EPD

Twintig huisartsen in Amsterdam gaan experimenteren met een alternatief systeem voor het uitwisselen van medische gegevens. Deze methode is volgens de artsen en de initiatiefnemers privacyvriendelijker en veiliger dan het Landelijk Schakelpunt (LSP), de opvolger van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), dat landelijk wordt ingevoerd.

Guido van 't Noordende, die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar privacy en grote computersystemen heeft het bedrijf opgericht dat het nieuwe systeem maakt. In het LSP werken sinds 2012 organisaties van apothekers, ziekenhuizen, patiënten en de landelijke huisartsenvereniging samen. 'De huisarts heeft een medisch beroepsgeheim, maar hoe kan hij daar nu aan voldoen als hij niet kan laten weten welke zorgverlener de gegevens van zijn patiënten mag opvragen?', aldus van 't Noordeinde.

Een ander bezwaar is dat de medische gegevens bij het LSP deels niet-versleuteld worden verzonden. Van 't Noordende heeft daarom de afgelopen jaren gewerkt aan een alternatief: een kastje dat bij de huisarts wordt geplaatst. Het is een schakel tussen de computer van de huisarts met alle patiëntgegevens en de buitenwereld. Medische informatie is zo van het begin tot het einde volledig versleuteld.

Het alternatieve systeem moet de zeggenschap van de huisarts en de patiënt over het medisch dossier vergroten. De huisarts stelt in samenspraak met de patiënt in wie gegevens uit een medisch dossier kan opvragen. Dit begint klein, bijvoorbeeld bij een specifieke apotheker waar de patiënt vaak komt, of bij de huisartsenpost. Het wordt ook mogelijk om een deel van het medisch dossier beschikbaar te stellen voor spoedeisende hulp, bijvoorbeeld in het geval van een levensbedreigende ziekte.

Alles bij de bron; Volkskrant

KRO’s onderzoeksprogramma De Monitor besteedde aandacht aan het schenden van het medisch beroepsgeheim bij controles van zorgverleners door verzekeraars. Met als voornaamste doel: geld terughalen dat volgens verzekeraars niet op de juiste manier is besteed.

Presentator Teun van de Keuken laat huisartsen, patiënten en experts aan het woord om te tonen hoe medische dossiers zonder medeweten of toestemming van de patiënt bij de zorgverzekeraar terechtkomen. Een rechtstreekse inbreuk op het medisch beroepsgeheim dus. Met toestemming van de overheid nota bene, die zorgverzekeraars het recht gaf dossiers op te vragen en in te zien, iets dat zelfs de opsporingsautoriteiten niet mogen.

Aan het woord komt huisarts Chantal van het Zandt uit Rotterdam, die door zorgverzekeraar Achmea werd bestempeld als ‘modelhuisarts’ een voorbeeld voor haar collega’s. Maar dezelfde zorgverzekeraar zette haar vervolgens om exact dezelfde reden in het verdachtenbankje: de goede zorgen van Van het Zandt maakten dat haar praktijk boven de gemiddelden viel qua declaraties. Ze had onder meer teveel bezoekjes afgelegd bij stervende patiënten en besteedde teveel minuten aan haar patiënten, volgens Achmea.

Dat werd ‘verdacht’ genoemd en Van het Zandt kreeg een boete opgelegd van 15.000 euro. Om te bewijzen dat ze haar werk naar eer en geweten had uitgevoerd moest ze tegen het medisch beroepsgeheim in, inzage geven in haar patiëntendossiers. De Rotterdamse huisarts schrok ervan. ‘Ongeloof overheerste eerst, daarna werd het boosheid’, vertelt ze tegenover De Monitor. ‘Ik moet de dossiers openen om aan te tonen dat de zorg daadwerkelijk verleend is, maar ook om te bepalen of de zorgverzekeraar vindt dat de zorg die geleverd is volgens henzelf ook nuttig en nodig was. Toen heb ik nachten wakker gelegen.’

Alles bij de bron; FollowTheMoney

Na kritiek van psychiaters, hoogleraren en encryptiedeskundigen stelt nu ook de Nederlandse Zorgautoriteit dat de patiëntgegevens in de grootste medische databank van Nederland niet anoniem zijn. Is er behalve minister Schippers nog iemand die het DIS vertrouwt?  

Platformdeelnemer KDVP stelt al sinds ze in 2008 met een groep psychiaters en psychotherapeuten een bodemprocedure startte tegen de verplichte aanlevering van diagnose-informatie, dat de gegevens in het DIS niet privacy-proof zijn. In een documentaire van Zembla van vorig jaar uitten hoogleraren en encryptiedeskundigen forse kritiek op de database en de verplichte aanlevering van behandelinformatie.

Nu geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), als marktmeester van de zorg één van de grootste gegevensafnemers van het DIS, tegenover de rechter aan dat ze de gepseudonimiseerde medische gegevens die ze uit het DIS gebruikt niet inzichtelijk kan maken, omdat deze te herleiden zouden zijn naar een individueel persoon.

Het DIS is gevuld met informatie over zorgbehandelingen van miljoenen Nederlanders en is een databron voor allerhande markt- en beleidsanalyses in de zorg. De databank is al sinds haar invoering een pijnlijk dossier voor privacytoezichthouder College Bescherming Persoonsgegevens, die zo’n tien jaar geleden onder zware druk van het ministerie van Volksgezondheid akkoord ging met de centrale opslag van behandelgegevens. Het DIS is “zowel qua omvang, dekking als inhoud een van de meest risicovolle verwerkingen binnen Nederland”, zo stelde het CBP in 2006 tegenover het ministerie van Volksgezondheid (PDF).

Gaat het CBP als nationale privacywaakhond nu wel een krachtig statement doen over dit onderwerp, en oproepen tot actie? In het licht van de eisen die de privacytoezichthouder stelde bij de invoering van het systeem, en de recente uitspraak van de NZa zou dat niet ongepast zijn.

Alles bij de bron; PlatfBeschBurgerrechten

PvdA, CDA, PVV, GroenLinks en SP vindt dat patiënten altijd geïnformeerd moeten worden als hun dossier is ingezien bij een controle door de zorgverzekeraar. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma De Monitor.

Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht om te controleren of zorgverleners doelmatig en rechtmatig declareren. Als zwaarste middel van controle kan een medisch adviseur in dienst van de zorgverzekeraar ook patiëntendossiers bij de zorgverlener inzien. Patiënten van wie het dossier is ingezien worden hierover niet geïnformeerd. Dat is onwenselijk volgens de Tweede Kamer.

De SP voegt eraan toe dat zij een sterke voorstander is van het anonimiseren van de dossiers, dan is het ook niet nodig om patiënten te informeren. "Maar totdat anonieme inzage geregeld is, moet je mensen informeren. Het lost alleen niet alles op, omdat het ook veel onrust kan veroorzaken", aldus SP-Kamerlid Renske Leijten.

Alles bij de bron; NU

Een groot aantal zorgpartijen in Groningen is bezig met de ontwikkeling van het persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) Zodos. In een PGD kunnen patiënten hun medische dossier inzien, zelf bepalen met wie ze gegevens delen, aanvullende informatie (bijvoorbeeld bijwerkingen van medicijnen) aanleveren aan hun arts en een dagboek bijhouden van eventuele klachten.

De aanleiding voor het ontwikkelen van een PGD zijn de wensen, behoeften en ervaringen van patiënten zelf. Door gebruik te maken van een PGD kan de zorg voor alle betrokkenen (patiënt, zorgverlener en verzekeraar) beter worden georganiseerd en bovenal heeft de patiënt meer de regie over het omgaan met zijn/haar ziekte.' Sander Jonges, huisarts in Winschoten: 'Een PGD zou een mooi instrument zijn om patiënten meer verantwoordelijkheid voor het managen van hun aandoening te geven en tegelijkertijd zowel voor de patiënt als zorgverlener de tijdsinvestering in het ziektemanagement te verminderen. Zo profiteert ook de verzekeraar ervan.'

Alles bij de bron; ZorgVisie

In Café Weltschmerz worden bestuurders en beleidsmakers aan een kritisch vragenvuur onderworpen. In de week waarin minister Schippers beloofde met een plan tegen de bureaucratie in de zorg te komen, interviewt Bram Bakker economisch generalist Marcel Canoy over de gezondheidszorg. Een gesprek over het bureaucratische monster, de paradox van de zorgverzekeraar en het veelbesproken pgb-dossier. 

Alles bij de bron; HPdeTijd

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is volledig gestopt met het gebruik van papieren medische dossiers. Alle zorgverleners in het ziekenhuis maken voortaan gebruik van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Hierin staan de medische gegevens van een patiënt. Het ziekenhuis is hiermee naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis in het Noorden dat geen papieren dossiers meer gebruikt.

In de afgelopen jaren heeft het Martini Ziekenhuis het EPD gefaseerd ingevoerd. Inmiddels is het laatste medisch specialisme overgezet en werkt het ziekenhuis helemaal digitaal. "In de papieren medische dossiers werden de medische gegevens handmatig bijgehouden. Dat gaf een groter risico op fouten, onvolledige informatie of zoekraken. In het nieuwe EPD staat alle informatie van de patiënt bij elkaar", zegt Peter Littooij van de Raad van Bestuur.

Lees verder: security.nl

Privacy, omgang met medische gegevens en beveiliging van verzuimsystemen moeten geborgd worden via een basiscontract.

Deze oproep doet OVAL, het overkoepelend orgaan van dienstverleners die actief zijn op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit, aan de overheid. OVAL stelt dat uitwassen in de markt moeten worden bestreden. 

OVAL herhaalt haar oproep naar aanleiding van het onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) naar verzuimsystemen van het ICT-bedrijf VCD Humannet. De organisatie onderschrijft de brief van CBP waarin beheerders van verzuimsystemen worden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor de beveiliging van systemen. 

Lees verder: AG

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha