De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag doet uiterlijk woensdag 6 oktober om 10.00 uur uitspraak in het kort geding tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs. De rechter zei na afloop van de fors uitgelopen zitting dinsdag dat ze veel moet afwegen.

Advocaat Bart Maes uit Breda, die het kort geding tegen de Nederlandse staat voerde, eist dat de invoering van de coronatoegangspas wordt opgeschort tot aan een bodemprocedure. De advocaat, één van de eisers, vindt de controles op QR-codes in onder meer cafés en restaurants "onwettig, strafbaar en discriminerend".

Maar van verboden discriminatie of verplichte vaccinatie is helemaal geen sprake, benadrukte de landsadvocaat: "Iedereen kan zich laten vaccineren of een test afleggen".

Bron; OmroepBrabant


 

De coronapas is ingevoerd. Hiermee nemen we een onverantwoord groot risico met onze samenleving én onze democratische rechtstaat. We doen er verstandig aan dit glibberige pad per direct te verlaten...

...Het lijkt erop dat we hard op weg zijn te vergeten dat democratie niet gaat om winnen (de helft + 1), maar om het bereiken van brede consensus. Anders gezegd: democratie gaat om gelijkspelen. Nu wordt geprobeerd te winnen ten koste van alles, zelfs van de spelregels – onze grondrechten.

Onze overheid gaat steeds verder in haar pogingen om grip te krijgen op haar burgers. In een democratie, waarbij de macht bij het volk ligt in plaats van bij de overheid, is dit de omgekeerde wereld. In een democratie dient de overheid het volk in plaats van dat zij het beheerst. 

Het is tijd dat we deze ontwrichting van onze samenleving met alle gevaccineerden en ongevaccineerden samen stoppen.

Alles bij de bron; Volkskrant


 

Een door de politie ontwikkelde camera die herkent of bestuurders een smartphone of ander apparaat vasthouden heeft bij controles in Bergen op Zoom, Breda, Middelburg en Tilburg 85 automobilisten betrapt. De MONOcam werd in juli van dit jaar aangekondigd. Het apparaat gebruikt speciale software en kunstmatige intelligentie om potentiële bellers te identificeren, zo laat de politie weten.

Beelden van bestuurders die mogelijk de fout ingaan worden gecontroleerd door een agent van Team Verkeer en een tweede politieambtenaar. Wanneer blijkt dat er inderdaad sprake van een overtreding is verstuurt de verbalisant alle informatie naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat vervolgens de bekeuring verstuurt. De camera zal gezichten van mogelijke medepassagiers automatisch blurren. Beelden die de camera maakt worden, nadat ze zijn gecontroleerd en doorgestuurd, van de betreffende laptop verwijderd.

Bij de controle in Bergen op Zoom herkende de MONOcam 22 automobilisten, terwijl er in Breda en Tilburg 63 verkeersdeelnemers werden betrapt voor het niet handsfree bellen. Naast de camera zetten de politie ook een touringcar in om overtreders te spotten. Bij de controle in Breda en Tilburg werden via observaties uit de touringcar 137 automobilisten bekeurd.

Bron; Security


 

..... Op 1 maart 2017 is de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in werking getreden (hierna: Twbmt). Vanwege de ingrijpende aard van de maatregelen in de Twbmt vervalt de wet vijf jaar na inwerkingtreding op 1 maart 2022.Met dit wetsvoorstel wordt de Twbmt verlengd met nogmaals vijf jaar tot 1 maart 2027.

De regering ziet geen reden om daarbij inhoudelijke wijzigingen door te voeren. De voornaamste reden voor de voorgestelde verlenging is de toegevoegde waarde van de bestuurlijke maatregelen voor de lokale persoonsgerichte aanpak van terrorisme die zou blijken uit de evaluatie van de Twbmt. Daarnaast wordt aangevoerd dat ook het huidige dreigingsbeeld aanleiding geeft om de Twbmt te behouden.1 

De Afdeling advisering van de Raad van State merkt naar aanleiding van het wetsvoorstel op dat de noodzaak om de Twbmt met nogmaals vijf jaar te verlengen een overtuigender motivering behoeft. Zij maakt voorts een opmerking over de grondslagen voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens en over de mate waarin deze voldoen aan de proportionaliteitseis. In verband daarmee dient het voorstel nader te worden overwogen....

....De voornaamste reden voor de voorgestelde verlenging is de blijkens de toelichting toegevoegde waarde van de bestuurlijke maatregelen voor de lokale persoonsgerichte aanpak van terrorisme die zou blijken uit de wetsevaluatie. Daarnaast wordt aangevoerd dat ook het huidige dreigingsbeeld aanleiding geeft om de Twbmt te behouden.13

De Afdeling merkt ten aanzien van deze redenen het volgende op.

a. Evaluatie

Bij de totstandkoming van de Twbmt gaf de regering aan dat bij de evaluatie ‘uiteraard’ de vraag zal worden betrokken of ‘de maatregelen afdoende zijn (gebleken) voor het reduceren van de risico’s van terrorisme’.14 Dat is echter niet gebeurd in de in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) uitgevoerde evaluatie. De reden daarvoor is dat het niet goed mogelijk blijkt empirisch te onderzoeken of door de Twbmt terroristische aanslagen of misdrijven worden voorkomen of dat het dreigingsniveau wordt verminderd door inzet van de Twbmt. In plaats daarvan is daarom geëvalueerd door te kijken naar de gevolgen van de ingezette maatregelen voor het verloop van alle Twbmt-casus.15

De conclusie van de evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is dat de verwachtingen van de werking van de Twbmt grotendeels niet zijn uitgekomen. Het WODC concludeert dat de Twbmt een ‘kaal toezicht- en controlemiddel’ is, waarvan de meerwaarde beperkt is.18...

b. Dreigingsbeeld

De noodzaak tot behoud van de Twbmt wordt verder ondersteund door de nog immer bestaande terroristische dreiging, aldus de toelichting.24....

...In het meest recente DTN noemt de NCTV de huidige situatie zelfs ‘onvergelijkbaar met de periode 2014-2017’.28 Aanslagen door kleinere cellen en alleen handelende jihadisten worden nu als waarschijnlijker gezien dan complexe en grote aanslagen door terroristische organisaties zoals in die periode.29 De toelichting onderkent dit ook....

d. Conclusie

In het licht van zowel de kritische wetsevaluatie als het veranderde dreigingsbeeld, is de noodzaak van de voorgestelde verlenging van de Twbmt in de toelichting onvoldoende gemotiveerd. Ook wordt uit de toelichting niet duidelijk hoe de voorgestelde verlenging zich verhoudt tot tussentijdse ontwikkelingen in het strafrecht. Daarbij acht de Afdeling een mogelijke ‘toegevoegde waarde’ van de maatregelen, gelet op de ingrijpendheid daarvan en het feit dat daarom destijds uitdrukkelijk gekozen is voor een tijdelijke wet, niet voldoende. De noodzaak van verlenging dient in het licht van het voorgaande (a, b en c) overtuigend te worden aangetoond.

De Afdeling adviseert in het licht van het voorgaande de noodzaak van de voorgestelde verlenging alsnog dragend te motiveren en het wetsvoorstel zo nodig aan te passen. 

Naar aanleiding van het advies van de Afdeling om de noodzaak van de voorgestelde verlenging alsnog dragend te motiveren en het wetsvoorstel zo nodig aan te passen is de memorie van toelichting op diverse onderdelen uitgebreid en aangepast.

Alles bij de bron; RijksOverheid 


 

 

 

 

De politie in Limburg doet onderzoek na een aangifte tegen een ambtenaar van de gemeente Venray wegens het onbevoegd inzien van een cliëntendossier. De ambtenaar, die privé al jaren verwikkeld is in een ruzie met haar buren, bekeek zonder aanleiding het zorgdossier van haar buren, blijkt uit onderzoek door een onafhankelijk bureau.

Volgens het onderzoeksrapport, gaat het om „een onrechtmatige verwerking” van persoonsgegevens en „een datalek”. De ambtenaar raadpleegde zonder dat zij bevoegd was, en zonder dat daar aanleiding toe was, in 2019 zes keer het dossier van haar buren. Dat onderzoek is vorig jaar uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Toch nam Venray geen disciplinaire maatregelen tegen de ambtenaar. Volgens burgemeester Luc Winants (CDA) is de gemeente het niet eens met de conclusie van het onderzoeksbureau dat onrechtmatig persoonsgegevens zijn ingezien.

Joost van Stiphout, advocaat van de buren die niet met naam in de krant willen, zegt dat de ambtenaar heeft „rondgeneusd” in de bestanden, en de informatie gebruikt heeft om zijn cliënten „zwart te maken” bij politie en zorginstanties. Omdat de gemeente geen maatregelen heeft genomen, hebben de buren in juli bij de politie aangifte gedaan tegen de ambtenaar wegens schending van haar ambtsgeheim, en wegens smaad en laster. 

Alles bij de bron; NRC


 

Terwijl de anderhalve meter afstand zaterdag 25 september afscheid neemt, doemt er een nieuwe coronaregel op: het laten zien van je coronabewijs. De omstreden QR-code doet veel stof opwaaien. Criticasters van de app zeggen dan ook dat er sprake is van discriminatie door de inzet van de app.

Woensdag is er een dagvaarding uitgegaan, en op 28 september is er een kort geding met als inzet, het discriminatieverbod. 'Ik sprak met een van de advocaten die het kort geding heeft gestart. Die zegt dat met de invoering van de coronapas onrechtvaardig onderscheid wordt gemaakt tussen wel en niet gevaccineerden'.

Als je wil weten of zo'n onderscheid gerechtvaardigd is, kijk je volgens Leonard Besselink, hoogleraar constitutioneel recht, of het een legitiem doel heeft. In dit geval zou het dan gaan om de het bestrijden van het virus. Het tweede doel is of het evenredig is om het virus te bestrijden. 'En daar valt over te twisten. Daarbij is ook de vraag of er geen minder ingrijpend instrument is om het doel te bereiken', aldus Annemarthe Wesseling, journalist van De Jurist.

 'De wet is ook langs de Raad van State geweest, bij uitstek de hoeder van de grondwet. Maar over discriminatie is vrijwel niet gediscussieerd. Terwijl juist nu in de maatschappij de discussie gaat over discriminatie met de coronapas.'

Op de werkvloer is geen wettelijke basis om zomaar zo'n pas te vragen. 'Wel mogen werkgevers aan werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn. Je hoeft die vraag niet te beantwoorden, maar je mag het dus wel vragen', zegt Wesseling.

Dus je hoeft je coronapas niet te laten zien op de werkvloer. Toch is Wesseling bang dat het misschien gaat gebeuren. 'In het tempo dat de regels veranderen, zou ik de optie in de toekomst niet willen uitsluiten.'

Alles bij de bron; BNR


 

Een voormalig douanier is opnieuw aangehouden door de Rijksrecherche voor het schenden van zijn ambtsgeheim en het plegen van computervredebreuk in de tijd dat hij nog werkzaam was als douanier.

De man is in 2020 ook al aangehouden en op 4 maart van dit jaar veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf voor schending van zijn ambtsgeheim, computervredebreuk, witwassen en valsheid in geschrifte. In het onderzoek is destijds ook een (SKY) telefoon aangetroffen in zijn woning. Ten tijde van het onderzoek en de uitspraak was de data van de telefoon echter nog niet beschikbaar.

Op de telefoon is alle communicatie versleuteld en verloopt via beveiligde servers. Met behulp van informatie afkomstig uit onderschepte berichten van de SKY telefoon die nu beschikbaar gekomen is, is er een nieuwe verdenking ontstaan dat de ex-douanier meerdere malen gegevens doorgaf aan criminelen. De Rijksrecherche is hierop een nieuw strafrechtelijk onderzoek gestart.

Uit het onderzoek is gebleken dat er informatie is doorgegeven over controles van specifieke ladingen in Rotterdam, informatie over de importgeschiedenis van bedrijven en informatie over risicoprofielen waardoor er een inschatting kon worden gemaakt over controles in de Rotterdamse haven.

Alles bij de bron; Beveiliging


 

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt in de komende jaren weer een budget van 25 miljoen euro, evenveel als dit jaar. De Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD en MIVD krijgen wel meer geld. Dat gaat om een structurele verhoging van 15 miljoen per jaar per dienst.

Het kabinet gaat daarmee in tegen de wens van de Tweede Kamer, schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens.  De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen om het budget van de AP te verhogen en de mankracht uit te breiden, maar het kabinet heeft daar niet mee ingestemd, het budget van de AP blijft 25 miljoen euro per jaar tot 2026.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen zegt dat zeer zorgelijk te vinden. "Wij kunnen al jaren ons werk niet goed genoeg doen, simpelweg omdat we te weinig mensen hebben. Daardoor blijven veel meldingen liggen."

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst krijgen wel een structurele budgetverhoging. Beide diensten krijgen per jaar 15 miljoen euro extra. Ook de politie krijgt meer geld om digitale criminaliteit aan te pakken. In 2022 gaat dat om een 'bijzondere bijdrage' bij het budget van 14 miljoen euro, bestemd voor verdere digitalisering en de aanpak van cybercrime. 

Alles bij de bron; Tweakers


 

De politie heeft afgelopen vrijdag in een onderzoek naar phishing een e-mail naar 20.000 e-mailadressen gestuurd die in een bestand van een verdachte werden aangetroffen. In het bestand stonden voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, geboortedatum, IBAN-nummer en e-mailadres. De politie stelt dat de data mogelijk via phishing is verzameld of bij de inbraak op een website is bemachtigd.

"Uit ons onderzoek is niet gebleken dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens. Ook zijn uw gegevens, voor zover wij hebben kunnen constateren, niet verder verspreid", aldus de politie in het bericht aan de 20.000 mensen van wie de e-mailadressen in het bestand stonden.

In het bestand zijn geen wachtwoorden aangetroffen. Toch adviseert de politie om het wachtwoord van het betreffende e-mailadres te wijzigen. "Wij begrijpen dat dit bericht vragen kan oproepen. Doordat het onderzoek nog loopt, kunnen we hier verder niets over delen", besluit de politie de notificatiemail.

Alles bij de bron; Security


De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) wisten dat ze in strijd met de wet handelden bij het verzamelen van privacygevoelige gegevens over burgers. Dat blijkt uit interne documenten die NRC bij de overheid heeft opgevraagd en ingezien.

Juristen van de NCTV hadden gezegd dat het verzamelen, analyseren en opslaan van informatie van burgers "onrechtmatig" gebeurde. Juristen van Grapperhaus kwamen in februari tot dezelfde conclusie. Toch hield hij tijdens een Kamerdebat in juni vol dat de NCTV de wet niet had overtreden.

Alles bij de bron; NU


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha