Tijdens het Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie op 22 juni jl. heeft het lid Wiersma (VVD) een motie ingediend waarin hij de regering verzoekt om in overleg te treden met gemeenten om met spoed te komen tot een expliciete wettelijke grondslag voor het verwerken van gegevens van sekswerkers, en de Kamer over de invulling en uitwerking hiervan in de zomer te informeren....

....Conclusie

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is tezamen met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bezig met het maken van een wettelijke grondslag die gegevensverwerking mogelijk maakt om de toezichthoudende taak van gemeenten goed te kunnen uitvoeren. Op die manier geef ik invulling aan de motie.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Werkgevers mogen op dit moment geen coronatoegangsbewijs van werknemers eisen om hen toegang tot de werkvloer te geven, maar het kabinet verkent wel of dit mogelijk moet worden gemaakt. Daarnaast lijkt de overheid nog niet van plan om op te treden tegen bedrijven die wel een vaccinatiebewijs van hun personeel eisen. Dat laat demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten.

...Eerder stelden vakbonden FNV en CNV dat de overheid moet optreden tegen werkgevers die coronatoegangsbewijzen eisen van hun werknemers. Volgens het ministerie van Sociale Zaken kan er niet worden gehandhaafd omdat de Arbeidsomstandighedenwet en de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen hier niet in voorzien.

SGP-Kamerlid Stoffer vroeg Wiersma dan ook om een spoedwet te te creëren zodat er wel kan worden opgetreden tegen werkgevers die een vaccinatiebewijs van hun werknemer eisen.

"Het kabinet verkent op dit moment juist het omgekeerde. Namelijk of een aanpassing van de Tijdelijke Wet Coronatoegangsbewijzen noodzakelijk en wenselijk is om het onder voorwaarden mogelijk te maken coronatoegangsbewijzen te gebruiken voor werknemers", antwoordt de staatssecretaris daarop.

Alles bij de bron; Security


 

De woonadressen van ondernemers en bestuurders worden met ingang van het nieuwe jaar afgeschermd in het Handelsregister. Het demissionair kabinet wil met deze wijziging het misbruik van deze adresgegevens moeilijker maken.

Mede door toedoen van de Kamer van Koophandel (KVK) was een levendige handel in (privé)adresgegevens ontstaan. Ook leidde de ongebreidelde verspreiding van woonadressen tot stalking, intimidatie en dreiging. Vooral zelfstandigen met kantoor of praktijk aan huis, zoals artsen en advocaten, hadden daar last van.

Dit was de Tweede Kamer een doorn in het oog.De ministerraad heeft daarom besloten dat de KVK vanaf 1 januari 2022 de woonadressen uit het Handelsregister moet gaan afschermen. Dit maakt een einde aan de doorverkoop voor marketingdoeleinden.

Alleen overheidsorganisaties en beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, kunnen vanaf 2022 de afgeschermde woonadressen nog inzien. Te denken valt aan de fiscus, advocaten en deurwaarders.

Alles bij de bron; Computable


 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal niet optreden tegen bedrijven die van hun werknemers een vaccinatiebewijs eisen als ze op kantoor willen werken, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Het is wel degelijk verboden om dat te eisen, maar dat staat niet zo precies in de wet, waardoor het ministerie niet kan optreden. 

Volgens de woordvoerder moeten "werkgevers en werknemers er samen uit komen". "Als dat niet lukt, kan een ontevreden werknemer nog altijd naar de rechter stappen", klinkt het...

...Het is juridisch gezien voorlopig verboden in Nederland om te eisen dat werknemers hun vaccinatiestatus bekendmaken. Een werkgever mag ernaar vragen, maar werknemers zijn niet verplicht om daarop te antwoorden. Van iemand verlangen dat hij incheckt met zijn coronapas voordat hij begint met werken, is dus zeker verboden.

De overheid zit in deze situatie echter tussen twee vuren. Er staat namelijk niets in de wet over vaccinatiebewijzen tonen op je werk, omdat deze situatie uniek is. En een ministerie kan zich alleen op de wet baseren als het op wil treden. Daarom wil FNV dat er een artikel over in de tijdelijke coronawet komt.

Eerder bracht NU.nl al aan het licht dat de ticketwebsite Ticketmaster zijn werknemers om zo'n bewijs vraagt als ze op kantoor willen werken. Niet-gevaccineerden zouden zelfs opgebeld zijn met de boodschap dat ze thuis moeten blijven.

In de daaropvolgende dagen kreeg NU.nl een tip binnen van een leverancier van flexwerkers bij het Amsterdamse congrescentrum RAI. Die ontving een brief waarin staat dat flexwerkers worden geweerd op evenementen als ze niet kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19, negatief getest zijn op het coronavirus of daarvan genezen zijn. Een woordvoerder van RAI laat weten dat het bedrijf de brief heeft gestuurd in opdracht van een evenementenorganisator.

Ook de IJslandse voedselverwerker Marel stuurde zijn Nederlandse personeel een bericht met de vraag om thuis te blijven als ze niet gevaccineerd zijn, al is het bij dit bedrijf geen verplichting. "Zie het als een dringend beroep om rekening te houden met je collega's, die bijvoorbeeld onderliggende aandoeningen kunnen hebben waardoor ze een hoger risico lopen, zelfs als ze volledig zijn gevaccineerd", staat in de mail.

Dat is ook de strategie van het autoverhuurbedrijf LeasePlan. Het vraagt niet-gevaccineerden om thuis te blijven, maar zal niet actief controleren. De luchtvaartmaatschappij KLM vraagt zijn niet-gevaccineerde personeel dan weer om zich te melden. Die mensen worden dan niet ingezet op vluchten naar landen met een vaccinatieplicht.

Alles bij de bron; NU & NU


 

Het onderzoek naar het afstand doen en ter adoptie afstaan van kinderen dat vanwege forse fouten al maanden stilligt moet zo snel mogelijk helemaal worden stopgezet. Dat eisen de belangenbehartigers van Nederlandse moeders die hun kinderen hebben moeten afstaan, die kinderen zelf en geadopteerden.

Het is genoeg geweest, was de boodschap in het gesprek dat ze maandag voerden met demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD). Om die boodschap kracht bij te zetten dienen zij een schadeclaim van zo’n 1,6 miljoen euro in vanwege het schenden van de privacy-richtlijnen tijdens het onderzoek en de schade die dit bij veel betrokkenen heeft veroorzaakt.

Het onderzoek waarvoor Dekker in 2019 opdracht gaf, ligt al maanden onder vuur. Na kritiek van een groep belanghebbenden volgde er Kamervragen, en werd er een commissie van onafhankelijke deskundigen opgezet die de gang van zaken onderzocht. De commissie kwam deze zomer met een rapport waaruit bleek dat er van alles was misgegaan in onder meer de communicatie met betrokkenen en de verslaglegging...

...als aanmelders hun verslag wel kregen toegestuurd, bleken er in meerdere gevallen ernstige fouten in te staan. Bovendien is onduidelijk waar verslagen zijn opgeslagen, wie er toegang toe had en wanneer alle betrokkenen hun verslag terugkrijgen.

Volgens Carola van Andel, advocaat bij Nysingh advocaten en notarissen, en onder meer gespecialiseerd in privacy en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),  heeft de claim een goede kans van slagen. „Juist omdat er nog steeds geen duidelijkheid is over hoe het nu precies zit met de gespreksverslagen, zitten veel betrokkenen nog altijd in onzekerheid, en transparantie is een van de belangrijkste beginselen uit de AVG.”

Alles bij de bron; NRC [thnx-2-Niek]


 

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag doet uiterlijk woensdag 6 oktober om 10.00 uur uitspraak in het kort geding tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs. De rechter zei na afloop van de fors uitgelopen zitting dinsdag dat ze veel moet afwegen.

Advocaat Bart Maes uit Breda, die het kort geding tegen de Nederlandse staat voerde, eist dat de invoering van de coronatoegangspas wordt opgeschort tot aan een bodemprocedure. De advocaat, één van de eisers, vindt de controles op QR-codes in onder meer cafés en restaurants "onwettig, strafbaar en discriminerend".

Maar van verboden discriminatie of verplichte vaccinatie is helemaal geen sprake, benadrukte de landsadvocaat: "Iedereen kan zich laten vaccineren of een test afleggen".

Bron; OmroepBrabant


 

De coronapas is ingevoerd. Hiermee nemen we een onverantwoord groot risico met onze samenleving én onze democratische rechtstaat. We doen er verstandig aan dit glibberige pad per direct te verlaten...

...Het lijkt erop dat we hard op weg zijn te vergeten dat democratie niet gaat om winnen (de helft + 1), maar om het bereiken van brede consensus. Anders gezegd: democratie gaat om gelijkspelen. Nu wordt geprobeerd te winnen ten koste van alles, zelfs van de spelregels – onze grondrechten.

Onze overheid gaat steeds verder in haar pogingen om grip te krijgen op haar burgers. In een democratie, waarbij de macht bij het volk ligt in plaats van bij de overheid, is dit de omgekeerde wereld. In een democratie dient de overheid het volk in plaats van dat zij het beheerst. 

Het is tijd dat we deze ontwrichting van onze samenleving met alle gevaccineerden en ongevaccineerden samen stoppen.

Alles bij de bron; Volkskrant


 

Een door de politie ontwikkelde camera die herkent of bestuurders een smartphone of ander apparaat vasthouden heeft bij controles in Bergen op Zoom, Breda, Middelburg en Tilburg 85 automobilisten betrapt. De MONOcam werd in juli van dit jaar aangekondigd. Het apparaat gebruikt speciale software en kunstmatige intelligentie om potentiële bellers te identificeren, zo laat de politie weten.

Beelden van bestuurders die mogelijk de fout ingaan worden gecontroleerd door een agent van Team Verkeer en een tweede politieambtenaar. Wanneer blijkt dat er inderdaad sprake van een overtreding is verstuurt de verbalisant alle informatie naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat vervolgens de bekeuring verstuurt. De camera zal gezichten van mogelijke medepassagiers automatisch blurren. Beelden die de camera maakt worden, nadat ze zijn gecontroleerd en doorgestuurd, van de betreffende laptop verwijderd.

Bij de controle in Bergen op Zoom herkende de MONOcam 22 automobilisten, terwijl er in Breda en Tilburg 63 verkeersdeelnemers werden betrapt voor het niet handsfree bellen. Naast de camera zetten de politie ook een touringcar in om overtreders te spotten. Bij de controle in Breda en Tilburg werden via observaties uit de touringcar 137 automobilisten bekeurd.

Bron; Security


 

..... Op 1 maart 2017 is de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in werking getreden (hierna: Twbmt). Vanwege de ingrijpende aard van de maatregelen in de Twbmt vervalt de wet vijf jaar na inwerkingtreding op 1 maart 2022.Met dit wetsvoorstel wordt de Twbmt verlengd met nogmaals vijf jaar tot 1 maart 2027.

De regering ziet geen reden om daarbij inhoudelijke wijzigingen door te voeren. De voornaamste reden voor de voorgestelde verlenging is de toegevoegde waarde van de bestuurlijke maatregelen voor de lokale persoonsgerichte aanpak van terrorisme die zou blijken uit de evaluatie van de Twbmt. Daarnaast wordt aangevoerd dat ook het huidige dreigingsbeeld aanleiding geeft om de Twbmt te behouden.1 

De Afdeling advisering van de Raad van State merkt naar aanleiding van het wetsvoorstel op dat de noodzaak om de Twbmt met nogmaals vijf jaar te verlengen een overtuigender motivering behoeft. Zij maakt voorts een opmerking over de grondslagen voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens en over de mate waarin deze voldoen aan de proportionaliteitseis. In verband daarmee dient het voorstel nader te worden overwogen....

....De voornaamste reden voor de voorgestelde verlenging is de blijkens de toelichting toegevoegde waarde van de bestuurlijke maatregelen voor de lokale persoonsgerichte aanpak van terrorisme die zou blijken uit de wetsevaluatie. Daarnaast wordt aangevoerd dat ook het huidige dreigingsbeeld aanleiding geeft om de Twbmt te behouden.13

De Afdeling merkt ten aanzien van deze redenen het volgende op.

a. Evaluatie

Bij de totstandkoming van de Twbmt gaf de regering aan dat bij de evaluatie ‘uiteraard’ de vraag zal worden betrokken of ‘de maatregelen afdoende zijn (gebleken) voor het reduceren van de risico’s van terrorisme’.14 Dat is echter niet gebeurd in de in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) uitgevoerde evaluatie. De reden daarvoor is dat het niet goed mogelijk blijkt empirisch te onderzoeken of door de Twbmt terroristische aanslagen of misdrijven worden voorkomen of dat het dreigingsniveau wordt verminderd door inzet van de Twbmt. In plaats daarvan is daarom geëvalueerd door te kijken naar de gevolgen van de ingezette maatregelen voor het verloop van alle Twbmt-casus.15

De conclusie van de evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is dat de verwachtingen van de werking van de Twbmt grotendeels niet zijn uitgekomen. Het WODC concludeert dat de Twbmt een ‘kaal toezicht- en controlemiddel’ is, waarvan de meerwaarde beperkt is.18...

b. Dreigingsbeeld

De noodzaak tot behoud van de Twbmt wordt verder ondersteund door de nog immer bestaande terroristische dreiging, aldus de toelichting.24....

...In het meest recente DTN noemt de NCTV de huidige situatie zelfs ‘onvergelijkbaar met de periode 2014-2017’.28 Aanslagen door kleinere cellen en alleen handelende jihadisten worden nu als waarschijnlijker gezien dan complexe en grote aanslagen door terroristische organisaties zoals in die periode.29 De toelichting onderkent dit ook....

d. Conclusie

In het licht van zowel de kritische wetsevaluatie als het veranderde dreigingsbeeld, is de noodzaak van de voorgestelde verlenging van de Twbmt in de toelichting onvoldoende gemotiveerd. Ook wordt uit de toelichting niet duidelijk hoe de voorgestelde verlenging zich verhoudt tot tussentijdse ontwikkelingen in het strafrecht. Daarbij acht de Afdeling een mogelijke ‘toegevoegde waarde’ van de maatregelen, gelet op de ingrijpendheid daarvan en het feit dat daarom destijds uitdrukkelijk gekozen is voor een tijdelijke wet, niet voldoende. De noodzaak van verlenging dient in het licht van het voorgaande (a, b en c) overtuigend te worden aangetoond.

De Afdeling adviseert in het licht van het voorgaande de noodzaak van de voorgestelde verlenging alsnog dragend te motiveren en het wetsvoorstel zo nodig aan te passen. 

Naar aanleiding van het advies van de Afdeling om de noodzaak van de voorgestelde verlenging alsnog dragend te motiveren en het wetsvoorstel zo nodig aan te passen is de memorie van toelichting op diverse onderdelen uitgebreid en aangepast.

Alles bij de bron; RijksOverheid 


 

 

 

 

De politie in Limburg doet onderzoek na een aangifte tegen een ambtenaar van de gemeente Venray wegens het onbevoegd inzien van een cliëntendossier. De ambtenaar, die privé al jaren verwikkeld is in een ruzie met haar buren, bekeek zonder aanleiding het zorgdossier van haar buren, blijkt uit onderzoek door een onafhankelijk bureau.

Volgens het onderzoeksrapport, gaat het om „een onrechtmatige verwerking” van persoonsgegevens en „een datalek”. De ambtenaar raadpleegde zonder dat zij bevoegd was, en zonder dat daar aanleiding toe was, in 2019 zes keer het dossier van haar buren. Dat onderzoek is vorig jaar uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Toch nam Venray geen disciplinaire maatregelen tegen de ambtenaar. Volgens burgemeester Luc Winants (CDA) is de gemeente het niet eens met de conclusie van het onderzoeksbureau dat onrechtmatig persoonsgegevens zijn ingezien.

Joost van Stiphout, advocaat van de buren die niet met naam in de krant willen, zegt dat de ambtenaar heeft „rondgeneusd” in de bestanden, en de informatie gebruikt heeft om zijn cliënten „zwart te maken” bij politie en zorginstanties. Omdat de gemeente geen maatregelen heeft genomen, hebben de buren in juli bij de politie aangifte gedaan tegen de ambtenaar wegens schending van haar ambtsgeheim, en wegens smaad en laster. 

Alles bij de bron; NRC


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha