Een ‘Pedojager’ is deze week door de rechtbank veroordeeld tot honderd uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk.

De verdachte maakte, in september 2020, een afspraak met een man in Oss, drong diens woning binnen en dwong hem te verklaren dat hij een seksafspraak gemaakt had met een minderjarige. De beelden werden via een livestream op instagram gedeeld.

Een maand daarvoor had de verdachte in Veendam een ander slachtoffer van pedofilie beschuldigd en mishandeld. Ook dat werd gefilmd.

De verdachte maakte flink werk van wat de rechtbank eigenrichting noemt. Als hij werd benaderd door mensen met verhalen over mogelijke pedofielen, dan deed hij eigen onderzoek via nepaccounts en reed hij naar die mensen toe. Hij was naar eigen zeggen bereid heel Nederland door te rijden.

Alles bij de bron; Cops-in-Cyberspace


 

Demissionair minister Henk Kamp van Defensie wil geen onafhankelijk onderzoek instellen naar het illegaal verzamelen van gegevens door een onderdeel van de landmacht. De Tweede Kamer had hier eerder om gevraagd. 

Vorig jaar kwam naar buiten dat een experimenteel onderdeel van de landmacht (het Land Information Manoeuvre Centre - LIMC) op grote schaal informatie verzamelde op onder meer sociale media in verband met de coronacrisis. Er werden onder anderen activisten gevolgd die zich kritisch tegen het beleid uitlieten. Bij deze activiteiten overtrad het LIMC de privacywetgeving. Juristen hadden daarvoor gewaarschuwd.

De minister erkent dat er wat is misgegaan. Maar hij ziet het nut van een nieuw onderzoek niet in. Volgens hem heeft de Kamer alle relevante informatie met onderliggende documenten gekregen en is er uitgebreid over gedebatteerd. Ook is de positie van privacyfunctionarissen en juristen binnen het ministerie versterkt. "Je kunt het wel door een ander, een externe, laten opschrijven, maar dat heeft volgens mijn overtuiging geen meerwaarde."

"Dit is toch geen manier van doen", reageerde Belhaj. Ze houdt vast aan uitvoering van haar motie. Ook andere partijen schoot het antwoord van Kamp in het verkeerde keelgat. 

Alles bij de bron; AGConnect


 

CU-Kamerlid Ceder wil opheldering van demissionair ministers Blok van Economische Zaken en Dekker voor Rechtsbescherming over het bericht van de Consumentenbond dat social media ongeschikt is voor kinderen en hun privacyrechten door dergelijke platformen worden geschonden.

De Consumentenbond onderzocht acht social media-apps en concludeerde dat de platforms te weinig rekening houden met de kwetsbaarheid van kinderen, de privacy schenden en te weinig kindvriendelijke instellingen hebben. Aanleiding voor het CU-Kamerlid om vragen te stellen. "Wat vindt u er van dat Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok en YouTube kinderen reclame tonen op basis van hun persoonlijke kenmerken?", zo wil hij van de bewindslieden weten en "Maakt u zich grote zorgen dat kinderen op sommigen sociale media niet de klant maar het product zijn, waaraan door advertenties geld wordt verdiend?".

Ceder wil daarnaast dat de Europese Digital Services Act, die moeten zorgen voor een betere positie van internetgebruikers én regels voor de grootste online platforms, harde en afdwingbare voorwaarden bevat om de privacy van socialmediagebruikers, en dan met name van kinderen, te verbeteren.

Het gaat onder andere om privacy-by-design, een verbod op het bijhouden van advertentieprofielen, contentprofielen, locatie, like-, klik-, kijk- en zoekgedrag van minderjarigen, een verbod op het delen en verhandelen van data van minderjarigen, mogelijkheden voor ouderlijk toezicht, eenvoudige opzegging van accounts en begrijpelijke, eerlijke en volledige privacyverklaringen in het Nederlands.

De ministers hebben drie weken om met een reactie te komen.

Alles bij de bron; Security


 

...De vragen en opmerkingen heb ik geclusterd in acht onderwerpen:

1) inclusie,

...Voor burgers die niet bij machte zijn om digitaal te participeren of die dat uit principiële overwegingen niet wensen en bijvoorbeeld geen eID willen, blijft de analoge wijze beschikbaar.2 Immers, burgers en bedrijven zullen niet verplicht zijn een eID of een wallet aan te vragen en te gebruiken, noch onder mijn voorstel voor de Wet digitale overheid (Wdo) noch onder het voorstel van de Commissie voor een raamwerk voor een Europese Digitale Identiteit (EDI). Mensen die geen eID en/of wallet wensen, zullen op een goede, analoge wijze gebruik moeten kunnen maken van de dienstverlening in het publieke domein. 

2) publieke en private aanbieders van middelen en de gevolgen voor bestaande middelen

...Ik wijs erop dat het voorstel van de Commissie niet gericht is op de introductie van een nieuw of centraal Europees middel. ...De zeggenschap over en het toezicht op de nationale eIDs en wallets zal, binnen het kader van de Europese verordening, blijven bij de lidstaten, die in de uitgifte en erkenning van hun nationale digitale middelen autonoom zijn. In die zin verandert het voorstel niets voor de huidige digitale inlogmiddelen DigiD en eHerkenning, die al zijn erkend voor grensoverschrijdend gebruik en waarvoor ook nu al de kaders van de eIDAS-verordening gelden. Deze middelen zullen, ook na
herziening van deze verordening, gebruikt kunnen blijven worden. 

3) juridische aspecten, met name de relatie met de Wet digitale overheid (Wdo) en bescherming van (persoons)gegevens

...Voor het beschermen van persoonsgegevens biedt de AVG het kader en de waarborgen. De AVG geldt onverkort voor dit voorstel van de commissie. De invoering en werking van eIDs en wallets zullen hier altijd aan moeten voldoen. Verder heb ik op nationaal niveau middels de novelle (thans aanhangig bij uw Kamer) extra eisen ter bescherming van privacy gesteld: een verhandelverbod van gegevens en 'privacy by design'.

...In het voorstel van de Commissie is de scheiding tussen het gebruik van gegevens voortkomend uit het gebruik van de wallet en gegevens voortkomend uit de gebruikmakende diensten zelf, niet zo scherp vastgelegd als in mijn voorstel voor de Wdo is gedaan. In de Wdo is geregeld dat het toegelaten aanbieders van inlogmiddelen niet is toegestaan om persoonsgegevens, die zijn verkregen voor het doel van online authenticatie en toegang tot dienstverlening, te gebruiken voor andere doeleinden (verhandelverbod). In het kader van de voorhangprocedure heeft uw Kamer een concept ontvangen van de algemene maatregel van bestuur waarin deze regel wordt opgenomen (artikel 20 van het ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor burgers Wdo).7 Het toetsingscriterium in de novelle dient ter ondersteuning van dat verbod.

4) grote platforms,

5) de uitgifte van de wallet door de lidstaten afzonderlijk en de daarin op te nemen attributen

...In het voorstel heeft de Commissie in Bijlage VI opgenomen een minimale lijst van attributen die lidstaten uit authentieke bronnen ter beschikking zouden moeten stellen voor gebruik in wallets. Dit betreffen adres, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, nationaliteit, onderwijskwalificaties, -titels en -diploma’s, beroepskwalificaties, -titels en -licenties, openbare vergunningen en licenties en financiële en bedrijfsgegevens. Het kabinet zal zich dienen te beraden welke van deze attributen in welke volgorde in de Nederlandse wallet(s) dienen te worden opgenomen en op welke wijze. In de minimale lijst van attributen die lidstaten volgens het voorstel uit authentieke bronnen ter beschikking zouden moeten stellen voor gebruik in wallets, zijn medische gegevens niet opgenomen. Het beschikbaar stellen van data voor gebruik in een wallet is in theorie onbegrensd en ook medische gegevens zouden hiervan deel kunnen uitmaken, waarbij uiteraard voldaan moet worden aan geldende wet- en regelgeving, onder meer op het gebied van gegevensbescherming.

6) de relatie met de uitwerking van mijn beleid voor ‘Regie op Gegevens’ en de ‘Single Digital Gateway’,

...Het kabinet vindt het belangrijk dat burgers eenvoudig digitaal zaken kunnen regelen. Daarom werk ik aan een nationale referentie-architectuur voor het toekomstig eID-stelsel en het digitaal delen van gegevens, in lijn met de beleidsdoelstellingen die worden beoogd met het programma Regie op Gegevens.9 Een belangrijk onderdeel van deze architectuur is een vertrouwensraamwerk, waarin overheidsorganisaties samenwerken om principes, randvoorwaarden, standaarden en eisen uit te werken. Samen beschrijven ze wat er nodig is om burgers op een veilige, betrouwbare, transparante en gebruiksvriendelijke wijze in publieke en private gegevensuitwisselingen regie te voeren over de gegevens die de overheid bezit. Hierbij gaat het om thema’s als gegevensbescherming, dataminimalisatie, informatieveiligheid en het toezicht daarop, conform mijn beleid voor digitale identiteit.10 

7) de kosten en de uitvoering,

8) overige vragen.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Hierbij informeer ik uw Kamer dat ik vandaag een besluit heb genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) met betrekking tot de Data Protection Impact Assessment (DPIA) ten behoeve van het wetsvoorstel Wet verwerking persoonsgegevens in het kader van coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid. 

Deze DPIA ziet op de versie van het wetsvoorstel die in juni 2021 ter consultatie voorgelegen heeft.

Na verwerking van alle adviezen, waaronder die van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Raad van State, is het wetsvoorstel vervolgens op 9 november jl. naar uw Kamer gestuurd. Op 17 november jl. is het wetsvoorstel tijdens de procedurevergadering van uw Vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid (VKC JenV) controversieel verklaard.

Hoewel de inhoudelijke behandeling van het wetsvoorstel daarmee op zich laat wachten, breng ik vanwege het versturen van het Wob-besluit aan de verzoeker uw Kamer toch op de hoogte van deze informatie.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

De Autoriteit Persoonsgegevens hoeft geen onderzoek te doen naar de anonieme OV-chipkaart en verschillende vermeende privacyinbreuken in het openbaar vervoer, zo heeft de Raad van State bepaald. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deed uitspraak in drie hoger beroepen die privacyactivist Michiel Jonker had ingesteld.... 

....Jonker wilde dat de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoek naar deze vermeende inbreuken deed en handhavend zou optreden, maar werd in 2019 door de rechtbank in het ongelijk gesteld. Daarop stelde hij hoger beroep in bij de Raad van State, maar die heeft nu alle hoger beroepen op alle onderdelen ongegrond verklaard (12 en 3).

"Met deze uitspraken heeft de Raad van State het recht op privacy in het openbaar vervoer de facto afgeschaft. Iedere individuele reiziger mag overal gevolgd en geregistreerd worden, zonder dat daarvoor een specifieke noodzaak hoeft te worden aangetoond", aldus Jonker. Hij gaat nog kijken of het zinvol is een verzoekschrift in te dienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Alles bij de bron; Security


 

Een wetsvoorstel van de 2021-versie van de Archiefwet is naar de Tweede kamer gestuurd. Donderdag wordt het stuk, dat de oude Archiefwet uit 1995 vervangt, behandeld. 

Er staan in de nieuwe versie van de Archiefwet eisen over de bewaartermijn van e-mails, interoperabiliteit van software en afspraken over archivering bij het aanmaken van digitale documenten. In het wijzigingsvoorstel staan allerlei beleidsregels die ervoor moeten zorgen dat overheidsorganisaties ook digitale informatie goed opslaan en toegankelijk houden.

Door de digitalisering is de hoeveelheid overheidsinformatie namelijk flink gegroeid. Naast tekstdocumenten zijn er bijvoorbeeld e-mails, websites en databases waarin overheidsinformatie is vastgelegd, bijgekomen.

In de nieuwe versie zijn ook maatregelen opgenomen om informatie vindbaar en bruikbaar te houden en na afloop van de geldende bewaartermijn te vernietigen. De Archiefwet geldt niet alleen voor de rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook voor Hoge Colleges van Staat, zoals de Eerste en Tweede Kamer en voor private organisaties met openbaar gezagtaken, zoals notarissen en deurwaarders.

Alles bij de bron; Computable


 

Ondanks het feit dat middelbare scholen niet mogen vragen aan leerlingen of zij gevaccineerd zijn of niet, gebeurt het op grote schaal. Want niet de GGD, maar de scholen zelf zijn verantwoordelijk voor het bron- en contactonderzoek en stoeien daardoor met de opdracht van de GGD om een scheiding te maken tussen gevaccineerde en ongevaccineerde leerlingen en het waarborgen van de privacy.

Caspar Janssens, advocaat consumentenrecht beantwoordt in Blok&Toine de vijf belangrijkste vragen;

2. Welke rechten heb je als leerling?

"Je bent niet verplicht die informatie te delen met de school. Als ernaar gevraagd wordt, hoef je geen antwoord te geven. Bovendien is het merendeel van de leerlingen op het voortgezet onderwijs minderjarig en kan je je afvragen of een leerling overziet wat de gevolgen zijn als hij die vraag beantwoordt. De school zou dus eigenlijk aan de ouders moeten vragen of hun kind gevaccineerd is."

4. Op welke manier kunnen scholen wel op de juiste manier dit beleid uitvoeren?

..."Scholen brengen in kaart wie er in aanraking is geweest met een besmette leerling: wie zijn zijn vrienden? Wie heeft er in de klas in de buurt van die besmette leerling gezeten? Maar het stellen van medische vervolgvragen, zoals of je bent gevaccineerd of bijvoorbeeld of je gezond bent, is geen taak van de school. Dat moet de GGD doen en de GGD moet de school vervolgens instructies geven hoe te handelen."

Alles bij de bron; NPO-Radio1


 

Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de deelname aan of toegang tot het terrein van beroepsonderwijs en hoger onderwijs (Tijdelijk besluit coronatoegangsbewijzen beroepsonderwijs en hoger onderwijs)

Mede namens de Minister van J&V en de Minister van BZK en in overeenstemming met de Minister van OCW, bied ik u hierbij aan het ontwerpbesluit, houdende regels met betrekking tot de deelname aan of toegang tot het terrein van beroepsonderwijs en hoger onderwijs (Tijdelijk besluit coronatoegangsbewijzen beroepsonderwijs en hoger onderwijs). Voor een toelichting op het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de (ontwerp) nota van toelichting.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

In de Marktbarometer wordt gekeken naar het gebruik van de slimme meter en energieverbruiksmanagers1in 2020. Het convenant op grond waarvan de Marktbarometer jaarlijks wordt opgesteld en aan uw Kamer wordt gestuurd, is per eind 2020 beëindigd.

De belangrijkste uitkomsten en aanbevelingen van de Marktbarometer staan hieronder.

Slimme meter; De acceptatiegraad van de slimme meter, het aantal mensen dat welwillend tegenover een het plaatsen van een slimme meter staat, is in 2020 gestegen van 88% naar 89%. Het ‘verbruiks- en indicatief kostenoverzicht Energie' dat een overzicht van het eigen energieverbruik van de eindafnemer biedt, wordt in 2020 door 30% van de respondenten uitgebreid bekeken en door 37% kort bekeken.

Energieverbruiksmanagers; Energieverbruiksmanagers, in de vorm van bijvoorbeeld een kastje met een display aan de muur of een app op de telefoon, bieden inzicht in het eigen verbruik en kunnen bijdragen aan energiebesparing. Toch gebruikt een groot deel van de consumenten de energieverbruiks-manager beperkt of niet. Dit geldt met name voor de apps. De displays worden vaker bekeken dan de apps.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

Eind september meldde de Volkskrant op basis van anonieme bronnen dat het NCSC nog geen vijf procent deelt van alle dreigingsinformatie die het ontvangt. De organisatie ontvangt dagelijks informatie over aanvallen, maar mag die door wettelijke beperkingen slechts beperkt delen. Uit frustratie zou het NCSC in dringende gevallen buiten de wet om dreigingsinformatie met partijen delen, aldus de krant...

..."Wij zijn bekend met deze signalen en deze situatie is onwenselijk", antwoordt Grapperhaus op kamervragen.

De minister merkt op dat het NCSC informatie over cyberdreigingen en incidenten op dit moment vanwege een "leemte in de wet" niet kan altijd kan delen met aanbieders die geen vitale aanbieder zijn of deel uitmaken van de rijksoverheid. Een wijziging van de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni) moet ervoor zorgen dat het NCSC de bevoegdheid krijgt om dreigingsinformatie wel met deze andere aanbieders of hun schakelorganisaties te delen.

Alles bij de bron; Security


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha