Demissionair minister Klink van Volksgezondheid heeft deze week forse averij opgelopen. Zijn plan voor het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) is voorlopig tegengehouden door de Eerste Kamer....

...Dit heeft geleid tot merkwaardige procedures. Zo kreeg de Nederlandse bevolking al in het najaar van 2008 een brief over de invoering van het EPD in de bus, terwijl het helemaal nog niet duidelijk was hoe het dossier er daadwerkelijk zou uit komen te zien....

...De hoop van de minister, Kamer en patiëntenorganisaties dat door het EPD minder fouten zullen worden gemaakt, is naïef....medicus professor Smalhout heeft het vaak gemeld: medische blunders hebben meestal een uiterst banale achtergrond,....in landen waar al langer elektronische dossiers functioneren blijken onjuist ingevoerde patiëntgegevens juist een belangrijke oorzaak te zijn van medische fouten.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.frieschdagblad.nl

Zij krijgen dwingende brieven van de minister en van commerciële aanbieders van de benodigde spullen. Willen zij in aanmerking komen voor subsidie van €5000 dan moeten zij vóór 1 juli Ja zeggen tegen het EPD. Waar de Eerste Kamer dinsdag van heeft gezegd: zo niet, maak maar een beter plan...

...Het EPD-gedram komt van verschillende belanghebbenden. Klink is slim en minzaam, maar heeft zich immuun gemaakt voor verstandige geluiden uit de praktijk. Het EPD heeft Oost-Europese trekken aangenomen. 

Lees het volledige artikel bij de bron; www.nrc.nl


PatiëntenDossier (EPD) is onzeker, nu de Eerste Kamer grote bezwaren blijft hebben tegen het landelijke systeem en de werkwijze van minister Klink.

Een tijdelijk moratorium op de verdere ontwikkeling van het EPD heeft het net niet gehaald. Minister Klink van VWS heeft twee weken om op de wensen van de Eerste Kamer te reageren.

De Eerste Kamer vraagt Klink onder andere met een nieuw wetsvoorstel te komen zodat mensen kunnen weigeren of instemmen met het EPD. Dat nieuwe voorstel moet opnieuw aan Eerste en Tweede Kamer worden voorgelegd.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.binnenlandsbestuur.nl

Het stenogramverslag van de eerste kamer vergadering (EPD begint op pagina 3)

Artikel op de site van Eerste Kamer

De Eerste Kamer praat dinsdag met Klink over het EPD. Het was de bedoeling dat duidelijk zou worden wanneer het EPD er nu echt zou komen. Maar Klink heeft meer tijd gevraagd. De minister reageert dinsdag aan het begin van de avond op de vragen uit de senaat....

....De SP wil een pas op de plaats maken, D66 en de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) zien de voorbereidingen liefst opgeschort. Volgens de SGP is het project onderschat en is een miskleun van de minister. VVD en PvdA zijn kritisch.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.medicalfacts.nl

UPDATE: het stenogram (vanaf pagina 3 gaat het over het EPD)

Dat is het advies van de KNMG en de LHV over meldingen door artsen aan de nieuwe landelijke VIR, (VerwijsIndex Risicojongeren). Artsen als huisartsen, SEH-artsen,  scholen en de politie, mogen jongeren tot 23 jaar aanmelden die worden bedreigd ‘in een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid’....

...Naar verwachting wordt de wijziging van de Wet op de Jeugdzorg die de VIR mogelijk maakt, eind mei, begin juni van kracht. De wet bevat een meldrecht, geen meldplicht.

Bij een melding worden de identificatie- en contactgegevens van de melder opgeslagen; van de jongere wordt het burgerservicenummer vastgelegd. Als een door een arts gemelde jongere ook al door een andere ‘meldingsbevoegde’ is gemeld, is er een ‘match’ en krijgen de melders een e-mail met het verzoek in de VIR te kijken. De bedoeling is dan dat zij contact met elkaar opnemen.

Van meet af aan hebben KNMG en LHV zich zorgen gemaakt over de privacy van de jongeren: een meldende arts meldt immers impliciet óók aan tal van andere hulpverleners en instanties.

Lees het volledige artikel bij de bron; www.knmg.nl

Demissionair minister Klink heeft uitstel gevraagd aan de Eerste Kamer voor behandelen van de wetgeving die het elektronisch patiëntendossier mogelijk maakt.

Op 1 juni zou het zo ver zijn, dat de senatoren hun oordeel zouden vellen over wijzigingen in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, meer dan een jaar nadat ze de Tweede Kamer waren gepasseerd. In de tweede deskundigenbijeenkomst is een aantal vragen gesteld, die meer tijd vergen, aldus de minister. Hij laat inderdaad nog wat grote kwesties uitzoeken, zo blijkt uit de brief.

De Eerste Kamer gaat wel op 1 juni met de minister in debat over de verdere gang van zaken rondom het EPD.

Bronnen voor dit artikel:

www.ggz.nl

www.artsennet.nl

In haar vergadering van 18 mei 2010 heeft de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) geconcludeerd dat het wenselijk is – onder voorwaarde – gevolg te geven aan het verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Kamer de voorgenomen plenaire behandeling op 1 juni 2010 van het wetsvoorstel 31466 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg) uit te stellen....

...plenair met de minister van VWS te beraadslagen naar aanleiding van de in zijn brief van 6 mei 2010 geschetste ontwikkelingen.

Leden van nagenoeg alle fracties hebben te kennen gegeven tijdens die beraadslagingen het woord te willen voeren.

Bron: Brief van de comissie aan de voorzitter van de 1e kamer

 

 

Een Gelderse proef met beloningen voor automobilisten is uitgebreid tot de hele regio rond Arnhem en Nijmegen.

Voor de proef zijn boven alle doorgaande wegen camera’s opgehangen. Tot de zomer wordt in fase 1 gekeken waar en wanneer auto’s ergens rijden. Daarna in fase 2 wordt automobilisten die vaak in de spit rijden uitgenodigd om aan het vervolg deel te nemen. Zij krijgen een kastje in de auto dat per satelliet gevolgd wordt.

Bij de metingen bij fase 1 worden alleen de kentekenplaten gebruikt als informatiebron. Voor de metingen in de zomer worden de gegevens gekoppeld aan adresgegevens om bestuurders die vaak over het traject rijden uit te kunnen nodigen. De adresgegevens mogen behalve voor de uitnodiging niet gebruikt worden en worden na een half jaar verwijdert voor iedereen die niet op de uitnodiging in gaat.

Lees het volledige artikel bij de bron: www.digitaalbestuur.nl

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha