Overheid, Politiek & Wetgeving

Als de coronapas nu niet wordt afgeschaft, wanneer dan wel? Kabinet en Tweede Kamer moeten op die vraag een duidelijker antwoord geven dan nu gebeurt. Wat zijn de doelen van het inzetten van deze ingrijpende noodmaatregel, wat gebeurt er als die doelen niet worden behaald, wat zijn de plannen voor uiteindelijke afschaffing ervan?

...uit recent onderzoek van de TU Delft blijkt dat de invoering van het 2G- of 3G-systeem op dit moment door de besmettelijkheid van de Omikronvariant nauwelijks het aantal coronagevallen remt. 

Is de coronapas dan nog wel proportioneel? Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) blijft benadrukken dat het dempende effect van de coronapas een belangrijk verschil kan maken, „zeker in een situatie waarin je probeert om zoveel mogelijk sectoren open te houden”. Dat kan reden zijn om deze noodsituatie tijdelijk nog voort te laten duren.

Maar de kernvraag moet daarvoor helderder worden beantwoord: hoeveel ziekenhuisopnames en besmettingen moet de coronapas voorkomen om het inperken van grondrechten te rechtvaardigen? En wat zijn eigenlijk de criteria voor afschaffing? En, indien nodig, voor herinvoering?

De coronapas werd in september ingevoerd als tijdelijk middel, maar dat gebeurde zonder het stellen van een termijn. SP-Kamerlid Maarten Hijink waarschuwde vorige week: „Je ziet nu dat maatregelen beginnen als crisismaatregel en stukje bij beetje semipermanent of helemaal permanent worden.”

Daarin heeft Hijink gelijk en dat stemt ongerust: noodmaatregelen worden vaker permanent omdat er altijd wel een reden kan worden bedacht om ze nog even in stand te houden, denk aan de strenge controles op vliegvelden en de ruimere bevoegdheden van geheime diensten na de aanslagen van 11 september 2001. Zulke function creep moet actiever en explicieter worden voorkomen door het kabinet. Een vrije samenleving is de QR-pas liever kwijt dan rijk.

Alles bij de bron; NRC


 

Het CDA heeft minister van Justitie en Veiligheid, Economische Zaken en Buitenlandse Handel om garanties gevraagd dat de Chinese overheid geen enkele toegang heeft tot de douanescanners die op Schiphol en in de Rotterdamse haven worden gebruikt.

Het gaat om scanners van het Chinese bedrijf Nuctech waar eerder al Kamervragen over werden gesteld. Onlangs kwamen de veiligheidsscanners van Nuctech weer in het nieuws. Aanleiding voor CDA-Kamerleden om opheldering te vragen. "Welke garanties kunt u (laten) afgeven dat de Chinese overheid geen enkele toegang heeft tot de Nederlandse scanners of tot de data van die scanners?", zo vragen ze aan de drie ministers.

Die moeten ook duidelijk maken waarom ze het voorbeeld van Canada en de Verenigde Staten, om geen zaken met Nuctech te doen, niet hebben gevolgd. 

De ministers moeten ook laten weten of ze vinden dat veiligheidsapparatuur voor belangrijke, vitale sectoren zoveel mogelijk zou moeten worden gemaakt door Europese bedrijven. Verder moeten ze hun reactie geven op een uitspraak van beveiligingsexpert Ronald Prins, dat de Chinese overheid zich helemaal wezenloos hackt. De vragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.

Alles bij de bron; Security


 

Als de overheid iets wil doen tegen het online intimideren van mensen, moet het zelf ook zorgen dat persoonsgegevens in het Kadaster en het Handelsregister beter worden afgeschermd. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Dat doet de AP in het advies over een nieuw wetsvoorstel van de overheid over doxing. Daarin staat dat mensen strafrechtelijk vervolgd moeten kunnen worden als ze persoonsgegevens publiceren om diegene bang te maken. Denk hierbij aan het delen van adresgegevens of telefoonnummers.

Dat gebeurt bijvoorbeeld op apps als Telegram, waar de adressen van politici en vaccineerders worden gedeeld. Mensen die zich daar schuldig aan maken, zouden tot een jaar gevangenisstraf moeten kunnen krijgen, zo luidt het wetsvoorstel van de overheid.

Wolfsen vindt het "een goede zaak" dat daders een gevangenisstraf kunnen krijgen, maar wil ook dat de overheid goed kijkt waar de gedeelde gegevens vandaan komen. "De overheid zou wetgeving moeten aanpassen om te voorkomen dat gegevens uit de eigen registers worden gebruikt voor doxing", zegt de voorzitter.

Zo kunnen mensen via het Kadaster en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder meer woonadressen van geregistreerde zzp'ers, namen en geboortedata opvragen. De AP zegt dat het niet nodig is dat die gegevens voor iedereen te vinden zijn en dat de overheid daar al vaker op is gewezen.

Alles bij de bron; NU


 

Nog niet gepubliceerd

Het kabinet heeft het wetsvoorstel ingetrokken dat telecomproviders zou verplichten om telecomgegevens met het RIVM te delen. Onder andere burgerrechtenbeweging Bits of Freedom was zeer kritisch over het wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM.

"Laat er geen twijfel over bestaan. Het monitoren en analyseren van de verplaatsingen van grote delen van de bevolking is nog steeds een vorm van massasurveillance en dat is in een vrije samenleving altijd een kwalijke zaak waar we zeer terughoudend in moeten zijn", waarschuwde Bits of Freedom. Volgens de burgerrechtenbeweging was de effectiviteit van de voorgestelde maatregel niet goed onderbouwd en waren ook het precieze doel en daarmee de noodzakelijkheid van het gebruik van de telecomgegevens onvoldoende duidelijk.

Volgens voormalig minister De Jonge van Volksgezondheid waren mobiele locatiegegevens nodig bij de bestrijding van het virus en zouden ze helpen om de modellen van het RIVM te verbeteren. Zo zou het RIVM met telecomdata bij een eventuele toename van het aantal besmettingen in een gebied sneller kunnen handelen, door de regionale GGD te waarschuwen.

De data die het RIVM via het wetsvoorstel zou ontvangen bestond uit een telling, per uur, per gemeente, van het totaalaantal mobiele telefoons dat daar aanwezig is vanuit welke gemeente. Daarbij werd voor buitenlandse nummers ook een verdeling gemaakt naar herkomst op basis van het telefoonnummer.

Alles bij de bron; Security


 

Nog niet gepubliceerd

Van 3500 bedrijven, voornamelijk veehouderijen, moet de Rijksoverheid de specifieke uitstoot van stikstof openbaar maken. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Hiermee wordt voor iedereen zichtbaar wat de grootste uitstoters zijn...

...Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland is ziedend en erg teleurgesteld in de uitspraak. Volgens de organisatie staat hiermee mogelijk de veiligheid van boeren op het spel, omdat bedrijfsadressen ook vaak de privéadressen zijn van boerengezinnen...

...Carola Schouten verzette zich als minister van LNV lang tegen openbaarmaking van de gegevens. Volgens Vollenbroek had ze echter geen schijn van kans. „Uit het Verdrag van Aarhus, dat Nederland heeft ondertekend, volgt dat emissiegegevens altijd openbaar moeten kunnen zijn. Het is een voorwaarde voor doelmatig milieubeleid.” Na drie eerdere gewonnen rechtszaken geeft de Raad van State de MOB nu definitief gelijk.

Vollenbroek sluit niet uit dat MOB juridische stappen zal ondernemen tegen de grootste uitstoters in de groep. „We zullen weleens zien welke biomassacentrales en megastallen de grootste vervuilers zijn.”

Alles bij de bron; MSN


 

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft grote fouten gemaakt bij een heimelijk onderzoek naar islamitische organisaties. Het college van burgemeester en wethouders heeft de lokale moskee en diverse inwoners formeel excuses aangeboden voor het schenden van hun privacy. Dat maakt de gemeente bekend na maandenlang onderzoek door privacydeskundigen...

...Het college verontschuldigt zich tegenover de 35 burgers van wie persoonsgegevens zijn verwerkt in het rapport. „Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zich aan de privacyregels houdt. ...Het is niet aan de gemeente om dergelijke bijzondere persoonsgegevens te verzamelen", schrijft de functionaris gegevensbescherming

Vooraf waarschuwde de privacyfunctionaris voor „ernstige privacy-risico’s” die verbonden waren aan het heimelijke onderzoek. Maar het dringende advies om de opdracht niet te verlenen, werd door de gemeente in de wind geslagen, schrijft de functionaris gegevensbescherming nu in zijn rapport. De gemeente concludeert nu dat de hele besluitvorming niet zorgvuldig verliep en er betere waarborgen nodig zijn.

Alles bij de bron; NRC [thnx-2-Niek]


 

Nog niet gepubliceerd

Demissionair minister Ollongren kan niets zeggen over een datalek bij Booking.com en mogelijke spionage door de Amerikaanse autoriteiten bij Nederlandse bedrijven. Afgelopen november berichtte NRC over een datalek bij Booking.com dat zich in 2016 voordeed en niet door de hotelreserveringssite aan getroffen klanten werd gemeld.

De aanvaller, volgens de krant een Amerikaanse spion, bleek vanaf een server van Booking.com door middel van codes die bij specifieke reserveringen horen, informatie over duizenden hotelboekingen te hebben opgevraagd. Het ging daarbij om hotels in landen in het Midden-Oosten, waaronder Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Booking.com besloot het datalek niet te melden.

SP-Kamerlid Leijten vroeg minister Ollongren om opheldering over deze gang van zaken en wilde onder andere weten of het bedrijf klanten had moeten informeren. De minister merkt op dat in 2016 de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht was en het onder deze wet verplicht was om datalekken te melden.

Verdere details kan Ollongren niet geven. "Het is niet aan mij om over het in de vraag genoemde mogelijke datalek een oordeel te geven, nu dit bij uitstek toekomt aan de toezichthouder." en ook dat "Over het actuele kennisniveau van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen in het openbaar geen mededelingen worden gedaan", voegt de minister toe.

Alles bij de bron; Security


 

Een jaar geleden lanceerde de Rijksoverheid een meldpunt waar burgers, bedrijven en overheidsorganisaties fouten in de registratiesystemen van de overheid kunnen melden. Sindsdien heeft het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) zo'n vijfhonderd meldingen ontvangen. 

"We kunnen mede door de hoeveelheid meldingen terugkijken op een succesvol eerste jaar", zo stelt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) waar het Meldpunt onder valt. Het MFO werkt onder andere samen met de Belastingdienst, GGD, gemeenten, UWV en de IND. Dit jaar wil het Meldpunt met meer organisaties gaan samenwerken. "Zodat fouten in overheidsregistraties worden opgelost en toekomstige fouten worden vermeden", aldus de RvIG.

Alles bij de bron; Security


 

Scheidend demissionair defensieminister Henk Kamp en collega Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken werken aan een tijdelijke aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook bekend als de 'sleepwet'. Die wijziging moet ervoor zorgen dat Nederland zich beter kan verdedigen tegen cyberaanvallen, zegt Kamp in een interview in NRC.

De tijdelijke aanpassing van de wet is vooruitlopend op een al eerder aangekondigde verandering van de wet, die volgens Kamp nog een tijd op zich laat wachten. Het volgende kabinet moet over de tijdelijke regeling besluiten, zegt hij.

De defensieminister - die binnenkort wordt opgevolgd door Ollongren - wijst er in de krant bijvoorbeeld op dat sinds de invoering van de Wiv in 2018 nog geen enkele keer gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om data te onderscheppen van netwerkkabels die in Nederland aan land komen, "omdat de toezichthouder een aanvraag van de MIVD of AIVD steeds afwijst". De invoering van zogenoemde kabelinterceptie was een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet.

Alles bij de bron; AGConnect


 

De Kamer van Koophandel schermt woonadressen voortaan af in het Handelsregister, maar vestigingsadressen blijven gewoon zichtbaar. Sinds afgelopen zaterdag zijn de afgeschermde woonadressen alleen nog in te zien door overheidsorganisaties als de Belastingdienst en geautoriseerde beroepsgroepen zoals advocaten en deurwaarders.

De aanpassing is het gevolg van een wetswijziging om ondernemers te beschermen. Adressen die opgenomen zijn als vestigingsadres blijven echter wel opvraagbaar in het Handelsregister van de KvK. De KVK stelt dat ondernemers hun vindbaarheid in het Handelsregister op twee manieren kunnen beperken, namelijk het kiezen van een ander vestigingsadres of een bedrijfsnaam zonder verwijzing naar de eigen naam.

Ondernemers die geen ander vestigingsadres kunnen kiezen en zich in een bedreigende situatie bevinden kunnen met de KVK contact opnemen. De overheid werkt aan een definitieve Datavisie Handelregister om anders om te gaan met ondernemersgegevens uit het Handelsregister. 

Alles bij de bron; Security


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!