AIVD en MIVD Nederland deelt al jaren inlichtingen met andere landen. Maar mag dat? Daarover bestaan zoveel vragen dat
de commissie-Dessens, die de wet onlangs evalueerde, vindt dat de wet opnieuw moet worden bekeken...

...Het delen van ‘bulkdata’ door inlichtingendiensten is niet nieuw. Nederland werkt al tientallen jaren met een aantal Europese landen bij het verzamelen van ‘Sigint’, jargon voor signal intelligence. Andere landen kunnen satellieten afluisteren die buiten het bereik van Burum liggen. Sigint-capaciteit is bovendien duur en schaars; door informatie te delen kun nen ook kleine diensten als de AIVD en MIVD een redelijke informatiepositie opbouwen.

Maar de juridische onderbouwing van deze internationale ruilhandel is wankel. Artikel 59 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) uit 2002 biedt de ruimte voor „het onderhouden van verbindingen met daarvoor in aanmerking komende inlichtingen- en veiligheidsdiensten van andere landen”

...Tegenover de commissie-Dessens, die vorig jaar de wet evalueerde, beklaagde de AIVD zich over „te strikte eisen en procedurele regels” bij de „uitwisseling van bulkdata bijvoorbeeld in het kader van samenwerking op Sigint terrein.” Ook de militaire inlichtingendienst MIVD merkte op dat „complexere vormen van samenwerking op het gebied van Sigint” worden bemoeilijkt door de rompslomp die gepaard gaat met artikel 59.

Alles bij de bron; pdfNRC [DigiAbo]