Overheid, Politiek & Wetgeving

Op de aanpak van het kabinet tot corona-apps te komen werd al breed kritiek geuit maar nu onthult de NOS dat ook de veiligheidsdiensten ongerust zijn. De diensten hebben het ministerie van Volksgezondheid vorige week gewaarschuwd dat er veel te haastig gewerkt wordt, aldus de NOS.

Afgelopen donderdag bezorgden de diensten een brief van vijf pagina’s bij het ministerie. Daarin stond beschreven waarop moest worden gelet met het oog op de nationale veiligheid. Vooral de haast van het ministerie zorgde voor ergernis. Binnen een paar weken wilde minister De Jonge een werkende corona-app hebben, maar dat noemden de veiligheidsdiensten verre van realistisch. “Dat snapt iedereen die iets met computerbeveiliging doet”, aldus een bron van de NOS.

De veiligheidsdiensten stellen dat er in de praktijk te weinig is gekeken naar waar de apps vandaan komen en data wordt opgeslagen. Volgens een bron van de NOS is met het advies niet gedaan.

Eerder vandaag uitte ook de Autoriteit Persoonsgegevens forse kritiek op de ontwikkeling van de apps. Het is onduidelijk of de privacy van gebruikers voldoende beschermd wordt en ook daarbij is de informatievoorziening slecht. 

Alles bij de bron; Joop


 

Het kabinet wil de economische en maatschappelijke kansen van algoritmen benutten, zonder daarbij de risico’s voor bijvoorbeeld privacy uit het oog te verliezen. De overheid zet daarom in op het betrekken van maatschappelijke organisaties, bedrijven en mensen en bewustwording over kansen en risico's. 

Dat schrijven minister Dekker voor Rechtsbescherming, staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer in reactie op de initiatiefnota 'Menselijke grip op algoritmen' van het Tweede Kamerlid Middendorp en het onderzoek ‘Toezicht op gebruik van algoritmen door de overheid’.

Het kabinet wil ook het toezicht op algoritmen goed regelen. Een aparte toezichthouder op het gebruik van algoritme ziet het kabinet echter niet zitten. Dit zou leiden tot overlap en concurrentie met bevoegdheden van bestaande toezichthouders zoals bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het gebruik van algoritmen moet van het kabinet een meer structureel karakter krijgen. Om dit voor elkaar te krijgen moeten betrokken organisaties actiever met elkaar samenwerken en kennisdelen. Daarnaast werkt het kabinet aan de ontwikkeling van een normenkader waar overheidsalgoritmen aan moeten voldoen en effectieve instrumenten waarmee overheden verantwoording kunnen afleggen over hun gebruik van algoritmen.

Alles bij de bron; DutchIT


 

Privacy en ‘privacy by design’ blijkt voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vooral op papier te bestaan. Privacy organisaties zijn niet welkom in het Informatieberaad Zorg, een gesprekstafel van het Ministerie die belangrijke knopen doorhakt over beveiliging en privacy bij digitale zorgcommunicatie. Hoe het echt werkt bleek zeer recent uit de ‘Corona opt-in’, waarin privacy en het medisch beroepsgeheim zonder pardon buitenspel werden gezet. Niemand uit de privacywereld werd om advies gevraagd.

Privacy First schrijft vandaag in een reactie aan het ministerie dat de rol van de expertgroep IV&P niet zwaar genoeg is om een verschil te maken in de besluitvorming van de kerngroep IBZ, die in de huidige hiërarchie het laatste woord heeft in de besluitvorming over privacy en veiligheid.

De adviserende rol van deze expertgroep zou daarom moeten worden vervangen door een toetsende en zo nodig corrigende rol. Zodra dit het geval is, wordt ons inziens voldoende recht gedaan aan de intentie van genoemde Kamermotie, en biedt deelname aan de Expertcommunity IV&P voldoende perspectief.

Op dit moment hebben burgerrechtenorganisaties en onafhankelijke privacy- en beveiligingsexperts geen evidente plek in het IBZ, terwijl deze partijen wel nodig zijn om de maatschappelijke implicaties van voorstellen op waarde te schatten en zo nodig alternatieven aan te dragen. NGO’s zoals Privacy First kunnen de burger in brede zin vertegenwoordigen en perspectieven bieden die anders wellicht onderbelicht zouden blijven.

Lees HIER de hele brief die Privacy First vandaag aan het ministerie van VWS verzond (pdf).

Alles bij de bron; PrivacyFirst


 

Hoe snel het opschuift: nog maar een paar weken geleden keek ik naar een reportage waarin een drone mensen in de Chinese stad Wuhan waarschuwde om afstand te houden. Gekke Chinezen. Twee weken geleden stuurde een blonde agente een drone naar strandwandelaars bij Castricum. 

En maandagavond zat ik bij het programma Op1 misstanden in verzorgingstehuizen aan te kaarten. Vooraf maakte ik kennis met Bert Wijbenga, een kale man met een vriendelijk gezicht. Hij bleek namens de VVD locoburgemeester en wethouder handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven te Rotterdam te zijn. Hij kwam trots vertellen dat hij camera-auto’s door zijn stad liet rijden die alles en iedereen filmden, waardoor ze boa’s op samenscholingen konden afsturen om te waarschuwen en te verbaliseren.

Bert over de camera-auto’s: ze waren speciaal ontwikkeld voor het Eurovisie Songfestival, ze stonden toch maar te verstoffen. Alsof dat een reden was om ze dan nu maar op de bevolking los te laten. De tanks staan in de kazernes ook maar te verstoffen, zullen we daar dan ook maar mee gaan rijden?

Op de vraag of met rondrijdende camera-auto’s de privacy van de burger niet in het gedrang komt, zei Bert dat alles voldeed aan het privacy-protocol. Nou ja, dan was het goed, met een privacy-protocol kom je altijd weg.

Met een privacy-protocol kan hier alles: een drone, een camera-auto en een app, maar als je wilt weten hoe het met je moeder in het verzorgingstehuis gaat, stuit je op een belteam.

Alles bij de bron; NRC


 

De Partij voor de Dieren wil opheldering van minister Van Rijn voor Medische Zorg over het openstellen van de medische dossiers van ruim 8 miljoen Nederlanders via het zogeheten 'corona opt-in'. Deze groep Nederlanders had nog geen keuze gemaakt of ze hun medisch dossier via het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor zorgverleners toegankelijk willen maken.

Aanleiding voor PvdD-Kamerlid Van Esch om vragen aan minister Van Rijn te stellen. "Klopt het dat met het in fysieke zin openstellen van deze medische dossiers in theorie elke zorgverlener in Nederland met een Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI)-pas, dus niet alleen zorgverleners met een behandelrelatie, nu in deze acht miljoen dossiers kan kijken? Acht u dat wenselijk?", zo vraagt het Kamerlid.

Van Rijn moet tevens laten weten hoe de corona opt-in te rijmen valt met de wet, waarin staat vermeld dat voor elektronische gegevensuitwisseling uitdrukkelijk toestemming moet zijn gegeven. 

Van Esch wil ook duidelijkheid over het beheer van het Landelijk Schakelpunt, dat door een Amerikaans bedrijf zou worden uitgevoerd. "Klopt het dat het Landelijk Schakelpunt in beheer is bij een Amerikaans bedrijf dat onder de Amerikaanse wet verplicht kan worden medische gegevens in haar beheer (zoals de Nederlandse) over te dragen aan (of door te geleiden naar) de Amerikaanse autoriteiten en dat het bedrijf verplicht is daarover te zwijgen? Acht u dat wenselijk?"

Afsluitend vraagt het PvdD-Kamerlid of de veronderstelde toestemming via het corona opt-in na de coronacrisis blijft staan en wanneer dit niet het geval is, hoe de minister dit kan garanderen en of de minister de garantie kan geven dat alle crisismaatregelen die ingrijpen op het recht op privacy, na de crisis worden teruggedraaid. Van Rijn heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.

Alles bij de bron; Security


 

We mogen onze ogen niet sluiten voor wat er in Den Haag allemaal niet meer gebeurt. De parlementaire democratie is het waard bewaakt te worden, ook al zal ons land niet snel dictatoriale trekjes vertonen. Daarvoor houden we te veel van polderen, van overleggen tot consensus is bereikt. We zijn Hongarije niet, waar het parlement zichzelf buitenspel heeft gezet en premier Viktor Orbán regeert bij decreet.  

Bij ons hebben Eerste en Tweede Kamer nog altijd het laatste woord, maar dan moeten er wel debatten plaatsvinden. De laatste vier weken komt de Tweede Kamer uitsluitend bijeen om te debatteren over kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus; de Eerste Kamer vergadert überhaupt niet, doet alles digitaal.

... over alle andere onderwerpen wordt niet plenair gedebatteerd en kan het kabinet feitelijk z’n gang gaan. Kamerfracties kunnen hun bezwaren of instemming schriftelijk kenbaar maken, maar er is geen debat waarin standpunten worden gewisseld en discussies worden aangegaan met verantwoordelijke bewindslieden om op die manier tot een evenwichtig oordeel te komen. Dat komt later wel, na de crisis.

Op 12 maart, een maand geleden, is voor het laatst plenaire gedebatteerd over iets anders dan corona, over fraude met aantallen dieren in de veehouderij. Daarna ging de Kamer zo goed als op slot.

Ook wordt er niet meer gedebatteerd over belangrijke Eurotoppen, waar besluiten worden genomen die alle lidstaten, dus ook Nederland, raken. Zo kon de Kamer bij meerderheid instemmen met het plan van het kabinet om geen toetredingsonderhandelingen te beginnen met Albanië en Noord-Macedonië.

Op 26 maart werd er toch een akkoord bereikt en stemden alle regeringsleiders in met de start van de onderhandelingen. Over die draai van het kabinet heeft de Kamer nooit kunnen debatteren. Dat geldt ook voor het besluit om 500 miljard Europees geld uit te trekken om de lidstaten te helpen bij de bestrijding van de coronacrisis.

Het kabinet wilde 84 wetsvoorstellen bij de Kamer indienen die niet kunnen wachten tot na de coronacrisis. Dat vond Kamervoorzitter Arib te gortig; de lijst is inmiddels ingekort en de Kamer kijkt nu welke voorstellen snel behandeld moeten worden. Commissievergaderingen die geen uitstel dulden, worden vanaf komende week gehouden in speciaal op corona ingerichte zalen, zonder publiek, waarbij Kamerleden op anderhalve meter van elkaar zitten. Zo keert iets terug van de parlementaire controle, maar het is behelpen.

Juist in crisistijd is het van het grootste belang dat parlementaire controle plaatsvindt op het handelen van het kabinet. De democratie is te waardevol om te laten verslonzen.

Alles bij de bron; RTLZ


 

Het kentekenparkeren in de gemeente Amsterdam is een gerechtvaardigde inbreuk op privacy, zo heeft de Hoge Raad geoordeeld. De zaak was aangespannen door Bas Filippini, voorzitter van Privacy First. Hij had een parkeerboete gekregen en ging hier tegen in beroep. Filippini wilde naar eigen zeggen wel voor het parkeren betalen, maar stelde dat dit niet mogelijk was zonder zijn privacy te schenden. Er kon namelijk niet met cash worden betaald...

...De Hoge Raad stelt dat erbij kentekenparkeren wel sprake is van een inbreuk op de privacy. "Bij dit systeem van kentekenparkeren (het invoeren van het kenteken en controle door scanauto’s in de openbare ruimte) gaat het namelijk om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken, gedurende enige tijd bewaren en gebruiken van gegevens. Wat dat betreft heeft de belanghebbende gelijk", aldus de Hoge Raad.

Toch is deze inmenging door de gemeente in het privéleven wel gerechtvaardigd, stelt de Hoge Raad. In de Parkeerverordening 2013 van de gemeente Amsterdam staat namelijk dat bij het parkeren het kenteken moet worden opgegeven. Volgens de Hoge Raad is kentekenparkeren dan ook een gerechtvaardigde inmenging op het recht op het privéleven zoals in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) staat vermeld.

"Hoge Raad oordeelt dat kentekenparkeren inbreuk vormt op privacy en draait om hete brij heen door te oordelen dat sprake was van "wettelijke basis", hoewel die wettelijke basis geen enkele privacywaarborg bevat", laat Privacy First in een reactie weten.

Alles bij de bron; Security


 

Vraag 6

Deelt u de opvatting van de Bredase wethouder dat boa's met meer verdedigingsmiddelen zouden moeten worden uitgerust, waar op 7 maart 2020 al toe opgeroepen is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6 

Zoals ook aangegeven in mijn brief van 16 december 2019 kunnen boa’s, indien noodzakelijk, voor hun taakuitvoering worden toegerust met handboeien en geweldsmiddelen. Afhankelijk van het domein waarin een boa werkzaam is betreft het de volgende geweldsmiddelen: wapenstok, pepperspray, vuurwapen en surveillancehond (gecertificeerde diensthond). Op lokaal niveau wordt op aanvraag van een werkgever bekeken of een geweldsmiddel conform de geldende beleidsregels kan worden toegekend. De aanvrager dient de noodzaak hiertoe en de bekwaamheid in de omgang met het betreffende geweldsmiddel aan te tonen. Toekenning van geweldsmiddelen geschiedt namens mij door de Dienst Justis, op advies van de (direct) toezichthouder.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

In februari heeft de Tweede Kamer de Wet digitale overheid aangenomen. Deze wet gaat over de verdere digitalisering van de Nederlandse overheid en maakt de komst van nieuwe private inlogmiddelen (‘identificatiemiddelen’) mogelijk.

Het gaat dan om middelen om in te loggen bij organisaties in het publieke domein (overheid, pensioenfondsen en zorgverzekeraars). De nieuwe inlogmiddelen moeten voldoen aan de eisen (over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens) die de overheid opstelt. Dat is opgenomen in het ‘Besluit identificatiemiddelen voor burgers Wdo’.

Het concept-besluit staat nu, via internetconsultatie, open voor reacties. U kunt ook meedenken over de voorwaarden voor het toelaten nieuwe van inlogmiddelen. Reageren kan tot en met 13 mei.

Het bericht Internetconsultatie over Wet digitale overheid verscheen eerst op Digitaleoverheid.nl.


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!