DNA

Het bedrijf BrainCompass heeft een DNA-analyse ontwikkeld die als basis dient voor assessments op het gebied van leiderschap, consultants en sales. Vrijwillige deelnemers leveren hun speeksel in, op basis van waarvan het model op DNA-profiel samenstelt. Uitgangspunt vormt een vijftal biologische systemen, waaronder ‘dopamine’ en ‘oxytocine’, zo legt CEO Loek Worm uit. 

Het totale plaatje waarmee de trainers en coaches aan de slag gaan, is niet alleen gebaseerd op het DNA-onderzoek. Er wordt ook gewerkt met materiaal dat komt uit: de hechtingsstijl die je ontwikkelt van je geboorte tot je derde levensjaar (gemeten via een vragenlijst), de ontwikkeling van de persoonlijkheid tot je 21e (via ‘the big five’) en de ontwikkeling als professional (21+).

De BrainCompass-methodiek

  1. DNA-analyse. Met een DNA-kit wordt speeksel afgenomen, dat in het laboratorium verder wordt onderzocht.
  2. Ontwikkelassessment. Via een vragenlijst die in dertig minuten is ingevuld, worden de persoonlijkheidkenmerken vastgesteld die zijn ontwikkeld na je geboorte.
  3. Terugkoppeling. Je krijgt een online rapport waarin de resultaten van de DNA-analyse en het ontwikkelassessment worden gecombineerd.
  4. Ontwikkeltraject. In samenspraak met elkaar wordt er een plan gemaakt om te werken aan je kwaliteiten. Als er bijvoorbeeld uit komt dat je nog wat empathie nodig hebt om je functie goed uit te voeren, dan zal daaraan gewerkt worden.   

Er kleven natuurlijk de nodige vragen aan het gebruik van DNA in assessments. Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de privacy? Worm: ‘De resultaten komen alleen bij de persoon zelf terecht en niet bij het bedrijf. Bovendien testen we alleen op de vijf aangehaalde biologische systemen, er komt geen resultaat op het gebied van ziektes en zwangerschap.’ 

Bart Wernaart, docent aan de Fontys Hogeschool op het gebied van recht en ethiek, schreef een boek genaamd Ethiek en economie. De aangewezen persoon dus om hier iets over te zeggen. ‘Ik vraag me af in hoeverre de deelnemers de vrijheid voelen om te weigeren; er ontstaat toch iets van sociale druk vanuit het bedrijf en vanuit andere deelnemers’, aldus Wernaart. Daarnaast kun je volgens de docent ook iets vinden van de lichamelijke integriteit. ‘Er gaat van alles gebeuren met materiaal waar je verder geen invloed op hebt.’ 

Wernaart is naast docent en auteur ook jurist. ‘Ik vraag me af of deze methodiek in de toekomst voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens, die steeds scherper wordt. In die wet staat dat de organisatie een duidelijk doel moet definiëren en dat die doelen worden begrepen door de deelnemende partij. Is het gebruik van DNA-materiaal voor een assessment voldoende belangrijk als doel?’

Alles bij de bron; Intermediair


Openbaarvervoerbedrijf GVB gaat door met de proef waarbij dna-materiaal van spugende reizigers wordt opgeslagen en indien onbekend 12 jaar in de dna-database van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) wordt bewaard. De spuugkit is de afgelopen zes maanden vijf keer ingezet. Vier keer is daarbij aangifte bij de politie gedaan en in één geval leidde dit tot een match met een dna-profiel uit de database van het NFI.

Alles bij de bron; Security


Vandaag doet de rechter uitspraak in de zaak van de Utrechtse serieverkrachter. De verdachte beriep zich steeds op zijn zwijgrecht. Veel, zo niet alles, hangt nu af van de DNA matches. ...DNA is een niet meer weg te denken middel in het beschermen van de rechtsorde. Politie en Justitie zijn steeds beter toegerust om naast het ‘gewone’ recherchewerk, ook de forensische kant van opsporing te integreren in het dagelijks werk.

De forensische opsporing is meer en meer een specialisme geworden waarin hoge eisen aan vakbekwaamheid en precisie worden gesteld. Lees hier meer over de ontwikkeling van DNA wetgeving en van DNA als opsporingsinstrument.

...Kamervragen van onder andere Boris Dittrich (D66) naar aanleiding van de zaak van de Utrechtse serieverkrachter hebben er in 1997 voor gezorgd dat er serieus werd begonnen met het inrichten van de databank. Ook later is er steeds veel politieke bemoeienis geweest met het benutten van DNA in de opsporing en is de wet diverse keren aangepast. Tot 2004 was de databank meer gevuld met sporen dan met personen. In 2008 ontstond de mogelijkheid ook internationaal DNA profielen uit te wisselen. De DNA profielen van veelplegers werden toegevoegd in 2009 en in 2010 volgden de veroordeelden voor misdrijven waar een gevangenisstraf van 4 jaar of meer op staat. Dat is een erkenning voor de geweldige potentie van DNA in de opsporing.

In de afgelopen 20 jaar zijn er ruim 200.000 personen en ruim 60.000 sporen opgenomen in de databank. Er zijn bijna 30.000 matches tussen sporen en personen gevonden, waaronder , na 19 jaar, die van de Utrechtse serieverkrachter. Ruim 30.000 sporen “wachten’ nog op een dader. De effectiviteit van de databank is enorm en zou nog verder kunnen worden versterkt door het vergroten van het aantal personen dat in de databank wordt opgenomen.

Ik heb eerder al gepleit dat ‘het DNA van iedere Nederlander in de databank’ een enorme beperking van het aantal slachtoffers zou kunnen opleveren door het eerder ‘pakken van de daders’. Vooralsnog lijkt dit standpunt niet echt houdbaar vanwege de enorme impact van privacy in het publieke debat. ...Aandacht voor slachtoffers en nabestaanden zou dezelfde prioriteit moeten krijgen als de bescherming van de verdachte. 20 jaar ontwikkeling van DNA als opsporingsmiddel vraagt om verdergaande regelgeving die rechtsbescherming biedt aan slachtoffers en de aanpak van daders verruimd. De rechtsorde zou hiermee gediend zijn.

Alles bij de bron; NRC


Het Openbaar Ministerie heeft nagelaten van bijna 12.000 veroordeelden DNA af te nemen. “De politie kan pas na veroordeling en nadat een bevel tot DNA-afname is afgegeven door het OM, spreekuren organiseren om celmateriaal af te nemen. Ondanks het bevel moet de veroordeelde zelf gevolg geven aan deze oproep.

Pas als de veroordeelde herhaaldelijk niet verschijnt en deze persoon door het OM op de opsporingslijst wordt geplaatst, kan de politie deze personen gaan achterhalen. Daarbij schetst het OM terecht de problematiek dat er van veel veroordeelden geen bekende woon- of verblijfplaats is.

Om niet afhankelijk te zijn van het feit of een veroordeelde gehoor geeft aan de oproep om celmateriaal af te komen staan op het politiebureau, en om te voorkomen dat de politie de veroordeelde uiteindelijk actief moet gaan opsporen wanneer hij of zij niet verschijnt, staan wij achter de al eerder gedane aanbeveling van de commissie-Hoekstra om al bij de inverzekeringstelling celmateriaal af te nemen. Wanneer er een veroordeling volgt, wordt dit materiaal gebruikt om het te verwerken zodat dit kan worden opgenomen in de DNA-databank.”

Alles bij de bron;  RB&W


Volgens het College Bescherming Persoonsgegevens baseert het Amsterdamse Openbaar Ministerie zich bij die conclusie op een artikel in het wetboek van strafvordering dat stelt dat het DNA van daders mag worden veiliggesteld. 'Daar hebben wij geen bezwaar tegen.' GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink kondigde aan raadsvragen over de kwestie te stellen. knipsel

 

Alles bij de bron; hetParool

Op 1 oktober is de GVB, in samenwerking met politie en Openbaar Ministerie, een proef van een half jaar begonnen met spuugkits in om dna-materiaal te verzamelen van mensen die medewerkers bespugen. Zo hebben politie en justitie een extra opsporingsmiddel in handen...

Het afgenomen DNA-materiaal wordt opgeslagen en indien onbekend 12 jaar in de DNA-database van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bewaard. Indien er een match is wordt de verdachte op het politiebureau uitgenodigd. De officier van justitie kan vervolgens besluiten om aan de hand van het DNA-materiaal en eventuele camerabeelden tot vervolging over te gaan. 

Alles bij de bronnen; CCV & Security

Amerikaanse onderzoekers zeggen met een speekselstrijkje de seksuele geaardheid van mannen te kunnen voorspellen. Donderdag presenteerde Tuck Ngun van de Universiteit van Californië de resultaten van zijn studie naar het genetisch voorspellen van mannelijke geaardheid. Inmiddels heeft de onderzoeker, zelf homoseksueel, zijn handen van het onderzoek afgetrokken. Volgens New Scientist is de Amerikaan bang dat zijn onderzoek wordt misbruikt om ongeboren baby's te testen op aanleg voor homoseksualiteit.

Het voorspellen van geaardheid is hoogst controversieel, omdat het dan mogelijk zou zijn ongeboren baby's te selecteren op geaardheid. Een woordvoerder van COC Nederland, belangenorganisatie voor onder meer homo's, laat weten dat zulk genetisch onderzoek 'in geen geval tot embryoselectie mag leiden'. 

Henk Stunnenberg, moleculair bioloog aan de Radboud Universiteit, heeft grote twijfels bij de studie. 'Het onderzoek rammelt aan alle kanten. Ze hebben hun voorspelling getest bij dezelfde kleine onderzoeksgroep als waarop ze hun test baseerden. Zoiets moet je in een grote, aparte controlegroep testen.' Stunnenberg acht het risico op geaardheidtests bij embryo's echter klein. 'Epigenetische voorspellingen bij embryo's hangen van veel te veel factoren af.'

Alles bij de bron; Volkskrant

De voordracht van de algemene maatregelen van bestuur, ... van het Wetboek van Strafvordering mag niet eerder worden gedaan dan nadat de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gedurende vier weken de gelegenheid hebben gehad hun wensen en bedenkingen daartegen kenbaar te maken. ...Gelet op deze voorgeschreven voorhangprocedure leg ik u hierbij het ontwerpbesluit voor dat ertoe strekt het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken, dat onder meer uitvoering geeft aan de hiervoor genoemde artikelen van het Wetboek van Strafvordering, op een aantal punten te wijzigen. Voor een overzicht en de inhoud van de wijzigingen verwijs ik u graag naar de nota van toelichting die bij het ontwerpbesluit hoort... 

...De vijfde wijziging behelst het toekennen van de bevoegdheid aan de opsporingsambtenaren van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (verder: FIOD) van het Ministerie van Financiën tot het verpakken van inbeslaggenomen stukken van overtuiging met daarop aanwezige sporen en van andere sporen die zijn veilig gesteld, alsmede de bevoegdheid tot het verzenden van die stukken van overtuiging en sporen naar het laboratorium dat het DNA-onderzoek met behulp daarvan zal verrichten. Aan deze ambtenaren komt op het terrein van DNAonderzoek tot op heden geen enkele wettelijke bevoegdheid toe...

...In de zesde plaats biedt dit besluit aan een derde dat is een persoon op wie geen verdenking van een strafbaar feit rust en die ook niet wegens een strafbaar feit veroordeeld is of geweest is, maar die wel op een of andere manier bij het strafbare feit betrokken is, bijvoorbeeld een slachtoffer en getuige de optie om met zijn schriftelijke toestemming zijn celmateriaal en DNA-profiel onder stringente voorwaarden, zoals de voorwaarde dat zijn DNAprofiel niet in de DNA-databank voor strafzaken wordt opgeslagen, te laten gebruiken en bewaren tot het moment waarop de strafzaak in het kader waarvan zijn celmateriaal is afgenomen, volledig is afgerond of gedurende de termijnen, genoemd in artikel 18a, van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken indien die einduitspraak een vrijspraak inhoudt, tenzij hij zijn toestemming daarvoor eerder intrekt...

...De achtste wijziging betreft eveneens een wijziging van artikel 15, eerste lid, van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en houdt een uitbreiding in van de groep personen van wie de DNA-profielen rechtstreeks via een hit-no-hitsysteem online met de DNA-profielen die andere lidstaten binnen de Europese Unie in hun DNA-databank hebben opgenomen, kunnen worden vergeleken. Het betreft hier de DNA-profielen van slachtoffers die overleden zijn als gevolg van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is en de DNA-profielen van personen die vermoedelijk als gevolg van een dergelijk misdrijf vermist zijn.

Alles bij de bron; RijksOverheid

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha