Overheid, Politiek & Wetgeving

Minister Kuipers wil vol inzetten op de online persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waar Nederlanders hun gezondheidsgegevens kunnen beheren, maar de animo om hier gebruik van te maken is laag. Dat blijkt uit een brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Het gebruik van PGO's is echter laag. Uit onderzoek onder ruim duizend PGO-gebruikers blijkt dat een meerderheid niet met de persoonlijke gezondheidsomgeving wil doorgaan. Slechts een derde zegt het PGO in de toekomst te willen blijven gebruiken.

Kuipers benadrukt dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat het einddoel een goed functionerend PGO is. Op dit moment zijn zorgaanbieders niet verplicht om gegevens voor een PGO toegankelijk te maken en hij gaat nu kijken of zorgaanbieders hiertoe verplicht kunnen worden.

Afsluitend stelt de minister dat hij de persoonlijke gezondheidsomgeving als een veelbelovend innovatief concept blijft zien waarmee Nederlanders in een door henzelf gekozen omgeving gezondheidsgegevens kunnen ophalen, bewaren en toevoegen. 

Alles bij de bron; Security


 

Nederland kent ongeveer 23.000 boa’s die via honderden publieke en private werkgevers in zes domeinen werken. Het gaat onder andere om gemeentelijke handhavers, boswachters, leerplichtambtenaren, sociaal rechercheurs en ov-boa’s: conducteurs in de trams, treinen en bussen. Wanneer een boa op straat bij een overtreding een boete wil uitschrijven, moet hij de identiteit van de overtreder kunnen vaststellen.

Wanneer de persoon in kwestie geen identiteitsbewijs bij zich heeft, moet nu de politie erbij komen om de identiteit vast te stellen. Om ervoor te zorgen dat boa’s dit zelfstandig kunnen doen krijgen zij toegang tot het rijbewijzenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Dit moet ervoor zorgen dat gemeentelijke handhavers, publieke groene boa’s en ov-boa’s naar verwachting in de loop van 2023 zelfstandig de identiteit van een persoon kunnen vaststellen.

Dat laat minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid weten in de meerjarige beleidsagenda boa’s die aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Alles bij de bron; Security


 

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) kunnen per 1 juli worden uitgerust met een korte wapenstok. Ook krijgen ze op termijn handboeien in hun standaarduitrusting. Dat heeft minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt in een Kamerbrief.

Gemeenten die hun boa's een wapenstok willen geven, moeten daarvoor wel eerst een vergunning aanvragen bij de lokale driehoek van politie, justitie en burgemeester. Het advies gaat vervolgens naar de minister, die uiteindelijk beslist.

In de loop van 2023 krijgen boa's ook toegang tot het rijbewijzenregister van de RDW. Hiermee kan een boa zonder tussenkomst van de politie de identiteit van iemand vaststellen zonder identiteitsbewijs.

Alles bij de bron; NOS


 

Een coalitie van organisaties en bedrijven heeft vandaag de Tweede Kamer via een manifest opgeroepen om een einde aan de digitale privacyschendingen van mensen te maken. Volgens de zogenoemde 'Privacy Coalitie' verzamelen steeds meer digitale platforms, diensten en apps de data van gebruikers zonder dat die het doorhebben. Die data wordt doorverkocht en gekoppeld en vervolgens gebruikt om mensen te tracken, hun online gedrag te volgen en te beïnvloeden.

"Zo ontstaat een digitaal profiel op basis waarvan bedrijven en zelfs overheden beslissingen nemen die grote impact hebben op onze levens zonder dat we daar zelf invloed op hebben”, aldus de coalitie. Er wordt wel aan wet- en regelgeving gewerkt om het gebruik van persoonlijke data aan banden te leggen. "Maar met alleen regelgeving en toezicht gaan we het niet redden; de ontwikkelingen gaan zo snel dat we altijd achter de feiten blijven aanlopen", zo stelt de Privacy Coalitie.

Ze vraagt de vaste commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer om veel actiever te werken aan het bewustzijn bij mensen over het belang van digitale privacy en de risico's van dataverzameling. De overheid, maar ook het bedrijfsleven zou hier volgens de coalitie zelf het goede voorbeeld in kunnen geven door alleen nog digitale platforms en diensten te gebruiken die de privacy respecteren. Ook pleit de coalitie voor meer steun aan privacyvriendelijke alternatieven, zodat mensen keuzevrijheid hebben.

Haykush Hakobyan van Privacy First, een van de initiatiefnemers van de Privacy Coalitie, wil dat de Tweede Kamer een technische briefing organiseert met aanbieders van privacyvriendelijke oplossingen. "Onlangs hield de Tweede Kamer een hoorzitting met onder andere Google en Facebook. Het is nu tijd om ook partijen aan het woord te laten die de privacy van mensen wél respecteren." De Privacy Coalitie is een initiatief van onder andere Freedom Internet, Privacy First, PublicRoam en STER en wordt mede gesteund door de Consumentenbond, SURF en SIDN.

Alles bij de bron; Security


 

D66 maakt zich zorgen over mogelijke privacy-inbreuken als werknemers straks een wettelijk recht krijgen om thuis te werken. Dat blijkt uit een debat over het initiatiefwetsvoorstel  "Werken waar je wilt". 

Hoewel het voorstel mede uit de koker van D66 komt, zijn er binnen de partij ook zorgen over de gevolgen voor de privacy van werknemers. Sinds werknemers vanwege de coronamaatregelen thuiswerken wordt er vaker door werkgevers gebruikgemaakt van monitoringsoftware om het personeel in de gaten te houden, zo bleek uit een enquête die eind 2020 werd uitgevoerd. Via de software kan worden bijgehouden wanneer werknemers in- en uitloggen, maar is ook het registreren van toetsaanslagen, locatie en bezochte websites mogelijk.

Vanuit GroenLinks en de PvdA werd ook gewezen naar het "recht op onbereikbaarheid". "Dat betekent dat de werkgever en werknemers met elkaar in overleg dienen te gaan om afspraken te maken over die bereikbaarheid buiten werktijd", stelde PvdA-Kamerlid Kathmann. Ze voegde toe dat het recht op onbereikbaarheid een logisch gevolg is van de wet Werken waar je wilt.

Verder vroeg de SP zich af of een werknemer altijd het verzoek van de werkgever om thuis te werken kan weigeren. Het debat over het initiatiefwetsvoorstel zal op een later moment worden voortgezet.

Alles bij de bron; Security


 

Burgers kunnen volgend jaar online aangeven dat hun paspoort of identiteitskaart is vermist of gestolen en het document ongeldig laten verklaren. 

Burgers die hun paspoort of identiteitskaart zijn verloren kunnen dit via een zogeheten C2-formulier aangeven. Volgens de RvIG vergroot de vermissing van Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten het risico op misbruik van deze documenten. Om burgers hier bewust van te maken en het belang van een zorgvuldige omgang met reisdocumenten en identiteitskaarten te benadrukken, is het C2-formulier nu aangepast.

Aan het nieuwe formulier is toegevoegd dat een burger die in een periode van vijf jaar ten minste drie Nederlandse reisdocumenten of identiteitskaarten zonder plausibele reden als vermist opgeeft, kan worden opgenomen in het Register Paspoortsignaleringen (RPS). Een opname in dit register heeft gevolgen voor het aanvragen van een nieuw Nederlands reisdocument.

In het Register paspoortsignaleringen zijn namelijk de gegevens opgenomen van personen aan wie geen paspoort verstrekt mag worden en personen van wie het paspoort vervallen verklaard is. Iemand die in het RPS is opgenomen kan tegen die registratie geen bezwaar aantekenen of ertegen in beroep gaan. Bezwaar en beroep zijn pas mogelijk als een aanvraag voor een reisdocument wordt geweigerd door de instantie die het reisdocument uitgeeft...

...Hoewel er al ruim acht jaar over StopID wordt gesproken staat voor begin volgend jaar een eerste pilot gepland. In maart van dit jaar maakte staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering bekend dat StopID naar verwachting halverwege 2023 voor alle burgers beschikbaar zal zijn.

Alles bij de bron; Security


 

Het kabinet komt met een wettelijke regeling voor bulkdatasets met de bedoeling dat de inlichtingendiensten straks meer tijd krijgen voor het beoordelen van bulkdatasets dan nu het geval is. Dat laten minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en minister Ollongren van Defensie weten in een reactie op de beslissing van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) dat vijf bulkdatasets van de diensten moeten worden vernietigd.

De AIVD en MIVD hebben bulkbevoegdheden waardoor ze grote hoeveelheden gegevens kunnen verzamelen van miljoenen mensen, waarvan het overgrote deel gaat over mensen waar de diensten geen onderzoek naar doen of zullen gaan doen. Dat doen de inlichtingendiensten om een klein deel binnen te kunnen halen dat wél relevant is voor een onderzoek. Vervolgens moeten alle gegevens die niet relevant zijn zo snel mogelijk worden vernietigd. De bulkdatasets mogen op dit moment maximaal anderhalf jaar worden bewaard....

...Waar Bits of Freedom stelde dat de beslissing van de CTIVD laat zien dat de geheime diensten zich niet laten begrenzen door regelgeving, stellen de ministers dat de beslissing bevestigt dat de huidige wetgeving tekort schiet voor de omgang met bulkdatasets. Ook wijzen Bruins Slot en Ollongren naar het eindrapport van de Evaluatiecommissie Wiv 2017 (ECW), waarin een nieuw regime voor bulkdata wordt aangeraden. De diensten krijgen dan drie jaar voor het beoordelen van bulkdatasets.

Alles bij de bron; Security


 

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD moeten vijf grote datasets met privégegevens over burgers vernietigen. Dat oordeelt toezichthouder Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, omdat de diensten deze datasets te lang hebben bewaard.

Het gaat om vijf grote 'bulkdatasets' die zijn verkregen via hacks. Deze zouden binnen de wettelijk verplichte termijn van maximaal anderhalf jaar moeten zijn vernietigd. Volgens Stehouwer hebben de inlichtingendiensten zich ook niet aan de wettelijke regels gehouden bij de beoordeling van de relevante van de datasets. 

Daarnaast konden de inlichtingendiensten niet aannemelijk maken waarom ze afweken van de wettelijke termijn. Dat betekent dat het bewaren ervan 'onrechtmatig en onbehoorlijk' is, zo concludeerde de toezichthouder.  "Het verzamelen van zo’n bulkdataset betekent dat je van alles binnenkrijgt. De diensten weten dat het overgrote gedeelte niet gebruikt gaat worden ter bescherming van de nationale veiligheid: de mensen zullen nooit onderwerp van het onderzoek zijn of worden. Een bulkdataset is geen bulklading graan, waarvan iedere korrel relevant is. Daarom is het snel verwijderen van de niet-relevante gegevens een belangrijke voorwaarde. Als dat niet blijkt te gebeuren, vinden wij dat zowel onrechtmatig, vanwege de overschrijding van de bewaartermijn, als onbehoorlijk, tegenover de burger."

Het oordeel van de Ctivd betekent dat de datasets binnen twee weken moeten worden vernietigd. In een interview met het NRC zegt voorzitter Addie Stehouwer dat de vorige verantwoordelijke minister, Kajsa Ollongren van D66 een betere wettelijke regeling had moeten optuigen voor de bewaartermijnen. "We hebben ons al eerder hardop afgevraagd of de maximum bewaartermijnen van een jaar, met een verlenging van een half jaar, wel uitvoerbaar is", zegt Stehouwer. De klacht, op basis waarvan de Ctivd onderzoek kan doen, werd vorig jaar ingediend door Bits of Freedom.

De inlichtingendiensten hebben zich in het verleden verzet tegen een advies van de Ctivd om bulkdatasets te vernietigen. Ze vonden dat de volledige datasets belangrijk waren voor het beschermen van de nationale veiligheid en de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Ollongren, legde het advies van de Ctivd naast zich neer. Er kwam wel een nieuwe regeling die bepaalde dat de inlichtingendiensten de gegevens zo lang mochten bewaren als ze noodzakelijk vonden, mits er elk jaar een nieuwe beoordeling volgde of de datasets nog relevant waren. "Die regeling is een dode letter gebleken", zegt Stehouwer nu.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Het kabinet gaat in voorbereiding op een mogelijk nieuwe coronagolf later dit jaar de juridische grondslag van een coronatoegangsbewijs onderzoeken. Dat laat minister Kuipers van Volksgezondheid in de nadere uitwerking van de lange termijn corona-aanpak weten.

Het kabinet werk nu aan een aanpassing van de Wet publieke gezondheid om verplichtende maatregelen voor het bestrijden van infectieziekten door te kunnen voeren. In het eerste deel van deze aanpassing wil het kabinet een structurele grondslag creëren om bij de infectieziektebestrijding van A-ziekten, waaronder corona, verplichtende maatregelen op te kunnen leggen.

Omdat de eerste aanpassing van de Wet publieke gezondheid is gericht op het creëren van structurele grondslagen voor maatregelen voor de bestrijding van epidemieën in het algemeen, is het coronatoegangsbewijs hierin niet opgenomen. Het kabinet zegt de komende tijd met sectoren in gesprek te gaan om te kijken of het coronabewijs in bepaalde omstandigheden een gewenste maatregel kan zijn. In het verlengde daarvan wordt gekeken of hiervoor een aanvullende wettelijke grondslag nodig is. 

Alles bij de bron; Security


 

Het is niet bekend hoeveel mensen door de NCTV op internet zijn/worden gevolgd.

De NCTV hield, onder meer met nepaccounts, op internet lange tijd trends en maatschappelijke ontwikkelingen bij. Daarbij werden, al voor de coronacrisis, ook personen gevolgd, zoals kritische politici en influencers. De Kamercommissie Justitie en Veiligheid vroeg minister Dilan Yesilgöz om hoeveel personen dat ging.

Volgens Yesilgöz werd niet actief gekeken naar persoonsgegevens. ‘Wel waren er online stukken en discussies op sociale media die de NCTV las, waarin (bijzondere) persoonsgegevens stonden’. Er werden geen persoonsdossiers bijgehouden en dus is niet exact vast te stellen van hoeveel personen persoonsgegevens zijn verwerkt. ‘Indien iemand een AVG-verzoek doet bij de NCTV wordt de betrokkene geïnformeerd óf en op welke wijze zijn of haar gegevens zijn verwerkt’, aldus de minister.

Alles bij de bron; Cops-in-Cyberspace


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!