EPD

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft na eigen onderzoek geconcludeerd dat in het Landelijk Schakelpunt (LSP) medische gegevens werden uitgewisseld van mensen van wie de rechtsgeldige toestemming daarvoor niet kon worden aangetoond.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de verantwoordelijke instantie voor de medische gegevensuitwisseling via het LSP, de Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie (VZVZ), inmiddels technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen medische gegevens worden uitgewisseld van mensen die hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

Uit een steekproef van 149 dossiers bleek dat uiteindelijk in 8 onderzochte dossiers niet kon worden aangetoond dat sprake was van rechtsgeldige, uitdrukkelijke toestemming voor de uitwisseling van medische gegevens via het LSP. Zo ontbrak in enkele dossiers het bewijs dat rechtsgeldige toestemming was gegeven en bij andere dossiers bleek vooraf onvoldoende informatie over de uitwisseling aan de patiënt te zijn verstrekt.

Het CBP heeft al verschillende malen gewezen op het feit dat een grootschalige uitwisseling van medische gegevens via het LSP alléén kan als mensen daarvoor op basis van heldere informatie hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Zo moet onder meer helder zijn wie welke persoonsgegevens verwerkt, met welk doel dit gebeurt en aan wie deze gegevens worden gegeven.

Het CBP verlangt dat de informatie daadwerkelijk aan de patiënt wordt verstrekt. Het neerleggen van folders op de balie, het aanbieden in een folderrek of een downloadmogelijkheid op de website van de zorgverlener is volgens het College onvoldoende.

Alles bij de bron; AutomGids

Bemoeizorg is (1) het helpen van zogeheten ‘zorgwekkende zorgmijders’ bij het onderkennen en stellen van hun hulpvraag als er sprake is van complexe psychische en/of psychosociale en/of somatische problematiek, (2) hen actief uit te nodigen zorg te accepteren en (3) het zorgaanbod op hun vragen en problemen af te stemmen.

Doelen van bemoeizorg zijn: (1) het geleiden van zorgwekkende zorgmijders naar reguliere zorg; (2) het verminderen van problemen die de cliënt zelf of zijn omgeving ervaart;(3) de kwaliteit van leven van de cliënt te verhogen; (4) de overlast, die deze cliënt in sommige gevallen veroorzaakt, te verminderen.

Deze Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg en het bijbehorende Stroomschema geven aan in welke bemoeizorg situaties gegevensuitwisseling zonder toestemming mogelijk is, en aan welke mate van zorgvuldigheid daarbij moet worden voldaan....

...Gegevensuitwisseling met bijvoorbeeld de woningcorporatie, politie, gemeente, GGZ en GGD brengt dan aan het licht hoe ernstig de situatie is. Dat maakt het mogelijk om mensen in schijnbaar uitzichtloze situaties op te sporen en hun de hand te reiken. Het feit dat bij bemoeizorg vele partijen zijn betrokken, maakt de gegevensuitwisseling er sowieso al niet makkelijker op. Elke partij verzamelt immers haar eigen informatie, in een eigen dossier en automatiseringssysteem, waaraan vanuit verschillende wetten eisen zijn gesteld.
Toestemming

Maar aangezien bemoeizorg is bedoeld voor mensen die zelf geen zorg vragen, geven cliënten ook niet altijd toestemming voor de uitwisseling van persoonlijke gegevens. Vaak wordt de privacywetgeving door zorgverleners dan ook gezien als een extra belemmering voor het uitwisselen van gegevens.

Alles bij de bron; KNMG-Artsennet

Big data is al jaren een buzzword, maar de afgelopen maanden is het gebruik van grote hoeveelheden data vooral in de medische sector in een stroomversnelling geraakt. Wat betekent dat voor ons; de patiënten en gebruikers?..

..."Gezondheidszorg zal meer en meer een softwaresector gaan worden", zegt Lucien Engelen, directeur van het REshape Center van het Radboudumc. "Technologie verzamelt zich steeds meer in en om ons lichaam", zegt Engelen. Doordat er tegenwoordig overal sensors op kunnen worden geplakt is er "een explosie aan data". 

...Maar van wie is die data? Is die van de patiënt, het ziekenhuis, of misschien het bedrijf dat die data analyseert? Waar die grenzen liggen is niet zo makkelijk te bepalen; sommige gegevens zijn vanzelfsprekend van de patiënt, andere gegevens behoren, zoals nu ook al het geval is, toe aan de zorginstellingen.

De bedrijven die de informatie analyseren en opslaan hebben die gegevens bovendien ook nodig om hun systemen goed in te kunnen richten. Er moet ook voor hen duidelijkheid komen over die grenzen zodat zij in staat worden gesteld correct te handelen binnen die kaders. De discussie over data-eigendom moet volgens Tas dan ook opnieuw en "heel expliciet" worden gevoerd.

De informatie die wordt gebruikt voor grootschalige analyses is in ieder geval wel altijd anoniem. "Het delen van data moet door de patiënt worden goedgekeurd en wordt bovendien geanonimiseerd in de databases waarin ze worden opgeslagen. Het gaat om terabytes per patient."

Alles bij de bron; NU

Het nieuws dat het CWZ stopt met Epic, heeft in het CWZ en Radboudumc veel losgemaakt. Sinds oktober werkt het Radboud met Epic, het CWZ zou hiermee in 2015 starten. Een zelfde EPD-systeem zou overdrachten versoepelen voor patiënten die veelvuldig worden uitgewisseld.

Woensdag maakte het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen bekend niet met Epic in zee te willen, onder meer omdat de privacy onvoldoende zou zijn gewaarborgd.  Een dag later nuanceert het CWZ: "Epic als product kan wél privacy bieden. We willen niet verder met Epic, omdat de fabrikant geen garanties voor privacy wilde bieden onder de voorwaarden die wij wilden."

Patiënten van het Radboudumc hoeven niet bang te zijn dat gegevens op straat komen te liggen, omdat gebruik wordt gemaakt van het EPD-systeem Epic. "De privacy is gewaarborgd volgens alle wetten en regels. Daar zorgen we voor, daar staan we voor, nu en in de toekomst", aldus een woordvoerster.

Alles bij de bron; deGelderlander

Het aantal mensen dat toestemming geeft voor het delen van medische gegevens via het landelijk schakelpunt (lsp) neemt rap toe. Er zijn nu bijna 4,9 miljoen unieke burgerservicenummers aangemeld bij het schakelpunt, zo blijkt uit de laatste cijfers van de Vereniging van Zorgaanbieder voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

De vooraf opgestelde ambitie in het businessplan van de VZVZ is echter nog niet gehaald. Alle aangesloten zorgverleners zouden van 70 procent van de patiëntendossiers aanbieden in 2014. Dat zou nu neerkomen op pakweg 9-10 miljoen dossiers, dus er is nog een weg te gaan.

Het aantal zorgverleners loopt wel grotendeels in de pas met het businessplan. 83 procent van de huisartsen, 89 procent van de apotheken, 96 procent van de huisartsenposten hebben zich aangesloten, en dat is vrijwel even hoog als de gestelde ambitie van 90-100 procent in 2014. Alleen de ziekenhuizen blijven nog achter: 38 procent van de ziekenhuizen heeft zich aangesloten, terwijl het doel voor 2014 op 70 procent was gesteld.

Alles bij de bron; MedischContact

Google begint een test waarbij mensen die via de zoekmachine naar medische kwalen zoeken, via videochat in contact worden gebracht met artsen.  Het gaat om een uitbreiding van Helpouts een Google-dienst die experts op allerlei gebieden via een videoverbinding in contact legt met mensen die iets willen weten of leren. Sommige mensen die via Google naar medische kwalen zoeken, krijgen de suggestie een arts te videobellen. Het is onduidelijk voor hoeveel gebruikers en in welke landen de functie beschikbaar is.

In Nederland is het aantal huisartsbezoeken gedaald omdat patiënten zichzelf eerst via internet informeren. In 2012 opende het Nederlands Huisartsen Genootschap al de site thuisarts.nl. Daar staat medische informatie die patiënten moeten kunnen vertrouwen.

Alles bij de bron; Nu [Thnx-2-Jeroen]

 

98% van de huisartsen houdt het patiëntendossier uitsluitend of voornamelijk elektronisch bij, een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit de tweede e-health monitor (PDF) van Nictiz en Nivel die is gemaakt op initiatief van minister Edith Schippers van Volksgezondheid.

Inzage in medische gegevens voor medicatie is bij 12% van de huisartsen via internet mogelijk. De monitor laat verder zien dat er grote verschillen zijn bij de elektronische uitwisseling van informatie tussen zorgverleners. De meeste huisartsen wisselen elektronisch gegevens uit met ziekenhuizen, apotheken en laboratoria. Daarentegen blijkt de uitwisseling met GGZ-instellingen, verpleeghuizen, en thuiszorgorganisaties minder gebruikelijk.

Alles bij de bron; Security

De NPCF (patiënten) en KNMG (artsen) trekken aan de bel, omdat ze merken dat uitkeringsinstanties en verzekeraars steeds vaker het hele dossier bij patiënten opvragen.

Instanties als het UWV, gemeenten en Arbodiensten vragen mensen in een derde van de gevallen om hun volledige medisch dossier. Dat blijkt uit een peiling van de NPCF. De instanties omzeilen op die manier het medisch beroepsgeheim, waarin staat dat ze alleen gerichte vragen over de patiënt aan de artsen mogen vragen. Het opvragen van het hele dossier bij de patiënt mag volgens de wet, maar is volgens de NPCF en KNMG ongewenst.

"Je hoeft je medisch dossier met niemand te delen", zegt NPCF-directeur Wilna Wind. "Dat is iets tussen jou en je dokter en zeker niet iets tussen jou en de Arbodiensten of de uitkeringsinstantie." Ze noemt dat het patiëntgeheim.

Alles bij de bronnen; NOS [Thnx-2-Niek], KNMG  & NPCF [met het factsheet & een brochure]

 Via de mail ontving deze extra informatie van Sophie;

De zorgverzekeringswet en aanverwante wetgeving en alle ministeriele regelingen hieromtrent, waaraan met name de NPCF actief heeft meegewerkt verplicht te burger accoord te gaan en in zee te gaan met vorgverzekeraars en hun verzekeringsclausules.

De Zorgautoriteit, evenals CIZ, CAK vragen ook een veelheid aan informatie op. Vaak nog meer dan het medische dossier.

Je kunt in Nederland geen medische zorg krijgen als je hiermee niet accoord gaat. Zelfs als je alles zelf betaalt willen de verzekeraar en de Zorgautoriteit je medische gegevens ontvangen. Uitspraken van rechters in deze worden genegeerd. Zie website van www.devrijepsych.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha