Vandaag bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat zó ingrijpend is, zó ontoereikend en zó belangrijk, dat het beter is als de Kamer het uitstelt tot na de verkiezingen. Op de nieuwe wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is in de voorfase al veel kritiek geweest en er zijn al zo veel veranderingen aangebracht dat het wetsvoorstel niet kan overtuigen.

Doorslaggevend zijn de breedte en de kwaliteit van de adviezen die onder meer de huidige Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) nog onlangs leverde. Maar ook de open brief die 25 academici aan de Kamer schreven weegt zwaar. Die komt bovenop kritische reacties die eerder al de Raad van State en het College Bescherming Persoonsgegevens gaven. En bovenop de alarmkreten uit het veld. Privacy First sprak van een „totalitair voorstel”, Amnesty noemde het „onnodig en zorgelijk”.

Ook de chaotische manier waarop het toezicht op de nieuwe bevoegdheden zal worden geregeld, schept geen vertrouwen. Mogelijk nog zwaarder weegt de veel te ruim geformuleerde macht die de veiligheidsdiensten krijgen om grote hoeveelheden communicatiedata in bulk af te tappen, drie jaar (!) op te slaan, te monitoren en vervolgens uit te wisselen met buitenlandse diensten.

Dat zoiets in beginsel moet kunnen, is nog wel enigszins te billijken – de tijden van post, telefoon en telegrafie zijn wel voorbij. Maar het is alleen acceptabel als het is ingesnoerd in een stelsel van vernietigingsplichten, scherpe selectie op relevantie en harde eisen aan doel en duidelijkheid. Naar de mening van de meeste deskundigen ontbreekt dat nu. Dan is het geen schande om een dergelijk wetsvoorstel terug te sturen. Of terug te nemen.

Alles bij de bron; NRC


 

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Dat blijkt uit een rondgang van het ANP en Nu.nl. Regeringspartijen PvdA en VVD zijn voor, alsmede het CDA, waardoor er in de Tweede Kamer een meerderheid voor het wetsvoorstel is. Het voorstel biedt de AIVD en MIVD de mogelijkheid om kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken en geautomatiseerde werken binnen te dringen. In december uitte de Autoriteit Persoonsgegevens kritiek op het wetsvoorstel en stelde dat die niet voldoet aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher is het cruciaal dat de AIVD en MIVD meer bevoegdheden krijgen om kabelverkeer af te tappen. Asscher laat tegen de Telegraaf weten dat de huidige wetgeving uit de jaren negentig stamt en er sindsdien veel is veranderd. Hij heeft hard uitgehaald naar partijen die kritiek hebben op de verregaande bevoegdheden die Nederlandse inlichtingendiensten zullen krijgen als de nieuwe inlichtingenwet ongewijzigd wordt geratificeerd. Hij noemt deze critici naïef.

De nieuwe Wiv geeft inlichtingendiensten de mogelijkheid alle soorten communicatie gelijk te behandelen. Op dit moment is dat niet het geval. Zo mag dataverkeer door de lucht momenteel op grote schaal worden afgetapt, terwijl die niet is toegestaan voor kabelverkeer. De nieuwe Wiv trekt de regels gelijk en heft deze beperking op.

Vorige week verzond Privacy First in dit verband bijgaande brandbrief aan de Tweede Kamer. Hun zorgen rond het wetsvoorstel betreffen voornamelijk de volgende aspecten:

- Massale internettap (sleepnetbevoegdheid) en bewaartermijn van maar liefst 3 jaar, in strijd met recente Europese rechtspraak
- Internationale uitwisseling van ongeëvalueerde (99,999% onschuldige) bulk-data
- Directe toegang van AIVD en MIVD tot databanken van Nederlandse overheid en bedrijfsleven
- Brede hackbevoegdheden (ook in systemen van derden) en decryptiebevel op straffe van hechtenis
- Ongereguleerde bevoegdheid voor agenten om strafbare feiten te mogen plegen.
- Gebrekkige notificatieplicht (wel notificatie aan burgers, niet aan organisaties)
- Onvolledige rechtsbescherming voor verschoningsgerechtigden en gebrekkige journalistieke bronbescherming
- Mogelijk ineffectief en inefficiënt toezicht
- Gebrek aan actieve (historische) openbaarheid.

In de optiek van Privacy First vormt het huidige wetsvoorstel simpelweg het meest totalitaire wetsvoorstel in Nederland sinds de Duitse bezetting. Mocht dit wetsvoorstel ongewijzigd beide Kamers passeren, dan zal Privacy First dit aanvechten bij de rechter en het gehele wetsvoorstel onrechtmatig laten verklaren.

Alles bij de bronnen; Security & Security, Tweakers, PrivacyFirst [pdf]& DutchIT


 

Persoonlijke gegevens van 64 bedrijven, inclusief 119 burgerservicenummers, geboortedata en privé-adressen van ondernemers liggen op straat.

Een ambtenaar van de afdeling Veiligheid en wijken van Gouda heeft op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, gegevens van met name horecabedrijven verstrekt aan derden, maar vergeten de persoonlijke gegevens 'weg te lakken'. Dit vond plaats tussen 21 mei 2015 en 30 december 2015 en nog eens op 4 en 11 november 2016. Eind december heeft de gemeente de getroffen bedrijven met een brief op de hoogte gesteld van het datalek en het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

De stukken zouden inmiddels zijn teruggestuurd aan de gemeente.

Alles bij de bron; GoudsePost


 

De komende twee weken jast de Tweede Kamer er een wet doorheen waardoor straks onze communicatie massaal door de geheime diensten afgeluisterd kan worden. Het is de meest extreme surveillancemaatregel die Nederland ooit heeft gekend. Combineer dat met het feit dat we bijna alles tegenwoordig online doen en delen, en massasurveillance in onze eigen polder is een feit...

...Op de agenda van de Tweede Kamer staat aanstaande woensdag een fundamentele vraag: vinden we massasurveillance in een vrije democratische rechtsstaat oké of gaan we daarmee een brug te ver? Als je dit oké vindt, wanneer zeg je dan wel ‘nee’ tegen een overheid die voor de zekerheid mee wil kijken?

Voor ons is het antwoord helder: het massaal en ongericht kunnen tappen van alles wat we online doen en delen overschrijdt een fundamentele grens: in een vrije samenleving horen geheime diensten niet op grote schaal in het privéleven van onschuldige burgers rond te kunnen neuzen. Het succes van het internet kan nooit een excuus zijn voor online massasurveillance via een sleepnet.

“Vinden we massasurveillance in een vrije democratische rechtsstaat oké of gaan we daarmee een brug te ver?”

Nu is het moment om Kamerleden te benaderen, want als we de komende dagen niet oppassen heeft de Tweede Kamer straks een stap gezet richting een online surveillancestaat.

Laat je stem nu via geensleep.net horen voordat het te laat is!

Alles bij de bron; BoF


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha