijfsleven en diverse maatschappelijke organisaties richtlijnen voor bedrijven opgesteld voor het gebruik van rfid-tags. De regels moeten de privacy van burgers waarborgen. Bedrijven moeten alle privacyrisico's van nieuwe rfid-toepassingen in kaart

...

Een paar jaar geleden voerde privacy de boventoon in de discussie in de gemeenteraad over cameratoezicht in de binnenstad. Dit geluid is vrijwel verstomd. Het gaat nu in de discussie vooral over manieren om het cameratoezicht uit te breiden. Dit toezicht wordt gezien als een noodzakelijke

...

Het college van b&w heeft de pilot 'cameratoezicht via internet' geëvalueerd daaruit blijkt dat een algemene betrokkenheid van burgers bij het verbeteren van de veiligheid met behulp van cameratoezicht via internet er niet is. 

Tijdens de pilot zijn bij het uitkijken van de beelden nooit

...

1  In hoeverre is het (nog steeds) mogelijk dat, als iemands NAW-gegevens (naam-, adres- en woonplaatsgegevens) en burgerservicenummer worden gestolen, een ander op zijn naam een DigiD kan aanvragen, met onder andere als gevolg dat teruggaven van de Belastingdienst op een verkeerde rekening

...

Bij eerste nota van wijziging bij dit wetsvoorstel (Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 7) is aan de officier van justitie, na schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris, en de rechter-commissaris de bevoegdheid toegekend om van een minderjarige, die niet wordt verdacht van een misdrijf, zonder

...

Artsen willen snel praten na torpedering EPD

Denk niet dat door de torpedering van het L-EPD door de senaat het gevaar geweken is. Diverse stemmen roepen nu vooral op om Regionaal door te gaan en je hoort al stemmen om deze Regionale EPD's te verbinden tot inter- of bovenregionale EPD's. Dan moet je

...

Justitie in de Amerikaanse staat New Jersey onderzoekt of smartphone-apps heimelijk persoonlijke gegevens van de gebruiker versturen aan leveranciers en adverteerders. Dataverzameling zonder expliciete kennisgeving of toestemming van de gebruiker is in de VS strijdig met federale wetten.

Het

...

Ruim twintig techreuzen waaronder Google en Facebook hebben een klacht ingediend bij de hoogste Franse rechtelijke instantie vanwege de eis dat deze bedrijven privégegevens van gebruikers minimaal een jaar moeten opslaan.

De bedrijven komen in opstand tegen een besluit van de Franse overheid dat

...

Vragen aan de ministers van Veiligheid van Justitie en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over gebruikmaking van bedrijven en hun diensten van gedragsprofilering over internetgebruikers

2.  Deelt u de mening dat het probleem zich niet beperkt tot onrechtmatig cookiegebruik maar dat het

...

De Vrijheidslezing is een jaarlijkse diepteanalyse van de staat van de vrijheid, zowel in Amsterdam als elders op de wereld, op 5 mei zal de flamboyante Rotterdamse strafpleiter Mr. Inez Weski deze voordragen.

Vrijheid in Nederland staat onder druk. Individuele persoonsgegevens zijn niet meer

...

Nederland staat open voor uitleveren Gonggrijp 

Minister Uri Rosenthal sluit niet uit dat Nederland XS4ALL-oprichter en stemcomputercriticus Rop Gonggrijp gaat uitleveren aan de VS. De procedure is volgens hem met voldoende waarborgen omkleed.

Dat blijkt uit antwoorden van de Minister van

...

SP wil parlementair onderzoek EPD

De SP-fractie in de Tweede Kamer wil dat er een parlementair onderzoek komt naar de gang van zaken rond het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). SP-Kamerlid Renske Leijten vindt dat de Kamer antwoord moet vinden op vragen als hoe dit heeft kunnen gebeuren.

...