Kentekenregistratie

Begin 2015 werd de eerste rechtszaak tegen kentekenparkeren door de voorzitter Filipini van Privacy First gewonnen: sindsdien waren automobilisten niet langer verplicht om bij het parkeren hun kenteken in te voeren. Omdat de gemeente Amsterdam  gewoon doorging met de vermelding op de parkeerautomaten dat het invoeren van kenteken verplicht was spande Fillipini op 7 september 2016 alsnog een kort geding aan om anoniem parkeren mogelijk te maken. Dus zonder invoering van het kenteken en met anonieme betaalmogelijkheid.

Onder druk van dit hoger beroep wijzigde de gemeente Amsterdam onlangs de teksten op alle parkeerautomaten: invoering van het kenteken is inmiddels niet meer "verplicht", maar slechts nog "gewenst".

Wie geen kenteken invoert, ontvangt echter nog steeds een parkeerboete die pas na bezwaar (met betalingsbewijs) wordt vernietigd. "Zo wordt je als goedwillende burger dus nog steeds gestraft als je anoniem wilt kunnen parkeren. Het is Kafka", aldus Privacy First. Ook Burgerrechtenvereniging Vrijbit voert al jaren actie tegen het kentekenparkeren in Nederland. Stickers met de uitspraak van de Hoge Raad zijn verkrijgbaar via onze webshop.

Alles bij de bron; Burgerrechtenvereniging Vrijbit


 

...De leden van de VVD-fractie vroegen hoe wordt gewaarborgd dat de gegevens niet aan anderen worden verstrekt dan aan de in het wetsvoorstel genoemde officieren van justitie. Het wetsvoorstel, zo beantwoord ik deze vraag, regelt dat alleen daartoe door de minister van Veiligheid en Justitie geautoriseerde opsporingsambtenaren toegang hebben tot de database waarin deze gegevens zijn opgeslagen. In het uitvoeringsbesluit is vastgelegd dat de database zodanig wordt beveiligd dat ongeautoriseerde toegang (dus toegang door anderen dan de geautoriseerde opsporingsambtenaar) en pogingen daartoe worden gedetecteerd en dat tijdige interventie plaatsvindt. Dit gebeurt onder andere door persoonsgebonden authenticatie (artikel 10 van het uitvoeringsbesluit). Dat wil zeggen dat voor toegang tot de database altijd moet worden ingelogd met een aantal authenticatiegegevens en een unieke code. Alleen geautoriseerde opsporingsambtenaren krijgen een dergelijke unieke code.

Wanneer wordt ingelogd in de database zal het systeem dit automatisch vastleggen, samen met de zoekvraag die wordt ingevoerd (artikel 9, vierde lid, van het uitvoeringsbesluit). Op deze wijze wordt voorkomen dat anderen toegang hebben tot het systeem. Voorts kan worden nagegaan welke geautoriseerde opsporingsambtenaar op welk moment heeft ingelogd. In de jaarlijkse privacy-audit (artikel 15 van het uitvoeringbesluit) zal verslag worden gedaan van het aantal loggingen en de ingevoerde zoekvragen. De geautoriseerde opsporingsambtenaar mag het systeem alleen raadplegen na een bevel daartoe van de officier van justitie. Ook dit moet worden vastgelegd (artikel 8 van het uitvoeringsbesluit), zodat per zoekvraag controleerbaar is welk bevel daaraan ten grondslag ligt. Ook dit aspect zal in de jaarlijkse privacy-audit worden meegenomen. 

Geautoriseerd, zo beantwoord ik een volgende vraag van deze leden, worden alleen opsporingsambtenaren die zijn belast met de taken of werkzaamheden op het gebied van de coördinatie van het informatieproces ter ondersteuning van een goede uitvoering van de politietaak (artikel 6 van het uitvoeringsbesluit).
Deze leden vroegen verder hoe de geautomatiseerde verwijdering na vier weken plaatsvindt. Met de eerste nota van wijziging is in het wetsvoorstel expliciet vastgelegd dat de gegevens worden ‘vernietigd’. ‘Vernietiging’ van gegevens moet worden onderscheiden van ‘verwijdering’ van gegevens. In dit laatste geval, mogen gegevens wel nog worden bewaard, maar niet meer voor (operationele doeleinden) worden gebruikt. Bij ‘vernietiging’ worden de gegevens gewist. In het uitvoeringsbesluit is vastgelegd dat de gegevens ‘automatisch’ worden vernietigd. Het ANPR-systeem en daarbij behorende ICT-voorzieningen zullen hierop worden ingericht...

...Op het aspect dat zowel door de leden van de D66 en de PvdA-fractie is genoemd dat bij de vastlegging van de gegevens nog niet duidelijk is of en in hoeverre zij uiteindelijk van belang zijn voor het opsporen van een strafbaar feit (vastlegging ‘no hits’), ga ik graag hieronder in, bij de beantwoording van vragen van de leden van de GroenLinks-fractie over uitspraken van Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU)...

...De leden van de PvdA-fractie vroegen in hoeverre er naast vaste camera’s ook mobiele camera’s zullen worden ingezet en onder welke omstandigheden. Ook stelden zij de vraag of daarmee een risico ontstaat voor een landelijk dekkend netwerk. 

Ik kan deze leden bevestigen dat ook mobiele ANPR-camera’s kunnen worden ingezet. Dat kunnen camera’s in voertuigen zijn, maar ook ‘losse’ camera’s op een standaard die bijvoorbeeld (tijdelijk) langs de weg worden geplaatst. Voor de toepassing van dit wetsvoorstel zal het met name om deze laatste categorie mobiele camera’s gaan. Op 1 januari 2017 zijn er ongeveer 400 vaste en 200 mobiele camera’s in gebruik (voor de huidige toepassingsmogelijkheden van ANPR). Van belang is dat dat niet betekent dat er ook op 600 locaties een ANPR-camera is geplaatst: per locatie zijn in veel gevallen meerdere (vaste) camera’s nodig. In 2017 zullen nog meer vaste camera’s worden aangesloten. Dit zal er toe leiden dat per 1 oktober 2017 op ongeveer op 180 locaties vaste ANPR-camera’s worden ingezet voor de huidige toepassingen van ANPR, over het algemeen op snelwegen en rond knooppunten. Van een landelijk dekkend netwerk is dan ook geen sprake.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 

In de Keldermanszaal van het Mechelse stadhuis zijn zaterdag de eerste van ruim 4000 fietsen uitgerust met een chip. Daardoor kunnen de camera’s met nummerplaatherkenning (ANPR) de fiets na een diefstal traceren.

Eind vorig jaar lanceerde de stad Mechelen het voor ons land vernieuwende project. De respons was massaal. Ondertussen hebben 2221 Mechelaars een aanvraag ingediend om in totaal bijna 4500 tweewielers met zo’n hoogtechnologisch zendertje uit te rusten. De andere aanvragers hebben een mail ontvangen dat  een bijkomende aankoop van zendertjes loopt. Eens de chips beschikbaar zijn, kunnen ze die laten plaatsen bij een deelnemende fietsenhandelaar.  

Alles bij de bron; GvA [Thnx-2-Luc]


 

De slimme camera's die de volgende jaren in heel het land zullen worden geïnstalleerd, zijn tot veel meer in staat dan het lezen van uw nummerplaat. De camera's nemen een foto van heel het voertuig, en zien dus ook wie er in de wagen zit, schrijft het weekblad Knack. Meer nog, in de aanbesteding daagt de federale politie de industrie uit na te gaan of de camera's ook gezichten zullen kunnen herkennen. De privacycommissie reageert verrast.

Knack-journalist Kristof Clerix, die het 200 pagina's dikke bestek doorploegde, stootte echter nog op een ander interessant gegeven. In de aanbesteding is namelijk ook sprake van facial recognition, het herkennen van gezichten.

De federale politie daagt de industrie uit om op deze vraag een antwoord te bieden. Gezichtsherkenning is vandaag nog niet mogelijk, maar zal dat binnen onafzienbare tijd wel zijn. "Als je dan een module toevoegt om ook gezichten te herkennen, dan krijg je een bewakingsnetwerk dat over heel België wordt ontrold", zegt Clerix. "Als een geseinde nummerplaat voorbij zo’n camera rijdt, dan matcht die dat met het centrale systeem waarop de databank is aangesloten en dan kan de politie dat meteen opvolgen en een team ter plekke sturen."

En er zijn nog meer evoluties aan de gang die wijzen op een insluipende inmenging van de overheid op het privéleven van de burgers, zegt Clerix.

Hij verwijst naar de wetgeving die momenteel in de maak is om het gebruik van politiecamera's uit de camerawet te halen, waardoor de beelden van de ANPR-camera's een jaar zouden kunnen worden bijgehouden, in plaats van een maand nu. "Mogelijk gevoelige informatie zal dus langer worden bewaard", zegt Clerix. Hij waarschuwt ook. "Vandaag wordt er een technologische infrastructuur ontrold waar zeer weinig vragen worden over gesteld. Op termijn kan die infrastructuur gebruikt worden voor verregaande surveillancedoeleinden." Een maatschappelijk debat dringt zich dus op.

Alles bij de bron; deRedactie


 

De nieuwe camera's die binnenkort boven de snelwegen hangen, moeten ook gezichten kunnen herkennen, zo meldt Knack. Gaan we naar een Orwelliaans cameraschild waarbij de politie op elk moment weet waar je zit? Maar voorlopig niet: wettelijk en technisch zijn er nog te veel bezwaren. 

1. Om welke camera's gaat het?

Net voor Kerstmis heeft de regering het licht op groen gezet om een duizendtal camera's boven onze snelwegen te hangen. Het gaat om ANPR-camera's, die automatisch nummerplaten kunnen herkennen. Bij de aanbesteding van die nieuwe camera's vraagt de overheid nu dat ze ook in staat moeten zijn om gezichten te herkennen, zo schrijft Knack.

2. Zal ons gezicht in een databank komen elke keer we onder een camera rijden?

Voorlopig niet. "Dat het cameraschild aan gezichtsherkenning zal doen, is erg voorbarig", zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. "We hebben de aanbesteding zo ruim mogelijk geformuleerd. We doen een grote investering. En dan moeten we oog hebben voor de mogelijke evoluties die nog komen. Maar zo ver zijn we dus nog lang niet." 

De camera's, waarvan een substantieel deel aan onze grenzen zullen hangen, gaan in de eerste plaats nummerplaten scannen. Ze werken met zogenaamde 'blacklists', zwarte lijsten met gezochte voortuigen. De nummerplaten blijven tot maximaal één maand in de databank staan. Meestal gebeurt er niets mee. Alleen als er een overeenkomst is met de zwarte lijst, schiet de politie in actie. Mocht er ooit aan gezichtsherkenning gedaan worden, zou dat werken volgens hetzelfde principe. De gezichten van een beperkt aantal gezochte criminelen zouden dan vergeleken worden met wie langs de camera rijdt. 

3. Een gezicht herkennen aan 120 kilometer per uur, kan zoiets wel?

Daar ligt nog een groot obstakel. Hoewel er de laatste jaren enorm veel vooruitgang is geboekt, blijft gezichtsherkenning een bijzonder ingewikkeld proces. Verschillende 'ankerpunten' van het gezicht worden vergeleken met een oorspronkelijke foto, maar daarvoor moet het beeld voldoende scherp zijn. Voor een auto die aan 120 kilometer per uur voorbijsnelt, wordt het problematisch. "Het beeld wordt dan snel wazig door de bewegingssnelheid", legt Tinne Tuytelaars uit, professor digitale beeldvorming aan de KU Leuven. "Zeker wanneer het donker is en de sluitertijd bij de foto's langer wordt."

4. En wat met de privacy?

Ook daar is het laatste woord nog lang niet gezegd. "Zo'n algemeen cameraschild met gezichtsherkenning is simpelweg onwettelijk op dit ogenblik", zegt Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Privacycommissie. Dat er in Zaventem controles worden uitgevoerd, is toe te staan, vindt hij. "Daar gaat het om een heel specifieke plaats met een heel specifieke dreiging. Maar om op zo'n grote schaal aan gezichtsherkenning te gaan doen, is een heel ander paar mouwen. Dit kan wat mij betreft enkel bij een concreet gerechtelijk onderzoek, waar Justitie het laatste woord heeft en niet een minister of de burgemeester." 

Voor Debeuckelaere moet er snel een parlementair debat gevoerd worden. "Als er in het lastenboek staat dat die camera's gezichten moeten herkennen, dan wordt dat ook vroeg of laat in gebruik genomen. Wat technisch mogelijk is, wordt ook gebruikt. Daar moeten we onszelf niets in wijsmaken. Daarom is het belangrijk om niet te experimenteren, maar klare en duidelijke afspraken te maken. Of te verbieden wat moet."

Alles bij de bron; deMorgen


 

Het CDA wil permanente cameracontrole aan alle Nederlandse grenzen. Hiervoor pleit lijsttrekker Sybrand Buma vrijdagavond in een toespraak in Limburg. 

Het CDA-plan voor permanente, digitale grensbewaking ligt gevoelig. Sinds begin 2012hangen langs alle Nederlandse grenzen camera’s die kentekens en gezichten van autobestuurders kunnen scannen. Als de camera aanstaat, dan kan de bestuurders enkele kilometers later worden aangehouden. Het systeem waarmee dit gebeurt heet @migo-boras.

Alleen: de EU verbood permanente cameracontrole, omdat in de EU het Schengenprincipe geldt van ‘vrij reizen.’ Het fotograferen van kentekens is daarom slechts 90 uur per maand (of 6 uur per dag) toegestaan. Ook het opslaan van gegevens die direct herleidbaar zijn naar personen is op dit moment niet toegestaan.

Het CDA wil nu, ondanks de Europese bezwaren, zowel permanent cameratoezicht als de mogelijkheid de gegevens voor onbeperkte tijd op te slaan. Permanente opslag van persoonsgegevens botst met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die schrijft voor dat beelden van openbare plaatsen maximaal vier weken mogen worden opgeslagen. Voor Buma is dat ondergeschikt: „Als in Berlijn een aanslag is gepleegd, wil ik de gegevens terug kunnen halen van mensen die onze grens over zijn geweest. Privacy is in zo’n geval van ondergeschikt belang.”

Alles bij de bron; NRC


 

Over enkele weken worden de eerste superflitscamera’s geleverd aan lokale en federale politie in ons land. De NK7 werkt infrarood, je ziet dus geen flits, en kan in totaal zes rijstroken tegelijk controleren, drie in iedere richting. Maar hij kan evengoed voertuigen op een weg van twee keer twee rijstroken met middenberm controleren.

De superflitspaal is uitgerust met twee radars, ééntje doet de oorspronkelijk meting, de tweede controleert. Het toestel, dat mobiel kan ingezet worden, kan drie bestuurders tegelijkertijd betrappen. Alsof dat allemaal nog niet volstaat heeft de NK7 een laatste wapen in z’n arsenaal: hij is quasi immuun voor reflecties en kan dus ingezet worden in tunnels.

Het apparaat kan zowel foto’s van de voorkant van het voertuig als van de achterkant nemen, waardoor er afgerekend wordt met het probleem van de leesbaarheid van vuile of beschadigde nummerplaten. Verder kan de NK-7 op een statief geïnstalleerd worden, op het radiatorrooster van een auto, in een ‘vuilnisbak’, of zelfs op een brug.

Alles bij de bron; Nieuwsblad [Thnx-2-Luc]


 

Q-Park, dat meer dan 260 parkeergarages in ons land beheert, voert sinds enkele jaren actie tegen het treintjerijden. De helft van de Q-Park garages is nu uitgerust met speciale software die detecteert of iemand achter zijn voorganger onder de slagboom doorglipt. Ook is er een nieuwe controlekamer gekomen, waarin medewerkers zitten die zich alleen bezighouden met het verzamelen van beelden van 'treintjerijders'.

De schadevergoeding die Q-Park eist voor treintjerijden is 300 euro, plus het tarief van een dagkaart. De eigenaren van de wagens worden opgespoord aan de hand van gegevens van de RDW. Deze werkwijze van Q-Park is nu echter onder druk komen te staan, door een zaak die speelt in de parkeergarage Maagjesbolwerk in Zwolle. 

De vriend van Petra reed op 1 december 2015, in haar auto, in een onbewaakt ogenblik achter zijn voorganger aan. Hij had even daarvoor keurig 1,00 euro parkeergeld betaald. Voor Q-Park maakte dat echter niet uit; treintjerijden en dus honderden euro's boete. Petra werd als eigenaresse van de auto, gedaagd. De rechter in Zwolle veegt nu de vloer aan met die werkwijze van de parkeergigant. De boete is van tafel. De reden: omdat vaststaat dat haar vriend reed, kan Petra niet aangesproken worden.

Ze is opgelucht door het vonnis. ,,Ik begrijp best dat mensen die op deze manier proberen om niet te betalen voor het parkeren, worden aangepakt. Maar in ons geval is dat absoluut niet aan de orde", zegt ze. ,,Wat me vooral verbaast, is dat Q-Park zo met klanten omgaat. Meteen een dik pak papieren door een advocaat opsturen en ons wegzetten als de grootste boeven ooit. Waarom is de boete zo hoog?"

Dat vraagt ook jurist Jakob Borgesius uit Brabant zich af. Hij staat meerdere mensen bij die in de clinch liggen met Q-Park en krijgt dagelijks vragen over dit soort boetes.  Volgens hem komt het vaker voor dat bestuurders onbewust onder de slagboom doorglippen. ,,Er zijn garages waar de poort al opengaat doordat er kentekenherkenning is. Dus die automobilisten denken dan dat de slagboom open is, omdat hun nummerbord herkend is. Dat blijkt dan later niet te kloppen.''

Alles bij de bron; AD


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha