Overheid, Politiek & Wetgeving

Van 3500 bedrijven, voornamelijk veehouderijen, moet de Rijksoverheid de specifieke uitstoot van stikstof openbaar maken. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten. Hiermee wordt voor iedereen zichtbaar wat de grootste uitstoters zijn...

...Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland is ziedend en erg teleurgesteld in de uitspraak. Volgens de organisatie staat hiermee mogelijk de veiligheid van boeren op het spel, omdat bedrijfsadressen ook vaak de privéadressen zijn van boerengezinnen...

...Carola Schouten verzette zich als minister van LNV lang tegen openbaarmaking van de gegevens. Volgens Vollenbroek had ze echter geen schijn van kans. „Uit het Verdrag van Aarhus, dat Nederland heeft ondertekend, volgt dat emissiegegevens altijd openbaar moeten kunnen zijn. Het is een voorwaarde voor doelmatig milieubeleid.” Na drie eerdere gewonnen rechtszaken geeft de Raad van State de MOB nu definitief gelijk.

Vollenbroek sluit niet uit dat MOB juridische stappen zal ondernemen tegen de grootste uitstoters in de groep. „We zullen weleens zien welke biomassacentrales en megastallen de grootste vervuilers zijn.”

Alles bij de bron; MSN


 

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft grote fouten gemaakt bij een heimelijk onderzoek naar islamitische organisaties. Het college van burgemeester en wethouders heeft de lokale moskee en diverse inwoners formeel excuses aangeboden voor het schenden van hun privacy. Dat maakt de gemeente bekend na maandenlang onderzoek door privacydeskundigen...

...Het college verontschuldigt zich tegenover de 35 burgers van wie persoonsgegevens zijn verwerkt in het rapport. „Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zich aan de privacyregels houdt. ...Het is niet aan de gemeente om dergelijke bijzondere persoonsgegevens te verzamelen", schrijft de functionaris gegevensbescherming

Vooraf waarschuwde de privacyfunctionaris voor „ernstige privacy-risico’s” die verbonden waren aan het heimelijke onderzoek. Maar het dringende advies om de opdracht niet te verlenen, werd door de gemeente in de wind geslagen, schrijft de functionaris gegevensbescherming nu in zijn rapport. De gemeente concludeert nu dat de hele besluitvorming niet zorgvuldig verliep en er betere waarborgen nodig zijn.

Alles bij de bron; NRC [thnx-2-Niek]


 

Demissionair minister Ollongren kan niets zeggen over een datalek bij Booking.com en mogelijke spionage door de Amerikaanse autoriteiten bij Nederlandse bedrijven. Afgelopen november berichtte NRC over een datalek bij Booking.com dat zich in 2016 voordeed en niet door de hotelreserveringssite aan getroffen klanten werd gemeld.

De aanvaller, volgens de krant een Amerikaanse spion, bleek vanaf een server van Booking.com door middel van codes die bij specifieke reserveringen horen, informatie over duizenden hotelboekingen te hebben opgevraagd. Het ging daarbij om hotels in landen in het Midden-Oosten, waaronder Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Booking.com besloot het datalek niet te melden.

SP-Kamerlid Leijten vroeg minister Ollongren om opheldering over deze gang van zaken en wilde onder andere weten of het bedrijf klanten had moeten informeren. De minister merkt op dat in 2016 de Wet bescherming persoonsgegevens van kracht was en het onder deze wet verplicht was om datalekken te melden.

Verdere details kan Ollongren niet geven. "Het is niet aan mij om over het in de vraag genoemde mogelijke datalek een oordeel te geven, nu dit bij uitstek toekomt aan de toezichthouder." en ook dat "Over het actuele kennisniveau van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen in het openbaar geen mededelingen worden gedaan", voegt de minister toe.

Alles bij de bron; Security


 

Een jaar geleden lanceerde de Rijksoverheid een meldpunt waar burgers, bedrijven en overheidsorganisaties fouten in de registratiesystemen van de overheid kunnen melden. Sindsdien heeft het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) zo'n vijfhonderd meldingen ontvangen. 

"We kunnen mede door de hoeveelheid meldingen terugkijken op een succesvol eerste jaar", zo stelt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) waar het Meldpunt onder valt. Het MFO werkt onder andere samen met de Belastingdienst, GGD, gemeenten, UWV en de IND. Dit jaar wil het Meldpunt met meer organisaties gaan samenwerken. "Zodat fouten in overheidsregistraties worden opgelost en toekomstige fouten worden vermeden", aldus de RvIG.

Alles bij de bron; Security


 

Scheidend demissionair defensieminister Henk Kamp en collega Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken werken aan een tijdelijke aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook bekend als de 'sleepwet'. Die wijziging moet ervoor zorgen dat Nederland zich beter kan verdedigen tegen cyberaanvallen, zegt Kamp in een interview in NRC.

De tijdelijke aanpassing van de wet is vooruitlopend op een al eerder aangekondigde verandering van de wet, die volgens Kamp nog een tijd op zich laat wachten. Het volgende kabinet moet over de tijdelijke regeling besluiten, zegt hij.

De defensieminister - die binnenkort wordt opgevolgd door Ollongren - wijst er in de krant bijvoorbeeld op dat sinds de invoering van de Wiv in 2018 nog geen enkele keer gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om data te onderscheppen van netwerkkabels die in Nederland aan land komen, "omdat de toezichthouder een aanvraag van de MIVD of AIVD steeds afwijst". De invoering van zogenoemde kabelinterceptie was een belangrijk onderdeel van de nieuwe wet.

Alles bij de bron; AGConnect


 

De Kamer van Koophandel schermt woonadressen voortaan af in het Handelsregister, maar vestigingsadressen blijven gewoon zichtbaar. Sinds afgelopen zaterdag zijn de afgeschermde woonadressen alleen nog in te zien door overheidsorganisaties als de Belastingdienst en geautoriseerde beroepsgroepen zoals advocaten en deurwaarders.

De aanpassing is het gevolg van een wetswijziging om ondernemers te beschermen. Adressen die opgenomen zijn als vestigingsadres blijven echter wel opvraagbaar in het Handelsregister van de KvK. De KVK stelt dat ondernemers hun vindbaarheid in het Handelsregister op twee manieren kunnen beperken, namelijk het kiezen van een ander vestigingsadres of een bedrijfsnaam zonder verwijzing naar de eigen naam.

Ondernemers die geen ander vestigingsadres kunnen kiezen en zich in een bedreigende situatie bevinden kunnen met de KVK contact opnemen. De overheid werkt aan een definitieve Datavisie Handelregister om anders om te gaan met ondernemersgegevens uit het Handelsregister. 

Alles bij de bron; Security


 

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is voortaan ook als qr-code beschikbaar die burgers meteen na de aanvraag kunnen ontvangen en de onderliggende technologie zal mogelijk op meer plekken worden gebruikt. 

Onder regie van gemeentevereniging Dimpact, en met budget van het ministerie van Binnenlandse Zaken, werkten gemeenten en marktpartijen aan een oplossing om uittreksels te digitaliseren en gemakkelijker aan inwoners aan te bieden. Het resultaat is een uittreksel als qr-code. Deze qr-code kan na een aanvraag meteen worden ontvangen en is ook te printen. Vervolgens kan de vragende partij de qr-code door middel van een validator-app scannen.

"Een ander interessant voordeel is dat de aanvrager regie krijgt op de eigen gegevens. Hij of zij bepaalt zelf welke gegevens er ingezien kunnen worden. Bij het aanvragen kan aangegeven worden voor welke doel je een uittreksel aanvraagt. En welke gegevens je wilt prijsgeven", zegt Jaap van Vliet, regisseur samenwerking bij Dimpact.

De voor het digitale uittreksel ontwikkelde techniek kan voor meer doeleinden worden toegepast. Alle gemeentelijke informatie waarvan de echtheid en authenticiteit gecontroleerd moet worden zou er gebruik van kunnen maken. 

Alles bij de bron; Security


 

De Big Brother Award Expertprijs mag dan wel in ontvangst genomen zijn door de demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, het ministerie heeft nóg een minister: de demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker.

In een tijd van onrechtmatige overheidssurveillances en bijvoorbeeld het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst is er duidelijk werk aan de winkel voor hem. Maar, waar is hij eigenlijk?

Er bestaat een vrij onduidelijke taakverdeling op dat ministerie. Niemand weet precies wat de minister voor rechtsbescherming geacht wordt te doen en welke taken bij anderen liggen. En dat terwijl de overheid fundamenteel aan het veranderen is: we worden voor een steeds groter deel niet meer via regels en papieren bestuurd, maar via een combinatie van data en data-analyses.

Dan moet je dus iemand hebben die goed - en op tijd - gaat nadenken over wat dat betekent voor de verhouding tussen burgers en de staat, en over wat de nadelige gevolgen daarvan zijn. Dat gebeurt nu te weinig.

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom [met podcast]


 

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat niet goed om met burgers die ontevreden zijn over de behandeling van hun privacyklachten, zo stelt de Nationale ombudsman. In de afgelopen vier jaar klaagden ruim tweehonderd burgers bij de ombudsman over hoe de privacytoezichthouder omgaat met hun privacyklacht en de werkwijze van de AP. De klachten gingen vooral over de behandelduur van privacyklachten en de informatieverstrekking en de behandeling door de AP.

Volgens de ombudsman denkt de Autoriteit met name vanuit regels en onmogelijkheden en te weinig vanuit oplossingen of het perspectief van de burger, waardoor de klachtprocedure stokt. De ombudsman stelt dat de privacytoezichthouder onder druk staat, maar dat capaciteitsproblemen geen excuus mogen zijn voor de manier waarop er met ontevreden burgers wordt omgegaan. "Niet het belang van burgers, maar dat van de organisatie lijkt voorop te staan", zegt ombudsman Reinier van Zutphen. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens lagen eind vorig jaar 9.800 privacyklachten van burgers 'op de plank'. 

De manier waarop de Autoriteit nu werkt, voldoet niet aan wat we van hen mogen verwachten." Om de situatie te verbeteren doet de ombudsman verschillende aanbevelingen. Zo moeten burgers kunnen opkomen tegen beslissingen op privacyklachten en moet de AP openstaan voor klachten over het eigen handelen.

Alles bij de bron; Security


 

De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017) hindert de AIVD en MIVD bij operaties in het cyberdomein, wat het lastig voor de geheime diensten maakt om snel en wendbaar te opereren. Om dreigingen in het digitale domein tegen te gaan is het essentieel om de kabel te kunnen aftappen, stellen Kamp en Ollongren in de jaarplannen van de AIVD en MIVD.

"Juist in het digitale domein is het noodzakelijk om snel en wendbaar te kunnen opereren. Het is van belang dat de Wiv 2017 voldoende aansluit op de technologisch complexe en dynamische inlichtingenpraktijk. Uit de evaluatie van de wet is gebleken dat het huidige wettelijk kader hier onvoldoende in voorziet. In de praktijk leidt dit voor de diensten tot urgente operationele knelpunten, die zich vooral manifesteren in het cyberdomein. " De bewindslieden stellen dat op dit moment wordt gekeken hoe de knelpunten zijn op te lossen.

Alles bij de bron; Security


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!