Overheid, Politiek & Wetgeving

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag doet uiterlijk woensdag 6 oktober om 10.00 uur uitspraak in het kort geding tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs. De rechter zei na afloop van de fors uitgelopen zitting dinsdag dat ze veel moet afwegen.

Advocaat Bart Maes uit Breda, die het kort geding tegen de Nederlandse staat voerde, eist dat de invoering van de coronatoegangspas wordt opgeschort tot aan een bodemprocedure. De advocaat, één van de eisers, vindt de controles op QR-codes in onder meer cafés en restaurants "onwettig, strafbaar en discriminerend".

Maar van verboden discriminatie of verplichte vaccinatie is helemaal geen sprake, benadrukte de landsadvocaat: "Iedereen kan zich laten vaccineren of een test afleggen".

Bron; OmroepBrabant


 

De coronapas is ingevoerd. Hiermee nemen we een onverantwoord groot risico met onze samenleving én onze democratische rechtstaat. We doen er verstandig aan dit glibberige pad per direct te verlaten...

...Het lijkt erop dat we hard op weg zijn te vergeten dat democratie niet gaat om winnen (de helft + 1), maar om het bereiken van brede consensus. Anders gezegd: democratie gaat om gelijkspelen. Nu wordt geprobeerd te winnen ten koste van alles, zelfs van de spelregels – onze grondrechten.

Onze overheid gaat steeds verder in haar pogingen om grip te krijgen op haar burgers. In een democratie, waarbij de macht bij het volk ligt in plaats van bij de overheid, is dit de omgekeerde wereld. In een democratie dient de overheid het volk in plaats van dat zij het beheerst. 

Het is tijd dat we deze ontwrichting van onze samenleving met alle gevaccineerden en ongevaccineerden samen stoppen.

Alles bij de bron; Volkskrant


 

..... Op 1 maart 2017 is de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in werking getreden (hierna: Twbmt). Vanwege de ingrijpende aard van de maatregelen in de Twbmt vervalt de wet vijf jaar na inwerkingtreding op 1 maart 2022.Met dit wetsvoorstel wordt de Twbmt verlengd met nogmaals vijf jaar tot 1 maart 2027.

De regering ziet geen reden om daarbij inhoudelijke wijzigingen door te voeren. De voornaamste reden voor de voorgestelde verlenging is de toegevoegde waarde van de bestuurlijke maatregelen voor de lokale persoonsgerichte aanpak van terrorisme die zou blijken uit de evaluatie van de Twbmt. Daarnaast wordt aangevoerd dat ook het huidige dreigingsbeeld aanleiding geeft om de Twbmt te behouden.1 

De Afdeling advisering van de Raad van State merkt naar aanleiding van het wetsvoorstel op dat de noodzaak om de Twbmt met nogmaals vijf jaar te verlengen een overtuigender motivering behoeft. Zij maakt voorts een opmerking over de grondslagen voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens en over de mate waarin deze voldoen aan de proportionaliteitseis. In verband daarmee dient het voorstel nader te worden overwogen....

....De voornaamste reden voor de voorgestelde verlenging is de blijkens de toelichting toegevoegde waarde van de bestuurlijke maatregelen voor de lokale persoonsgerichte aanpak van terrorisme die zou blijken uit de wetsevaluatie. Daarnaast wordt aangevoerd dat ook het huidige dreigingsbeeld aanleiding geeft om de Twbmt te behouden.13

De Afdeling merkt ten aanzien van deze redenen het volgende op.

a. Evaluatie

Bij de totstandkoming van de Twbmt gaf de regering aan dat bij de evaluatie ‘uiteraard’ de vraag zal worden betrokken of ‘de maatregelen afdoende zijn (gebleken) voor het reduceren van de risico’s van terrorisme’.14 Dat is echter niet gebeurd in de in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) uitgevoerde evaluatie. De reden daarvoor is dat het niet goed mogelijk blijkt empirisch te onderzoeken of door de Twbmt terroristische aanslagen of misdrijven worden voorkomen of dat het dreigingsniveau wordt verminderd door inzet van de Twbmt. In plaats daarvan is daarom geëvalueerd door te kijken naar de gevolgen van de ingezette maatregelen voor het verloop van alle Twbmt-casus.15

De conclusie van de evaluatie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is dat de verwachtingen van de werking van de Twbmt grotendeels niet zijn uitgekomen. Het WODC concludeert dat de Twbmt een ‘kaal toezicht- en controlemiddel’ is, waarvan de meerwaarde beperkt is.18...

b. Dreigingsbeeld

De noodzaak tot behoud van de Twbmt wordt verder ondersteund door de nog immer bestaande terroristische dreiging, aldus de toelichting.24....

...In het meest recente DTN noemt de NCTV de huidige situatie zelfs ‘onvergelijkbaar met de periode 2014-2017’.28 Aanslagen door kleinere cellen en alleen handelende jihadisten worden nu als waarschijnlijker gezien dan complexe en grote aanslagen door terroristische organisaties zoals in die periode.29 De toelichting onderkent dit ook....

d. Conclusie

In het licht van zowel de kritische wetsevaluatie als het veranderde dreigingsbeeld, is de noodzaak van de voorgestelde verlenging van de Twbmt in de toelichting onvoldoende gemotiveerd. Ook wordt uit de toelichting niet duidelijk hoe de voorgestelde verlenging zich verhoudt tot tussentijdse ontwikkelingen in het strafrecht. Daarbij acht de Afdeling een mogelijke ‘toegevoegde waarde’ van de maatregelen, gelet op de ingrijpendheid daarvan en het feit dat daarom destijds uitdrukkelijk gekozen is voor een tijdelijke wet, niet voldoende. De noodzaak van verlenging dient in het licht van het voorgaande (a, b en c) overtuigend te worden aangetoond.

De Afdeling adviseert in het licht van het voorgaande de noodzaak van de voorgestelde verlenging alsnog dragend te motiveren en het wetsvoorstel zo nodig aan te passen. 

Naar aanleiding van het advies van de Afdeling om de noodzaak van de voorgestelde verlenging alsnog dragend te motiveren en het wetsvoorstel zo nodig aan te passen is de memorie van toelichting op diverse onderdelen uitgebreid en aangepast.

Alles bij de bron; RijksOverheid 


 

 

 

 

De politie in Limburg doet onderzoek na een aangifte tegen een ambtenaar van de gemeente Venray wegens het onbevoegd inzien van een cliëntendossier. De ambtenaar, die privé al jaren verwikkeld is in een ruzie met haar buren, bekeek zonder aanleiding het zorgdossier van haar buren, blijkt uit onderzoek door een onafhankelijk bureau.

Volgens het onderzoeksrapport, gaat het om „een onrechtmatige verwerking” van persoonsgegevens en „een datalek”. De ambtenaar raadpleegde zonder dat zij bevoegd was, en zonder dat daar aanleiding toe was, in 2019 zes keer het dossier van haar buren. Dat onderzoek is vorig jaar uitgevoerd in opdracht van de gemeente.

Toch nam Venray geen disciplinaire maatregelen tegen de ambtenaar. Volgens burgemeester Luc Winants (CDA) is de gemeente het niet eens met de conclusie van het onderzoeksbureau dat onrechtmatig persoonsgegevens zijn ingezien.

Joost van Stiphout, advocaat van de buren die niet met naam in de krant willen, zegt dat de ambtenaar heeft „rondgeneusd” in de bestanden, en de informatie gebruikt heeft om zijn cliënten „zwart te maken” bij politie en zorginstanties. Omdat de gemeente geen maatregelen heeft genomen, hebben de buren in juli bij de politie aangifte gedaan tegen de ambtenaar wegens schending van haar ambtsgeheim, en wegens smaad en laster. 

Alles bij de bron; NRC


 

Terwijl de anderhalve meter afstand zaterdag 25 september afscheid neemt, doemt er een nieuwe coronaregel op: het laten zien van je coronabewijs. De omstreden QR-code doet veel stof opwaaien. Criticasters van de app zeggen dan ook dat er sprake is van discriminatie door de inzet van de app.

Woensdag is er een dagvaarding uitgegaan, en op 28 september is er een kort geding met als inzet, het discriminatieverbod. 'Ik sprak met een van de advocaten die het kort geding heeft gestart. Die zegt dat met de invoering van de coronapas onrechtvaardig onderscheid wordt gemaakt tussen wel en niet gevaccineerden'.

Als je wil weten of zo'n onderscheid gerechtvaardigd is, kijk je volgens Leonard Besselink, hoogleraar constitutioneel recht, of het een legitiem doel heeft. In dit geval zou het dan gaan om de het bestrijden van het virus. Het tweede doel is of het evenredig is om het virus te bestrijden. 'En daar valt over te twisten. Daarbij is ook de vraag of er geen minder ingrijpend instrument is om het doel te bereiken', aldus Annemarthe Wesseling, journalist van De Jurist.

 'De wet is ook langs de Raad van State geweest, bij uitstek de hoeder van de grondwet. Maar over discriminatie is vrijwel niet gediscussieerd. Terwijl juist nu in de maatschappij de discussie gaat over discriminatie met de coronapas.'

Op de werkvloer is geen wettelijke basis om zomaar zo'n pas te vragen. 'Wel mogen werkgevers aan werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn. Je hoeft die vraag niet te beantwoorden, maar je mag het dus wel vragen', zegt Wesseling.

Dus je hoeft je coronapas niet te laten zien op de werkvloer. Toch is Wesseling bang dat het misschien gaat gebeuren. 'In het tempo dat de regels veranderen, zou ik de optie in de toekomst niet willen uitsluiten.'

Alles bij de bron; BNR


 

De Autoriteit Persoonsgegevens krijgt in de komende jaren weer een budget van 25 miljoen euro, evenveel als dit jaar. De Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD en MIVD krijgen wel meer geld. Dat gaat om een structurele verhoging van 15 miljoen per jaar per dienst.

Het kabinet gaat daarmee in tegen de wens van de Tweede Kamer, schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens.  De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen om het budget van de AP te verhogen en de mankracht uit te breiden, maar het kabinet heeft daar niet mee ingestemd, het budget van de AP blijft 25 miljoen euro per jaar tot 2026.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen zegt dat zeer zorgelijk te vinden. "Wij kunnen al jaren ons werk niet goed genoeg doen, simpelweg omdat we te weinig mensen hebben. Daardoor blijven veel meldingen liggen."

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst krijgen wel een structurele budgetverhoging. Beide diensten krijgen per jaar 15 miljoen euro extra. Ook de politie krijgt meer geld om digitale criminaliteit aan te pakken. In 2022 gaat dat om een 'bijzondere bijdrage' bij het budget van 14 miljoen euro, bestemd voor verdere digitalisering en de aanpak van cybercrime. 

Alles bij de bron; Tweakers


 

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) wisten dat ze in strijd met de wet handelden bij het verzamelen van privacygevoelige gegevens over burgers. Dat blijkt uit interne documenten die NRC bij de overheid heeft opgevraagd en ingezien.

Juristen van de NCTV hadden gezegd dat het verzamelen, analyseren en opslaan van informatie van burgers "onrechtmatig" gebeurde. Juristen van Grapperhaus kwamen in februari tot dezelfde conclusie. Toch hield hij tijdens een Kamerdebat in juni vol dat de NCTV de wet niet had overtreden.

Alles bij de bron; NU


 

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) handelde volgens zijn eigen juridische afdeling „onrechtmatig” bij het jarenlang verzamelen, opslaan en analyseren van privacygevoelige informatie over burgers. Dat blijkt uit interne documenten die zijn vrijgegeven op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus (CDA) ontkende deze zomer in de Tweede Kamer dat de werkwijze in strijd was met de wet, terwijl hij toen al wist dat zijn juristen daar anders over dachten.

Het debat volgde op een publicatie van NRC in april waarin onthuld werd hoe de coördinator op grote schaal informatie over burgers had verzameld en verspreid. Ook bleken analisten met nepaccounts op sociale media honderden politieke campagneleiders, religieuze voormannen en linkse en rechtse activisten te volgen. Net voor publicatie werden de nepaccounts op Facebook, Instagram en Twitter opgeheven...

...Tweede Kamerleden willen opheldering van de minister. Hanneke van der Werf (D66): „Meermaals heeft minister Grapperhaus ontkend dat de NCTV onrechtmatig handelde. Nu blijkt niet alleen dat dit niet klopt, het was zelfs bij het ministerie bekend dat de minister hier niet de waarheid sprak. De minister heeft hier iets uit te leggen.”

Michiel van Nispen (SP): „De minister zal uitleg moeten geven hoe het kan dat hij in een Kamerdebat ontkent dat de NCTV de wet heeft overtreden, terwijl er dus op dat moment al bewijs lag van het tegendeel. Vanuit zijn eigen ministerie nota bene. Hoe kan dit?!”

Barbara Kathmann (PvdA) noemt het handelen van Grapperhaus „verbazingwekkend”. „Zijn woorden richting de Kamer waren klip en klaar: er zou wel degelijk juridische grond voor het handelen van de NCTV zijn geweest. Debat hierover kan niet uitblijven.”

Alles bij de bron; NRC


 

De NCTV surveilleert op grote schaal burgers en overtreedt daarmee al jaren de wet. Uit explosieve nieuwe documenten blijkt dat dit geen misstap was, maar strategie die door de top van de overheidsinstantie werd bepaald.

De overheid heeft het vertrouwen van burgers nodig. Zonder dat vertrouwen heeft ze geen echte macht - tenzij ze die met geweld afdwingt. Je zou daarom verwachten dat ze alles op alles zet om ons vertrouwen te verdienen en bewaren. Zo niet de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat wordt duidelijk uit interne documenten van de NCTV die de minister van Justitie en Veiligheid gisteren publiceerde naar aanleiding van een Wob-verzoek van NRC.

Die documenten slaan onder andere op illegale surveillance die door de NCTV wordt uitgevoerd. Met die praktijk overtreedt de NCTV al jaren de wet. Uit de documenten blijkt dat de NCTV zich hiervan bewust is. Ook blijkt uit de documenten hoe ze met deze kennis omgaat: "doorgaan en risico accepteren". Tot slot toont de NCTV zich in de documenten bewust van wat de mogelijke risico's zijn van haar onwettelijke handelen: boetes, rechtszaken, politieke afbreuk en daling van vertrouwen.

Dit is niet de visie van een enkele lage ambtenaar of Einzelgänger. Een van de documenten is namelijk opgesteld namens een lid van het managementteam van de NCTV. 

Maar er is meer. In juni publiceerde de minister een conceptwetsvoorstel waarmee hij hoopte een wettelijke grondslag te creëeren voor de illegale surveillancepraktijk van de NCTV. Voorbarig, vonden wij, want er is nog helemaal geen maatschappelijk debat gevoerd over het uitbreiden van de taken van de NCTV. Willen we eigenlijk wel een derde geheime dienst in Nederland? Uit de interne documenten blijkt dat hierover ook binnen de NCTV zelf fundamentele twijfels bestaan. Het gaat dan om vragen over "de rol en positie die de NCTV binnen het veiligheidsdomein bekleedt (of wil bekleden)." Ze omschrijft dit vraagstuk zelfs als "existentieel".

Bits of Freedom wil dat de minister in gesprek gaat over dit existentiële vraagstuk. Niet alleen met de NCTV, maar met het parlement en de bredere samenleving. Dat gesprek moet gaan over de taken van de NCTV en haar verhouding tot andere instanties binnen het veiligheidsdomein. En natuurlijk volstrekt overbodig om op te merken: de NCTV moet elke handeling waarover twijfels over de wettelijke grondslag bestaan, direct stoppen. Gewoon doorgaan en risico's nemen is geen optie.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 

Het is duidelijk dat gemeenten hulp nodig hebben bij het naleven van privacywetgeving bij het verwerken van persoonsgegevens en het is een taak van het rijk om ze daarin te ondersteunen. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66).

In mei bleek uit onderzoek dat gemeenten online nepaccounts gebruiken om met burgers mee te kijken en dat ambtenaren zich er niet van bewust zijn dat dat niet mag. De minister merkt op dat steeds meer veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken zich online afspelen.

Het onderzoek laat volgens Ollongren "zien dat men nog onvoldoende bewust is van de kaders van de AVG".

Alles bij de bron; AGConnect


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha