Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (PbEU 2016, L119)...

...In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel ter uitvoering van de verordening gegevensbescherming wordt nader ingegaan op de Europeesrechtelijke grondslag van de verordening gegevensbescherming en de richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging en op de verhouding tussen de verordening en de richtlijn. In deze memorie van toelichting wordt ingegaan op:

 De Europeesrechtelijke achtergrond van de richtlijn;
 De richtlijn in vogelvlucht;
 De consequenties van de richtlijn voor de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens;
 Het toepassingsgebied van de richtlijn en doelbinding;
 De richtlijn en de herziening van de privacywetgeving voor opsporing en vervolging;
 De consequenties van de richtlijn voor de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens;
 Uitvoeringsgevolgen van de richtlijn;

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha