45PNBANNER22
Gefaciliteerd door Burgerrechtenvereniging Vrijbit

Databases

Jambon wil VS toegang geven tot Belgische vingerafdrukken

De Privacycommissie fluit minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N­VA) terug. Hij wil de Amerikanen ongebreidelde toegang geven tot onze politie­ en vreemdelingendatabanken met vingerafdrukken.

Het parlement kreeg geen stem in de plannen van Jambon. Via een eenvoudig samenwerkingsakkoord, een ‘memorandum of understanding’, wilde de minister van Binnenlandse Zaken de Verenigde Staten rechtstreeks toegang geven tot de drie grote databanken met vingerafdrukken van zowel de federale politie als van de Dienst Vreemdelingenzaken. De Amerikanen zouden toegang krijgen tot de zogeheten ‘AFIS­databank’, waarin alle vingersporen zitten die het gerecht verzamelt op plaatsen waar misdrijven zijn gepleegd. Alsook tot de databank met alle vingerafdrukken van asielzoekers, illegalen en in de ‘Visanet’­databank voor visa­aanvragen.

De Privacycommissie geeft een ‘ongunstig advies’ en forse kritiek op het geplande akkoord met de Amerikanen. Zo’n ‘massale en geautomatiseerde doorgifte van gevoelige persoonsgegevens’ regelen via een samenwerkingsakkoord dat nooit is goedgekeurd door het parlement, kan volgens de commissie niet. Zo’n belangrijke inmenging in de privacy moet op z’n minst gedekt zijn door een wettelijke basis of een bilateraal akkoord dat is goedgekeurd door het parlement. Want nu ziet de commissie geen enkele Belgische of internationale wet die zo’n verregaand akkoord met de VS zou toelaten.

Bovendien is het samenwerkingsakkoord veel te soepel, hekelt de Privacycommissie. Na de ondertekening, die al niet aan het parlement zou worden voorgelegd, zou ook elke wijziging heel soepel kunnen gebeuren zonder groen licht van het parlement. Inhoudelijk gaat de toegang die Jambon wil geven aan de VS veel te ver, besluit de Privacycommissie. De doeleinden van het akkoord noemt de commissie ‘veel te vaag’ en ‘te algemeen’. De VS kunnen onze vingerafdrukken zowel opvragen voor terrorismebestrijding als voor ‘misdaadbestrijding in het algemeen', ook om ‘bedreigingen voor de nationale veiligheid te voorkomen’ naast het laten naleven van de immigratiewet en het afhandelen van asielaanvragen. Bovendien zouden de VS ons land ook nog 'voor om het even welk doeleinde’ kunnen vragen om onze data in te kijken.

De Privacycommissie vindt ook de gegevens die Jambon wil prijsgegeven buiten proportie. Want de VS zouden niet alleen kunnen zien of een vingerafdruk in onze databanken gekend is, ze zouden meteen alle achterliggende gegevens van die persoon krijgen. ‘En die zijn niet limitatief opgesomd in het geplande akkoord. Integendeel, de deur wordt wijd opengezet voor de uitwisseling van om het even welke (biometrische) gegevens’, waarschuwt de Privacycommissie.

Alles bij de bron; deTijd [inloggen verplicht]


 

Wetsvoorstel om alle aandeelhouders centraal te registreren

Wie een aandeel in een onderneming bezit, staat binnenkort in een centraal register dat onder andere voor notarissen en de Belastingdienst toegankelijk is. PvdA-Kamerlid Ed Groot en SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen hebben daarvoor een initiatiefwetsvoorstel ingediend. De bedoeling daarvan is dat notarissen het register gaan beheren en vullen met de gegevens van wie welke aandelen in bedrijven bezit.

Nora van Oostrom van de KNB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, is blij met dit voorstel. ‘In het centrale aandeelhoudersregister zou iedere aandeelhouder geregistreerd worden.' Het register kan volgens Van Oostrom alleen door een beperkte groep ingezien worden, waaronder notarissen en de Belastingdienst. 'Die krijgen dan als het ware een prachtige samenvatting van alle transacties, waarbij per aandeelhouder zichtbaar is waar die zich bevindt. Maar het is eerst afwachten of het wetsvoorstel daadwerkelijk een wet wordt.'

Alles bij de bron; BNR


 

"Onwettige" boetes op tafel Belgische Privacy­commissie, geldigheid oude boetes onduidelijk

De Privacycommissie buigt zich "as we speak" over een machtiging voor de politie om de Kruispuntdatabank Voertuigen te mogen consulteren. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon in de Kamer gezegd na de arresten van het Hof van Cassatie over "onwettige" verkeersboetes.

Verkeersboetes die de politie louter op basis van een nummerplaat uitschrijft - en dus zonder de identiteit van de bestuurder daadwerkelijk te controleren - zijn onwettig, zo blijkt uit een reeks nieuwe arresten van het Hof van Cassatie. De politie duikt voor het uitschrijven van de boetes immers in de Kruispuntdatabank Voertuigen, maar heeft daarvoor geen officiële machtiging.

"Het is inderdaad zo dat het de politie sinds 2003 aan een machtiging ontbreekt om van de Kruispuntdatabank gebruik te maken. De wet op de privacy van 2003 bepaalt dat elke federale overheidsdienst die deze databank wil raadplegen hiervoor een machtiging moet hebben."

"Die wet is in 2010 gewijzigd naar aanleiding van de eigenlijk oprichting van de Kruispuntdatabank. Ook toen is de noodzaak van zo'n machtiging bevestigd. Ik moet toegeven dat de politie zowel in 2003 als in 2010 heeft nagelaten deze machtiging te vragen. Tegelijk heeft de Kruispuntdatabank de gevraagde gegevens altijd aan de politie overhandigd zonder te controleren of die een machtiging had."

Alles bij de bron; deRedactie


 

België: Gegevensbank van politie voortaan beschikbaar voor Dienst Vreemdelingenzaken

Medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hebben toegang gekregen tot de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), de centrale databank van de politie. De eerste consultaties hebben de voorbije week plaatsgevonden, zo heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken vandaag bekendgemaakt. 

De Algemene Nationale Gegevensbank bevat alle processen-verbaal die door de politie worden opgesteld. DVZ had tot nu toe geen rechtstreekse toegang tot die gegevensbank en dat was omslachtig en niet waterdicht. De maatregel moet het voor DVZ eenvoudiger maken om na te gaan of iemand een gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Voorlopig kunnen drie personeelsleden van DVZ de databank raadplegen, maar na een evaluatie kan de toegang nog worden uitgebreid naar andere medewerkers.

Alles bij de bron; HLN [TRhnx-2-Luc]


 

AP: Werkgever mag medische dossiers personeel niet opslaan

Werkgevers mogen geen géén gegevens over de aard en oorzaak van de ziekte van hun zieke werknemers verwerken. Daarom mag een bedrijfsarts of arbodienst de medische dossiers van werknemers niet opslaan in een verzuimsysteem dat de werkgever zelf gebruikt én beheert, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. De toezichthouder krijgt regelmatig vragen over de opslag van medische dossiers in verzuimsystemen.

Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een aantal richtlijnen online gezet. Daarin wordt gesteld dat werkgevers medische dossiers niet in hun eigen verzuimsystemen mogen opslaan. Wel mag een werkgever een bedrijfsarts of arbodienst vragen de medische dossiers van zijn zieke werknemers op te slaan in een door de werkgever uitgekozen verzuimsysteem, bijvoorbeeld het (extern beheerde) verzuimsysteem dat hij zelf ook gebruikt.

De bedrijfsarts of arbodienst moet in zo’n geval een bewerkersovereenkomst afsluiten met de beheerder van het verzuimsysteem. Daar moet onder meer in staan dat alleen de bedrijfsarts/arbodienst toegang krijgt tot de medische dossiers. En dat deze zich bij toegang via internet met zogeheten meerfactorauthenticatie moet identificeren.

Bron; Security


Privacypaspoort moet Belgische burgers informeren over wie toegang heeft tot hun gegevens

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer werkt aan een privacypaspoort. Dat moet de burger vertellen waar de overheid gegevens over hem of haar heeft opgeslagen en door wie deze geraadpleegd zijn. Hij baseert zich hiervoor op het Estse systeem, zo verklaarde hij vandaag op een colloquium over het onderwerp in de Senaat.

"Momenteel zijn we aan het oplijsten waar de gegevens van de burgers bewaard worden en hoe die met elkaar verbonden zijn. We willen die gegevens zichtbaar maken voor de mensen", lichtte de Open Vld-staatssecretaris toe. In Estland weten de mensen vandaag reeds via een privacypaspoort waar hun gegevens bewaard worden en wie toegang tot die gegevens heeft gehad. "Indien een eigendomsakte door een notaris geraadpleegd wordt in het kader van een verkoop, is dat OK. Maar dat is het niet als de gegevens ingekeken worden door een ambtenaar", aldus De Backer.

Hij wil klaar zijn met de uitwerking van het systeem tegen dat de Europese "General Data Protection Regulation" in mei 2018 van kracht wordt.

Alles bij de bron; HLN


Politiedatabase bevat 'NAW-data' van 100.000 particuliere beveiligingscamera's

De politie heeft onlangs de 100.000ste particuliere beveiligingscamera aan een eigen database toegevoegd, zo is vandaag bekend geworden. Met medewerking van particulieren en ondernemers registreert de politie in de database de locatie van de camera's en welk beeld ze precies opleveren. Projectleider Karel van Engelenhoven benadrukt dat de politie niet live met de beelden kan meekijken. "In het systeem staat alleen wat de locatie is van de camera, hoe de eigenaar bereikbaar is, hoe lang de beelden bewaard worden en welk deel van de openbare weg in beeld is."

Wanneer er bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak is geweest, kan de politie op een interactieve plattegrond zien of er camerabeelden van het incident zijn. Deze camerabeelden mogen pas na toestemming van de officier van justitie worden opgevraagd.

Bron; Security


Privégegevens ondernemers in familiebedrijven komt straks door UBO-register op straat te liggen

Privégegevens van veel ondernemers in familiebedrijven komen op straat te liggen. Dat risico ontstaat volgens bedrijven met het nieuwe, verplichte UBO-register, bedoeld om belastingontduiking, witwassen en terreurfinanciering tegen te gaan. 

Met de invoering het UBO-register wordt het in de ogen van ondernemers bijvoorbeeld criminelen wel heel gemakkelijk gemaakt om privégegevens in handen te krijgen, stelt de belangvereniging FamilieBedrijven Nederland (FBNed), ,,Iedereen snapt het doel", zegt Marlies van Wijhe, directeur van het Zwolse Van Wijhe Verf en voorzitter van FBNed in het magazine. ,,Dat is het probleem niet. Maar zo kunnen we net zo goed in onze blote kont op het Binnenhof gaan staan. Zo voelt dit."

De regels zelf zouden ook te ver reiken zo doet het er volgens Van Wijhe niet toe of die persoon ook daadwerkelijk actief is in het bedrijf. 

Alle gegevens zijn na te lopen door instanties zoals de Belastingdienst en justitie, maar een deel van de gegevens - de naam, geboortedatum, nationaliteit en aard en omvang van het belang - is ook door anderen in te volgen. Welke personen deze informatie vervolgens opvragen, wordt niet bijgehouden, zo luidt de kritiek. Anoniem vissen naar persoonlijke gegevens is daarmee mogelijk.

Familiebedrijven willen graag dat het register alleen toegankelijk is voor overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en justitie.

Alles bij de bron; Telegraaf