Overheid, Politiek & Wetgeving

De snelheidsbegrenzer die vanaf juli dit jaar in nieuwe auto's verplicht is slaat geen data op en is ook niet door verzekeraars te gebruiken voor het berekenen van de premie, zo laat minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat weten. De Intelligent Speed Assistant (ISA) waarschuwt bestuurders wanneer ze de maximumsnelheid overschrijden. 

Verschillende organisaties hebben in de media kritiek op het systeem geuit. Zo wilde PVV-Kamerlid Madlener onder andere weten wat de privacygevolgen van het nieuwe systeem zijn en wie de voertuigdata ontvangt. "Voor de Snelheidsassistent geldt dat er geen data worden opgeslagen. De snelheid van het voertuig wordt vergeleken met de snelheid die je volgens de assistent daar mag rijden. Er is geen derde partij die data krijgt en er wordt niks opgeslagen in het voertuig", reageert Harbers.

De minister merkt op dat het systeem standaard bij het starten van de auto staat ingeschakeld, maar bestuurders de snelheidsbegrenzer kunnen uitschakelen. 

Naast het ISA-systeem zal ook de vent Data Recorder (EDR) in Europa worden ingevoerd. Dit systeem slaat geen gps-data of andere identificeren gegevens van de auto op, wel technische zaken zoals snelheid, remkracht, activering van de airbags en toestand van de veiligheidssystemen bij een botsing, stelt de minister. De geanonimiseerde EDR-gegevens zullen worden gebruikt voor ongevallenonderzoek en -analyse.

De EDR is niet uit te schakelen omdat deze volgens Harbers bijdraagt aan het kunnen uitvoeren van ongevalsanalyses of verkeersveiligheidsanalyses. Zowel de ISA en EDR moeten aan de GDPR-privacywetgeving voldoen, voegt de minister toe.

Alles bij de bron; Security


 

De Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) wil dat er een eind wordt gemaakt aan het betalen voor cliëntgegevens om zo een letselschadezaak in handen te krijgen. De ruim 350 leden zullen in ieder geval niet meer meewerken aan dergelijke praktijken, zo hebben ze besloten.

Sinds enkele jaren is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om te betalen voor een zaak, dankzij uitbreiding van de toelichting op gedragsregel 2. De NOvA voelde zich daartoe gedwongen na druk van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die klachten had ontvangen van bemiddelingswebsites.

In de praktijk komt het voor dat bijvoorbeeld assurantietussenpersonen gegevens van slachtoffers verkopen aan belangenbehartigers, stelt de vereniging. ‘Dat kan een letselschadeadvocaat zijn, maar ook een letselschaderegelaar of een medewerker van een letselschadebureau. Die hebben soms tot wel honderden euro’s over voor die gegevens.’ De vereniging bestempelt dat als ‘handel in leed’.

Volgens de LSA moet een zaak gaan naar de degene die de belangen van het slachtoffer optimaal behartigt en niet naar de hoogste bieder.

Alles bij de bron; Advocatenblad


 

Vorige maand zag het ministerie nog een toekomst voor de commissie, Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19, maar nu vindt Kuipers die ‘niet meer noodzakelijk voor de bestrijding van de pandemie’.

Kamerleden Kees van der Staaij (SGP), Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Pieter Omtzigt zijn verbaasd over het besluit en vinden het voorbarig om de commissie, die adviseert over de inzet van apps als de CoronaMelder en de CoronaCheck-app, nu al op te heffen. ‘De regering weigert te stoppen met de coronapas en de QR-code, maar de commissie die daarover onafhankelijk advies uitbrengt, moet al wel worden opgedoekt’, zegt Van der Staaij. 

Het ministerie van Volksgezondheid (VWS) vroeg in het voorjaar van 2020 vijftien externe deskundigen op het gebied van privacy, technologie, ethiek en infectieziektebestrijding ongevraagd en gevraagd advies te geven over corona-apps, maar worstelt al enkele tijd met de rol van de commissie.

In januari plaatsten enkele commissieleden vraagtekens bij de omgang van het ministerie met hun adviezen. Die adviezen, af en toe kritisch van toon, werden meermaals naar de Tweede Kamer gestuurd op momenten dat de Kamer daar niets meer mee kon, omdat wetten al waren aangenomen en debatten al hadden plaatsgevonden.

De covoorzitter van de commissie, hoogleraar health technology assessment Erik Buskens (Rijksuniversiteit Groningen), benadrukt dat er nog altijd behoefte bestaat aan deskundig en extern advies, bijvoorbeeld over het coronatoegangsbewijs, dat bij internationaal reizen en evenementen nog steeds wordt gebruikt. ‘Waarmee ik niet zeg dat wij dat advies moeten geven. Zolang het er maar komt’.

Alles bij de bron; Volkskrant


 

Er is geen wettelijke basis voor de verplichte aanschaf van het inlogmiddel eHerkenning, dat onder andere moet worden gebruikt voor het doen van belastingaangifte, zo heeft de belastingrechter geoordeeld. Een bedrijf dat weigerde eHerkenning aan te schaffen en zodoende geen aangifte kon doen hoeft een naheffing van de Belastingdienst niet te betalen.

Via eHerkenning kunnen ondernemers bij alle aangesloten organisaties inloggen en zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister regelen. Bestaande zakelijke inlogmiddelen worden op termijn afgeschaft, zodat alleen eHerkenning overblijft. Bedrijven moeten vanaf 1 januari 2020 eHerkenning verplicht gebruiken om aangifte bij de Belastingdienst te doen....

...De rechtbank stelt dat de Algemene wet bestuursrecht een wettelijke basis kan bieden, mits de verplichte aanschaf van eHerkenning voor het doen van een aangifte in de wet staat. Deze wet ontbreekt echter. Volgens de rechter moet belastingaangifte kosteloos zijn. Voor de betalingsverplichting bij eHerkenning bestaat dan ook geen wettelijke basis. Daaruit concludeert de rechter dat de ministeriële regeling uit de Algemene wet inzake rijksbelastingen geen rechtsgrond biedt. Dat een deel van de kosten worden vergoed maakt dit niet anders.

Op basis hiervoor komt de belastingrechter tot het oordeel dat het bedrijf uit het Gooi wel belastingaangifte wilde doen, maar dit niet kon zonder eHerkenning. "Dit klemt omdat voor het verplicht stellen van het gebruik tegen betaling van eHerkenning iedere rechtsgrond ontbreekt", aldus de rechter. Die voegt toe dat de Belastingdienst dan ook geen naheffingsaanslag kan opleggen. De rechter heeft de naheffingsaanslag van de fiscus vernietigd.

Alles bij de bron; Security


 

De burgerrechtencoalitie die eerder de rechtszaak tegen SyRI won roept de Eerste Kamer vandaag op om tegen datasurveillancewet WGS te stemmen. De Raad van State oordeelde onlangs positief over het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), ook wel 'Super SyRI' genoemd.

De WGS biedt een juridische basis voor overheidsorganisaties én private partijen, verenigd in samenwerkingsverbanden, om persoonsgegevens met elkaar te delen. Bijvoorbeeld bij vermoedens van fraude of georganiseerde criminaliteit. In het voorstel zijn vier samenwerkingsverbanden aangewezen om gegevens met elkaar te delen, maar dat aantal kan de regering later uitbreiden.

In november adviseerde de Autoriteit Persoonsgegevens de Eerste Kamer om tegen het wetsvoorstel te stemmen, omdat het de deur wagenwijd openzet voor onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat.

Het gaat onder de WGS niet alleen om feitelijke gegevens die bedrijven en overheden met elkaar delen, maar ook om signalen, vermoedens en volledige zwarte lijsten die worden uitgewisseld en met elkaar verknoopt. Daarbij kunnen deze partijen op basis van deze schaduwadministraties 'interventies' met elkaar afstemmen waarin ze handhavend optreden tegen burgers die in hun vizier belanden.

"Om het massaal delen van persoonsgegevens tussen de overheid en bedrijven mogelijk te maken, schuift de WGS tal van geheimhoudingsplichten, privacyrechten en juridische waarborgen opzij die vanouds hebben gegolden voor het verwerken van persoonsgegevens", zo stelt de burgerrechtencoalitie. Die waarschuwt voor een vergaande, grootschalige uitholling van de rechtsbescherming van burgers en ongerichte data-surveillance.

Het kabinet wil bovendien de mogelijkheid creëren om in geval van 'spoed' nieuwe samenwerkingsverbanden te starten, zonder dat de Kamer zich hierover kan buigen. 

Behalve die mogelijkheid om nieuwe samenwerkingsverbanden op te richten, bevat het voorstel ook vier samenwerkingsverbanden die al jarenlang functioneren, maar tot nu toe nooit in wetgeving waren vastgelegd. Met de WGS wil het kabinet daar nu achteraf alsnog een wettelijke basis voor creëren.

De partijen uit de SyRI-coalitie wijzen erop dat het door de rechter verboden systeem SyRI ook jarenlang zonder wettelijke basis werd toegepast en zien sterke overeenkomsten met de samenwerkingsverbanden die de WGS nu moet legitimeren: “Ingrijpende praktijken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met de fundamentele rechten van burgers, worden bij wijze van proef opgetuigd en jarenlang voortgezet, om deze later als voldongen feit te voorzien van een wettelijke basis. Fundamentele rechten die burgers moeten beschermen tegen ongerechtvaardigd overheidshandelen verworden daarbij tot te nemen obstakels.”

"Dit is in strijd met de Grondwet, die voorschrijft dat inbreuken op de privacy moeten worden opgenomen in wetgeving die door het parlement is goedgekeurd", merkt de burgerrechtencoalitie op.  De maatschappelijke coalitie tegen SyRI bestaat uit het Platform Burgerrechten, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, FNV, de Landelijke Cliëntenraad, Privacy First, Stichting KDVP en schrijvers Maxim Februari en Tommy Wieringa.

Alles bij de bronnen; Security & Emerce


 

Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid wil dat verschillende instanties persoonsgegevens kunnen delen om zo armoede in de samenleving te bestrijden. Met de datadeling hoopt het ministerie van Sociale Zaken personen te identificeren die in aanmerking voor een extra financiële toelage komen, zo meldt Trouw.

"Dit is een heel delicate discussie, dat besef ik. De afgelopen jaren is het delen van informatie vooral gebruikt om mensen te straffen. Ik wil dit doen voor de goede dingen, om mensen te helpen", aldus de minister tegenover de krant...

...De minister wil nu dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) inkomensgegevens van het UWV kan gebruiken om deze personen te identificeren.

Sociale Zaken heeft het delen van persoonsgegevens eerder onderzocht, maar toen bleek dit niet onder de AVG mogelijk te zijn. De privacy-inbreuk was niet proportioneel ten opzichte van het beoogde doel. Inmiddels denkt de minister dat het datadelen technisch wel mogelijk is en zal ze naar eigen zeggen de Autoriteit Persoonsgegevens hierbij betrekken.

Alles bij de bron; Security


 

Een Nederlandse digitale identiteitskaart is wettelijk nog niet mogelijk, zo stelt staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. 

Follow the Money kwam in december met een artikel dat grote techbedrijven en overheden de komst van een nieuwe, digitale identiteit voor iedereen promoten en daarbij meeliften op de coronacrisis. Experts waarschuwden daarbij voor vergaande gevolgen. Zo vreest hoogleraar privacy en identiteit Bart Jacobs van de Radboud Universiteit voor "het einde van vrijheid zoals we die kennen" als politici de verkeerde keuzes maken. Volgens Jacobs zit achter de lobby voor digitale datavergaring "een agenda van surveillance waartegen we ons moeten verzetten."

Aanleiding voor SP-Kamerlid Leijten om opheldering te vragen. "De Nederlandse digitale identiteitskaart bestaat op dit moment niet. De wet op de identificatieplicht laat dit niet toe", reageert Van Huffelen.

Alles bij de bron; Security


 

Oisterwijks raadslid Myrte Hesselberth van partij PRO heeft afgelopen raadsvergadering een pleidooi gehouden over de privacybescherming van inwoners. Haar partij maakt zich zorgen over de gemeentelijke procedure en de bescherming van privacy bij afhandeling van aan de raad toegezonden brieven.

Een inwoner uit Oisterwijk zou na het schrijven van een ingezonden brief aan de raad, ondanks dat deze door de gemeente geanonimiseerd moeten worden, toch benaderd zijn door een journalist. Uit navraag blijkt echter dat er iets anders aan de hand is; in ieder geval geen procedurefouten! Daarbij komt dat verder aanscherpen van de procedure ook het grondwettelijke recht op vrije nieuwsgaring én de openbaarheid van bestuur zou kunnen schaden.

Inwoners kunnen de gemeenteraadsleden persoonlijk aanspreken, of een ingezonden brief sturen aan alle commissie- en raadsleden tegelijk. Deze ingezonden brieven aan de raad, behoren dus bij hun raadswerk, en moeten daarmee in principe openbaar beschikbaar zijn. Wel worden uit privacy overwegingen altijd de namen en adressen op ingezonden brieven door de gemeente verwijderd, alvorens deze openbaar worden gemaakt. Het zijn wettelijke, maar ook algemeen aanvaarde privacyregels.

Vorig jaar is de gemeente gestopt met het openbaar publiceren van ingekomen brieven. Er wordt nog wel een korte melding gemaakt van de ontvangst  op het openbaar zichtbare deel van het Raadsinformatiesysteem, maar de brieven worden niet meer openbaar gepubliceerd. Het is dan aan de inwoners of aan de pers om de brieven op te vragen, alvorens er kennis genomen kan worden van de inhoud. Ook in dat geval worden de brieven geanonimiseerd. 

Alles bij de bron; OisterwijksNieuws


 

Een vacature bij het ministerie van Justitie voor een beleidsmedewerker interceptie en digitale opsporing, heeft geleid tot Kamervragen. VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski wil uitleg van minister Dilan Yesilgöz.

Volgens de vacaturetekst moet de kandidaat de komst van 5G voorbereiden, aan de slag met de bewaarplicht van telecomgegevens en ‘samen met collega’s van cybercrime’ onderzoek doen ‘naar (voor- en nadelen van) mogelijkheden om communicatie van OTT-communicatiediensten, zoals Whatsapp, Signal e.d. op een proportionele wijze aftapbaar te maken’.

Rajkowski vraagt wat het uiteindelijke doel van die onderzoeken is maar ook wat de voor- en nadelen zijn. ‘Op welke wijze zou volgens u überhaupt de communicatie van deze OTT-diensten op proportionele wijze aftapbaar kunnen worden gemaakt?’

Bron; Cops-in-Cyberspace


 

Minister Kajsa Ollongren van Defensie stelt toch een onafhankelijk onderzoek in naar het op grote schaal verzamelen van data van burgers door een onderdeel van de Koninklijke Landmacht, blijkt woensdag uit een Kamerbrief. Henk Kamp, de vorige minister van Defensie, had eerder gezegd dat niet te willen.

In 2020 kwam naar buiten dat het experimentele landmachtonderdeel Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) op grote schaal informatie verzamelde in het kader van de coronacrisis. Daarbij werd de privacywet overtreden.

Alles bij de bron; NU


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha