Het College Bescherming Persoonsgegevens adviseerde een half jaar geleden over de risico's van de verwerking van persoonsgegevens in Wmo-verband en maakt zich ook in bredere zin zorgen over de privacy-aspecten van de decentralisaties. Er zou geen samenhangende visie zijn op de verwerking van gegevens binnen het sociale domein als geheel.

In de Memorie van toelichting bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) besteedt Van Rijn een aantal pagina's aan het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens en waarom hij wel of niet de adviezen van het CBP overneemt. De belangrijkste afwijking is de reactie op het adviesvoorstel van het CBP dat precies moet worden vastgelegd welke persoonsgegevens gemeenten mogen verwerken bij het beoordelen van een Wmo-aanvraag. 

In de toelichting op de Wet is wel voorzien in een analyse van de gegevensverwerking in samenhang met de uitvoering van de andere decentralisaties (jeugd en participatie). Ook een andere wens van het CBP heeft volgens de toelichting gehoor gekregen: 'Voorzien is in een toets aan het EVRM en de Wbp en er is een uiteenzetting gegeven van de waarborgen ter ondervanging van de risico’s van het bovenmatig delen van gegevens, het gebruiken van gegevens voor een niet verenigbaar doel en de beveiliging van gegevens. De resultaten van de uitgevoerde PIA zijn verwerkt in het wetsvoorstel.'

Alles bij de bron; BinnlandsBestuur