De Raad van State is positief over het voorstel van Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), ook wel 'Super SyRI' genoemd, terwijl het hier eerst nog zeer kritisch over was. Platform Burgerrechten spreekt over een "raadselachtige draai".

De WGS biedt een juridische basis voor overheidsorganisaties én private partijen, verenigd in samenwerkingsverbanden, om persoonsgegevens met elkaar te delen. Bijvoorbeeld bij vermoedens van fraude of georganiseerde criminaliteit. In het voorstel zijn vier samenwerkingsverbanden aangewezen om gegevens met elkaar te delen, maar dat aantal kan de regering later uitbreiden.

Vorige maand adviseerde de Autoriteit Persoonsgegevens de Eerste Kamer nog om tegen het wetsvoorstel te stemmen, omdat het de deur wagenwijd openzet voor onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat.

Eerder was ook de Raad van State kritisch en stelde dat het voorstel op dat moment niet voldeed aan de eisen van artikel 10 van de Grondwet, dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beschermt. 

Een van de grootste problemen van de WGS is dat de minister zonder grondige wetsbehandeling samenwerkingsverbanden aan de wet kan toevoegen in lagere wetgeving die het parlement niet kan wijzigen.

Waar de Raad van State eerder nog duidelijk aangaf dat de WGS om die reden botste met de Grondwet, stelt ze in haar nieuwste advies voor om hier  in een 'geval van spoed', toch een mogelijkheid voor te maken en om deze pas later inhoudelijk door de Kamer te laten behandelen.

Volgens het Platform Burgerrechten schept de Raad van State daarmee een ingang voor het invoeren van regelgeving die niet aan de Grondwet voldoet. "Het is ongekend dat de Raad van State, die zou moeten waken over de grondrechten in het wetgevingsproces, de uitvoerende macht de Grondwet opzij laat schuiven met een excuusbriefje waarop ‘geval van spoed’ valt te lezen."..

...Het platform stelt dat in een rechtsstaat kwalitatief goede wetgeving dient te leiden tot een kwalitatief goede uitvoeringspraktijk, niet andersom. "Sinds de onthullingen in het dossier van de Toeslagenaffaire heeft Nederland kunnen zien tot welke desastreuze gevolgen de inzet van ingrijpende gegevensverwerkingen in een ongereguleerde uitvoeringspraktijk kan leiden.”

Net als de Autoriteit Persoonsgegevens roept het Platform Burgerrechten de Eerste Kamer op om tegen het voorstel te stemmen.

Alles bij de bron; Security


 

Het filmen van gesprekken over uitkeringen door de gemeente Dronten maakt mensen die een uitkering aanvragen niet bij voorbaat tot verdachte. De gemeente maakte filmopnames in gespreksruimten om geweldsincidenten te voorkomen en ter bescherming van werknemers. Er werd geen onderscheid gemaakt naar de aard van het gesprek of de doelgroep. Dat antwoordt demissionair minister Ollongren (BZK) op Kamervragen van de SP.

...De gemeente Dronten heeft ons laten weten dat zij in de afgelopen zeven jaar vijf keer aangifte heeft gedaan naar aanleiding van incidenten die te maken hadden met de Participatiewet. Het totaal aantal gesprekken dat in deze periode is gevoerd, kan de gemeente niet achterhalen.”

De gemeente Dronten heeft uitkeringsgerechtigden altijd op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een camera door dit in de uitnodigingsbrief op te nemen, zegt Ollongren. “De camera had geen invloed op het gesprek of de strekking van het gesprek en het al dan niet verstrekken van de uitkering.”

Alles bij de bron; Beveiliging


 

De SP heeft demissionair ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd over zorgen van wetenschappers dat de coronapandemie door bedrijven en politici wordt gebruikt of misbruikt om een digitale identiteitskaart in te voeren.

Follow The Money kwam vorige week met een artikel dat grote techbedrijven en overheden de komst van een nieuwe, digitale identiteit voor iedereen promoten en daarbij meeliften op de coronacrisis.

Experts waarschuwen daarbij voor vergaande gevolgen. Zo vreest hoogleraar privacy en identiteit Bart Jacobs van de Radboud Universiteit voor "het einde van vrijheid zoals we die kennen" als politici de verkeerde keuzes maken. Volgens Jacobs zit achter de lobby voor digitale datavergaring "een agenda van surveillance waartegen we ons moeten verzetten".

Aanleiding voor SP-Kamerlid Leijten om opheldering te vragen. "Kunt u ingaan op de zorgen van wetenschappers dat de coronapandemie door bedrijven en politici wordt gebruikt of misbruikt om een digitale identiteitskaart(ID) in te voeren?", vraagt ze aan Ollongren en Grapperhaus. De bewindslieden moeten ook laten weten hoeveel lobbycontacten er zijn geweest tussen de overheid en het platform ID2020.

Denktank ID2020 schreef al in 2018 hoe een vaccinatiecampagne in Bangladesh als ‘toegangsdeur’ voor een digitale identiteit kan dienen. "Vaccinatie biedt een grote kans om digitale identiteit op te schalen", aldus de organisatie. "Vaccinatie biedt een geweldige kans om kinderen vroeg in het leven van een duurzame, draagbare en veilige identiteit te voorzien, waarmee toegang tot allerlei sociale diensten mogelijk wordt."

"In hoeverre vindt u het ethisch verantwoord dat bedrijven of beleidsmakers een gezondheidscrisis gebruiken om een digitale identiteit aan te prijzen, waardoor zij meer winst kunnen maken of meer invloed kunnen vergaren door dataverzameling", vraagt Leijten verder. De ministers hebben drie weken om op de vragen te reageren.

Alles bij de bron; Security


 

De NCTV maakt haar rol in de terreurbestrijding veel belangrijker dan die is, politie en inlichtingendiensten hebben de NCTV helemaal niet nodig.

Het bericht dat de Rijksrecherche het lekken van geheime stukken uit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderzoekt (NRC, 23/11), was het zoveelste bericht dat deze organisatie niet bepaald in een goed daglicht plaatst.

Eerder berichtte NRC uitgebreid over de NCTV, vanwege dubieuze of onrechtmatige praktijken bij het digitaal volgen van burgers en onderzoeken naar islamitische gemeenschappen. De reactie van de verantwoordelijke minister was onnavolgbaar: de misstanden hadden geen wettelijke grondslag, dus dan maken we een wettelijke grondslag....

...Al meer dan vijftien jaar werkt de NCTV daarom gestaag aan het uitbreiden van haar taakgebieden. Zo werkt dat bij de overheid; wie niet echt relevant is, vergroot juist de bezigheden. Wat begon als een organisatie die het contra-terrorismebeleid moest coördineren, is uitgegroeid tot een ambtelijke organisatie met honderden werknemers die, zoals op de website van de NCTV staat, verantwoordelijk is voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid, crisisbeheersing en statelijke dreigingen.

Maar het gekke is: de NCTV is helemaal niet verantwoordelijk voor cybersecurity, noch voor terrorismebestrijding. De NCTV heeft helemaal geen bevoegdheden of middelen om terrorisme te bestrijden, die zijn voorbehouden aan politie en inlichtingendiensten. Deze organisaties hebben de wettelijke bevoegdheden, kennis en ervaring om terrorisme te bestrijden. ....Voor cybersecurity geldt hetzelfde. De inlichtingendiensten zijn, gezien hun door de jaren heen opgebouwde informatiepositie, de enige organisaties die in staat zijn te bepalen uit welke hoek de dreiging komt, dus welke onderzoeken verricht moeten worden.

Bij de NCTV werken kundige mensen. Het is zonde dat zij werken voor een organisatie die, om haar bestaan te rechtvaardigen, een steeds groter takenpakket voor zichzelf creëert. ...De inlichtingendiensten en politie kunnen vast nog getalenteerde analisten gebruiken.

Of breng de NCTV terug tot een kleine kernorganisatie die haar naam eer aandoet (bijvoorbeeld Nationaal Coördinator Veiligheid) en een beperkt aantal concrete onderwerpen écht coördineert. Zoals het stelsel voor bewaking en beveiliging van bedreigde personen, of de nationale crisisorganisatie. Het voordeel hiervan is dat voor coördinatie geen bevoegdheden nodig zijn. En dat het wetsvoorstel dus de prullenbak in kan.

Alles bij de bron; NRC


 

Het gebruik van realtime gezichtsherkenning vindt wél plaats in Nederland, maar wordt niet door politie in de publieke ruimte toegepast, zo stelt demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, die wel openstaat voor verdere ontwikkeling van deze technologie.

Volgens BuzzFeed News heeft de Nederlandse politie vorig jaar gebruikgemaakt van de gezichtsherkenningssoftware van het Amerikaanse bedrijf Clearview of geprobeerd dit te doen. Aanleiding voor D66 en GroenLinks om ministers Dekker voor Rechtsbescherming en Grapperhaus om opheldering te vragen. 

In één van zijn antwoorden laat Dekker het volgende weten: "Biometrische surveillance, in de zin van real-time gezichtsherkenning, wordt op dit moment in Nederland niet gedaan." Halverwege oktober kwam minister Grapperhaus met een "nader antwoord" over de inzet van gezichtsherkenningssoftware. Volgens Grapperhaus is het antwoord van Dekker over real-time gezichtsherkenning in Nederland namelijk "te ruim omschreven".

Dat zorgde weer voor vragen van D66. "Hoe moet "real-time” in deze herformulering geïnterpreteerd worden en valt een toepassing als Clearview daar wel of niet onder?", zo vroeg D66-Kamerlid Van Ginneken. Grapperhaus moest ook duidelijk maken hoe "op dit moment" in deze herformulering geïnterpreteerd moeten worden.

Het enige systeem waarin de politie biometrische gezichtsherkenningstechnologie toepast is Catch. Daarmee kunnen foto's van verdachten worden vergeleken met een database met daarin foto's van verdachten en veroordeelden. Het systeem selecteert op meerdere kenmerken zoals de stand van de ogen, afstand naar de neus, breedte van de mond en andere uiterlijkheden. Vervolgens worden de resultaten door meerdere experts beoordeeld.

Hoewel de politie op dit moment geen gebruikmaakt van realtime gezichtsherkenning in de openbare ruimte staat de minister wel open voor verdere ontwikkeling van de technologie als alle noodzakelijke waarborgen zijn getroffen. 

Kamerstukken bij dit onderwerp; 

Alles bij de bron; Security


 

De overheid maakt steeds vaker gebruik van algoritmes en kunstmatige intelligentie om mensen te selecteren of in te delen in groepen en als dit niet rechtmatig en transparant gebeurt ligt discriminatie op de loer, zo waarschuwt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacytoezichthouder legde de Belastingdienst deze week een boete van 2,75 miljoen euro op voor het overtreden van de AVG.

Uit onderzoek van de AP naar de Toeslagenaffaire bleek dat de fiscus discriminerend te werk ging bij het beoordelen van aanvragen voor kinderopvangtoeslag en bij het selecteren van mensen voor (fraude)onderzoek. De slachtoffers waren op basis van een algoritme als 'risico' of voor (fraude)onderzoek geselecteerd.

Het is daarom belangrijk scherp te zijn op de selectiecriteria van een algoritme of AI en hier transparant over te zijn, aldus de AP-voorzitter.

Alles bij de bron; Security


 

De kritiek van de VN over de sloop van de Tweebosbuurt die onder tafel werd geveegd, de wettelijke basis die ontbrak voor de inzet van surveillancewagens, de zorgen over het politiegeweld tijdens het woonprotest: bij de gemeente is een patroon ontstaan waarbij fundamentele waarden het telkens verliezen van de omstandigheden, stelt Marc Schuilenburg.

Het nieuws dat burgemeester Ahmed Aboutaleb het rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens over camera-auto’s in de binnenstad tegenhoudt, sneeuwde onder door alle consternatie over de rellen in het stadscentrum diezelfde dag. Uit het door NRC ingeziene rapport blijkt dat Rotterdam de wet heeft overtreden door mobiele camerawagens in te zetten om te controleren of mensen wel voldoende afstand houden in de anderhalve-metersamenleving.

Niet alleen was er geen wettelijke basis voor het filmen van burgers op straat en in parken, de surveillancewagens maakten volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een te grote inbreuk op de privacy door de gezichten van burgers gedetailleerd in beeld te brengen. 

De rijdende camera-auto’s zijn inmiddels van straat gehaald, maar de inzet ervan is altijd fel verdedigd door het Rotterdamse college. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Het past in een langere trend en die levert geen fraai plaatje op. Keer op keer neemt de gemeente controversiële maatregelen en neemt daarbij op de koop toe dat fundamentele rechten overboord worden gegooid. Wie verder kijkt ziet bovendien dat de kritiek hierop door de hoofdrolspelers steevast wordt weggewuifd.

Alles bij de bron; NRC [knipsel]


 

Beelden van demonstraties die de politie maakt door middel van drones worden alleen opgeslagen bij opstootjes, onrust in de menigte of het gebruik van geweld, zo stelt demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De minister reageerde op Kamervragen van BIJ1 over de publicatie van dronebeelden door de politie...

...De politie zet drones in voor forensische opsporing, verkeersongevallenanalyse en bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Bij het handhaven van de openbare orde kunnen mensenstromen beter worden gemonitord, stelt Grapperhaus. Zo zouden beginnende ongeregeldheden vanuit de lucht sneller te lokaliseren zijn. De politie mag daarbij geen beelden maken waarbij er een meer dan beperkte inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de mensen die in beeld komen. ..

...Grapperhaus voegt toe dat van de bewaarde opnames de politie beelden heeft gedeeld die betrekking hebben op het politieoptreden waarover op sociale media veel maatschappelijke discussie is ontstaan. Er zijn daarbij alleen beelden gebruikt waar personen niet herkenbaar of herleidbaar worden getoond. Waar nodig zijn personen onherkenbaar gemaakt, aldus de minister.

Alles bij de bron; Security


 

Microsoft moet de familie van een man die in juli van dit jaar overleed toegang geven tot zijn Hotmail-account en OneDrive-account. Dat heeft de rechtbank Amsterdam bepaald. De man kwam plotseling te overlijden en zijn ouders en zussen wisten dat hij in ieder geval over een Hotmail-account beschikte. Ze beschikten echter niet over de wachtwoorden van de man.

De ouders en zussen van de man vroegen Microsoft via een advocaat om toegang tot zijn accounts. Daarbij verstuurden ze ook een kopie van het paspoort van de man, een overlijdensbewijs, een notariële verklaring van het erfrecht en hun eigen paspoorten. Microsoft besloot de erfgenamen geen toegang tot het Hotmail-account te geven en blokkeerde het account begin november.

Daarop stapten de erfgenamen naar de rechter en eisten dat Microsoft de wachtwoorden van de overleden man zou verstrekken of toegang tot zijn accounts en data zou geven...

...Volgens de rechter hebben de erfgenamen groot belang om snel toegang tot de accounts te krijgen, onder meer om de nalatenschap af te wikkelen, meer te weten te komen over het overlijden van de man en zijn vrienden en bekenden te informeren. Microsoft moet dan ook het wachtwoord van het account resetten en aan tenminste één ander account (van een van de erfgenamen) de mogelijkheid bieden vervolgens een nieuw wachtwoord in te stellen.

De rechter stelde dat Microsoft aannemelijk heeft gemaakt dat het niet op een andere manier toegang kan verlenen, aangezien het bedrijf niet beschikt over het wachtwoord van de man. Als Microsoft de wachtwoordreset niet binnen twintig dagen uitvoert moet het een dwangsom van 10.000 euro per dag betalen. Ook moet het bedrijf de proceskosten van de erfgenamen op zich nemen.

Alles bij de bron; Security


 

De vreemdelingenpolitie heeft jarenlang persoonsgegevens van veelal onschuldige asielzoekers gekoppeld aan strafrechtelijke informatie. De politie probeerde zo criminele en staatsgevaarlijke asielzoekers op te sporen, maar kwam er vorige maand na een privacytoets achter dat dit niet mocht. Het project is stilgelegd, bevestigt de politie na vragen van NRC...

...Na de aanslagen van 2015 in Parijs beloofde minister-president Mark Rutte (VVD) de Tweede Kamer dat asielzoekers die een verblijfsaanvraag doen strenger worden gecontroleerd. Een belangrijke aanscherping begon in 2016, met politieproefproject ‘Athene’.

Ter identificatie doorzoekt de politie sindsdien de telefoons van alle vreemdelingen die asiel aanvragen en controleert ze berichten, foto’s en contactlijsten op signalen van mensenhandel en -smokkel en terroristische dreiging. Als politiemedewerkers verdachte informatie aantreffen (bijvoorbeeld foto’s van wapens of het telefoonnummer van een mensensmokkelaar) wordt de mobiele telefoon in beslag genomen. De politie maakt vervolgens een kopie van alle data en slaat die op in de eigen systemen. Op die manier neemt de politie maandelijks honderden telefoons in beslag.

Ook werden telefoongegevens van asielzoekers, verkregen in het kader van hun asielaanvraag, vergeleken met strafrechtelijke informatie, zoals telefoonnummers van veroordeelde mensenhandelaars. Dat gebeurde om aanknopingspunten voor opsporingsonderzoeken te vinden.

De politie zegt nu in een reactie dat Athene zich niet laat „rijmen” met privacywet AVG, die sinds mei 2018 van toepassing is. Volgens de politie gaf de wet voor die tijd wel toestemming voor de methode. De gegevens van de asielzoekers zijn volgens de woordvoerder inmiddels uit de politiesystemen verwijderd.

Alles bij de bron; NRC [Thnx-2-Niek]


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha