EPD

De Eerste Kamer heeft de motie Teunissen c.s. om privacy van patiënten beter te beschermen bij de uitwisseling van medische gegevens, aangenomen met 40 tegen 35 stemmen. Tegen de motie stemden VVD, CDA, PvdA en SGP.

Het wetsvoorstel om medische gegevens van patiënten op te slaan in één centraal systeem, zoals inmiddels aangenomen door de Eerste Kamer, stuit op grote bezwaren vanuit privacybeschermers en medische beroepsbeoefenaren. De overdracht tussen zorgverleners zou weliswaar vergemakkelijkt kunnen worden via dit systeem, maar de kans op inbreuken op de privacy van de patiënt zou eveneens groter kunnen worden.

Door een aangenomen motie van Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren blijft de toegang tot het medisch dossier ook gegarandeerd decentraal mogelijk. Daarmee behouden patiënten die niet willen dat hun gegevens gedeeld worden via een centraal systeem, de mogelijkheid van elektronische inzage en uitwisseling van gegevens, waarbij ze zelf per geval kunnen bepalen of ze wel of geen toestemming geven voor het delen van de gegevens. De Partij voor de Dieren is van mening dat gecentraliseerde verwerking van gevoelige gegevens op gespannen voet kan staan met de bescherming van de privacy.

In de motie van senator Teunissen c.s. wordt de regering verzocht er voor te zorgen dat de toegang tot het medisch dossier niet alleen maar via het centrale systeem kan, maar dat zorgaanbieders en patiënten de keuze houden om te blijven werken met de huidige decentrale gegevenssystemen. Deze decentrale systemen hebben bewezen veilig te zijn voor de privacy van patiënten waarvan de gegevens in die systemen zijn opgeslagen. Overigens geldt ook voor decentrale systemen dat de zorg voor lekbestendigheid grote prioriteit zal moeten houden.

Bron; WesterwoldeActueel


Via de mail ontving ik deze reactie;

Reactie op uitspraak van Schippers dat toegang van verzekeraars tot dossiers van patienten door artsen zou geschieden. Dat is volstrekte onzin, het betreft medewerkers van de verzekeraars, die formeel vallen onder een afdeling waar een arts aan verbonden is met taken die in dienst staan van die verzekeraars. Er is geen enkele relatie, dus ook geen behandelrelatie met die arts, noch met die mensen van die afdeling in dienst van de verzekeraars met de patienten van de dossiers. Dat weet minister Schippers, maar de verzekeraars azen al vanaf het begin op de volledige toegang tot patientendossiers, niet om fraude op te sporen, maar om over patientengegevens te beschikken. Goud voor schadeverzekeraars.

Ik was ooit, de enige burger die, samen met mensen van De Vrije Psych, bezwaar aantekende tegen de goedkeuring van het addendum van de verzekeraars door wat toen het CBP heette. Ik heb tot in detail uitgezocht hoe e.e.a. in elkaar stak en hoe je door politici belazerd wordt, al denk ik ook dat de meerderheid in de kamers gewoon geen idee heeft hoe e.e.a. geregeld is. Schippers weet dit wel, maar is één van die volledig gecorrumpeerde politici, waar we er zo veel van hebben. Als je wilt kan ik het ook nog heel precies opzoeken hoe deze shit formeel geregeld is (moet mijn bezwaarschrift e.d. opzoeken en doorvlooien.)

S., inbreng van lezers waardeer ik enorm, niets beter als een artikel dat iemand persoonlijk heeft meegemaakt. Zolang het on topic is en niet teveel mening ipv feit zal ik ook jouw bijdrage graag plaatsen als je dat goed vindt. Dat kan met naam of anoniem. Ik zie je reactie graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Yatta

Yatta,

Het is een ingewikkelde materie, waarvan de ins en outs moeilijk in een paar woorden zijn weer te geven. Het gaat er o.a. om dat NZA: " Sinds februari 2008 is het protocol materiële controle verlopen en is opvragen van gegevens van patiënten niet meer toegestaan. Uitzondering hierop is als verzekerde (schriftelijke) toestemming heeft gegeven. Zorgverzekeraar vraagt toestemming van verzekerden voor het opvragen van patiëntgegevens. "
Zie https://www.nza.nl/1048076/1048181/Rapport_materie_le_controle_door_zorgverzekeraars.pdf

Cruciaal is, in Addendum en protocol materiele controle bij het addendum e.a., dit: Als ultimum remedium mag onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur van de zorgverzekeraar het medische dossier van zijn verzekerde worden ingezien. Dat betekent dus dat er een afdeling bij de verzekeraar kan zijn die die dossiers opvraagt en inziet, zonder dat er ook maar in de verte een arts bij betrokken is, alleen is er in dienst van de verzekeraar een medisch adviseur formeel verantwoordelijk voor die afdeling.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/zoeken?trefwoord=materiele+controles+door+zorgverzekeraar daar tref je een hele trits info

Ik heb een beroepsschrift geschreven van een pagina of 30, waar dit onderdeel een klein stukje was. Er wordt door NZa en Schippers ook altijd gesproken dat e.e.a. in overleg met de betrokken partijen is geregeld, dat betekent met de managers van die betrokken partijen, waaronder de Patientenfederatie, de artsenclubs, de verzekeraars en de Zorgautoriteit (die een onderdeel is van de overheid).
S.


De overheid zal de komende jaren meer dan 100 miljoen euro uittrekken om patiënten online toegang tot hun gegevens bij het ziekenhuis te geven. Dat heeft minister Schippers van Volksgezondheid deze week aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens de minister moet het vanzelfsprekend zijn dat iedere patiënt over zijn eigen medische gegevens kan beschikken en zelf kan kiezen met wie hij deze wil delen, bijvoorbeeld met andere zorgverleners of met een mantelzorger.

Een belangrijke voorwaarde voor ziekenhuizen om in aanmerking te komen voor een bijdrage is dat zij vanaf 2018 alle patiënten digitaal inzage bieden in de gegevens en dat dit per 2020 ook gestandaardiseerd gebeurt. Ze stelt dat patiënten gegevens daardoor ook echt actief kunnen gebruiken, bijvoorbeeld door bloedsuikerwaardes bij te houden in een zelfzorgapp en deze makkelijk te delen met een andere zorgverlener.

Alles bij de bron; Security


De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’. Het wetsvoorstel regelt de randvoorwaarden voor een veilige uitwisseling van medische gegevens. 

Het voorstel is in aangepaste vorm de opvolger van het wetsvoorstel voor de invoering van een elektronisch patiëntendossier dat in 2011 door de Eerste Kamer werd verworpen. De Senaat vond de doelstellingen van de wet destijds niet helder en maakte zich zorgen over de privacy. De fracties van VVD, CDA, D66, PvdA, CU, SGP, OSF en 50Plus steunden het wetsvoorstel; de fracties van PVV, SP, Groen Links en PvdD stemden tegen.

Een deel van het wetsvoorstel gaat pas na drie jaar in: als de informatie-uitwisseling technisch uitvoerbaar en betrouwbaar is en als duidelijk is hoe de gespecificeerde toestemming van patiënten voor het uitwisselen van medische gegevens gaat werken. Tegenstanders vrezen dat gevoelige medische informatie, bijvoorbeeld over erfelijke ziektes of geestelijke problemen, voor te veel mensen is in te zien. Huisartsen vinden dat het beroepsgeheim erdoor wordt uitgehold. Ook bestaat de vrees dat commerciële partijen informatie over patiënten krijgen en die verkopen. Zorgverzekeraars en bedrijfsartsen mogen niet kijken in deze elektronische informatiestromen.

Alles bij de bronnen; Computable & NU


Het wordt dinsdag weer eens ouderwets spannend voor minister Schippers in de Eerste Kamer. Daar wordt gestemd over medische kwesties: moet u voortaan toestemming geven voordat uw huisarts uw dossier mag delen met het ziekenhuis? En mag u zelf uw dossier inzien als u dat wilt?

Dit alles vloeit voort uit de ondergang van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), vijf jaar geleden alweer, in diezelfde Eerste Kamer. Nadat daar een slordige 300 miljoen euro in was gestoken, stemde de Eerste Kamer tegen omdat de veiligheid in twijfel werd getrokken. Maar dat was uiteraard niet het einde van de gegevensuitwisseling.

Verslaggever Gijs Herderscheê: 'Het systeem is nog steeds in de lucht. Huisartsen, apothekers en ziekenhuizen houden dat draaiend. Van de apothekers, huisartsen en ziekenhuizen is ruim 90 procent aangesloten.' Bovendien zijn er ook nog andere systemen in de lucht. Zo hebben zorgverleners in Almere, Zoetermeer en Limburg systemen die met elkaar kunnen praten buiten het 'schakelpunt' om. De wijkverpleging, verpleeg- en verzorgingshuizen hebben ook hun eigen systemen opgezet. Herderscheê: 'Zo bloeien duizend bloemen.'

Maar nog niet wettelijk vastgelegd zijn de spelregels voor al die uitwisselingen. Daar voorziet dit nieuwe wetsvoorstel in. Bovendien legt het het een boete van liefst 500 duizend euro of 10 procent van de jaaromzet op aan verzekeraars die onbevoegd uw dossier inzien. En precies daar wringt het voor een deel van de senaat, zoals GroenLinks. Want in een ander voorstel wil Schippers de verzekeraar bij hoge uitzondering in het kader van fraudeonderzoek juist toegang geven tot een medisch dossier. Is dat niet hoogst inconsequent? 

Onzin, zegt Schippers over die kritiek, want bij die verzekeraars gaat het in feite om artsen, in dienst van de verzekeraar, die gebonden zijn aan het medisch beroepsgeheim. Spraakverwarring ligt dus op de loer, ook waar het om privacy gaat. Want wat als de patiënt straks zelf zijn digitale dossier kan 'binnenhalen'. Dat is link want dan valt de arts weg als hoeder van het beroepsgeheim, meent bijvoorbeeld de SP. Die partij is bang dat patiënten te scheutig worden met het delen van hun gegevens en dat derden misbruik zullen maken van die situatie. 

En zo wordt het nog spannend, dinsdag bij de stemming. VVD, PvdA en CDA zijn weliswaar voor maar dat zijn nog vijf stemmen te weinig. Die komen niet van PVV (9 zetels), SP (ook 9), GroenLinks (4) of de Partij voor de Dieren (2). D66 kan de doorslag geven met 10 zetels maar die fractie was in het debat ook al erg kritisch. Het wordt hoe dan ook met de hakken over de sloot. 

Bron; Volkskrant


Als de Eerste Kamer morgen instemt met minister Schippers’ nieuwe zorgcommunicatiewet, geeft ze alsnog ruim baan aan het Elektronisch Patiëntendossier dat de Eerste Kamer in 2011 unaniem verwierp, met alle privacyschendingen van dien. Als de Senaat zoals ze zelf in een motie stelt echt wil inzetten op privacy-by-design, moet ze het EPD-systeem en dit wetsvoorstel dat het faciliteert verwerpen, aldus de campagne SpecifiekeToestemming.nl...

...Het wetsvoorstel lijkt zo voornamelijk geschreven ter facilitering van grootschalige, centrale infrastructuren – waaronder een nieuw centraal, aan het LSP te koppelen online “patiëntenportaal” en manieren voor burgers om hun hele dossier in een keer – zonder tussenkomst van de arts – te uploaden naar de cloud. De medische privacy zal hierdoor onmogelijk gegarandeerd kunnen worden. Om deze reden voert de nationale campagne SpecifiekeToestemming.nl (gesteund door Privacy First en het Platform Bescherming Burgerrechten) al jaren actie tegen dit wetsvoorstel. Desondanks dreigt het wetsvoorstel morgen door de Eerste Kamer te worden aangenomen. 

Slechts D66 en enkele kleine partijen (waaronder de ChristenUnie) lijken nog het verschil te kunnen gaan maken in de koers die Nederland de komende jaren zal gaan varen. D66 heeft daartoe reeds een motie ingediend voor privacy-by-design. SpecifiekeToestemming.nl woordvoerder Vincent Böhre zegt echter: “Bij het huidige wetsvoorstel is 'privacy by design' een wassen neus: het centrale LSP, maar ook een centraal toestemmingsportaal en privacy-by-design vormen een contradictio in terminis. Daarom dringen wij er nogmaals bij de Kamer op aan het wetsvoorstel te verwerpen.”
Individuele burgers die ook vrezen voor hun medische privacy in een wereld waarin de uitwisseling van medische gegevens straks alleen maar grootschalig en gecentraliseerd of in de cloud kan plaatsvinden, kunnen D66 en andere partijen nu nog aanschrijven via www.specifieketoestemming.nl.

Alles bij de bron; PrivacyFirst


Dinsdag 4 oktober 2016 stemt de Eerste Kamer over wet 33.509, waarmee de uitwisseling van medische gegevens volledig buiten het zicht van patiënt en arts kan plaatsvinden. Als de Eerste Kamer instemt met deze nieuwe EPD-wet, kunnen zorgverzekeraars zonder vooraf toestemming van de patient in een Medisch dossier van iemand neuzen. Zij hoeven pas nadien en binnen drie maanden te melden dat ze een medisch dossier van iemand bezocht hebben....

...De patiënt wordt met dit wetsvoorstel een enorme verantwoordelijkheid en deskundigheid toegedicht als het gaat om de afscherming van diens eigen medische dossier – een onverantwoorde verantwoordelijkheid zonder noodzaak, zo schrijft Specifieke Toestemming. De minister spreekt in haar verdediging van de wet veelvuldig van “zeggenschap voor de patiënt”, maar deze heeft volgens de campagnevoerders geen betekenis. En het door de minister voorgestelde digitale inzagerecht heeft een volkomen gebrek aan privacywaarborgen; de nieuwe wet regelt niet hoe patiënten tegen oneigenlijke verzoeken moeten worden beschermd.

Burgers wordt opgeroepen een voorbeeldbrief aan leden van de Eerste Kamer te sturen via www.specifieketoestemming.nl/campagne-mail-uw-eerste-kamerlid. De Senaat houdt aanstaande dinsdag de waarschijnlijk laatste behandeling van de wet, die grote gevolgen heeft voor het medische beroepsgeheim en privacy van patiënten.

Alles bij de bron; MedicalFacts


De nieuwe EPD-wet, die de Senaat dinsdag behandelt, dreigt onder het mom van “meer zeggenschap” de patiëntprivacy uit te hollen en het medisch beroepsgeheim buitenspel te plaatsen.

Het wordt straks mogelijk om dossiers met een eenmalige toestemming te delen met duizenden zorgverleners. Ook biedt de wet derde partijen de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de arts medische dossiers op te eisen bij patiënten. De campagne Specifieke Toestemming verzoekt de Eerste Kamer in een brief met klem om het wetsvoorstel niet aan te nemen.

De wet wordt door de minister geframed alsof deze patiënten meer zeggenschap zou bieden. In de praktijk maakt de wet de patiënt alleen maar kwetsbaarder, zo stelt de campagne. In plaats van veilig achter slot en grendel bij de zorgverlener en alleen uitgewisseld voor een specifieke behandeling, kunnen dossiers straks met één toestemming worden opengezet voor duizenden zorgverleners, of direct worden overgezet naar de cloud, waar de bescherming van het medisch beroepsgeheim niet langer geldt. 

Het medisch beroepsgeheim stelt op deze wijze niets meer voor, omdat ook artsen, nadat toestemming is gegeven, geen controle hebben over wie de door hen beschikbaar gestelde gegevens raadplegen. Mogelijkheden om gerichter toestemming te geven belooft de minister pas over enkele jaren. Dat moet de patiënt dan bovendien zelf regelen in een online portaal. De minister spreekt in haar verdediging van de wet veelvuldig van “zeggenschap voor de patiënt”, maar deze heeft volgens de campagnevoerders geen betekenis als deze er enkel voor zorgt dat het dossier kwetsbaarder wordt voor misbruik.

Dit geldt evenzeer voor een ander stokpaardje van de minister, het zogeheten digitale afschriftrecht. Patiënten zouden volgens Schippers altijd zelf hun dossier online in moeten kunnen inzien. Dit is volgens Specifieke Toestemming wederom een schijnzeggenschap die de patiëntenprivacy juist verzwakt. Het kunnen opvragen van een medisch dossier zonder tussenkomst van de dossierhoudend arts is op zich een prima idee, maar het biedt derde partijen een achteringang tot het medisch dossier die de patiënt zeer kwetsbaar maakt voor verzoeken van bijvoorbeeld gemeenten, arbodiensten of verzekeraars.

Uit een enquête van de Landelijke Huisartsenvereniging bleek deze maand nog dat dit opvragen veelvuldig gebeurt; met deze wet is daar straks geen enkele controle meer op door de dossierhoudend arts. Het door de minister voorgestelde digitale inzagerecht heeft een volkomen gebrek aan privacywaarborgen; de nieuwe wet regelt niet hoe patiënten tegen oneigenlijke verzoeken moeten worden beschermd.

Burgers wordt opgeroepen een voorbeeldbrief aan leden van de Eerste Kamer te sturen via www.specifieketoestemming.nl/campagne-mail-uw-eerste-kamerlid. De Senaat houdt aanstaande dinsdag de waarschijnlijk laatste behandeling van de wet, die al vier jaar voor discussie in beide Kamers zorgt.

Alles bij de bron; PlatformBurgerrechten


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha