EPD

Het ‘wetsvoorstel opvraagbaarheid gegevens voor spoedeisende zorg’ moet er voor gaan zorgen dat de toegankelijkheid van gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van spoedeisende zorg, wordt verbeterd.

Het voorstel verplicht sommige zorgaanbieders om bepaalde gegevens die opgevraagd worden voor spoedzorg direct beschikbaar te stellen of dat deze geraadpleegd kunnen worden, ook zonder (expliciete) toestemming van de patiënt, tenzij goed hulpverlenerschap zich daar tegen verzet of wanneer de persoonlijke levenssfeer van een ander wordt geschaad of wanneer de patiënt bezwaar maakt

Onder het wetsvoorstel vallen echter niet alle tandartsen en tandarts-specialisten. Het voorstel beperkt zich tot  tandheelkundige spoedzorg die in ziekenhuizen wordt geboden. Spoedgevallendiensten of spoedpraktijken die buiten de ziekenhuizen spoedeisende zorg verlenen, zijn niet in het wetsvoorstel betrokken...

... Dit is onterecht volgens de KNMT, bij het verlenen van tandheelkundige zorg moet kunnen worden beschikt over de medische anamnese en een actueel medicatieoverzicht om goede en verantwoordelijke keuzes te kunnen maken. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor mondzorg in spoedeisende situaties. Daarom acht de KNMT het van belang dat ook tandarts(-specialist)en die spoedzorg verlenen de mogelijkheid krijgen tot (directe) toegang tot noodzakelijke gegevens. 

Alles bij de bron; KNMT