45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Kamerbrief over diefstal energiegegevens huishoudens

Op 13 september jl. hebben Netbeheer Nederland en Energie-Nederland een gezamenlijk persbericht naar buiten gebracht over de diefstal van energiegegevens van twee miljoen huishoudens. Het betreft het onrechtmatig opvragen van klantgegevens door een energieleverancier. Ik vind het ernstig dat er een incident van een dergelijke aard en omvang is geweest. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met hun data wordt omgegaan. Een incident van deze omvang moet de hele sector dan ook zeer serieus nemen. Ik heb de sector direct aangesproken op zijn verantwoordelijkheid en aangegeven dat ik op de kortst mogelijke termijn maatregelen verwacht om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Op 1 september 2016 hebben de gezamenlijke netbeheerders de betreffende leverancier om een verklaring gevraagd over het opvragen van gegevens uit het CER van ruim 800.000 aansluitingen en van gegevens uit het C-AR van ruim 1,2 miljoen aansluitingen. In de reactie van de leverancier op 9 september 2016 is aangegeven dat er vermoedens zijn dat deze gegevens onrechtmatig zijn opgevraagd door een ex-medewerker van een bij de energieleverancier aangesloten contractpartij.

Naast de ontdekking van het grote datalek is bij de monitoring van de registers geconstateerd dat bij een aantal leveranciers een onjuiste procedure is gevolgd bij opvragingen uit de registers.

De toezichthouders hebben de netbeheerders verzocht snel met voorstellen te komen waardoor de gegevens uit de registers slechts aan marktpartijen worden verstrekt wanneer die partijen gerechtigd zijn over die gegevens te beschikken. De gezamenlijke toezichthouders AP en ACM voeren hiertoe gesprekken met Netbeheer Nederland, Energie-Nederland en andere betrokken partijen.

Na goed overleg met de marktpartijen hebben de gezamenlijke netbeheerders op 30 september 2016 de toezichthouders geïnformeerd over hun verbetervoorstellen en concrete acties met een bijbehorende tijdsplanning. De AP en de ACM bepalen welke verdere aanpak zij zullen kiezen en welke instrumenten zij daarbij zullen inzetten. Ik zal uw Kamer informeren zodra er meer zicht is op de verdere aanpak van de AP en de ACM.

Alles bij de bron; RijksOverheid