Zorgverleners wisselen nog steeds veel uit op papier of via de fax. Daarnaast moet er nog vaak informatie worden overgetypt, dit zorgt soms voor fouten en levert een flinke bijdrage aan de administratieve lastendruk in de zorg. Ook moeten mensen hun verhaal vaker vertellen, omdat zorgverleners niet over alle informatie beschikken. Om het uitwisselen van gegevens in de zorg beter, sneller en eenvoudiger te laten verlopen is het noodzakelijk om de gegevensstromen te digitaliseren; dit is een grote opgave.  

Over dit onderwerp zijn aan uw Kamer door mijn voorgangers meerdere brieven gezonden en met uw Kamer debatten gevoerd. De urgentie is groot en mede daarom heeft het zorgveld mij samen met uw Kamer gevraagd om ..... “regie te nemen en tevens te onderzoeken of het mogelijk is een wettelijke basis te creëren voor het verplichten van een goede, verantwoorde en veilige elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders”.

Een dergelijke verplichting is een volgende stap in de stapsgewijs toegenomen rol van de overheid in het versnellen van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg in de afgelopen jaren...

...Gelijktijdig met deze brief bied ik uw Kamer zowel de nota naar aanleiding van het verslag als een nota van wijziging aan, waarmee in het wetsvoorstel verduidelijkt wordt dat dit wetsvoorstel niet verplicht tot het uitwisselen van gegevens en daarmee het mogelijk breken van het medisch beroepsgeheim. Dit mede gezien de vragen vanuit uw Kamer hierover.

In het eerste deel van deze brief leg ik uit hoe de Wegiz werkt en hoe deze wet de komende jaren elektronische uitwisseling in de zorg gaat versnellen. De Wegiz is een kaderwet; nadere invulling en implementatie zullen dus stapsgewijs plaatsvinden. 

In het tweede deel van de brief neem ik uw Kamer mee in de randvoorwaarden om te komen tot zorgbrede elektronische uitwisseling. De Wegiz verplicht elektronische uitwisseling voor specifieke situaties, bijvoorbeeld als er een beeld uitgewisseld moet worden tussen ziekenhuizen. Dat is noodzakelijk, maar niet voldoende om zorgbreed informatie te laten stromen.

Daarom zet ik ook maximaal in op het scheppen van de juiste randvoorwaarden. In deze brief ga ik onder meer in op de ontwikkeling en het beheer van informatiestandaarden, op het digitaal identificeren en adresseren van zorgverleners, op het kunnen vaststellen dat –indien nodig – toestemming is gegeven voor uitwisseling, en op herijking van de grondslagen voor gegevensuitwisseling passend bij de omslag van papier naar digitaal. Daarnaast ga ik in op informatieveiligheid, op de rol van leveranciers en op maatschappelijk acceptabele kosten van elektronische gegevensuitwisseling.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Hoe het precies moet gaan werken is nog hartstikke onduidelijk maar het kabinet probeert voor de zoveelste keer de digitale wereld te reguleren – dit keer met een wetsvoorstel om neprecensies op internet te verbieden. De demissionaire ministers Sander Dekker (Rechtsbescherming) en Stef Blok (Buitenla… ehh waar is die tegenwoordig van) willen dat de bescherming van consumenten ‘tegen oneerlijke praktijken wordt gemoderniseerd’.

Online reviews zijn vaak negatief of overdreven positief, net zoals offline reviews overigens. Omdat recensies een belangrijke rol blijken te spelen bij online-aankopen, hebben bedrijven veel belang bij (positieve) recensies. En dus is er op internet een levendige handel in neprecensies.

Onduidelijk is hoe dat te controleren valt. Is alle negatieve kritiek ook een nepreview? Is een positieve recensie altijd eerlijk? Hoe kan een webshopeigenaar (of facebook…) de echtheid van een recensie controleren voor die online komt? Handelaren, zowel digitale platforms als aanbieders, die de reviews niet beoordelen, riskeren een boete van minimaal 4% van de omzet.

Alles bij de bron; Cops-in-Cyberspace


 

Demissionair minister Grapperhaus komt terug op eerdere uitspraken dat de Nederlandse politie geen gezichtsherkenning gebruikt. Hij zegt nu alleen nog dat daar 'geen toestemming voor wordt gegeven'. Verdere duidelijkheid over gebruik van Clearview is er nog niet.

De minister van Justitie en Veiligheid schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. In die brief nuanceert Grapperhaus de woorden van demissionair minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Die schreef in september dat de Nederlandse politie niet gebruikmaakte van de controversiële gezichtsherkenningssoftware van Clearview AI. Dekker schreef letterlijk: "Biometrische surveillance, in de zin van realtime gezichtsherkenning, wordt op dit moment in Nederland niet gedaan." Dekker sprak in de brief namens Grapperhaus.

Grapperhaus wil dat bericht nu nuanceren. Hij 'herfomuleert' de zin van Dekker: "Voor het gebruik van biometrische surveillance in de publieke ruimte door de politie, in de zin van realtime gezichtsherkenning, wordt op dit moment in de politieorganisatie geen toestemming gegeven."

De nieuwe zin laat veel meer ruimte voor interpretatie. Want eerder ontkende Grapperhaus en Dekker nog in hun geheel dat biometrische surveillance werd gebruikt binnen de politie, maar in de nieuwe formulering gaat het over toestemming en niet over het gebruik ervan. Van wie de toestemming zou moeten komen waar Grapperhaus het over heeft is ook niet duidelijk. Ook kan het geïnterpreteerd worden dat de politie Clearview wel kan gebruiken, maar dan zonder toestemming.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat wegens een datalek dat 65.000 ambtenaren raakte verschillende maatregelen nemen zo heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Het datalek werd veroorzaakt door een voormalige externe medewerker bij het ministerie die tegen de regels in een analysetool kopieerde van de omgeving van Justitie en Veiligheid naar een eigen werkomgeving en vervolgens naar twee andere overheidsomgevingen. Bij het kopiëren van de tool zijn ook de daaraan gekoppelde data gekopieerd.

Het datalek bevat persoonsgegevens zoals naam, organisatie, soort dienstverband, ID/paspoortnummer, Rijkspasnummer, e-mailadres, geboorteplaats en –datum, geslacht en nationaliteit. Het datalek bevat geen privéadressen, telefoonnummers of wachtwoorden.

De beoogde maatregelen zijn het aanscherpen van werkafspraken en procedures, een bewustwordingsprogramma en het invoeren van Data Leakage Protection.

Afsluitend meldt Grapperhaus dat er vooralsnog geen aangifte tegen de externe medewerker wordt gedaan. Wel heeft de minister de externe medewerker, zijn werkgever en de mantelpartij via wie hij was ingehuurd aansprakelijk gesteld voor de door de Staat geleden of te lijden schade.

Alles bij de bron; Security


 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media gaan nauwer samenwerken bij het toezicht op digitale activiteiten. De toezichthouders zijn hiervoor het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) gestart.

Binnen het SDT gaan de toezichthouders samenwerken door het uitwisselen van kennis en ervaringen over het toezicht op onderwerpen als kunstmatige intelligentie, algoritmes en dataverwerking, online design, personalisering, manipulatie en misleiding. Ook willen ze gezamenlijk investeren in kennis, expertise en competenties. Verder kijken de toezichthouders waar ze elkaar in handhavingstrajecten kunnen versterken, onder meer door gezamenlijk digitale marktproblemen aan te pakken.

Volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, kunnen nieuwe Europese regels leiden tot verplichtingen bij bedrijven die gevolgen hebben voor meer dan één toezichthouder. "Samenwerking is dus broodnodig."

Alles bij de bron; Security


 

Op 16 juli jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over een datalek binnen mijn ministerie. Dit betrof persoonsgegevens van een groot aantal medewerkers van JenV-organisaties en een kleiner aantal medewerkers van andere organisaties...

...Na de constatering van het datalek is direct een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en heb ik opdracht gegeven voor een drietal onderzoeken naar de oorzaak en impact van het datalek. In deze brief ga ik in op de uitkomsten van deze onderzoeken en de door mij (op basis daarvan) getroffen maatregelen.

De volgende drie onderzoeken zijn uitgevoerd:

  • Het Integriteitsbureau DJI verrichtte onderzoek naar het feitelijke handelen van de externe medewerker en zijn interne collega’s.
  • Het bedrijf Fox-IT verrichtte forensisch onderzoek naar welke personen en/of organisaties mogelijk toegang hebben of hadden tot het gegevensbestand.
  • De Auditdienst Rijk (ADR) verrichtte een onderzoek naar het gebruik en beheer van de betrokken (identiteits-)gegevens binnen JenV, de daarbinnen getroffen maatregelen, de navolging daarvan in relatie tot het incident en mogelijke verbetermaatregelen.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

De AIVD en MIVD moeten zorgvuldiger te werk gaan als ze informatie delen met landen met een "verhoogd risicoprofiel", zegt toezichthouder CTIVD na onderzoek.

Bij beide diensten zijn fouten gemaakt bij het delen van informatie met buitenlandse diensten in landen waar zorgen zijn over bijvoorbeeld mensenrechten, de professionaliteit van de diensten of de mate waarin persoonsgegevens veilig zijn. In totaal zijn tientallen voorbeelden onderzocht. 

....De AIVD geeft soms toestemming om voor langere tijd informatie door te spelen, soms zelfs over een grote groep mensen. De dienst heeft niet altijd duidelijk gemaakt waarom dat nodig is en of er wel zorgvuldig over nagedacht is.

Bij de MIVD bleek er in ruim de helft van de gevallen geen juiste toestemming verleend te zijn. Formeel moet de minister dat doen, maar die besteedt dat in de praktijk uit aan het hoofd van de dienst. De besluiten waren nooit voldoende onderbouwd.

Demissionair ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken) en Henk Kamp (Defensie) zeggen de aanbevelingen over te nemen. Binnen drie maanden wordt de CTIVD geïnformeerd over in hoeverre het advies is opgevolgd.

Alles bij de bron; NU


 

Tijdens het Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie op 22 juni jl. heeft het lid Wiersma (VVD) een motie ingediend waarin hij de regering verzoekt om in overleg te treden met gemeenten om met spoed te komen tot een expliciete wettelijke grondslag voor het verwerken van gegevens van sekswerkers, en de Kamer over de invulling en uitwerking hiervan in de zomer te informeren....

....Conclusie

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is tezamen met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bezig met het maken van een wettelijke grondslag die gegevensverwerking mogelijk maakt om de toezichthoudende taak van gemeenten goed te kunnen uitvoeren. Op die manier geef ik invulling aan de motie.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Werkgevers mogen op dit moment geen coronatoegangsbewijs van werknemers eisen om hen toegang tot de werkvloer te geven, maar het kabinet verkent wel of dit mogelijk moet worden gemaakt. Daarnaast lijkt de overheid nog niet van plan om op te treden tegen bedrijven die wel een vaccinatiebewijs van hun personeel eisen. Dat laat demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten.

...Eerder stelden vakbonden FNV en CNV dat de overheid moet optreden tegen werkgevers die coronatoegangsbewijzen eisen van hun werknemers. Volgens het ministerie van Sociale Zaken kan er niet worden gehandhaafd omdat de Arbeidsomstandighedenwet en de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen hier niet in voorzien.

SGP-Kamerlid Stoffer vroeg Wiersma dan ook om een spoedwet te te creëren zodat er wel kan worden opgetreden tegen werkgevers die een vaccinatiebewijs van hun werknemer eisen.

"Het kabinet verkent op dit moment juist het omgekeerde. Namelijk of een aanpassing van de Tijdelijke Wet Coronatoegangsbewijzen noodzakelijk en wenselijk is om het onder voorwaarden mogelijk te maken coronatoegangsbewijzen te gebruiken voor werknemers", antwoordt de staatssecretaris daarop.

Alles bij de bron; Security


 

De woonadressen van ondernemers en bestuurders worden met ingang van het nieuwe jaar afgeschermd in het Handelsregister. Het demissionair kabinet wil met deze wijziging het misbruik van deze adresgegevens moeilijker maken.

Mede door toedoen van de Kamer van Koophandel (KVK) was een levendige handel in (privé)adresgegevens ontstaan. Ook leidde de ongebreidelde verspreiding van woonadressen tot stalking, intimidatie en dreiging. Vooral zelfstandigen met kantoor of praktijk aan huis, zoals artsen en advocaten, hadden daar last van.

Dit was de Tweede Kamer een doorn in het oog.De ministerraad heeft daarom besloten dat de KVK vanaf 1 januari 2022 de woonadressen uit het Handelsregister moet gaan afschermen. Dit maakt een einde aan de doorverkoop voor marketingdoeleinden.

Alleen overheidsorganisaties en beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, kunnen vanaf 2022 de afgeschermde woonadressen nog inzien. Te denken valt aan de fiscus, advocaten en deurwaarders.

Alles bij de bron; Computable


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha