Reeds enige tijd is er een discussie gaande tussen de directie van TSN en de COR over de toepassing van wet- en regelgeving m.b.t. de privacy van een personeelslid c.q. de recherche-activiteiten van TSN. Het gaat daarbij vooral om het onderzoek door TSN naar vermeend oneigenlijk gebruik van de IT-systemen door een personeelslid.

Deze discussie heeft vooralsnog niet tot een oplossing geleid van het verschil in inzicht dat zij daarover hebben. Daarom hebben de directie van TSN en de COR gezamenlijk besloten om een externe deskundige te raadplegen.
Zowel over de in te schakelen externe deskundige als over de formulering van de opdracht is er overeenstemming tussen de directie van TSN en de COR. Onlangs is deze externe deskundige gestart met zijn onderzoek.

Hij onderzoekt niet alleen de theorie maar ook de praktijk. Zowel naar de regelingen zoals zij op papier staan, als naar hoe Tata Steel het vermeende oneigenlijk gebruik van de IT-systemen daadwerkelijk onderzoekt wordt door hem gekeken. Daartoe voert hij gesprekken met functionarissen van het bedrijf en met leden van de ondernemingsraden. Het is de bedoeling dat hij zijn onderzoek naar recherche-activiteiten van Tata Steel voor de volgende COVL op 5 juli 2017 heeft afgerond. In deze COVL kunnen de directie van TSN en de COR dan de resultaten van dit onderzoek bespreken.

Bron; Nieuwsbrief COR Tatasteel Nederland