6. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit

- Presentatie door de Commissie

Het betreft een presentatie van het nieuwe voorstel voor een richtlijn voor uitwisseling van gegevens van vliegtuigpassagiers (Passenger Name Records  (PNR)) in de EU. Dit voorstel is op 2 februari 2011 door de Europese Commissie  gepubliceerd. Met dit voorstel voldoet de Commissie aan de oproep in het Stockholm Programma.

Een eerder Commissievoorstel tot een kaderbesluit EU PNR uit 2007 kon niet  volledig afgehandeld worden vóór de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. Hierdoor werd een nieuw voorstel noodzakelijk.

De concept-richtlijn beoogt de voorwaarden vast te stellen voor het gebruik van  PNR-gegevens ten behoeve van het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische en andere zware misdrijven. Het voorstel verplicht  luchtvaartmaatschappijen om de bij hen beschikbare PNR-gegevens voor  internationale vluchten aan de overheid te verstrekken voorafgaand aan vertrek, zodat deze gegevens voor het hiervoor genoemde doel kunnen worden  geanalyseerd. Door met een geharmoniseerd Europees systeem te komen  verwacht de Europese Commissie te voorkomen dat er grote systeemverschillen  binnen de EU ontstaan met betrekking tot het verzamelen van PNR-gegevens. Dit  kan resulteren in een ongelijk databeschermingsniveau, en in hogere kosten en juridische onzekerheden voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen.

 Het voorstel besteedt veel aandacht aan de bescherming van persoonlijke data, onder meer door:
· een beperkte doelbinding,
· een beperkte bewaartermijn,
· een verbod op het verzamelen en gebruik van gevoelige gegevens,
· de beveiliging van de data,
· passagiers recht op inzage in en herstel van hun persoonlijke gegevens te geven,
· het anonimiseren van de PNR-gegevens na 30 dagen,
· een verbod om uitsluitend op basis van een automatische analyse van de PNR-gegevens beslissingen te nemen die juridische gevolgen hebben voor de betrokken passagier.

Het standpunt van het kabinet zal zoals gebruikelijk worden neergelegd in een BNC-fiche dat aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden.

Lees alles bij de bron; ikregeer


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!