Het huidige juridische kader is nog onvoldoende aangepast aan de nieuwe realiteit van opsporingsonderzoeken waarbij de politie grote hoeveelheden persoonsgegevens verzamelt. Dat concluderen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Ook zou er beter toezicht moeten komen op de manier waarop politie en OM met deze gegevens omgaan in strafrechtelijke onderzoeken.

Door inbeslagname of hacks van grote gegevensdragers heeft de politie steeds vaker toegang tot enorme hoeveelheden persoonsgegevens. Dit biedt kansen voor digitale opsporing en vervolging van verdachten van zware misdrijven. Ook biedt het kansen om actief strafbare feiten aan het licht te brengen door gegevens met elkaar te combineren via geavanceerde technologieën. Maar niet is duidelijk hoever de politie hierin mag gaan en hoe dit wettelijk geregeld moet worden.

Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het WODC, blijkt dat in het Wetboek van Strafvordering (WvSv) vooral aandacht is voor de inzet van digitale opsporingsbevoegdheden: in welke gevallen, voor welke doelen en met toestemming van welke autoriteit mogen persoonsgegevens worden verzameld? Dat geldt zowel voor het huidige WvSv als voor (de plannen voor de) modernisering van het WvSv.

Aan het verdere gebruik van die gegevens wordt veel minder aandacht besteed. Terwijl de politie juist door het verdere gebruik een (nieuwe) inbreuk op de privacy van burgers kan maken. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van data-analyses met gegevens die zijn overgenomen uit een inbeslaggenomen server of computer. Het is niet duidelijk hoe de regels die daarover in de Wet politiegegevens (Wpg) staan zich verhouden tot het WvSv.

Alles bij de bron; Beveiliging


 

De meeste grote gemeenten willen niet, of nog niet, dat hun buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) uitgerust worden met een korte wapenstok, zo blijkt uit navraag door het ANP. Sinds deze zomer kunnen gemeenten een vergunning hiervoor aanvragen bij de lokale driehoek, maar dit heeft er nog niet toe geleid dat de wapenstok op veel meer plekken beschikbaar is gekomen voor de boa’s.

Dertien gemeenten, waaronder Rotterdam, Almere, Eindhoven, Deventer, Apeldoorn, Nijmegen, Tilburg en Alphen aan den Rijn, willen hun boa’s geen wapenstok geven. Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Maastricht, Leiden, Delft en Arnhem zeggen nog niet te weten of de wapenstok tot de standaarduitrusting van de boa moet gaan behoren.

Van de ondervraagde gemeenten zeggen Breda, Ede, Den Bosch, Zoetermeer, Alkmaar en Haarlemmermeer dat boa’s nu al een wapenstok hebben of deze zullen krijgen.

Alles bij de bron; AD


 

De grootste politieke partij van de gemeenteraad in Den Haag, wil experimenteren met een online gebiedsverbod voor drillrappers. Maar wat is eigenlijk een 'online' gebiedsverbod? Waar komt het idee vandaan? En is het plan juridisch haalbaar?

Bij een online gebiedsverbod wordt een persoon (tijdelijk) de toegang tot bepaalde sociale media of websites verboden. Ook een tijdelijk verbod op het doen van specifieke uitlatingen online behoort tot de mogelijkheden.

Het online gebiedsverbod zou specifiek gelden voor drillrappers. Bij een online verbod kunnen drillrappers geen berichten meer plaatsen. Ook wil de partij een zwarte lijst maken van drillrappers die oproepen tot geweld, met als consequentie dat de gemeente Den Haag hun optredens kan verbieden.

Een jaar geleden was de gemeente Utrecht de eerste met zo'n verbod, burgemeester Sharon Dijksma legde toen een 17-jarige een online gebiedsverbod op. Tijdens de avondklok in coronatijd verspreidde de tiener op sociale media opruiende berichten waarin hij jongeren opriep om te komen rellen. De burgemeester verbood hem om nogmaals online zulke oproepen te verspreiden, anders zou hem een boete van 2500 euro boven het hoofd hangen. 

Het is nog de vraag of een online gebiedsverbod juridisch haalbaar is. Een burgemeester mag op straat een gebiedsverbod opleggen, maar online is dit nog onbekend terrein. Eerder bleek al dat zowel de burgemeester van Utrecht als de minister van Justitie en Veiligheid geen duidelijke wettelijke basis konden aanwijzen voor een gebiedsverbod.

Volgende week publiceert de Onderzoeksgroep Cybersafety een rapport waarin mogelijke juridische oplossingen voor een online gebiedsverbod geboden worden. In het rapport wordt gekeken naar de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV), waarin de gemeentelijke regels staan op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Alles bij de bron; OmroepWest [thnx-2-Niek]


 

Nederlandse strafrechtadvocaten hebben een brandbrief ondertekend, waarin ze hun zorgen uiten over de toename van 'het in beslag nemen, aftappen en hacken van versleutelde communicatiediensten' door het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

De groep schrijft in de brief dat er niets mis is met de onderzoeksmethoden zelf en dat ze het maatschappelijk nut van de opsporingsmethoden onderschrijven. Wat de ondertekenaars echter missen, is transparantie over de methoden. Zo kunnen ze naar eigen zeggen niet goed nagaan of het bewijsmateriaal rechtmatig is verkregen en of het betrouwbaar is. De verzoeken tot onderzoek naar het bewijsmateriaal zouden namelijk stelselmatig door de rechter worden afgewezen. Dat is zorgelijk, omdat er inmiddels 'sterke, feitelijke aanwijzingen bekend zijn geworden dat fundamentele mensenrechten zijn geschonden of dreigen te worden geschonden van burgers c.q. verdachten', claimen de advocaten.

De ondertekenaars halen in de brief de onderzoeken naar communicatiediensten Ennetcom, PGPsafe, EncroChat en SkyECC als voorbeelden aan. 

Verder vreest de groep voor een glijdende schaal. "Andere communicatiediensten, zoals Signal en Whatsapp, maken gebruik van sterke, end-to-end-encryptie. Ook die diensten worden al in verdachte hoek geplaatst of dreigen daar te komen, terwijl die verdachtmaking enkel is gebaseerd op het gebruik van sterke encryptie en het beschermen van de eigen privacy", schrijven de ondertekenaars.

Alles bij de bron; Tweakers


 

De Raad van State (RvS) maakt zich zorgen over een wetsvoorstel dat het kabinet binnenkort wil indienen bij de Tweede Kamer. De organisatie zegt dat persoonsgegevens daarin onvoldoende worden beschermd en dat inbreuk wordt gemaakt op het intellectueel eigendom van wetenschappers.

De RvS adviseert het kabinet de wet nog niet in te dienen bij de Tweede Kamer, maar deze eerst op een aantal punten aan te passen.

Het kabinet voert met dit wetsvoorstel een Europese richtlijn uit, maar gaat hier volgens de RvS verder in dan nodig waar het gaat om wetenschappelijke gegevens.

De RvS vreest ook dat onder de nieuwe wet per ongeluk persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld. Data mogen alleen worden gedeeld als ze niet herleidbaar zijn tot personen. Dat kan bijvoorbeeld door iemands woonplaats en opleidingsniveau bekend te maken, maar niet de naam van diegene.

"Alleen, het is voorstelbaar dat anonieme gegevens later, met snellere en slimmere computers, alsnog teruggerekend kunnen worden tot de oorspronkelijke persoonsgegevens", zegt de RvS hierover.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) liet zich in augustus ook al kritisch uit over het wetsvoorstel. Volgens de privacywaakhond maakt de wetswijziging het makkelijker om persoonsgegevens automatisch uit openbare registers te halen.

Alles bij de bron; NU


 

Vrijdag stuurde minister Sigrid Kaag van financiën een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer die het banken mogelijk moet maken de transacties van hun klanten met elkaar te delen.

Dat moet helpen om criminelen op te sporen die hun drugs- of fraudegeld via rekeningen bij verschillende banken proberen wit te wassen. Maar de kritiek op een eerdere versie van dit wetsvoorstel was niet van de lucht. De Raad van State sprak van een ‘vergaande inbreuk op privacy’ van rekeninghouders, zonder dat duidelijk was hoe effectief het allemaal is. De Autoriteit Persoonsgegevens repte zelfs van ‘een bancair sleepnet’ en ‘een ongekende massasurveillance van Nederlanders’.

Kaag hoopt de nieuwe versie van het wetsvoorstel met wat aanpassingen toch door het parlement te krijgen. Zo is de hoeveelheid gegevens die banken straks mogen delen ingeperkt, en moet een bank de transacties van een klant eerst anonimiseren voordat die rijp zijn voor gezamenlijke analyse op verdachte betalingspatronen. Of de aanpassingen genoeg zijn om alle privacyzorgen van de Autoriteit Persoonsgegevens weg te nemen, is nog niet duidelijk. De waakhond moet het nieuwe voorstel eerst bestuderen.

Alles bij de bron; Trouw


 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bezwaar tegen voorgestelde wetswijzigingen die witwassen en terrorismefinanciering moeten voorkomen. De toezichthouder vindt het buitenproportioneel dat banktransacties van alle Nederlandse rekeninghouders vanuit een gecentraliseerde database worden gemonitord en spreekt van een bancair sleepnet.

De AP maakt zich zorgen om de bescherming en vertrouwelijkheid van klantgegevens indien de wijzigingen worden doorgevoerd in de Wet plan van aanpak witwassen. Het kabinet kwam eind juni 2019 met een eerste voorstel voor deze wet en vroeg de AP in december van dat jaar om een oordeel erover. In maart 2020 gaf deze organisatie een advies, dat pas nu is openbaar gemaakt.

In haar advies maakt de AP gehakt van de voorstellen. 'De voorgestelde uitbreidingen van de uitwisseling van persoonsgegevens met het oog op het verbeteren van de aanpak van witwassen voldoen niet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit', staat erin. 'Er is geen sprake van een redelijke verhouding tussen het doel van die maatregelen en de beperkingen van het recht op bescherming van persoonsgegevens.'

Het is onduidelijk waarom de AP haar advies pas na tweeënhalf jaar naar buiten brengt. De woordvoerder kon dit niet uitleggen. Wel is de zaak nu actueel. Op 7 oktober 2022 is de definitieve versie van het wetsvoorstel aangenomen in de ministerraad, wat betekent dat deze binnenkort aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. 

Volgens de woordvoerder blijft onduidelijk of het kabinet in het definitieve wetsvoorstel rekening houdt met het advies van de AP. 'Als de bezwaren niet zijn weggenomen, opent een nieuw wetsvoorstel de deur naar een ongekende massasurveillance van Nederlanders.'

Alles bij de bron; Computable


 

De politie vraagt ruim 15.000 mensen die deelnemen aan Camera in Beeld om zich opnieuw voor de database aan te melden via DigiD. Door de koppeling met DigiD wordt het volgens de politie eenvoudiger om camera-informatie up-to-date te houden. Camera in Beeld is een database die de politie een overzicht geeft van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. De database bevat ruim 315.000 camera's van 65.000 deelnemers die zich zelf hebben aangemeld.

De politie stelt dat het actueel houden van de informatie in het systeem een arbeidsintensieve klus is. Wie zich aanmeldt via DigiD krijgt daarna jaarlijks een e-mail van de politie met het verzoek om hun gegevens te controleren. "Dankzij DigiD zijn de gegevens uit het systeem gekoppeld aan de camera-eigenaar. Deze informatie is alleen voor de deelnemer in te zien via Politie.nl en voor politiemedewerkers binnen de opsporing", aldus Karel van Engelenhoven van de politie.

Alles bij de bron; Security


 

Belangenorganisatie Privacy First hekelt de verdergaande gegevensuitwisseling tussen banken. Volgens de privacyvoorvechter is dat “bancaire sleepnet geen goed idee”. Privacy First noemt de gezamenlijke monitoring van transacties door de Nederlandse banken “grootschalige financiële surveillance van alle burgers” en wijst erop dat de banken nu al regelmatig de fout in gaan bij witwascontroles.

Verder haalt Privacy First een negatief advies over de plannen van de Raad van State uit begin 2021 aan. “De massale schaal waarop banktransacties gezamenlijk zullen worden gemonitord is ongekend en betekent een vergaande inbreuk op de vertrouwelijkheid van gegevens van burgers en bedrijven”, schreef het hoogste adviesorgaan van de Nederlandse regering toen. “Daarbij gaat het niet alleen om het recht op privacy. Deze monitoring kan ook leiden tot uitsluiting en discriminatie.”

Privacy First roept iedereen op om tegen het kabinetsplan te ageren.

Bron; Nieuws


 

Slimme meters blijken niet feilloos. Bij een steekproef bleek dat duizenden gasmeters het verbruik niet goed registreren en sommige elektriciteitsmeters gaven tot wel drie keer te veel kilowattuur door.

Sommige gasmeters kunnen bij een laag verbruik tot 30 procent procent meer verbruik registreren. Dat is in deze energiecrisis natuurlijk, zacht gezegd, heel vervelend. Ook elektriciteitsmeters raken soms van de wijs door eenvoudige elektronica als dimmers. Het verbruik wordt dan te hoog, of te laag gemeten.

Je kunt de slimme (electriciteits)meter zelf controleren. Druk daarvoor alle aardlekschakelaars in en draai de gaskraan dicht. Het verbruik moet nu nul zijn.

Schakel nu één groep zonder verborgen verbruikers (zoals wifi of een deurbel) weer in en zet bijvoorbeeld een strijkijzer van 1200 Watt aan. De meter zou nu tijdens het opwarmen ongeveer 1,2 kWh verbruik moeten laten zien.

Als je daarna de meter verdenkt kun je de netbeheerder vragen de slimme meters te komen controleren. Dat kost ruim 500 euro. Als er inderdaad sprake is van kapotte meters, dan krijg je dat geld terug.

De netbeheerders zullen een bewezen slechte meter vervangen voor een nieuw exemplaar. Dan wordt het verbruik gemeten en vergeleken met het eerdere verbruik. Vervolgens wordt er een berekening op losgelaten die tot een correctie leidt. Het energiebedrijf zorgt vervolgens voor de terugbetaling.

Als een slimme meter eenmaal hangt blijft ie. Op verzoek schakelt de netbeheerder wel het automatisch uitlezen uit. Meterstanden moeten dan weer handmatig doorgegeven worden.

Wie zonnepanelen heeft, moet zodra de salderingsregeling wordt afgebouwd een slimme meter verplicht in de meterkast hebben.

Alles bij de bron; AD


 

Subcategorieën

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!