Kentekenregistratie

In 2013 voerde Amsterdam het kentekenparkeren in. Cition, aan wie de gemeente de handhaving uitbesteedde, kan met speciale scanauto’s en –scooters 2000 kentekens per uur controleren. Dat leverde een recordbedrag aan parkeergeld op. Boetes kunnen makkelijker worden opgelegd en de grotere pakkans zorgt voor meer naleving.

Een efficiënte handhavingsmethode, maar privacytechnisch rammelt het. Verschil met een rondwandelende parkeerwachter is dat Cition de kentekens van alle geparkeerde auto’s scant. Daarmee kan de gemeente veel meer dan alleen boetes opleggen. Niet alleen het meten van de parkeerdruk, maar ook fiscale controle op leaserijders....

....Eind januari baarde Privacy First opzien met een vonnis: voorzitter Bas Filippini had expres zijn kenteken niet ingevoerd, maar kon wel aantonen dat hij betaald had. Zijn bezwaar werd gegrond verklaard. Interessanter is de uitspraak van de Alkmaarse rechtbank van december 2014. Ook daar had een parkeerder privacybezwaren. De rechtbank oordeelde echter dat er in wezen geen verschil is met het uitschrijven van bonnen. Pas als er sprake is van niet betalen of fout parkeren, wordt het kenteken gekoppeld aan een persoon. Maar klopt die redenering wel? Alle kentekens worden immers gescand. Desalniettemin meende de rechter dat de voordelen van kentekenparkeren enige privacyinbreuk rechtvaardigen.

Over de wettelijke privacyeisen repte de rechter geen woord. Daar moet maar eens verandering in komen. Neem Amsterdam: op de automaten staat alleen dat het invoeren van het juiste kenteken verplicht is. Voor nadere informatie moet je een website raadplegen. Nogal onhandig als je aan het parkeren bent. Maar ook online wordt het er niet duidelijker op: het blijft gissen wie er verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, waarvoor de gegevens worden verwerkt, wie toegang heeft en hoelang de gegevens bewaard blijven. De gemeente en Cition hebben dus nogal wat huiswerk te doen als het om privacy proof kentekenparkeren gaat. Daarbij kan de protestactie van Privacy First weer van betekenis zijn.

Bron; NRC abo-versie [pdfIngezondenBrief]

De Vlaamse Belastingdienst krijgt er op korte termijn tientallen camera’s van de politie bij om na te gaan of iedereen wel verkeersbelasting betaalt. De controles door de scanners brengen nu al een aardige stuiver op. Sinds de Vlaamse Belastingdienst er in 2011 mee is gestart, is bijna 12,5 miljoen euro opgehaald aan verkeersbelasting én boetes die ermee gepaard gaan.

De Vlaamse Belastingdienst heeft nu vijf mobiele nummerplaatscanners waarmee controleurs haast dagelijks de baan op gaan. De nummerplaat van passerende auto’s wordt gescand en door een databank gehaald. Zo kunnen de controleurs meteen zien voor welke wagens de wegenbelasting niet is betaald. In dat geval kunnen de auto’s aan de kant worden gezet en moeten de bestuurders de achterstallige taksen meteen betalen.

De komende weken en maanden worden de controles nog veel intensiever. De Belastingdienst heeft groen licht gekregen om de ANPR-camera’s van de lokale politiezones te gebruiken. In een eerste fase wordt een samenwerking opgestart met de politiezone Turnhout, die zo’n 50 ANPR-camera’s op haar grondgebied heeft staan. Later krijgt de Vlaamse Belastingdienst toegang tot de ANPR-camera’s over heel Vlaanderen.

Alles bij de bron; deStandaard

Opnieuw ophef over het Amsterdamse parkeerbeleid. Niet het ongeloofwaardige aantal parkeerplaatsen voor invaliden op de grachten, of de stijgende tarieven, maar de vraag of het verplicht invoeren van een kenteken inbreuk maakt op de privacy van de parkeerder, stond vorige week centraal...

...Vorige week deed de rechtbank Amsterdam uitspraak. De controleur die geen kenteken aantreft in het systeem mag ervan uitgaan dat er niet is betaald en een boete opleggen, maar de parkeerder mag op zijn beurt bewijzen dat hij wél heeft betaald. Dat kan ook met bankafschriften en bonnetjes, vindt de rechter. Als er inderdaad is betaald, wordt de boete geschrapt.

Wie in Amsterdam parkeert, hoeft dus niet langer verplicht zijn kenteken in te voeren, mits hij kan bewijzen dat er is betaald en bereid is daarvoor een bezwaar- en beroepsprocedure te doorlopen.

Tot groot verdriet van Filippini wijdde de rechter geen woord aan het privacyvraagstuk zelf. Hij is inmiddels een ‘nationale bezwaaractie’ tegen het kentekenparkeren gestart en hoopt dat Amsterdammers het de gemeente moeilijk gaan maken door op grote schaal te weigeren hun kenteken in te voeren. Misschien meer iets voor privacy hoeders met een lange adem...

...Het is overigens maar de vraag of behandeling van het privacyvraagstuk het door Filippini gewenste resultaat had opgeleverd. Een maand eerder deed de rechtbank Noord-Holland (Alkmaar) uitspraak over dezelfde materie. Omdat er in deze zaak niet was betaald, kwam de rechtbank wél toe aan de privacyvraag. Ook in deze zaak vond de parkeerder dat de gemeente Amsterdam de privacy van de parkerende burger schendt door te vragen naar het kenteken bij het betalen van parkeerbelasting...

...Volgende de rechter is enige inbreuk op het privéleven van een kentekenhouder gerechtvaardigd, omdat het economisch welzijn is gediend met het heffen van belasting en de parkeerbelasting is vastgelegd in de wet. Ook worden kenteken en persoonsgegevens pas aan elkaar gekoppeld als blijkt dat er niet is betaald. Van een ongeoorloofde inbreuk op de privacy van parkeerders is volgens de rechter dan ook geen sprake.

Alles bij de bron; pdfNRC1 & pdfNRC2 [AboVersie]

Op 30 januari 2015 stelde de rechtbank Amsterdam Stichting Privacy First in het gelijk: parkeerders mogen geen boete krijgen als zij weigeren om bij het parkeren hun kenteken in te voeren. Privacy First ontvangt sindsdien dagelijks vragen van burgers over onterechte parkeerboetes. Om hieraan tegemoet te komen zet Privacy First vanaf vandaag een nieuw model-bezwaarschrift tegen kentenparkeren online. Hieronder kunt u dit bezwaarschrift downloaden.

Vooralsnog weigert de gemeente Amsterdam aan het vonnis van de rechter gehoor te geven: men blijft parkeerders die geen kenteken willen invoeren beboeten. Parkeerders die een parkeerboete (hebben) ontvangen kunnen daartegen vanaf nu eenvoudig in bezwaar gaan. Conform de uitspraak van de rechter zullen alle boetes wegens het niet invoeren van een kenteken immers moeten worden vernietigd. Reeds betaalde boetes zullen door de gemeente moeten worden terugbetaald.

Om burgers hierin te helpen plaatst Privacy First vandaag een speciaal model-bezwaarschrift online. In het bezwaarschrift heeft Privacy First alvast de voornaamste bezwaren tegen kentekenparkeren voor u ingevuld. U kunt dit echter naar eigen inzicht wijzigen of aanvullen. Vergeet niet een kopie van uw betaalbewijs (kwitantie van de parkeerautomaat) mee te sturen! U kunt het bezwaarschrift hieronder downloaden:

BEZWAARSCHRIFT TEGEN KENTEKENPARKEREN (Word-versie)
BEZWAARSCHRIFT TEGEN KENTEKENPARKEREN (Odt-versie)

Dit bezwaarschrift is te gebruiken door iedereen in Nederland die met een onterechte boete bij kentekenparkeren wordt geconfronteerd. 

Zowel de gemeente Amsterdam als Privacy First beraden zich momenteel nog over een eventueel hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam. In een dergelijk hoger beroep zullen alle privacy-aspecten rond kentekenparkeren opnieuw in volle omvang aan de orde komen en zal de rechter genoodzaakt zijn om zich alsnog over die aspecten uit te spreken.

Alles bij de bron; PrivacyFirst

De gemeente Amsterdam overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter dat het niet verplicht is om bij parkeren in de hoofdstad het kentekennummer van het voertuig in te voeren.

De rechtbank stelde dat het standpunt van de gemeente, dat bij parkeren zonder juiste invoering van het kenteken er sprake is van onbetaald parkeren, in strijd met de wet is. Parkeerders zouden namelijk op verschillende manieren kunnen aantonen dat ze toch betaald hebben, waarbij het dus niet noodzakelijk is om het kenteken in te voeren.

De gemeente Amsterdam verklaart dat er door de uitspraak niets verandert in de manier waarop in Amsterdam voor parkeren wordt betaald en gehandhaafd. Wanneer er geen (juist) kenteken wordt ingevoerd, wordt een naheffingsaanslag opgelegd. Wie het niet eens is met de boete kan hier tegen een bezwaarschrift indienen. Als in de bezwaarfase kan worden aangetoond dat er wel is betaald voor het parkeren, dan wordt het bezwaarschrift gegrond verklaard en komt de aanslag te vervallen.

Alles bij de bron; Security

Wie kan zien waar mijn auto, wanneer heeft gestaan. Worden die gegevens geregistreerd? Bewaard? Zo ja hoe lang? Zijn er instanties die over die gegevens kunnen beschikken? Allemaal vragen die PvdA-fractievoorzitter Ad van der Wegen afvuurt op de gemeente.

Het kentekenparkeren dat in Bergen op Zoom in december is ingegaan, is volgens hem een aanslag op de privacy. Immers, wie parkeert moet het kenteken van zijn of haar auto invoeren in de automaat. Die registreert precies welke auto wanneer in een bepaald deel van de stad heeft gestaan. Van der Wegen wil weten hoe zorgvuldig met die data wordt omgegaan.

Alles bij de bron; BNdeStem

RTL Nieuws meldde gisteren dat criminelen de productie van kentekenplaten hebben gekraakt. Ze stalen een drukpers en een groot aantal blanco nummerborden. Minister Opstelten overweegt de invoering van een chip in kentekenplaten om fraude tegen te gaan. Dat zei hij in de Tweede Kamer op vragen van het CDA.

Onwetende automobilisten krijgen soms hoge boetes voor overtredingen die ze niet hebben begaan. Volgens Opstelten zijn inmiddels de nodige maatregelen genomen. Vorig jaar zijn er geen meldingen binnengekomen van diefstal bij de producenten van kentekenplaten.

Mogelijk komt er een chip in de kentekenplaten, zodat gecontroleerd kan worden of een plaat origineel is.

Alles bij de bron; NOS

Het Europese Hof van Justitie maakte in april in een baanbrekend arrest korte metten met Europese regels over de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens. De zogenaamde Dataretentierichtlijn werd met terugwerkende kracht ongeldig verklaard, hetgeen juridisch zoveel betekent dat zij nooit heeft bestaan. Zo’n ongeldigheidsverklaring komt maar zelden voor en geeft aan hoe hoog het Hof de zaak opneemt...

...Direct na de uitspraak van het Europese Hof lag bij de regering de vraag wat de consequenties zijn voor Nederlandse wetgeving. Nu, pas zeven maanden later, ligt er een reactie en een concept wetsvoorstel van minister Opstelten....

De regering houdt vast aan het massaal kunnen verzamelen van gegevens van alle burgers. Het gaat dan niet alleen om telecommunicatiegegevens, maar ook kentekengegevens, van passerende motorvoertuigen. Ook daarvoor is een wetsontwerp aanhangig om die massaal op te slaan. De Raad van State adviseert om bij beide groepen gegevens veel selectiever te werk te gaan, maar dat legt de regering ter zijde. Dit betekent dat zij voor de staat het recht blijft opeisen van alle bewegingen en communicaties van haar burgers een schaduwboekhouding bij te houden. Evenmin wenst de regering te tornen aan de bewaartermijnen, die worden bepaald door de technisch aard van de gegevens (telefonie, internet), terwijl het Europese Hof duidelijk aangeeft dat de termijnen gekoppeld moeten worden aan een inhoudelijk gemotiveerd noodzakelijkheidsvereiste. Ook hier adviseert de Raad van State in lijn met de uitspraak van het Hof....

Voor nationale veiligheid is het beeld nog minder florissant. De minister blijft als enige bevoegd om het verzamelen en raadplegen van bulk data toe te staan. Geen tijdige voorafgaande betrokkenheid van de onafhankelijke rechter, zoals zelfs in de VS het geval is. Geen voorzieningen om weerwoord te voeren. Nederland dient ver te blijven van een surveillancestaat, maar doet geen poging dat te vermijden.

pdfVolledige artikel hier [NRC-papier]

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha