Overheid, Politiek & Wetgeving

Vanavond spreekt de gemeenteraad over ‘diftar’; het nieuwe systeem van afval inzamelen dat de gemeente vorige week aankondigde. Diftar komt erop neer dat mensen die afval scheiden minder betalen dan mensen die dat niet doen.

Als het aan Michiel Jonker ligt, wordt het hele systeem niet ingevoerd. Niet omdat hij tegen het scheiden van afval is, maar volgens Jonker schendt de gemeente Arnhem met diftar de privacy van haar inwoners. De digitale afvalpas van de gemeente registreert en verwerkt persoonsgegevens, maar het is niet bekend wie er toegang tot die gegevens heeft en wat het doel van die registratie is.

Vorig jaar spande Michiel Jonker een rechtszaak aan tegen de gemeente Arnhem wegens het schenden van privacy. De Raad van State oordeelde in april vorig jaar in hoger beroep uiteindelijk dat de privacy van bewoners niet in het geding is. De Raad van State oordeelde overigens ook dat de gemeente Arnhem het pasjessysteem zonder legaal besluit had ingevoerd.

Jonker roept de gemeenteraad op om tegen het voorstel te stemmen. “Er wordt aan u gevraagd om in te stemmen met een voorstel waarvan de privacy-aspecten nog niet zijn uitgewerkt. Privacy is geen optioneel detail in de uitwerking van beleid, maar moet als grondrecht worden gewaarborgd voordat er besloten wordt tot invoering van diftar.”

“Voordat er uitsluitsel is hoe de Autoriteit Persoonsgegevens en de rechter erover denken, is het voor de gemeente zeer onverstandig om een privacy-onvriendelijke vorm van diftar in te voeren”, waarschuwt Jonker. “Dit kan in de toekomst tot hoge kosten leiden als een reeds ingevoerd systeem alsnog moet worden aangepast om te voldoen aan regelgeving op het gebied van privacy.”

Jonker vindt dat de gemeente Arnhem een voorbeeld kan nemen aan Nijmegen: “zoals de gemeente Nijmegen laat zien zijn er ook vormen van diftar mogelijk zonder privacy-schendend controlesysteem en zelfs helemaal zonder pasjes. Het Arnhemse college heeft niet duidelijk gemaakt waarom Arnhem daar niet voor zou kunnen kiezen.

Alles bij de bron; ArnhemDirect


 

ANPR-camera’s en het PNR-systeem, maar ook de verbijsterende aanpassing van de vreemdelingenwet. Het zijn maar een paar van de voorbeelden die Marc Reynebeau aanhaalt in zijn column voor De Standaard over de manier waarop we ook in België slaapwandelen richting controlestaat.

Iedereen zal altijd overal gezien zijn. Dit is het verschil met de klassieke opsporing, die alleen informatie zoekt over wie al verdacht is. ANPR of PNR verzamelen daarentegen sleepnetinformatie, over al wie zich toevallig in een bepaalde plek of situatie bevindt, verdacht of niet. En zo wordt iedereen schuldig tot bewijs van het tegendeel.

De logica daarachter is bekend: een sterke staat is nodig om het terroristen zo lastig mogelijk te maken, en als er nog wat vangst bijkomt in de vorm van geboefte allerlei, des te beter. Maar daarbij zijn altijd twee extra wetten van kracht. De eerste is dat wat technisch mogelijk is, ook zal worden toegepast. Het kan, dus het zal. De tweede regel is dat wetten of informatie die een bepaald doel dienen, zoals de strijd tegen de terreur, ook worden ingezet voor andere doelen.

Bij die laatste regel hoort nog een variant. Overheden zijn voor die spitstechnologie sterk afhankelijk van de bedrijven die ze produceren – en waarvan nooit zeker is dat die de privacy wel ernstig nemen.

De angst voor terreur maakt burgers inschikkelijk tegenover de controlestaat. Het is niet anders in de politiek, die veel opoffert om toch maar niet de kritiek te krijgen dat ze niet ‘alles’ deed om aanslagen te voorkomen. Ze neemt daartoe zelfs de sterke staat voor lief door verantwoordelijkheden zo veel mogelijk door te schuiven naar de uitvoerende macht, buiten de controle door het parlement of de rechterlijke macht.

Bron; DataPanik


 

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Bussemaker van Onderwijs om de privacy van leerlingen beter te beschermen. Volgens het voorstel kunnen leerlingen onder een pseudoniem werken met reken- en taalapps en andere digitale leermiddelen.

Het doel van het wetsvoorstel is het creëren van een pseudoniem voor leerlingen, dat wordt gebaseerd op het PGN. Dit nummer wordt gebruikt in de uitwisseling tussen de onderwijsinstelling en leveranciers, zodat de leerlingen toegang hebben tot de juiste digitale leermiddelen. Het gaat specifiek om leerlingen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Dit heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten weten.

Volgens het ministerie moeten scholen vooralsnog relatief veel persoonsgegevens delen met bedrijven om de digitale leermiddelen of online lespakketten te kunnen gebruiken. Deze situatie wordt onwenselijk geacht, vanwege het risico dat de persoonsgegevens uitlekken of via hacks op straat terechtkomen. Met de invoering van een pseudoniem hoeft bijvoorbeeld de geboortenaam en het geslacht van een leerling niet meer gedeeld te worden. Volgens het ministerie moet het wetsvoorstel in januari 2018 in werking treden.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Vorige maand maakte de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon bekend dat er een akkoord met Nederland en Frankrijk is gesloten om verplichte paspoortcontroles voor de internationale treinen Thalys en Eurostar in te voeren, aanleiding voor D66 om Kamervragen te stellen. Kamerlid Kees Verhoeven wil namelijk weten of Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk inderdaad een akkoord hebben gesloten om de verplichte paspoortcontrole in te voeren, zonder dat de Tweede Kamer zich hierover heeft uitgesproken. Eerder had de inmiddels opgestapte minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur nog gezegd dat de Tweede Kamer zou worden geïnformeerd over de praktische invulling van identiteitscontroles in het openbaar vervoer.

Ook wil Verhoeven van de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok weten op welke wettelijke gronden het akkoord is gesloten. Verder moet Blok duidelijk maken wat de gevolgen voor reizigers zijn, welke kosten erbij komen kijken en of reizigersinformatie wordt opgeslagen. Wat betreft de opslag van gegevens wijst Verhoeven naar een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarbij het Hof oordeelde dat een algemene bewaarplicht in strijd met de grondrechten van de Europese Unie is.

Verder moet Blok laten weten of berichtgeving in de Belgische media klopt dat de gegevens niet alleen voor het bestrijden van terrorisme worden gebruikt, maar ook voor andere strafbare feiten zoals autodiefstal. De minister heeft drie weken de tijd om de Kamervragen te beantwoorden (pdf). Vorige week liet CDA-leider Sybrand Buma nog weten dat hij paspoortcontroles in internationale trein- en busverbindingen wil.

Bron; Security


 

Het zal je niet zijn ontgaan dat de Nederlandse geheime diensten het internet willen aftappen. Dat mogen ze nu al, maar met de nieuwe wet kunnen ze ook grote hoeveelheden data in één keer onderscheppen, voor drie jaar opslaan en doorzoeken.

Belangrijke advieseurs, waaronder de Raad van State, Autoriteit Persoonsgegevens, Commissie van Toezicht op de Veiligheidsdiensten (CTIVD) en Raad voor de Rechtspraak, uiten stevige kritiek op de wet in zijn huidige vorm. De eerste twee stellen zelfs dat het wetsvoorstel in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) wordt op vier punten bekritiseerd. 

1. De taps zijn nog te ongericht

2. De toetsing is te zwak

3. Data worden te lang opgeslagen

4. Data worden gedeeld met derden

Binnenkort wordt er gestemd over de Wiv. Omdat de VVD, PvdA en het CDA samen een ruime Kamermeerderheid hebben, is het aannemelijk dat de wet erdoorheen komt. Dan moet de wet nog door de Eerste Kamer. Deze samenstelling is anders dan de Tweede Kamer, en daar kan de stemming wel degelijk spannend worden. Daar hebben deze drie partijen 33 van de 75 zetels.

Dat hangt met name af van de stemming van de PVV. Tweede Kamerlid Martin Bosma was tijdens het debat kritisch op de huidige conceptwet en vindt dat het aftappen door de AIVD niet voldoende is afgebakend, maar staat 'niet onsympathiek' tegenover deze wet. Ook de kleinere partijen, zoals 50Plus, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en SGP, kunnen uiteindelijk ook doorslaggevend zijn of de aftapwet door de Eerste Kamer komt en ook daadwerkelijk in deze vorm van kracht wordt.

Alles bij de bron; RTLZ


 

Oppositiepartijen D66, SP en GroenLinks hebben nog altijd veel bedenkingen bij de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV) die vandaag in de Tweede Kamer wordt behandeld...

...SP-Kamerlid Ronald van Raak: 'Een nieuwe wet is nodig, maar wij zijn er niet van overtuigd dat dit een goede wet is.' GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman stelde dat veiligheid niet per definitie is gebaat bij 'massasurveillance' en eiste meer bescherming van de privacy. De ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) en Hennis (Defensie, VVD) antwoorden naar verwachting vanavond. 

Alles bij de bron; Volkskrant


 

Vandaag bespreekt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat zó ingrijpend is, zó ontoereikend en zó belangrijk, dat het beter is als de Kamer het uitstelt tot na de verkiezingen. Op de nieuwe wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten is in de voorfase al veel kritiek geweest en er zijn al zo veel veranderingen aangebracht dat het wetsvoorstel niet kan overtuigen.

Doorslaggevend zijn de breedte en de kwaliteit van de adviezen die onder meer de huidige Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) nog onlangs leverde. Maar ook de open brief die 25 academici aan de Kamer schreven weegt zwaar. Die komt bovenop kritische reacties die eerder al de Raad van State en het College Bescherming Persoonsgegevens gaven. En bovenop de alarmkreten uit het veld. Privacy First sprak van een „totalitair voorstel”, Amnesty noemde het „onnodig en zorgelijk”.

Ook de chaotische manier waarop het toezicht op de nieuwe bevoegdheden zal worden geregeld, schept geen vertrouwen. Mogelijk nog zwaarder weegt de veel te ruim geformuleerde macht die de veiligheidsdiensten krijgen om grote hoeveelheden communicatiedata in bulk af te tappen, drie jaar (!) op te slaan, te monitoren en vervolgens uit te wisselen met buitenlandse diensten.

Dat zoiets in beginsel moet kunnen, is nog wel enigszins te billijken – de tijden van post, telefoon en telegrafie zijn wel voorbij. Maar het is alleen acceptabel als het is ingesnoerd in een stelsel van vernietigingsplichten, scherpe selectie op relevantie en harde eisen aan doel en duidelijkheid. Naar de mening van de meeste deskundigen ontbreekt dat nu. Dan is het geen schande om een dergelijk wetsvoorstel terug te sturen. Of terug te nemen.

Alles bij de bron; NRC


 

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Dat blijkt uit een rondgang van het ANP en Nu.nl. Regeringspartijen PvdA en VVD zijn voor, alsmede het CDA, waardoor er in de Tweede Kamer een meerderheid voor het wetsvoorstel is. Het voorstel biedt de AIVD en MIVD de mogelijkheid om kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken en geautomatiseerde werken binnen te dringen. In december uitte de Autoriteit Persoonsgegevens kritiek op het wetsvoorstel en stelde dat die niet voldoet aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher is het cruciaal dat de AIVD en MIVD meer bevoegdheden krijgen om kabelverkeer af te tappen. Asscher laat tegen de Telegraaf weten dat de huidige wetgeving uit de jaren negentig stamt en er sindsdien veel is veranderd. Hij heeft hard uitgehaald naar partijen die kritiek hebben op de verregaande bevoegdheden die Nederlandse inlichtingendiensten zullen krijgen als de nieuwe inlichtingenwet ongewijzigd wordt geratificeerd. Hij noemt deze critici naïef.

De nieuwe Wiv geeft inlichtingendiensten de mogelijkheid alle soorten communicatie gelijk te behandelen. Op dit moment is dat niet het geval. Zo mag dataverkeer door de lucht momenteel op grote schaal worden afgetapt, terwijl die niet is toegestaan voor kabelverkeer. De nieuwe Wiv trekt de regels gelijk en heft deze beperking op.

Vorige week verzond Privacy First in dit verband bijgaande brandbrief aan de Tweede Kamer. Hun zorgen rond het wetsvoorstel betreffen voornamelijk de volgende aspecten:

- Massale internettap (sleepnetbevoegdheid) en bewaartermijn van maar liefst 3 jaar, in strijd met recente Europese rechtspraak
- Internationale uitwisseling van ongeëvalueerde (99,999% onschuldige) bulk-data
- Directe toegang van AIVD en MIVD tot databanken van Nederlandse overheid en bedrijfsleven
- Brede hackbevoegdheden (ook in systemen van derden) en decryptiebevel op straffe van hechtenis
- Ongereguleerde bevoegdheid voor agenten om strafbare feiten te mogen plegen.
- Gebrekkige notificatieplicht (wel notificatie aan burgers, niet aan organisaties)
- Onvolledige rechtsbescherming voor verschoningsgerechtigden en gebrekkige journalistieke bronbescherming
- Mogelijk ineffectief en inefficiënt toezicht
- Gebrek aan actieve (historische) openbaarheid.

In de optiek van Privacy First vormt het huidige wetsvoorstel simpelweg het meest totalitaire wetsvoorstel in Nederland sinds de Duitse bezetting. Mocht dit wetsvoorstel ongewijzigd beide Kamers passeren, dan zal Privacy First dit aanvechten bij de rechter en het gehele wetsvoorstel onrechtmatig laten verklaren.

Alles bij de bronnen; Security & Security, Tweakers, PrivacyFirst [pdf]& DutchIT


 

Persoonlijke gegevens van 64 bedrijven, inclusief 119 burgerservicenummers, geboortedata en privé-adressen van ondernemers liggen op straat.

Een ambtenaar van de afdeling Veiligheid en wijken van Gouda heeft op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, gegevens van met name horecabedrijven verstrekt aan derden, maar vergeten de persoonlijke gegevens 'weg te lakken'. Dit vond plaats tussen 21 mei 2015 en 30 december 2015 en nog eens op 4 en 11 november 2016. Eind december heeft de gemeente de getroffen bedrijven met een brief op de hoogte gesteld van het datalek en het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

De stukken zouden inmiddels zijn teruggestuurd aan de gemeente.

Alles bij de bron; GoudsePost


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha