45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Verwijsindex

Preventieve identiteitsbeheersystemen verhogen kwetsbaarheid kinderen en migranten

Het belang van digitale preventiesystemen in de Nederlandse jeugdzorg, rechtshandhaving, immigratie en grenscontrole neemt toe. Het gebruik van identiteitsbeheersystemen als instrument verhoogt echter het risico op stigmatisering en discriminatie. Tot deze conclusies komt Karolina La Fors in haar promotieonderzoek, dat ze op 2 november 2016 verdedigde aan Tilburg University.

Karolina La Fors onderzocht de Verwijsindex Risicojongeren, het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg en het ProKid SI 12-systeem, die worden gebruikt in de Nederlandse jeugdzorg, en de gevolgen daarvan voor kinderen. Daarnaast onderzocht ze de ID-Zuil van de Nederlandse Immigratie en Naturalisatiedienst en de ID-zuil voor de Nederlandse strafrechtsketen (PROGIS) – beide biometrische identificatiesystemen – en het Advanced Passenger Information System (API), een risicoprofileringssysteem voor reizigers (waaronder immigranten) op Schiphol.

Hoewel de preventiesystemen het belang van de desbetreffende burger moeten dienen, kan toepassing ervan in de praktijk daar juist inbreuk op maken. In de Verwijsindex Risicojongeren in de jeugdzorg kunnen professionals alleen risico’s in het dossier van een kind registreren en geen verbeteringen. Daarnaast is het door de grote hoeveelheid ingebouwde risicocategorieën in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg en ProKID en het hoge veranderingstempo van de parameters voor ‘afwijkende’ API-risicoprofielen in grensbeheer, heel gemakkelijk om een risicoprofiel toe te kennen aan een kind of migrant. Voor degenen aan wie een risicoprofiel is toegekend, is het echter uiterst moeilijk om van deze ‘digitale identiteit’ af te komen. Ten slotte vervaagt de wijze waarop deze preventieve systemen in de praktijk worden gebruikt de grens tussen kinderen of migranten die ‘risico lopen’ – en door de maatschappij moeten worden beschermd – en kinderen of migranten die ‘een risico vormen’ voor de maatschappij.

Al deze eigenschappen van de beheersystemen kunnen in de praktijk leiden tot stigmatisering en discriminatie, constateert La Fors. De promovenda benadrukt dat de nieuwe Europese regeling voor gegevensbescherming al betere oplossingen biedt voor kinderen en migranten dan de huidige Richtlijn 95/46/EG. Maar om langetermijngevolgen als discriminatie, stigmatisering, valse beschuldigingen of problemen bij het digitaal verwijderen van risicoprofielen het hoofd te bieden, moeten de fundamentele rechten van de mens beter in beschouwing worden genomen. In alle voornoemde gevallen worden de rechten van de gecontroleerde burgers namelijk geschonden.

Alles bij de bron; Recht&Nieuws


R'dam gaat politiegegevens gebruiken om aso-bewoners te weren

De gemeente Rotterdam gaat vanaf volgend jaar asociale, criminele of geradicaliseerde bewoners gaan weren uit achterstandswijken. Op 1 januari gaat een wet in die het voor gemeenten mogelijk maakt om nieuwe bewoners te weigeren op basis van politiegegevens.

De burgemeester mag dan de politiegegevens inzien van de laatste vier jaar over onder meer overlast, geweld, intimidatie van buren, openbare dronkenschap en geradicaliseerd gedrag. De Rotterdamse gemeenteraad kan kiezen of de screening van nieuwe bewoners gebeurt op basis van politiegegevens of met een Verklaring Omtrent Gedrag.

Nieuwe huurders kunnen bij corporaties, maar ook bij particuliere verhuurders worden geweerd dankzij de uitbreiding van de zogenoemde Rotterdamwet. Ook andere gemeenten in Nederland hebben daardoor de mogelijkheid om nieuwe bewoners van probleemwijken te screenen. Wethouders van de gemeenten in de regio Rijnmond bespreken binnenkort of het ze Rotterdamse beleid willen overnemen. Ook Nijmegen, Den Bosch en enkele andere gemeenten denken erover na om asociale en criminele bewoners te weren uit achterstandswijken.

Alles bij de bron; RB&W


AP meldt 2 jeugdzorginstellingen schonden privacy door slechte registratie

Het gaat om de de Jeugd- & Gezinsbeschermers uit Noord-Holland en Bureau Jeugdzorg Limburg. Uit onderzoek van de AP in 2014 bleek dat de instellingen onvoldoende maatregelen hadden genomen dat de persoonsgegevens die zij verwerken juist en nauwkeurig zijn. Zo was er niet vastgelegd hoe de persoonsgegevens moesten worden geregistreerd. Er ontbraken bijvoorbeeld werkwijzen voor de zogeheten contactjournaals waarin de contacten met de hulpverleners, ouders en jongeren zijn vastgelegd.

Ook was er niet altijd voldoende uitgewerkt hoe onderscheid werd gemaakt tussen 'harde' feitelijke gegevens en 'zachte' gegevens. Ook ontbrak een standaardwerkwijze voor onder meer het weergeven van de herkomst van informatie, het actueel houden van informatie en het markeren van onjuistheden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het van groot belang dat de informatie waarmee jeugdzorg-instellingen werken juist en nauwkeurig is. Het gaat vaak om gegevens van gevoelige aard, zoals gegevens over gezinssituatie, gezondheid en mishandeling. Op basis van de informatie die instellingen registreren kunnen ingrijpende beslissingen worden genomen over de te verlenen zorg, verzoeken tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming en verzoeken aan de rechter om verlenging van opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen.

Alles bij de bron; Security


Minister Schippers presenteert oplossing privacy-debat ggz

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) is akkoord met de nieuwe manier waarop zorgzwaarte aan cliënten wordt toegekend in de ggz.  De discussie over privacy in de ggz loopt sinds 2014. Vanaf dat jaar moet een indicatie van de zorgzwaarte van een ggz-cliënt op de factuur staan. Die verplichting werd door de sector als te belastend voor de privacy gezien, met name omdat verzekeraars op basis van de zorgzwaarte van cliënten aan risicoselectie zouden kunnen doen. Na protest is de verplichting halverwege 2014 al opgeschort en is VWS gaan bouwen aan een nieuwe oplossing.

Vandaag wordt die oplossing gepresenteerd. Kern van de nieuwe verplichte aanleverwijze, is dat de verzekeraar niet de beschikking krijgt over de zorgvraagzwaarteindicatie (zvzi; een getal van 1 tot 7 die de zorgzwaarte van een individuele patiënt aangeeft van licht tot zwaar) op 'een tot een individuele verzekerde herleidbaar niveau'. De verzekeraar kan dus niet meer zien wat de zorgzwaarte is van een individuele verzekerde.

De zvzi is wel beschikbaar voor analyses op zorgaanbiederniveau. Verzekeraars kunnen dus wel zorginkoop doen op basis van kwaliteit en controles uitvoeren bij ggz-aanbieders. Die analyses worden gemaakt door Vektis, die als zogenoemd Trusted Third Party (TTP) optreedt. Dat betekent dat Vektis wél toegang krijgt tot de ongemaskerde zvzi op individueel niveau om analyses te draaien in opdracht van verzekeraars. Vervolgens worden alle declaratiegegevens gepseudonimiseerd in de gevraagde analyses. Alle belangenverenigingen in de ggz zijn akkoord met deze nieuwe werkwijze.

Alles bij de bron; ZorgVisie


AOb: ‘Onmiddellijk stoppen met het verstrekken van privédata leerlingen aan uitgevers’

De onthulling van RTL Nieuws dat educatieve uitgeverijen in de zomer van 2013 om de persoonlijke gegevens van personeel en leerlingen vroegen en die vervolgens ook van de basisscholen kregen, kan volgens AOb-bestuurslid José Muijres in één woord worden samengevat. ‘Bizar.’ 

De zaak komt kortweg hier op neer: de grote educatieve uitgeverijen hebben een gezamenlijke digitale leeromgeving Basispoort. Kort voor de zomervakantie van 2013 gaven de uitgeverijen te kennen dat ze de persoonlijke data van scholieren en personeel nodig hadden. Anders zouden de scholen bij de start van het nieuwe schooljaar geen toegang kunnen krijgen tot het digitale materiaal. Veel scholen hebben daarop de gevraagde informatie verstrekt zonder personeel, leerlingen en ouders te raadplegen.

AOb-bestuurder Muijres hoorde het verhaal met stijgende verbazing aan. ‘Het is al ongehoord dat je de privégegevens van je personeel doorsluist naar een partij met een commercieel belang, het wordt nog ongehoorder als je dat doet zonder het ze eerst te vragen en het wordt helemaal bizar op het moment dat je hetzelfde doet met de data van schoolkinderen.’

Dat de schoolbesturen instemden met de door de uitgevers gestelde voorwaarden, vindt Muijres getuigen van enorme naïviteit. ‘Het is ook onbegrijpelijk dat de PO-raad, die blijkbaar op de hoogte was van deze gebeurtenis, niet aan de rem is gaan hangen. Die had de werkgevers moeten behoeden voor deze blunder en namens alle scholen moeten laten weten dat er op deze manier geen zaken worden gedaan.’

Alles bij de bron; AlgOnderwijsBond

 Scholen spelen privégegevens leerlingen door naar uitgevers

Gegevens van jonge kinderen worden in grote hoeveelheden door basisscholen verstrekt aan bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Het gaat om de ontwikkelaars van lesprogramma's op de computer. Dagelijks verwerken die met naam en toenaam de vorderingen van de leerlingen die met hun programma's werken. Volgens experts overtreden scholen en uitgevers daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Bijna alle basisscholen verstrekken persoonsgegevens van kinderen aan een stichting van de uitgevers Malmberg, Zwijsen, ThiemeMeulenhoff en Noordhoff. Die server heet Basispoort. Die uitgevers koppelen die aan de prestaties die leerlingen behalen binnen de leeromgeving. De PO-raad, die opkomt voor de belangen van schoolbesturen in het basisonderwijs, zegt dat ‘”scholen niet gelukkig zijn met de grootschalige verstrekking van gegevens, maar dat ze wel toestemming hebben gegeven”. Als de scholen niet meewerken zouden allerlei reken- en taaltoetsen wegvallen.

“Het alternatief was dat de leerlingen niet meer konden werken”, zegt bijvoorbeeld een ICT-coördinator van zes scholen in Nijkerk tegenover RTL. Dat staat ook klip en klaar in de brief van de uitgevers. De enige manier om straks van de methodesoftware gebruik te kunnen maken, is via Basispoort."

Alles bij de bronnen; RTL & NRC [Thnx-2-Niek]

Datajagers op zoek naar prooi

Facebook biedt zijn klanten de mogelijkheid om op hun pagina hun seksuele identiteit in het midden te laten, maar doet dat met frisse tegenzin: deze klanten zijn minder interessant voor adverteerders en dat kost de internetgigant uit San Francisco geld. Dus zoekt het bedrijf naar manieren om toch meer aan de weet te komen over deze 'vage' gebruikers. Hebt u meer mannelijke vrienden dan een gemiddeld Facebookprofiel? Vindt u muziek van Abba, The Village People en Conchita Wurst leuk? Houdt u van de mode van Jean Paul Gaultier? Dan weet Facebook genoeg.

Adam Tanner doet aan Harvard University in Boston onderzoek naar de manieren waarop bedrijven de data gebruiken die wij in de virtuele wereld achterlaten. Over zijn onderzoek schreef hij het boek 'What stays in Vegas'.

Tanner, die een achtergrond heeft als journalist, omschrijft ons als 'dataprooien', die voortdurend in het vizier worden gehouden door 'datajagers'. Terwijl u dit artikel leest, zitten overal ter wereld groepjes ICT'ers bij elkaar, die op zoek zijn naar manieren om data te koppelen met 'waardecreatie' als enige doel. Wat kunnen we over mensen aan de weet komen en hoe kunnen we daar geld aan verdienen? ...

Hij vindt die jacht op onze data ook niet per se slecht: ...  Ongemakkelijk wordt het pas als die bedrijven fouten maken, geheimzinnig doen over wat zij van ons weten en zaken over ons openbaar maken die wij liever geheim houden. 'Maak openbaar wat je van je klanten weet', is de oproep die Adam Tanner aan bedrijven doet. ,,Laat zien dat je de data eerlijk hebt verkregen en sta open voor correctie.''

Alles bij de bron; Gooi-&-Eemlander 

Netflix: "We analyseren al maanden welke series Belgen downloaden"

Nog een paar keer slapen en de Amerikaanse internetzender Netflix komt naar België. Medeoprichter Reed Hastings praat over de komst van de populaire internetzender en de concurrentie...

...De prijzen van Netflix zijn zelfs laag genoeg om de piraterij tegen te gaan. Websites als The Pirate Bay dalen in populariteit wanneer Netflix op de markt komt. "Als je mensen een scherp geprijsd, legaal alternatief in hoge kwaliteit aanbiedt, drukken ze nog altijd liever gewoon op play, in plaats van het net af te speuren naar een illegale download."

Hastings noemt The Pirate Bay zelfs een van zijn grootste concurrenten. Netflix houdt de website die illegale films aanbiedt ook nauwlettend in het oog. "We analyseren al maanden welke series en films de Belgen het meest downloaden", geeft Hastings toe. Maar ook de Europese televisiezenders zijn geduchte concurrenten voor Netflix. VTM heeft al een pasklaar antwoord op de komst van Netflix: alle programma's kan je gratis online herbekijken. In de VS was er weinig weerstand, maar Hastings verwacht dat de Europese netwerken klaar staan voor een mediaoorlog.

Alles bij de bron; HLN