45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Verwijsindex

GGZ-instelling deelt zonder toestemming gegevens met omstreden databank

Parnassia Groep, de grootste ggz-aanbieder van Nederland, hervat het delen van gevoelige behandelgegevens met een omstreden databank. Dat doet de instelling zonder daarvoor expliciet toestemming van patiënten te vragen.

Het is de zoveelste aflevering in wat de Rom-soap is gaan heten: de discussie over privacyschending met Research Outcome Monitoring (Rom) in de geestelijke gezond­heidszorg. Dat zijn gegevens uit vragenlijsten die patiënten invullen tijdens­­ hun behandeling met informatie over hoe suïcidaal, depressief en angstig ze zijn. Namen, postcodes en bsn-nummer zijn wel afgeschermd.

Met deze gegevens meet Stichting Benchmark GGZ (SBG), een databank­­ die betaald wordt door zorgverzekeraars, de kwaliteit van behandelingen. Vorig jaar stopten 175 instellingen met het delen van deze data nadat toenmalig minister Edith Schippers van volksgezondheid liet weten dat hier, ook al zijn de gegevens amper herleidbaar, geen wettelijke grond voor was. Volgens Parnassia Groep hebben patiënten baat bij de Rom. “Wie wil nou niet de beste behandeling?”, zegt de woordvoerder.

Hoogleraar psychiatrie Jim van Os, bedenker van de Rom maar tegenstander van het gebruik buiten de behandelkamer: “Als het delen van de gegevens niet zo erg is, waarom vraagt Parnassia niet aan patiënten wat die ervan vinden? Nu beslist de instelling achter hun rug om wat er met hun gegevens gebeurt.” Het kwaliteitsargument vindt hij zwak. Volgens Van Os is de reden dat Parnassia dat weer begint met gegevens delen “De hoop is dat de zaak bij de Autoriteit Persoonsgegevens met een sisser afloopt en dat zorgverzekeraars de gegevens weer mogen gebruiken. Terwijl het hele systeem zo lek is als een mandje.” 

Alles bij de bron; Trouw


 

Nederlandse Staat aangeklaagd om risicoprofileringssysteem

Een aantal burgerrechtenorganisaties is een bodemzaak begonnen tegen de Nederlandse Staat vanwege het Systeem Risico Indicatie, kortweg SyRI. Volgens de organisaties is het systeem in strijd met het recht op privacy van het EVRM.

Het Systeem Risico Indicatie schendt volgens de organisaties fundamentele rechten, waaronder het recht op een eerlijk proces en het recht op privacy zoals neergelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat stellen de organisaties Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten, Stichting Privacy First, Stichting KDVP en Stichting Platform Bescherming Burgerrechten.

Het gaat onder andere om fiscale, handels-, huisvestings-, pensioen-, schulden- en zorgverzekeringsgegevens. Van de overheid kunnen gemeenten, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en de Inspectie SZW, een verzoek tot inzet van SyRI indienen bij de minister.

Op 19 januari maken de organisaties meer bekend over de bodemprocedure tegen de Staat, tijdens de start van de publiekscampagne Bij Voorbaat Verdacht. Hiermee willen ze een publieke discussie in gang te zetten over de inzet van risicoprofilering door de overheid en de gevolgen die dit heeft voor individuele rechten.

Alles bij de bron; Tweakers


 

ROM lijkt niet in strijd met privacy

Er is diepgaander onderzoek nodig om vast te stellen of het type data dat de Stichting Benchmark GGZ verwerkt al dan niet in strijd is met de regelgeving voor persoonsgegevens en privacy en de rechten van de mens. Maar het lijkt erop dat de betreffende wetten niet van toepassing zijn op de ROM-gegevens (Routine Outcome Monitoring).

Dat is de conclusie in een kort geding dat de Stichting Koepel DBC-vrije praktijken van psychotherapeuten en psychiaters (KDVP) en Stichting LOC (Landelijke Organisatie Cliëntenraden), LOC Zeggenschap in Zorg en enkele (ex-) ggz-cliënten aanspanden tegen de Stichting Benchmark GGZ. De twee stichtingen willen dat de Stichting Benchmark GGZ (SBG) stopt met het verwerken van individuele data en het verstrekken ervan aan derden, omdat dat in hun ogen niet rechtmatig is...

...De voorzieningenrechter vindt echter dat de eisers deze herleidbaarheid niet voldoende toelichten. Daarmee is het niet uitgesloten, maar de rechter acht het onvoldoende aannemelijk om er uitspraken over te doen in het kort geding.

Een ander punt van de eisers was dat afzonderlijke ROM-gegevens herleidbaar zijn tot één individu, die niet te identificeren is, zogeheten ‘single-out’. Maar dit soort gegevens vallen volgens de voorzieningenrechter niet zonder meer onder de privacyregelgeving, omdat het niet om een natuurlijk persoon gaat.

Een vergelijking door de eisers met de verwerking van gegevens uit het DBC Informatie Systeem (DIS), waarover de Autoriteit Persoonsgegevens in april 2016 adviseerde dat die niet meer moeten worden verstrekt aan een aantal partijen, gaat in de zaak tegen SGB niet op. Deze gegevens werden versleuteld, maar die versleuteling kon ongedaan worden door de betreffende partijen.

Alles bij de bron; MedischContact


 

Preventieve identiteitsbeheersystemen verhogen kwetsbaarheid kinderen en migranten

Het belang van digitale preventiesystemen in de Nederlandse jeugdzorg, rechtshandhaving, immigratie en grenscontrole neemt toe. Het gebruik van identiteitsbeheersystemen als instrument verhoogt echter het risico op stigmatisering en discriminatie. Tot deze conclusies komt Karolina La Fors in haar promotieonderzoek, dat ze op 2 november 2016 verdedigde aan Tilburg University.

Karolina La Fors onderzocht de Verwijsindex Risicojongeren, het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg en het ProKid SI 12-systeem, die worden gebruikt in de Nederlandse jeugdzorg, en de gevolgen daarvan voor kinderen. Daarnaast onderzocht ze de ID-Zuil van de Nederlandse Immigratie en Naturalisatiedienst en de ID-zuil voor de Nederlandse strafrechtsketen (PROGIS) – beide biometrische identificatiesystemen – en het Advanced Passenger Information System (API), een risicoprofileringssysteem voor reizigers (waaronder immigranten) op Schiphol.

Hoewel de preventiesystemen het belang van de desbetreffende burger moeten dienen, kan toepassing ervan in de praktijk daar juist inbreuk op maken. In de Verwijsindex Risicojongeren in de jeugdzorg kunnen professionals alleen risico’s in het dossier van een kind registreren en geen verbeteringen. Daarnaast is het door de grote hoeveelheid ingebouwde risicocategorieën in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg en ProKID en het hoge veranderingstempo van de parameters voor ‘afwijkende’ API-risicoprofielen in grensbeheer, heel gemakkelijk om een risicoprofiel toe te kennen aan een kind of migrant. Voor degenen aan wie een risicoprofiel is toegekend, is het echter uiterst moeilijk om van deze ‘digitale identiteit’ af te komen. Ten slotte vervaagt de wijze waarop deze preventieve systemen in de praktijk worden gebruikt de grens tussen kinderen of migranten die ‘risico lopen’ – en door de maatschappij moeten worden beschermd – en kinderen of migranten die ‘een risico vormen’ voor de maatschappij.

Al deze eigenschappen van de beheersystemen kunnen in de praktijk leiden tot stigmatisering en discriminatie, constateert La Fors. De promovenda benadrukt dat de nieuwe Europese regeling voor gegevensbescherming al betere oplossingen biedt voor kinderen en migranten dan de huidige Richtlijn 95/46/EG. Maar om langetermijngevolgen als discriminatie, stigmatisering, valse beschuldigingen of problemen bij het digitaal verwijderen van risicoprofielen het hoofd te bieden, moeten de fundamentele rechten van de mens beter in beschouwing worden genomen. In alle voornoemde gevallen worden de rechten van de gecontroleerde burgers namelijk geschonden.

Alles bij de bron; Recht&Nieuws


R'dam gaat politiegegevens gebruiken om aso-bewoners te weren

De gemeente Rotterdam gaat vanaf volgend jaar asociale, criminele of geradicaliseerde bewoners gaan weren uit achterstandswijken. Op 1 januari gaat een wet in die het voor gemeenten mogelijk maakt om nieuwe bewoners te weigeren op basis van politiegegevens.

De burgemeester mag dan de politiegegevens inzien van de laatste vier jaar over onder meer overlast, geweld, intimidatie van buren, openbare dronkenschap en geradicaliseerd gedrag. De Rotterdamse gemeenteraad kan kiezen of de screening van nieuwe bewoners gebeurt op basis van politiegegevens of met een Verklaring Omtrent Gedrag.

Nieuwe huurders kunnen bij corporaties, maar ook bij particuliere verhuurders worden geweerd dankzij de uitbreiding van de zogenoemde Rotterdamwet. Ook andere gemeenten in Nederland hebben daardoor de mogelijkheid om nieuwe bewoners van probleemwijken te screenen. Wethouders van de gemeenten in de regio Rijnmond bespreken binnenkort of het ze Rotterdamse beleid willen overnemen. Ook Nijmegen, Den Bosch en enkele andere gemeenten denken erover na om asociale en criminele bewoners te weren uit achterstandswijken.

Alles bij de bron; RB&W


AP meldt 2 jeugdzorginstellingen schonden privacy door slechte registratie

Het gaat om de de Jeugd- & Gezinsbeschermers uit Noord-Holland en Bureau Jeugdzorg Limburg. Uit onderzoek van de AP in 2014 bleek dat de instellingen onvoldoende maatregelen hadden genomen dat de persoonsgegevens die zij verwerken juist en nauwkeurig zijn. Zo was er niet vastgelegd hoe de persoonsgegevens moesten worden geregistreerd. Er ontbraken bijvoorbeeld werkwijzen voor de zogeheten contactjournaals waarin de contacten met de hulpverleners, ouders en jongeren zijn vastgelegd.

Ook was er niet altijd voldoende uitgewerkt hoe onderscheid werd gemaakt tussen 'harde' feitelijke gegevens en 'zachte' gegevens. Ook ontbrak een standaardwerkwijze voor onder meer het weergeven van de herkomst van informatie, het actueel houden van informatie en het markeren van onjuistheden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het van groot belang dat de informatie waarmee jeugdzorg-instellingen werken juist en nauwkeurig is. Het gaat vaak om gegevens van gevoelige aard, zoals gegevens over gezinssituatie, gezondheid en mishandeling. Op basis van de informatie die instellingen registreren kunnen ingrijpende beslissingen worden genomen over de te verlenen zorg, verzoeken tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming en verzoeken aan de rechter om verlenging van opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen.

Alles bij de bron; Security


Minister Schippers presenteert oplossing privacy-debat ggz

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) is akkoord met de nieuwe manier waarop zorgzwaarte aan cliënten wordt toegekend in de ggz.  De discussie over privacy in de ggz loopt sinds 2014. Vanaf dat jaar moet een indicatie van de zorgzwaarte van een ggz-cliënt op de factuur staan. Die verplichting werd door de sector als te belastend voor de privacy gezien, met name omdat verzekeraars op basis van de zorgzwaarte van cliënten aan risicoselectie zouden kunnen doen. Na protest is de verplichting halverwege 2014 al opgeschort en is VWS gaan bouwen aan een nieuwe oplossing.

Vandaag wordt die oplossing gepresenteerd. Kern van de nieuwe verplichte aanleverwijze, is dat de verzekeraar niet de beschikking krijgt over de zorgvraagzwaarteindicatie (zvzi; een getal van 1 tot 7 die de zorgzwaarte van een individuele patiënt aangeeft van licht tot zwaar) op 'een tot een individuele verzekerde herleidbaar niveau'. De verzekeraar kan dus niet meer zien wat de zorgzwaarte is van een individuele verzekerde.

De zvzi is wel beschikbaar voor analyses op zorgaanbiederniveau. Verzekeraars kunnen dus wel zorginkoop doen op basis van kwaliteit en controles uitvoeren bij ggz-aanbieders. Die analyses worden gemaakt door Vektis, die als zogenoemd Trusted Third Party (TTP) optreedt. Dat betekent dat Vektis wél toegang krijgt tot de ongemaskerde zvzi op individueel niveau om analyses te draaien in opdracht van verzekeraars. Vervolgens worden alle declaratiegegevens gepseudonimiseerd in de gevraagde analyses. Alle belangenverenigingen in de ggz zijn akkoord met deze nieuwe werkwijze.

Alles bij de bron; ZorgVisie


AOb: ‘Onmiddellijk stoppen met het verstrekken van privédata leerlingen aan uitgevers’

De onthulling van RTL Nieuws dat educatieve uitgeverijen in de zomer van 2013 om de persoonlijke gegevens van personeel en leerlingen vroegen en die vervolgens ook van de basisscholen kregen, kan volgens AOb-bestuurslid José Muijres in één woord worden samengevat. ‘Bizar.’ 

De zaak komt kortweg hier op neer: de grote educatieve uitgeverijen hebben een gezamenlijke digitale leeromgeving Basispoort. Kort voor de zomervakantie van 2013 gaven de uitgeverijen te kennen dat ze de persoonlijke data van scholieren en personeel nodig hadden. Anders zouden de scholen bij de start van het nieuwe schooljaar geen toegang kunnen krijgen tot het digitale materiaal. Veel scholen hebben daarop de gevraagde informatie verstrekt zonder personeel, leerlingen en ouders te raadplegen.

AOb-bestuurder Muijres hoorde het verhaal met stijgende verbazing aan. ‘Het is al ongehoord dat je de privégegevens van je personeel doorsluist naar een partij met een commercieel belang, het wordt nog ongehoorder als je dat doet zonder het ze eerst te vragen en het wordt helemaal bizar op het moment dat je hetzelfde doet met de data van schoolkinderen.’

Dat de schoolbesturen instemden met de door de uitgevers gestelde voorwaarden, vindt Muijres getuigen van enorme naïviteit. ‘Het is ook onbegrijpelijk dat de PO-raad, die blijkbaar op de hoogte was van deze gebeurtenis, niet aan de rem is gaan hangen. Die had de werkgevers moeten behoeden voor deze blunder en namens alle scholen moeten laten weten dat er op deze manier geen zaken worden gedaan.’

Alles bij de bron; AlgOnderwijsBond