Het kabinet wil het wetsvoorstel dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) toestaat om burgers online te volgen en gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, analyseren en met binnen- en mogelijk ook buitenlandse partijen te delen snel behandelen. 

Het wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid staat de NCTV toe om voor de bestrijding van terrorisme en de nationale veiligheid persoonsgegevens te verwerken. Ook moet het mogelijk worden om fenomenen en trends op deze terreinen te signaleren, analyseren en duiden en hier beleid op te voeren.

Het wetsvoorstel volgt op berichtgeving van het NRC dat de NCTV, jarenlang in strijd met de wet, privacygevoelige informatie over burgers verzamelde en verspreidde. Ook stelde de krant dat medewerkers van de dienst door middel van nepaccounts op sociale media in het geheim honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en linkse en rechtse activisten volgen.

Grapperhaus stelt dat het in belang van de nationale veiligheid is dat het wetsvoorstel wordt aangenomen zodat de NCTV de nu gestaakte werkzaamheden zo spoedig mogelijk kan hervatten. Eerder werd het wetsvoorstel al voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De minister heeft het advies inmiddels ontvangen.

Alles bij de bron; Security


 

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de grondslagen en de werkzaamheden van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Daarbij gaat hij in op:

  • de rol die de NCTV heeft ten opzichte van
  • het Openbaar Ministerie (OM);
  • het gebruik van accounts onder gefingeerde naam;
  • mogelijk onterechte gegevensverwerking en het proactief informeren van burgers.

Bijlagen

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Vraag 1;  Klopt het dat er al voor het debat op 15 juni 2021 op het ministerie juridische adviezen lagen waaruit bleek dat de NCTV wel degelijk onrechtmatig heeft gehandeld?

Vraag 2;  Waren deze adviezen ook al uitgebracht voor de beantwoording van mondelinge vragen op 20 mei 2021?

 Antwoord op vraag 1 en 2

In het mondelinge vragenuur op 13 april 2021 heb ik uw Kamer gemeld dat ik op 15 maart 2021 over de uitkomsten van het project Taken en Grondslagen ben geïnformeerd. Zoals uit de inmiddels openbare documenten blijkt, maakten op dat moment twee juridische adviezen onderdeel uit van het project Taken en Grondslagen: het eindverslag van dat project, uitgevoerd door de juristen van de NCTV, en een advies van de centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) van mijn ministerie. Geconcludeerd werd dat de analyse- en coördinatiewerkzaamheden als ‘juridisch kwetsbaar’ moeten worden bestempeld en het Organisatiebesluit JenV ‘onvoldoende grondslag biedt’ voor de verwerking van persoonsgegevens. ...

Vervolgens heb ik, daarin gesterkt door de aangenomen motie van het lid Michon-Derkzen tijdens het debat van 15 juni 2021 om met spoed met een bijzondere wettelijke grondslag te komen voor de NCTV om persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van zijn bestaande analyse- en coördinatietaken, de hoogste prioriteit gegeven aan het aangekondigde voorstel voor een Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid.

Vraag 9;  Bent u het ermee eens dat, nu dit nieuws naar buiten is gekomen, de behandeling van het ingediende wetsvoorstel over de grondslagen voor de NCTV in ieder geval gestaakt moet worden totdat de Kamer over deze kwestie volledig geïnformeerd is? Zo nee, waarom niet?

 Antwoord op vraag 9;

Het kabinet is juist voorstander van een spoedige behandeling van het wetsvoorstel. Doel van het wetsvoorstel is immers de juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens te verstevigen en te voorzien van een formeelwettelijke basis. Het staken van de behandeling van dat wetsvoorstel zou in dat licht juist averechts werken.

In het belang van de nationale veiligheid hecht ik dan ook veel waarde aan de voortgang van het wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid zodat deze werkzaamheden zo spoedig mogelijk hervat kunnen worden. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State heb ik onlangs ontvangen en ik verwacht het wetsvoorstel op zeer korte termijn naar uw Kamer te kunnen sturen. 

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Vorig jaar onthulde NRC dat Defensie via die informatieafdeling gegevens verzamelde van burgers. Het ging om zowel openbare als semiopenbare bronnen. Defensie keek sinds de uitbraak van de coronacrisis naar maatschappelijke groeperingen zoals Viruswaarheid en de Gele Hesjes. Nu blijkt ook de radicale boerenbeweging Farmers Defense Force in de gaten te zijn gehouden.

NRC vroeg e-mails, notulen en gespreksverslagen via de Wet Openbaarheid van Bestuur op. Daaruit blijkt dat Defensie al in augustus 2020 op de hoogte werd gesteld van het feit dat er geen goede juridische onderbouwing was voor de dataverzameling.

Juristen bij de krijgsmacht zouden al vóór de oprichting bezwaar hebben gemaakt. De top van het leger zou dat volgens NRC hebben genegeerd, maar in sommige gevallen zouden waarschuwingen vanuit het ministerie niet bij het leger zelf zijn aangekomen. Ook zou de MIVD hebben gewaarschuwd 'dat de eenheid een derde dienst dreigde te worden' naast de MIVD en de AIVD.

Minister Ank Bijleveld van Defensie zou in augustus 2020 zijn geïnformeerd over de juridische bezwaren. Uiteindelijk besloot de minister pas in november van dat jaar te stoppen met het programma. Bijleveld wilde eerst laten onderzoeken of LIMC voldeed aan de privacywetgeving.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Tijdens de coronacrisis kwamen oude reflexen weer bovendrijven: simpel geloof in technologie en weinig aandacht voor publieke waarden en het belang van sociale innovatie. In allerlei sociale praktijken zijn versneld digitale middelen ingezet. Daarbij gold het simpele devies: eerst doen, dan denken.

Het vergrootte echter de centrale maatschappelijke rol van digitalisering, de invloed van Big Tech en de datahonger van bedrijven en overheden. Kortom, de menselijke maat werd nogal eens vergeten.

Beleidsmakers zouden dan ook, aldus het Rathenau Instituut in de expertbundel, waardevol digitaliseren moeten stimuleren. Die term, waardevol digitaliseren, houdt in dat digitalisering bijdraagt aan publieke waarden, zoals sociale cohesie, kwaliteit van leven, democratie, economie en veiligheid.

De bundel Covid-19: Expertvisies op de gevolgen voor samenleving en beleid volgde op een tussentijds bericht voor de informateur en ging vooraf aan het advies van de WRR en de KNAW Navigeren en anticiperen in onzekere tijden

Alles bij de bron;Rathenau


 

De VVD heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gevraagd of hij bereid is een pilot te starten met het gebruik van particuliere dna-databases voor het onderzoek naar cold cases. Grapperhaus liet vorig jaar al weten dat hij zou laten onderzoeken of dergelijke dna-databases voor het oplossen van cold cases in Nederland kunnen worden gebruikt.

In de Verenigde Staten zijn er verschillende commerciële dna-databases. Mensen van over de hele wereld kunnen hun dna daarnaartoe sturen om bijvoorbeeld verwanten te vinden of hun geografische herkomst te achterhalen. In de Verenigde Staten zijn dergelijke databanken al meerdere keren door de autoriteiten gebruikt voor het oplossen van coldcasezaken. Ook in Zweden is er gebruik van gemaakt.

Dna-deskundige Lex Meulenbroek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) pleit voor eenzelfde pilot als in Zweden, waarbij het daderspoor van een specifieke cold case wordt geüpload naar een commerciële dna-databank.

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian ziet dit zitten en heeft minister Grapperhaus nu Kamervragen gesteld. "Wanneer is het technisch gezien mogelijk een pilot te starten met het gebruik van particuliere genealogische dna-databanken bij onbekende doden?", zo vraagt hij aan de minister en "Bent u bereid op korte termijn een pilot te starten waarbij bij tenminste één cold case wordt uitgebreid met het gebruik van particuliere genealogische databanken? Zo nee, waarom niet?"

Het VVD-Kamerlid wil ook weten in hoeverre er juridische belemmeringen zijn die het tot stand komen van een pilot op korte termijn verhinderen. Grapperhaus heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.

Alles bij de bron; Security


 

Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet opheldering geven over zijn recente herformulering van een reactie dat de politie op dit moment geen toestemming heeft voor de inzet van real-time gezichtsherkenning in de openbare ruimte.

D66-Kamerlid Van Ginneken heeft de minister hierover Kamervragen gesteld; "Hoe moet "real-time” in deze herformulering geïnterpreteerd worden en valt een toepassing als Clearview daar wel of niet onder?", zo wil ze weten. Grapperhaus moet ook duidelijk maken hoe "op dit moment" in deze herformulering geïnterpreteerd moeten worden.

Van Ginneken wil ook weten of erop eerdere momenten wel toestemming is gegeven of dat de politie in de toekomst hier toestemming voor krijgt. Ze wijst mede naar berichtgeving dat politie in landen als België, Finland en Zweden toch gebruik heeft gemaakt van gezichtsherkenningssoftware nadat dit eerst werd ontkend. Afsluitend vraagt het D66-Kamerlid of de minister het ermee eens is dat transparantie over het gebruik van gezichtsherkenning en andere vergaande surveillancetechnologie door de politie erg belangrijk is voor het vertrouwen in deze instantie. Grapperhaus heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.

Alles bij de bron; Security


 

We vroegen de politie het verslag van een onderzoek naar hun afluisterapparatuur openbaar te maken. Ze weigert dat niet eens, maar reageert gewoon niet. Daarmee steekt ze een middelvinger op, naar ons, naar de maatschappij én naar de democratische rechtsstaat.

Waarom de politie dat rapport onder de politiepet houdt? We weten het niet. Wat we wél weten is dat er in 2017 of 2018 onderzoek gedaan is naar de afluisterapparatuur van de politie. Onderzoekers hebben gekeken naar het systeem dat voorkomt dat advocaten afgeluisterd worden. De onderzoekers keken ook naar de opslag van afgetapte gesprekken.

Dat weten we omdat de minister dat vorig jaar aan de Tweede Kamer schreef. In diezelfde brief schreef hij heel (maar dan ook echt héél) beknopt over de resultaten van het onderzoek. Over het filter voor advocaten schreef hij: "behoeft aandacht". Over de opslag van de afgetapte gesprekken zweeg hij in alle talen.

Wat ook te denken geeft, is de reactie van de politie op ons verzoek om het rapport openbaar te maken. Eerst weigerde de politie met een kulargument (een beroep op de Grondwet, die in dit geval helemaal niet relevant is). En dus tekenden we bezwaar aan. De politie weigert ons nu niet het document, ze weigert überhaupt een beslissing op ons bezwaar. En dat maakt dat we onthand zijn. Want zonder beslissing kunnen we die beslissing ook niet aanvechten.

Natuurlijk zijn we alsnog naar de rechter gestapt. En die gaf ons gelijk. De uitspraak was glashelder: neem direct een beslissing op het verzoek van Bits of Freedom op straffe van een dwangsom. Inmiddels zijn we alweer een half jaar verder en is de politie ons meer dan 15.000 euro schuldig, maar wachten we nog altijd op een beslissing.

De weigering om een beslissing te nemen laat zien dat niet transparant zijn alleen maar vermoedens, speculatie en meer zorgen aanwakkert. De politie benadeelt niet alleen ons allemaal, maar draait ook zichzelf een loer. Nu de politie weigert een beslissing te nemen, de wet overtreedt, de rechter negeert én er ook nog eens bakken met geld voor over heeft, doet ze niets minder dan onze democratische rechtstaat ondermijnen.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 

De kans is groot dat je al een slimme meter in huis hebt.Inmiddels hangen er in Nederland zo'n zeven miljoen stuks. Maar hoe betrouwbaar is deze meter?

In het afgelopen jaar belden in totaal 20.000 mensen naar hun netbeheerder omdat ze dachten dat er verkeerd werd gemeten. Aan de hand van deze meldingen werden er duizend vervolgonderzoeken uitgevoerd bij de mensen thuis. In de overige gevallen bleek er een logische verklaring voor het energieverbruik. Naar aanleiding van de thuisbezoeken werden 180 slimme meters afgekeurd en vervangen.

Ook de Consumentenbond vindt de slimme meter betrouwbaar. "...normaal gesproken geldt: wat hij meet, dat klopt gewoon." vertelt woordvoerder Joyce Donat. 

Het kan voorkomen dat stoorsignalen - veroorzaakt door andere apparatuur - de meting beïnvloeden. Vorig jaar bleken stoorsignalen in vijf gevallen problemen te veroorzaken. Toch houden de netbeheerders er rekening mee en stellen daarom extra eisen aan de nieuwe generatie meters. "We ontwikkelen de slimme meter permanent door, net zoals telefoons steeds een nieuwe generatie kennen." Dat betekent ook dat de meter bij mensen thuis zo nu en dan vervangen moet worden. Niet omdat de meter verkeerd meet, maar omdat er een nieuwer model beschikbaar is.

Alles bij de bron; NU

Microsoft is in de eerste helft van 2021 door Nederlandse autoriteiten vaker gevraagd om gegevens van gebruikers en accounts dan in dezelfde periode een jaar eerder. 

Microsoft ontving van de Nederlandse opsporingsdiensten 264 dataverzoeken waarbij gegevens van 351 accounts en gebruikers werden opgevraagd. In de eerste helft van 2021 werd in zo’n 57% van de gevallen werd de data aan de Nederlandse autorioteiten overhandigd. Bijna 28% van de Nederlandse dataverzoeken werd geweigerd, bij 16% werd geen data gevonden.

Bij een verzoek kan het gaan om registratie- en transactiegegevens, zoals IP-adressen, locatiegegevens, namen en e-mailadressen. Microsoft kan onder meer e-mails, foto's of documenten die bij het bedrijf zijn opgeslagen leveren. Deze data worden bij een gerechtelijk bevel verstrekt.

Alles bij de bron; AGConnect


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha