Overheid, Politiek & Wetgeving

Het kabinet wil het wetsvoorstel dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) toestaat om burgers online te volgen en gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, analyseren en met binnen- en mogelijk ook buitenlandse partijen te delen snel behandelen. 

Het wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid staat de NCTV toe om voor de bestrijding van terrorisme en de nationale veiligheid persoonsgegevens te verwerken. Ook moet het mogelijk worden om fenomenen en trends op deze terreinen te signaleren, analyseren en duiden en hier beleid op te voeren.

Het wetsvoorstel volgt op berichtgeving van het NRC dat de NCTV, jarenlang in strijd met de wet, privacygevoelige informatie over burgers verzamelde en verspreidde. Ook stelde de krant dat medewerkers van de dienst door middel van nepaccounts op sociale media in het geheim honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en linkse en rechtse activisten volgen.

Grapperhaus stelt dat het in belang van de nationale veiligheid is dat het wetsvoorstel wordt aangenomen zodat de NCTV de nu gestaakte werkzaamheden zo spoedig mogelijk kan hervatten. Eerder werd het wetsvoorstel al voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De minister heeft het advies inmiddels ontvangen.

Alles bij de bron; Security


 

Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rond de grondslagen en de werkzaamheden van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Daarbij gaat hij in op:

  • de rol die de NCTV heeft ten opzichte van
  • het Openbaar Ministerie (OM);
  • het gebruik van accounts onder gefingeerde naam;
  • mogelijk onterechte gegevensverwerking en het proactief informeren van burgers.

Bijlagen

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Vraag 1;  Klopt het dat er al voor het debat op 15 juni 2021 op het ministerie juridische adviezen lagen waaruit bleek dat de NCTV wel degelijk onrechtmatig heeft gehandeld?

Vraag 2;  Waren deze adviezen ook al uitgebracht voor de beantwoording van mondelinge vragen op 20 mei 2021?

 Antwoord op vraag 1 en 2

In het mondelinge vragenuur op 13 april 2021 heb ik uw Kamer gemeld dat ik op 15 maart 2021 over de uitkomsten van het project Taken en Grondslagen ben geïnformeerd. Zoals uit de inmiddels openbare documenten blijkt, maakten op dat moment twee juridische adviezen onderdeel uit van het project Taken en Grondslagen: het eindverslag van dat project, uitgevoerd door de juristen van de NCTV, en een advies van de centrale directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) van mijn ministerie. Geconcludeerd werd dat de analyse- en coördinatiewerkzaamheden als ‘juridisch kwetsbaar’ moeten worden bestempeld en het Organisatiebesluit JenV ‘onvoldoende grondslag biedt’ voor de verwerking van persoonsgegevens. ...

Vervolgens heb ik, daarin gesterkt door de aangenomen motie van het lid Michon-Derkzen tijdens het debat van 15 juni 2021 om met spoed met een bijzondere wettelijke grondslag te komen voor de NCTV om persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van zijn bestaande analyse- en coördinatietaken, de hoogste prioriteit gegeven aan het aangekondigde voorstel voor een Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid.

Vraag 9;  Bent u het ermee eens dat, nu dit nieuws naar buiten is gekomen, de behandeling van het ingediende wetsvoorstel over de grondslagen voor de NCTV in ieder geval gestaakt moet worden totdat de Kamer over deze kwestie volledig geïnformeerd is? Zo nee, waarom niet?

 Antwoord op vraag 9;

Het kabinet is juist voorstander van een spoedige behandeling van het wetsvoorstel. Doel van het wetsvoorstel is immers de juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens te verstevigen en te voorzien van een formeelwettelijke basis. Het staken van de behandeling van dat wetsvoorstel zou in dat licht juist averechts werken.

In het belang van de nationale veiligheid hecht ik dan ook veel waarde aan de voortgang van het wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid zodat deze werkzaamheden zo spoedig mogelijk hervat kunnen worden. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State heb ik onlangs ontvangen en ik verwacht het wetsvoorstel op zeer korte termijn naar uw Kamer te kunnen sturen. 

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Vorig jaar onthulde NRC dat Defensie via die informatieafdeling gegevens verzamelde van burgers. Het ging om zowel openbare als semiopenbare bronnen. Defensie keek sinds de uitbraak van de coronacrisis naar maatschappelijke groeperingen zoals Viruswaarheid en de Gele Hesjes. Nu blijkt ook de radicale boerenbeweging Farmers Defense Force in de gaten te zijn gehouden.

NRC vroeg e-mails, notulen en gespreksverslagen via de Wet Openbaarheid van Bestuur op. Daaruit blijkt dat Defensie al in augustus 2020 op de hoogte werd gesteld van het feit dat er geen goede juridische onderbouwing was voor de dataverzameling.

Juristen bij de krijgsmacht zouden al vóór de oprichting bezwaar hebben gemaakt. De top van het leger zou dat volgens NRC hebben genegeerd, maar in sommige gevallen zouden waarschuwingen vanuit het ministerie niet bij het leger zelf zijn aangekomen. Ook zou de MIVD hebben gewaarschuwd 'dat de eenheid een derde dienst dreigde te worden' naast de MIVD en de AIVD.

Minister Ank Bijleveld van Defensie zou in augustus 2020 zijn geïnformeerd over de juridische bezwaren. Uiteindelijk besloot de minister pas in november van dat jaar te stoppen met het programma. Bijleveld wilde eerst laten onderzoeken of LIMC voldeed aan de privacywetgeving.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Tijdens de coronacrisis kwamen oude reflexen weer bovendrijven: simpel geloof in technologie en weinig aandacht voor publieke waarden en het belang van sociale innovatie. In allerlei sociale praktijken zijn versneld digitale middelen ingezet. Daarbij gold het simpele devies: eerst doen, dan denken.

Het vergrootte echter de centrale maatschappelijke rol van digitalisering, de invloed van Big Tech en de datahonger van bedrijven en overheden. Kortom, de menselijke maat werd nogal eens vergeten.

Beleidsmakers zouden dan ook, aldus het Rathenau Instituut in de expertbundel, waardevol digitaliseren moeten stimuleren. Die term, waardevol digitaliseren, houdt in dat digitalisering bijdraagt aan publieke waarden, zoals sociale cohesie, kwaliteit van leven, democratie, economie en veiligheid.

De bundel Covid-19: Expertvisies op de gevolgen voor samenleving en beleid volgde op een tussentijds bericht voor de informateur en ging vooraf aan het advies van de WRR en de KNAW Navigeren en anticiperen in onzekere tijden

Alles bij de bron;Rathenau


 

De VVD heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gevraagd of hij bereid is een pilot te starten met het gebruik van particuliere dna-databases voor het onderzoek naar cold cases. Grapperhaus liet vorig jaar al weten dat hij zou laten onderzoeken of dergelijke dna-databases voor het oplossen van cold cases in Nederland kunnen worden gebruikt.

In de Verenigde Staten zijn er verschillende commerciële dna-databases. Mensen van over de hele wereld kunnen hun dna daarnaartoe sturen om bijvoorbeeld verwanten te vinden of hun geografische herkomst te achterhalen. In de Verenigde Staten zijn dergelijke databanken al meerdere keren door de autoriteiten gebruikt voor het oplossen van coldcasezaken. Ook in Zweden is er gebruik van gemaakt.

Dna-deskundige Lex Meulenbroek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) pleit voor eenzelfde pilot als in Zweden, waarbij het daderspoor van een specifieke cold case wordt geüpload naar een commerciële dna-databank.

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian ziet dit zitten en heeft minister Grapperhaus nu Kamervragen gesteld. "Wanneer is het technisch gezien mogelijk een pilot te starten met het gebruik van particuliere genealogische dna-databanken bij onbekende doden?", zo vraagt hij aan de minister en "Bent u bereid op korte termijn een pilot te starten waarbij bij tenminste één cold case wordt uitgebreid met het gebruik van particuliere genealogische databanken? Zo nee, waarom niet?"

Het VVD-Kamerlid wil ook weten in hoeverre er juridische belemmeringen zijn die het tot stand komen van een pilot op korte termijn verhinderen. Grapperhaus heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.

Alles bij de bron; Security


 

Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet opheldering geven over zijn recente herformulering van een reactie dat de politie op dit moment geen toestemming heeft voor de inzet van real-time gezichtsherkenning in de openbare ruimte.

D66-Kamerlid Van Ginneken heeft de minister hierover Kamervragen gesteld; "Hoe moet "real-time” in deze herformulering geïnterpreteerd worden en valt een toepassing als Clearview daar wel of niet onder?", zo wil ze weten. Grapperhaus moet ook duidelijk maken hoe "op dit moment" in deze herformulering geïnterpreteerd moeten worden.

Van Ginneken wil ook weten of erop eerdere momenten wel toestemming is gegeven of dat de politie in de toekomst hier toestemming voor krijgt. Ze wijst mede naar berichtgeving dat politie in landen als België, Finland en Zweden toch gebruik heeft gemaakt van gezichtsherkenningssoftware nadat dit eerst werd ontkend. Afsluitend vraagt het D66-Kamerlid of de minister het ermee eens is dat transparantie over het gebruik van gezichtsherkenning en andere vergaande surveillancetechnologie door de politie erg belangrijk is voor het vertrouwen in deze instantie. Grapperhaus heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.

Alles bij de bron; Security


 

Belgische politici voelen niets voor een parlementaire hoorzitting rondom een wetsvoorstel om encryptie te omzeilen. De hoorzitting was aangevraagd door N-VA-politicus Michael Freilich vanwege een controversieel wetsvoorstel rondom versleuteling.

Dat draait om een aanpassing van de dataretentiewet. Die schrijft niet alleen voor dat uitbaters van chat-apps zoals WhatsApp, Telegram en Messenger metadata opslaan, maar ook dat opsporingsdiensten in specifieke gevallen toegang krijgen tot communicatie, ondanks de gebruikte versleuteling. Het plan ondermijnt daarmee effectief de eind-tot-eindencryptie die WhatsApp en Signal gebruiken. Experts spraken eerder al hun zorgen uit over het plan.

De partijen vinden dat zo'n hoorzitting normaal alleen plaatsvindt als er een definitief wetsvoorstel klaarligt. Op dit moment gaat het slechts om een voorstel. "Laten we eerst de definitieve tekst afwachten", zegt een parlementslid.

Freilich zegt tegen Data News dat hij het jammer vindt dat het kabinet geen hoorzitting wil. Hij is bang dat die er nu helemaal nooit komt, omdat het plan vanuit de regering komt en niet vanuit het parlement.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Zorgverleners zullen straks medische gegevens verplicht elektronisch moeten uitwisselen. Het gebruik van end-to-end encryptie bij het uitwisselen van digitale gegevens in zorg wordt niet wettelijk verplicht, zo heeft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid laten weten. De minister reageerde op vragen over het wetsvoorstel voor de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De minister reageert op vragen van de Partij vd Dieren. Hij merkt op dat een end-to-end encryptie verplichting in de NEN-norm voor gegevensuitwisseling kan worden opgenomen en uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld welke algoritmen en sleutellengtes moeten worden gebruikt.

De SP vroeg De Jonge hoe te garanderen is dat patiëntgegevens veilig elektronisch gedeeld kunnen worden, zonder dat er een risico is op datalekken. Volgens de minister zijn zorgaanbieders primair zelf verantwoordelijk voor de eigen informatiebeveiliging. Daarbij moeten zorgaanbieders aan de NEN 7510 en aanverwante normen voldoen, gaat De Jonge verder, die toevoegt dat datalekken nooit helemaal zijn te voorkomen.

Het is nog onbekend wanneer de Tweede Kamer over het wetsvoorstel gaat stemmen.

Alles bij de bron; Security


 

Straks kunnen opsporingsambtenaren van de Nationale Politie, het openbaar ministerie, de Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de officier van justitie, de Financiële inlichtingen eenheid, het CJIB en de douane via het verwijzingsportaal volledig geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens bij banken opvragen.

Een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt is nu ter consultatie aangeboden. Het was al mogelijk voor de opsporingsdiensten om via het verwijzingsportaal geautomatiseerd bankgegevens op te vragen.

Dat gebeurde voorheen meestal handmatig en op individuele basis, maar dat voldeed volgens het kabinet niet meer. Met de wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens wordt het straks ook mogelijk voor opsporingsdiensten om geautomatiseerd bij banken met meer dan 2,5 miljoen rekeninghouders de saldo- en transactiegegevens op te vragen.

Dit is volgens het kabinet mogelijk voor het bestrijden van witwassen en onderliggende criminaliteit. Verder moet de Belastingdienst het verwijzingsportaal kunnen gebruiken voor het vaststellen van de inningsstrategie, waarbij de betalingsvordering een mogelijk instrument is.

Burgers, bedrijven en organisaties kunnen via Internetconsultatie.nl tot 29 november op het wetsvoorstel reageren. De verwachte effecten voor de banken die het opvragen van saldo- en transactiegegevens met zich meebrengt zullen aan de hand van deze consultatie in kaart worden gebracht.

Alles bij de bron; Security


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha