Overheid, Politiek & Wetgeving

Demissionair minister Grapperhaus komt terug op eerdere uitspraken dat de Nederlandse politie geen gezichtsherkenning gebruikt. Hij zegt nu alleen nog dat daar 'geen toestemming voor wordt gegeven'. Verdere duidelijkheid over gebruik van Clearview is er nog niet.

De minister van Justitie en Veiligheid schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. In die brief nuanceert Grapperhaus de woorden van demissionair minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Die schreef in september dat de Nederlandse politie niet gebruikmaakte van de controversiële gezichtsherkenningssoftware van Clearview AI. Dekker schreef letterlijk: "Biometrische surveillance, in de zin van realtime gezichtsherkenning, wordt op dit moment in Nederland niet gedaan." Dekker sprak in de brief namens Grapperhaus.

Grapperhaus wil dat bericht nu nuanceren. Hij 'herfomuleert' de zin van Dekker: "Voor het gebruik van biometrische surveillance in de publieke ruimte door de politie, in de zin van realtime gezichtsherkenning, wordt op dit moment in de politieorganisatie geen toestemming gegeven."

De nieuwe zin laat veel meer ruimte voor interpretatie. Want eerder ontkende Grapperhaus en Dekker nog in hun geheel dat biometrische surveillance werd gebruikt binnen de politie, maar in de nieuwe formulering gaat het over toestemming en niet over het gebruik ervan. Van wie de toestemming zou moeten komen waar Grapperhaus het over heeft is ook niet duidelijk. Ook kan het geïnterpreteerd worden dat de politie Clearview wel kan gebruiken, maar dan zonder toestemming.

Alles bij de bron; Tweakers


 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat wegens een datalek dat 65.000 ambtenaren raakte verschillende maatregelen nemen zo heeft demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Het datalek werd veroorzaakt door een voormalige externe medewerker bij het ministerie die tegen de regels in een analysetool kopieerde van de omgeving van Justitie en Veiligheid naar een eigen werkomgeving en vervolgens naar twee andere overheidsomgevingen. Bij het kopiëren van de tool zijn ook de daaraan gekoppelde data gekopieerd.

Het datalek bevat persoonsgegevens zoals naam, organisatie, soort dienstverband, ID/paspoortnummer, Rijkspasnummer, e-mailadres, geboorteplaats en –datum, geslacht en nationaliteit. Het datalek bevat geen privéadressen, telefoonnummers of wachtwoorden.

De beoogde maatregelen zijn het aanscherpen van werkafspraken en procedures, een bewustwordingsprogramma en het invoeren van Data Leakage Protection.

Afsluitend meldt Grapperhaus dat er vooralsnog geen aangifte tegen de externe medewerker wordt gedaan. Wel heeft de minister de externe medewerker, zijn werkgever en de mantelpartij via wie hij was ingehuurd aansprakelijk gesteld voor de door de Staat geleden of te lijden schade.

Alles bij de bron; Security


 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media gaan nauwer samenwerken bij het toezicht op digitale activiteiten. De toezichthouders zijn hiervoor het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) gestart.

Binnen het SDT gaan de toezichthouders samenwerken door het uitwisselen van kennis en ervaringen over het toezicht op onderwerpen als kunstmatige intelligentie, algoritmes en dataverwerking, online design, personalisering, manipulatie en misleiding. Ook willen ze gezamenlijk investeren in kennis, expertise en competenties. Verder kijken de toezichthouders waar ze elkaar in handhavingstrajecten kunnen versterken, onder meer door gezamenlijk digitale marktproblemen aan te pakken.

Volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP, kunnen nieuwe Europese regels leiden tot verplichtingen bij bedrijven die gevolgen hebben voor meer dan één toezichthouder. "Samenwerking is dus broodnodig."

Alles bij de bron; Security


 

Op 16 juli jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over een datalek binnen mijn ministerie. Dit betrof persoonsgegevens van een groot aantal medewerkers van JenV-organisaties en een kleiner aantal medewerkers van andere organisaties...

...Na de constatering van het datalek is direct een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en heb ik opdracht gegeven voor een drietal onderzoeken naar de oorzaak en impact van het datalek. In deze brief ga ik in op de uitkomsten van deze onderzoeken en de door mij (op basis daarvan) getroffen maatregelen.

De volgende drie onderzoeken zijn uitgevoerd:

  • Het Integriteitsbureau DJI verrichtte onderzoek naar het feitelijke handelen van de externe medewerker en zijn interne collega’s.
  • Het bedrijf Fox-IT verrichtte forensisch onderzoek naar welke personen en/of organisaties mogelijk toegang hebben of hadden tot het gegevensbestand.
  • De Auditdienst Rijk (ADR) verrichtte een onderzoek naar het gebruik en beheer van de betrokken (identiteits-)gegevens binnen JenV, de daarbinnen getroffen maatregelen, de navolging daarvan in relatie tot het incident en mogelijke verbetermaatregelen.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

De AIVD en MIVD moeten zorgvuldiger te werk gaan als ze informatie delen met landen met een "verhoogd risicoprofiel", zegt toezichthouder CTIVD na onderzoek.

Bij beide diensten zijn fouten gemaakt bij het delen van informatie met buitenlandse diensten in landen waar zorgen zijn over bijvoorbeeld mensenrechten, de professionaliteit van de diensten of de mate waarin persoonsgegevens veilig zijn. In totaal zijn tientallen voorbeelden onderzocht. 

....De AIVD geeft soms toestemming om voor langere tijd informatie door te spelen, soms zelfs over een grote groep mensen. De dienst heeft niet altijd duidelijk gemaakt waarom dat nodig is en of er wel zorgvuldig over nagedacht is.

Bij de MIVD bleek er in ruim de helft van de gevallen geen juiste toestemming verleend te zijn. Formeel moet de minister dat doen, maar die besteedt dat in de praktijk uit aan het hoofd van de dienst. De besluiten waren nooit voldoende onderbouwd.

Demissionair ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken) en Henk Kamp (Defensie) zeggen de aanbevelingen over te nemen. Binnen drie maanden wordt de CTIVD geïnformeerd over in hoeverre het advies is opgevolgd.

Alles bij de bron; NU


 

Tijdens het Tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie op 22 juni jl. heeft het lid Wiersma (VVD) een motie ingediend waarin hij de regering verzoekt om in overleg te treden met gemeenten om met spoed te komen tot een expliciete wettelijke grondslag voor het verwerken van gegevens van sekswerkers, en de Kamer over de invulling en uitwerking hiervan in de zomer te informeren....

....Conclusie

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is tezamen met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bezig met het maken van een wettelijke grondslag die gegevensverwerking mogelijk maakt om de toezichthoudende taak van gemeenten goed te kunnen uitvoeren. Op die manier geef ik invulling aan de motie.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Werkgevers mogen op dit moment geen coronatoegangsbewijs van werknemers eisen om hen toegang tot de werkvloer te geven, maar het kabinet verkent wel of dit mogelijk moet worden gemaakt. Daarnaast lijkt de overheid nog niet van plan om op te treden tegen bedrijven die wel een vaccinatiebewijs van hun personeel eisen. Dat laat demissionair staatssecretaris Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten.

...Eerder stelden vakbonden FNV en CNV dat de overheid moet optreden tegen werkgevers die coronatoegangsbewijzen eisen van hun werknemers. Volgens het ministerie van Sociale Zaken kan er niet worden gehandhaafd omdat de Arbeidsomstandighedenwet en de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen hier niet in voorzien.

SGP-Kamerlid Stoffer vroeg Wiersma dan ook om een spoedwet te te creëren zodat er wel kan worden opgetreden tegen werkgevers die een vaccinatiebewijs van hun werknemer eisen.

"Het kabinet verkent op dit moment juist het omgekeerde. Namelijk of een aanpassing van de Tijdelijke Wet Coronatoegangsbewijzen noodzakelijk en wenselijk is om het onder voorwaarden mogelijk te maken coronatoegangsbewijzen te gebruiken voor werknemers", antwoordt de staatssecretaris daarop.

Alles bij de bron; Security


 

De woonadressen van ondernemers en bestuurders worden met ingang van het nieuwe jaar afgeschermd in het Handelsregister. Het demissionair kabinet wil met deze wijziging het misbruik van deze adresgegevens moeilijker maken.

Mede door toedoen van de Kamer van Koophandel (KVK) was een levendige handel in (privé)adresgegevens ontstaan. Ook leidde de ongebreidelde verspreiding van woonadressen tot stalking, intimidatie en dreiging. Vooral zelfstandigen met kantoor of praktijk aan huis, zoals artsen en advocaten, hadden daar last van.

Dit was de Tweede Kamer een doorn in het oog.De ministerraad heeft daarom besloten dat de KVK vanaf 1 januari 2022 de woonadressen uit het Handelsregister moet gaan afschermen. Dit maakt een einde aan de doorverkoop voor marketingdoeleinden.

Alleen overheidsorganisaties en beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, kunnen vanaf 2022 de afgeschermde woonadressen nog inzien. Te denken valt aan de fiscus, advocaten en deurwaarders.

Alles bij de bron; Computable


 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zal niet optreden tegen bedrijven die van hun werknemers een vaccinatiebewijs eisen als ze op kantoor willen werken, zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Het is wel degelijk verboden om dat te eisen, maar dat staat niet zo precies in de wet, waardoor het ministerie niet kan optreden. 

Volgens de woordvoerder moeten "werkgevers en werknemers er samen uit komen". "Als dat niet lukt, kan een ontevreden werknemer nog altijd naar de rechter stappen", klinkt het...

...Het is juridisch gezien voorlopig verboden in Nederland om te eisen dat werknemers hun vaccinatiestatus bekendmaken. Een werkgever mag ernaar vragen, maar werknemers zijn niet verplicht om daarop te antwoorden. Van iemand verlangen dat hij incheckt met zijn coronapas voordat hij begint met werken, is dus zeker verboden.

De overheid zit in deze situatie echter tussen twee vuren. Er staat namelijk niets in de wet over vaccinatiebewijzen tonen op je werk, omdat deze situatie uniek is. En een ministerie kan zich alleen op de wet baseren als het op wil treden. Daarom wil FNV dat er een artikel over in de tijdelijke coronawet komt.

Eerder bracht NU.nl al aan het licht dat de ticketwebsite Ticketmaster zijn werknemers om zo'n bewijs vraagt als ze op kantoor willen werken. Niet-gevaccineerden zouden zelfs opgebeld zijn met de boodschap dat ze thuis moeten blijven.

In de daaropvolgende dagen kreeg NU.nl een tip binnen van een leverancier van flexwerkers bij het Amsterdamse congrescentrum RAI. Die ontving een brief waarin staat dat flexwerkers worden geweerd op evenementen als ze niet kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn tegen COVID-19, negatief getest zijn op het coronavirus of daarvan genezen zijn. Een woordvoerder van RAI laat weten dat het bedrijf de brief heeft gestuurd in opdracht van een evenementenorganisator.

Ook de IJslandse voedselverwerker Marel stuurde zijn Nederlandse personeel een bericht met de vraag om thuis te blijven als ze niet gevaccineerd zijn, al is het bij dit bedrijf geen verplichting. "Zie het als een dringend beroep om rekening te houden met je collega's, die bijvoorbeeld onderliggende aandoeningen kunnen hebben waardoor ze een hoger risico lopen, zelfs als ze volledig zijn gevaccineerd", staat in de mail.

Dat is ook de strategie van het autoverhuurbedrijf LeasePlan. Het vraagt niet-gevaccineerden om thuis te blijven, maar zal niet actief controleren. De luchtvaartmaatschappij KLM vraagt zijn niet-gevaccineerde personeel dan weer om zich te melden. Die mensen worden dan niet ingezet op vluchten naar landen met een vaccinatieplicht.

Alles bij de bron; NU & NU


 

Het onderzoek naar het afstand doen en ter adoptie afstaan van kinderen dat vanwege forse fouten al maanden stilligt moet zo snel mogelijk helemaal worden stopgezet. Dat eisen de belangenbehartigers van Nederlandse moeders die hun kinderen hebben moeten afstaan, die kinderen zelf en geadopteerden.

Het is genoeg geweest, was de boodschap in het gesprek dat ze maandag voerden met demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD). Om die boodschap kracht bij te zetten dienen zij een schadeclaim van zo’n 1,6 miljoen euro in vanwege het schenden van de privacy-richtlijnen tijdens het onderzoek en de schade die dit bij veel betrokkenen heeft veroorzaakt.

Het onderzoek waarvoor Dekker in 2019 opdracht gaf, ligt al maanden onder vuur. Na kritiek van een groep belanghebbenden volgde er Kamervragen, en werd er een commissie van onafhankelijke deskundigen opgezet die de gang van zaken onderzocht. De commissie kwam deze zomer met een rapport waaruit bleek dat er van alles was misgegaan in onder meer de communicatie met betrokkenen en de verslaglegging...

...als aanmelders hun verslag wel kregen toegestuurd, bleken er in meerdere gevallen ernstige fouten in te staan. Bovendien is onduidelijk waar verslagen zijn opgeslagen, wie er toegang toe had en wanneer alle betrokkenen hun verslag terugkrijgen.

Volgens Carola van Andel, advocaat bij Nysingh advocaten en notarissen, en onder meer gespecialiseerd in privacy en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG),  heeft de claim een goede kans van slagen. „Juist omdat er nog steeds geen duidelijkheid is over hoe het nu precies zit met de gespreksverslagen, zitten veel betrokkenen nog altijd in onzekerheid, en transparantie is een van de belangrijkste beginselen uit de AVG.”

Alles bij de bron; NRC [thnx-2-Niek]


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha