Het kabinet hanteert bij het beleid rond algoritmen en AI een lerende aanpak. Hierbij past, mede op instigatie van uw Kamer, ook onderzoek naar de vraag of beleid en regelgeving voldoende zijn toegesneden op actuele en toekomstige kansen en risico’s van algoritmen.

In dit verband zenden we uw Kamer een reactie op de volgende onderzoeken: 

 “Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen”1 (hierna: besluitvormingsonderzoek);
 Onvoorziene effecten van zelflerende algoritmen” (hierna: effecten-onderzoek);
 “De modernisering van het Nederlandse Procesrecht in het licht van big data” (hierna: procesrechtonderzoek).

Elk van de onderzoeken houdt verband met een toezegging aan uw Kamer, dan wel een motie die door uw Kamer is aangenomen.

Met de casestudy “Overheidsincasso bij verkeersboetes” in het besluitvormings-onderzoek is gevolg gegeven aan een toezegging die werd gedaan in het kader van de kabinetsreactie2 op het WRR-rapport “Weten is nog geen doen”....

... TK Bijlage 1 bij Kamerbrief - Reactie casestudys besluitvormingsonderzoek.  

Alles bij de bron; Rijksoverheid


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha