Overheid, Politiek & Wetgeving

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is voortaan ook als qr-code beschikbaar die burgers meteen na de aanvraag kunnen ontvangen en de onderliggende technologie zal mogelijk op meer plekken worden gebruikt. 

Onder regie van gemeentevereniging Dimpact, en met budget van het ministerie van Binnenlandse Zaken, werkten gemeenten en marktpartijen aan een oplossing om uittreksels te digitaliseren en gemakkelijker aan inwoners aan te bieden. Het resultaat is een uittreksel als qr-code. Deze qr-code kan na een aanvraag meteen worden ontvangen en is ook te printen. Vervolgens kan de vragende partij de qr-code door middel van een validator-app scannen.

"Een ander interessant voordeel is dat de aanvrager regie krijgt op de eigen gegevens. Hij of zij bepaalt zelf welke gegevens er ingezien kunnen worden. Bij het aanvragen kan aangegeven worden voor welke doel je een uittreksel aanvraagt. En welke gegevens je wilt prijsgeven", zegt Jaap van Vliet, regisseur samenwerking bij Dimpact.

De voor het digitale uittreksel ontwikkelde techniek kan voor meer doeleinden worden toegepast. Alle gemeentelijke informatie waarvan de echtheid en authenticiteit gecontroleerd moet worden zou er gebruik van kunnen maken. 

Alles bij de bron; Security


 

De Big Brother Award Expertprijs mag dan wel in ontvangst genomen zijn door de demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, het ministerie heeft nóg een minister: de demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker.

In een tijd van onrechtmatige overheidssurveillances en bijvoorbeeld het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst is er duidelijk werk aan de winkel voor hem. Maar, waar is hij eigenlijk?

Er bestaat een vrij onduidelijke taakverdeling op dat ministerie. Niemand weet precies wat de minister voor rechtsbescherming geacht wordt te doen en welke taken bij anderen liggen. En dat terwijl de overheid fundamenteel aan het veranderen is: we worden voor een steeds groter deel niet meer via regels en papieren bestuurd, maar via een combinatie van data en data-analyses.

Dan moet je dus iemand hebben die goed - en op tijd - gaat nadenken over wat dat betekent voor de verhouding tussen burgers en de staat, en over wat de nadelige gevolgen daarvan zijn. Dat gebeurt nu te weinig.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom [met podcast]


 

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat niet goed om met burgers die ontevreden zijn over de behandeling van hun privacyklachten, zo stelt de Nationale ombudsman. In de afgelopen vier jaar klaagden ruim tweehonderd burgers bij de ombudsman over hoe de privacytoezichthouder omgaat met hun privacyklacht en de werkwijze van de AP. De klachten gingen vooral over de behandelduur van privacyklachten en de informatieverstrekking en de behandeling door de AP.

Volgens de ombudsman denkt de Autoriteit met name vanuit regels en onmogelijkheden en te weinig vanuit oplossingen of het perspectief van de burger, waardoor de klachtprocedure stokt. De ombudsman stelt dat de privacytoezichthouder onder druk staat, maar dat capaciteitsproblemen geen excuus mogen zijn voor de manier waarop er met ontevreden burgers wordt omgegaan. "Niet het belang van burgers, maar dat van de organisatie lijkt voorop te staan", zegt ombudsman Reinier van Zutphen. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens lagen eind vorig jaar 9.800 privacyklachten van burgers 'op de plank'. 

De manier waarop de Autoriteit nu werkt, voldoet niet aan wat we van hen mogen verwachten." Om de situatie te verbeteren doet de ombudsman verschillende aanbevelingen. Zo moeten burgers kunnen opkomen tegen beslissingen op privacyklachten en moet de AP openstaan voor klachten over het eigen handelen.

Alles bij de bron; Security


 

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) hindert de AIVD en MIVD bij operaties in het cyberdomein, wat het lastig voor de geheime diensten maakt om snel en wendbaar te opereren. Om dreigingen in het digitale domein tegen te gaan is het essentieel om de kabel te kunnen aftappen, stellen Kamp en Ollongren in de jaarplannen van de AIVD en MIVD.

"Juist in het digitale domein is het noodzakelijk om snel en wendbaar te kunnen opereren. Het is van belang dat de Wiv 2017 voldoende aansluit op de technologisch complexe en dynamische inlichtingenpraktijk. Uit de evaluatie van de wet is gebleken dat het huidige wettelijk kader hier onvoldoende in voorziet. In de praktijk leidt dit voor de diensten tot urgente operationele knelpunten, die zich vooral manifesteren in het cyberdomein. " De bewindslieden stellen dat op dit moment wordt gekeken hoe de knelpunten zijn op te lossen.

Alles bij de bron; Security


 

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet opheldering geven over de Big Brother Award die hij afgelopen maandag won. 

BIJ1-Kamerlid Simons wil onder andere een inhoudelijke reactie van Grapperhaus op de stelling van de vakjury dat hij illegale surveillancepraktijken van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft beloond met een reparatiewet waarbij deze legaal worden verklaard, in plaats van illegale surveillance daadwerkelijk aan te pakken.

"Wat is volgens u de rechtvaardiging dat de politie een databank met gezichtsherkenningstechnologie aanlegt? Op welke wijze gaat u privacy, burgerrechten en -vrijheden garanderen bij de aanleg en het gebruik van deze databank", vraagt het BIJ1-Kamerlid verder. Als laatste wil ze weten wat de minister gaat doen om experimenten met surveillancetechnologie in openbare ruimtes transparanter voor het publiek te maken. Grapperhaus heeft drie weken om te reageren.

Alles bij de bron; Security


 

Het nieuwe kabinet gaat inzetten op de ontwikkeling van een Europese digitale identiteit. 

In het coalitieakkoord is er een aparte paragraaf over digitalisering. "We nemen het voortouw en zetten in Europees verband in op versterking van de samenwerking tussen lidstaten op het gebied van digitalisering, onder meer op mensgerichte inzet van kunstmatige intelligentie, digitale ethiek, ontwikkeling van digitale identiteit en cybersecurity en ‘open source’", zo staat in de paragraaf te lezen.

Ook wil het nieuwe kabinet dat inlichtingendiensten beter in staat zijn om hun slagkracht te benutten en hun capaciteit uitbreiden om nieuwe en toenemende digitale dreigingen en aanvallen assertief op te sporen en te bestrijden.

Het nieuwe kabinet zegt ook fundamentele burgerrechten online te erkennen. "We versterken daarom veilige digitale communicatie en passen geen gezichtsherkenning toe zonder strenge wettelijke afbakening en controle. We investeren in een sterke positie van de Autoriteit Persoonsgegevens en versterken samenwerking en samenhang tussen de diverse digitale toezichthouders."

Alles bij de bron; Security


 

Er wordt een toezichthouder aangesteld die moet toezien op het rechtmatig inzetten van algoritmes door de overheid. Dat staat in het coalitieakkoord van de formerende partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

De partijen willen investeren in het beter beschermen van fundamentele burgerrechten online. Daarom gaat de overheid wettelijk regelen dat algoritmes worden gecontroleerd op 'transparantie, discriminatie en willekeur', zo staat te lezen in het regeerakkoord. Dit moet onder meer door betere samenwerking en samenhang tussen de al bestaande digitale toezichthouders en door het aanstellen van een nieuwe algoritmetoezichthouder.

Alles bij de bron; Tweakers


 

De Raad van State is positief over het voorstel van Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), ook wel 'Super SyRI' genoemd, terwijl het hier eerst nog zeer kritisch over was. Platform Burgerrechten spreekt over een "raadselachtige draai".

De WGS biedt een juridische basis voor overheidsorganisaties én private partijen, verenigd in samenwerkingsverbanden, om persoonsgegevens met elkaar te delen. Bijvoorbeeld bij vermoedens van fraude of georganiseerde criminaliteit. In het voorstel zijn vier samenwerkingsverbanden aangewezen om gegevens met elkaar te delen, maar dat aantal kan de regering later uitbreiden.

Vorige maand adviseerde de Autoriteit Persoonsgegevens de Eerste Kamer nog om tegen het wetsvoorstel te stemmen, omdat het de deur wagenwijd openzet voor onbegrensde surveillance door een onbegrensde hoeveelheid partijen, publiek en privaat.

Eerder was ook de Raad van State kritisch en stelde dat het voorstel op dat moment niet voldeed aan de eisen van artikel 10 van de Grondwet, dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer beschermt. 

Een van de grootste problemen van de WGS is dat de minister zonder grondige wetsbehandeling samenwerkingsverbanden aan de wet kan toevoegen in lagere wetgeving die het parlement niet kan wijzigen.

Waar de Raad van State eerder nog duidelijk aangaf dat de WGS om die reden botste met de Grondwet, stelt ze in haar nieuwste advies voor om hier  in een 'geval van spoed', toch een mogelijkheid voor te maken en om deze pas later inhoudelijk door de Kamer te laten behandelen.

Volgens het Platform Burgerrechten schept de Raad van State daarmee een ingang voor het invoeren van regelgeving die niet aan de Grondwet voldoet. "Het is ongekend dat de Raad van State, die zou moeten waken over de grondrechten in het wetgevingsproces, de uitvoerende macht de Grondwet opzij laat schuiven met een excuusbriefje waarop ‘geval van spoed’ valt te lezen."..

...Het platform stelt dat in een rechtsstaat kwalitatief goede wetgeving dient te leiden tot een kwalitatief goede uitvoeringspraktijk, niet andersom. "Sinds de onthullingen in het dossier van de Toeslagenaffaire heeft Nederland kunnen zien tot welke desastreuze gevolgen de inzet van ingrijpende gegevensverwerkingen in een ongereguleerde uitvoeringspraktijk kan leiden.”

Net als de Autoriteit Persoonsgegevens roept het Platform Burgerrechten de Eerste Kamer op om tegen het voorstel te stemmen.

Alles bij de bron; Security


 

Het filmen van gesprekken over uitkeringen door de gemeente Dronten maakt mensen die een uitkering aanvragen niet bij voorbaat tot verdachte. De gemeente maakte filmopnames in gespreksruimten om geweldsincidenten te voorkomen en ter bescherming van werknemers. Er werd geen onderscheid gemaakt naar de aard van het gesprek of de doelgroep. Dat antwoordt demissionair minister Ollongren (BZK) op Kamervragen van de SP.

...De gemeente Dronten heeft ons laten weten dat zij in de afgelopen zeven jaar vijf keer aangifte heeft gedaan naar aanleiding van incidenten die te maken hadden met de Participatiewet. Het totaal aantal gesprekken dat in deze periode is gevoerd, kan de gemeente niet achterhalen.”

De gemeente Dronten heeft uitkeringsgerechtigden altijd op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van een camera door dit in de uitnodigingsbrief op te nemen, zegt Ollongren. “De camera had geen invloed op het gesprek of de strekking van het gesprek en het al dan niet verstrekken van de uitkering.”

Alles bij de bron; Beveiliging


 

Nog niet gepubliceerd

De SP heeft demissionair ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd over zorgen van wetenschappers dat de coronapandemie door bedrijven en politici wordt gebruikt of misbruikt om een digitale identiteitskaart in te voeren.

Follow The Money kwam vorige week met een artikel dat grote techbedrijven en overheden de komst van een nieuwe, digitale identiteit voor iedereen promoten en daarbij meeliften op de coronacrisis.

Experts waarschuwen daarbij voor vergaande gevolgen. Zo vreest hoogleraar privacy en identiteit Bart Jacobs van de Radboud Universiteit voor "het einde van vrijheid zoals we die kennen" als politici de verkeerde keuzes maken. Volgens Jacobs zit achter de lobby voor digitale datavergaring "een agenda van surveillance waartegen we ons moeten verzetten".

Aanleiding voor SP-Kamerlid Leijten om opheldering te vragen. "Kunt u ingaan op de zorgen van wetenschappers dat de coronapandemie door bedrijven en politici wordt gebruikt of misbruikt om een digitale identiteitskaart(ID) in te voeren?", vraagt ze aan Ollongren en Grapperhaus. De bewindslieden moeten ook laten weten hoeveel lobbycontacten er zijn geweest tussen de overheid en het platform ID2020.

Denktank ID2020 schreef al in 2018 hoe een vaccinatiecampagne in Bangladesh als ‘toegangsdeur’ voor een digitale identiteit kan dienen. "Vaccinatie biedt een grote kans om digitale identiteit op te schalen", aldus de organisatie. "Vaccinatie biedt een geweldige kans om kinderen vroeg in het leven van een duurzame, draagbare en veilige identiteit te voorzien, waarmee toegang tot allerlei sociale diensten mogelijk wordt."

"In hoeverre vindt u het ethisch verantwoord dat bedrijven of beleidsmakers een gezondheidscrisis gebruiken om een digitale identiteit aan te prijzen, waardoor zij meer winst kunnen maken of meer invloed kunnen vergaren door dataverzameling", vraagt Leijten verder. De ministers hebben drie weken om op de vragen te reageren.

Alles bij de bron; Security


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!