EPD

Bij de steekproef heeft de Consumentenbond veertig mensen naar ziekenhuizen laten bellen om hun gegevens op te vragen. Twintig mensen kregen "onjuiste gegevens of incomplete informatie'' of zelfs dossiers van anderen.

Bij de informatie die niet aan hen toebehoorde, werden door de ziekenhuizen ook namen en diagnoses vermeld, zo liet de Consumentenbond vrijdag weten. Zo las één vrouw dat ze kinderen heeft, terwijl dit niet het geval is en in een ander dossier stond geen informatie over twee operaties die de persoon wel had ondergaan. Ook medicijnen werden soms niet genoemd. In vijf gevallen kregen personen helemaal geen informatie. Niet alleen medische gegevens ontbreken maar sommige dossiers zijn ook onleesbaar. Eén patiënt ontvangt behalve haar eigen gegevens ook de dossiers van twee andere patiënten, met hun namen en diagnoses erbij. 

Consumenten kunnen alleen achterhalen of hun dossier klopt, door het op te vragen. Ze hoeven zich hier niet bezwaard over te voelen. Het is een wettelijk recht om het eigen dossier op te vragen en in te zien. Combée: 'Een kloppend dossier vergroot de patiëntveiligheid en daar zijn patiënt en arts bij gebaat.' De Consumentenbond hoort graag de positieve en negatieve ervaringen van consumenten met het opvragen van medisch dossiers bij huisarts en ziekenhuis. Zij kunnen dit melden op het meldpunt medisch dossier. De Consumentenbond wil dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg nu onderzoek gaat doen, om te kijken of er structureel iets mis is. De verzamelde reacties wil de Consumentenbond daarvoor delen met de IGZ

Alles bij de bron; NU & ConsBond


De populariteit van persoonlijke gezondheidsinformatie groeit bij hackers als potentiële bron van omzet. Het verkopen van medische informatie is vooral interessant voor hackers omdat er vaak fysieke details bij betrokken zijn zoals oogkleur en lengte, die gebruikt kunnen worden om nepidentiteiten te creëren.

Volgens een recente studie van de FBI levert gestolen klantinformatie van ziektekostenverzekeraars tussen de 60 en 70 dollar op de zwarte markt op, tegen minder dan 1 dollar voor data zoals Burgerservicenummers. Gezondheidsinstellingen en-organisaties hebben steeds meer last van data-inbreuken, zo stelt Eitan Bremler, Vice President Products and Marketing van security-aanbieder Safe-T in een bijdrage op ITproportal

Een rapport van An IDC Health Insights geeft aan dat één op de drie online gegevensdocumenten op gezondheidsgebied – zoals een EPD – in 2016 gehackt zal worden. Dit is de keerzijde van de voordelen die digitalisering van patiëntgegevens biedt.

Eitan Bremler benadrukt de noodzaak voor medische instellingen om er voor te zorgen dat de vaak gevoelige data waarover zij beschikken, beter beveiligd wordt dan nu het geval is. Dat betekent onder meer beter inzicht in wie toegang heeft tot welke data en op welke wijze medische gegevens uitgewisseld worden – via apps, clouddiensten, databases, e-mailservers. 

Alles bij de bron; ICTHealth


Sinds de start van het Landelijk Schakelpunt op 1 januari 2013 hebben 10 miljoen individuele Nederlanders aan een of meer van hun zorgverleners toestemming gegeven hun medische gegevens beschikbaar te stellen voor uitwisseling met andere zorgverleners.

Van al die Nederlanders zijn ruim 16 miljoen medische gegevens beschikbaar. Grofweg twee derde daarvan is medicatiegegevens en de rest bestaat uit samenvattingen van de huisartsgegevens. Daarnaast is - wanneer dat nodig is - van die patiënten bekend of zij een allergie hebben of een andere indicatie die van belang is bij de behandeling. 

Alles bij de bron; AutomGids


Op 18 januari 2016 heeft Privacy First namens ‘SpecifiekeToestemming.nl’ de leden van de Eerste Kamer een brief gestuurd in reactie op mijn nadere memorie van antwoord aan de Eerste Kamer en mijn brief aan uw Kamer (resp. EK 33509, J en 136494-MEVA, beiden d.d. 22 december 2015) over het wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. U vraagt mij een reactie te geven op de brief van Privacy First.

Privacy First stelt dat als de inwerkingtreding van het bepaalde rond gespecificeerde toestemming met drie jaar wordt uitgesteld, alsnog generieke toestemming mogelijk zou zijn. Deze veronderstelling is niet juist. Het is niet zo dat de toestemmingsvraag generiek is. De vraag om toestemming moet immers voldoen aan de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is derhalve specifiek. Wel kan het antwoord op de toestemmingsvraag generiek zijn...

...Met het amendement Bruins Slot (33509, nr. 13) wordt het geven van uitdrukkelijke of specifieke toestemming op basis van de Wbp verder aangescherpt. Na inwerkingtreding van gespecificeerde toestemming krijgt de cliënt aanvullend op hetgeen rond uitdrukkelijke toestemming (Wbp) geldt, het recht bepaalde of alle gegevens voor inzage ter beschikking te stellen aan bepaalde (categorieën van) zorgaanbieders. De cliënt geeft expliciet aan welke gegevens aan welke zorgaanbieders beschikbaar wordt gesteld. De mogelijkheid voor zorgaanbieders om uitdrukkelijk en gespecificeerd toestemming te vragen met één vraag waar de cliënt met “ja” of “nee” kan antwoorden is dan niet meer mogelijk.

Ergo, van generieke toestemming is geen sprake, nu niet en ook niet als het bepaalde rond gespecificeerde toestemming in werking treedt.

Alles bij de bron; RijksOverheid


Het nieuwe elektronisch patiëntendossier mag er komen. Het gerechtshof in Arnhem heeft de bezwaren van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen dinsdag afgewezen.

De zaak gaat om het zogeheten Landelijk Schakelpunt (LSP). Dat is de opvolger van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het wordt ontwikkeld door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen, die zo'n zevenhonderd leden telt, wilde de verdere ontwikkeling van het systeem laten stopzetten. De huisartsenvereniging vindt dat het systeem zulke onvolkomenheden vertoont dat huisartsen bij deelname hun beroepsgeheim en de privacy van hun patiënten schenden. De huisartsenvereniging is teleurgesteld over de uitspraak en denkt na over verdere stappen.

Alles bij de bron; NU


Door een menselijke fout bij de overgang naar het nieuwe elektronisch patiëntendossier (epd) van VUmc waren gegevens van 350 VUmc-patiënten op 25 februari 2016 per abuis tijdelijk ook zichtbaar voor zorgprofessionals bij het AMC. Het betrof gegevens van patiënten die onder behandeling zijn, of zijn geweest bij zowel VUmc als AMC. De fout is dezelfde dag hersteld. Inmiddels hebben alle betrokken patiënten hierover bericht gekregen. VUmc heeft daarnaast de Autoriteit Persoonsgegevens ingelicht...

...Volgens persvoorlichter Jan Hol van het VUmc zijn er in de nacht van 24 op 25 februari medische bestanden omgezet, in aanloop naar de ingebruikname van het epd op 13 maart 2016. Hierbij is er een verkeerd label ‘AMC’ gehangen aan VUmc-patiënten. De volgende ochtend trokken zorgprofessionals van het AMC aan de bel omdat ze toegang hadden tot twee verschillende patiëntendossiers van één patiënt.

Het AMC en VUmc besloten twee jaar geleden gezamenlijk een nieuw elektronisch patiënten dossier aan te schaffen en trekken naast de aanschaf samen op bij de inrichting en het beheer van het nieuwe systeem, een unicum in de ziekenhuiswereld. Het gezamenlijke epd van VUmc en AMC kent een duidelijke scheiding tussen AMC-dossiers en VUmc-dossiers. Pas na toestemming van een patiënt mogen diens gegevens uit beide ziekenhuizen worden samengevoegd in één elektronisch dossier, zichtbaar voor hun behandelaars in zowel AMC als VUmc.

Alles bij de bron; Computable


23 partijen uit de zorg en ICT hebben het convenant 'Gebruik Landelijke Zorginfrastructuur 2016 - 2020' getekend om de komende vijf jaar door te gaan met de VZVZ (Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie) en het Landelijk Schakelpunt. 

Onder de 23 partijen bevinden zich de koepel van apothekers (KNMP), huisartsen (LHV), Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en leveranciers van zorginformatiesystemen.

Daarmee is een eerste convenantperiode afgesloten die vooral in het teken stond van aansluiten en het verkrijgen van toestemming van patiënten en het daadwerkelijk gebruik. De komende vijf jaar zal het Landelijk Schakelpunt doorontwikkeld worden met als doel verbreding en verdieping. Inmiddels werkt 90 procent van de huisartspraktijken ermee, 95 procent van de apotheken en huisartsenposten en 89 procent van de ziekenhuizen. Bijna 9,9 miljoen Nederlanders hebben hun zorgverleners toestemming gegeven om hun gegevens beschikbaar te stellen voor uitwisseling als dat voor hun behandeling van belang is.  

Alles bij de bron; AutomGids


Via het Landelijk Schakelpunt worden medische patiëntgegevens op onveilige wijze uitgewisseld tussen zorgverleners. Privacy van patiënten en medisch beroepsgeheim zijn hierdoor niet meer gagarandeerd.

In de spreekkamer worden tussen arts en patiënt vertrouwelijke kwesties besproken. Het is belangrijk voor de arts-patiëntrelatie dat alles wat de patiënt de arts toevertrouwt, ook tussen beiden blijft. Alleen met toestemming van de patiënt mag de arts medische informatie over de patiënt verstrekken aan derden. Zo staat het vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Op deze wijze blijft de privacy van de patiënt gewaarborgd en het medisch beroepsgeheim intact.

De verstrekking van medische gegevens gebeurt veelal elektronisch via het Landelijk Schakelpunt. Gebleken is dat het Landelijk Schakelpunt niet veilig is waardoor de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim niet meer gegarandeerd zijn.

Het Landelijk Schakelpunt is eigenlijk de opvolger van het landelijk Elektronisch Patiëntendossier. Nadat de Eerste Kamer in 2011 unaniem het Wetsvoorstel voor het elektronisch patiëntendossier afwees, mocht de minister van VWS zich niet meer bemoeien met het uitrollen van het landelijk Elektronisch Patiëntendossier. De kosten voor de overheid voor dit mislukte project bedroegen EUR 300.000.000,-.

De, in 2012 opgerichte Vereniging Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ), is de nieuwe beheerder van het Landelijk Schakelpunt en heeft de taak van de minister overgenomen, om het elektronisch patiëntendossier landelijk uit te rollen én draagt nu de verantwoording over de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Alle leden van de VZVZ zijn gebruikers van het Landelijk Schakelpunt. De zorgverzekeraars financieren het Landelijk Schakelpunt en hebben hier de afgelopen drie jaar EUR 75.000.000,- in gestopt.

Via het Landelijk Schakelpunt kunnen medische gegevens van een patiënt digitaal ingezien of verzonden worden, bijvoorbeeld van het ene ziekenhuis naar het andere, of van het ziekenhuis naar de huisarts. De patiënt moet hier natuurlijk wel toestemming voor hebben gegeven.

Alles bij de bron: opiniestukken.nl  Petitie.nl


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha