In het vragenuur van 3 februari 2015 heb ik met uw Kamer gesproken over het bericht ‘Slimme energiemeters gevoelig voor fraude’. Dit bericht verscheen eind januari 2015 in de media, nadat een journalist door identiteitsfraude inzicht verkreeg in de energieverbruiksdata van diverse consumenten zonder dat zij hiervoor toestemming hadden gegeven. Ik heb toen toegezegd dat ik uw Kamer zal informeren over de uitkomst van mijn overleg met de toezichthouders ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens afkomstig uit slimme meters...

...Consumenten met een slimme meter kunnen een marktpartij toestemming geven de meter uit te lezen, bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in het eigen energieverbruik teneinde energie te besparen. Het uitlezen van de slimme meter en het verstrekken van deze gegevens aan marktpartijen mag alleen met ondubbelzinnige toestemming van de consument, het zogenoemde klantmandaat. Op basis van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet mogen netbeheerders voor gas en elektriciteit alleen verbruiksdata uitlezen ten behoeve van hun wettelijke taken, bijvoorbeeld voor de periodieke verbruiks- en kostenoverzichten. 1 Daarbij moet de netbeheerder de verbruiksdata vertrouwelijk behandelen...

...De netbeheerders hebben voor de slimme meter een controle- en beheersorganisatie ingericht inzake de bescherming van persoonsgegevens. Hierin werken netbeheerders, onder coördinatie van Netbeheer Nederland, samen aan privacy- en securityrichtlijnen, technische veiligheidseisen voor de meters en achterliggende systemen, audits en kwetsbaarheidstesten. Daarnaast hebben de netbeheerders en marktpartijen concrete procesafspraken gemaakt over het verkrijgen en toetsen van een juist klantmandaat...

...De toezichthouders concluderen dat er met name een knelpunt zit in de praktische uitwerking van de procesafspraken (gedragscodes) en dat deze kwetsbaar zijn voor onrechtmatige privacy inbreuken. Er moet een goede balans gevonden worden tussen de bescherming van de persoonsgegevens en het laagdrempelig kunnen aanbieden van besparingsdiensten op de slimme meter. Daarbij wordt de gedragscode van de onafhankelijke dienstaanbieders momenteel getoetst door de Autoriteit Persoonsgegevens, voordat deze in gebruik kan worden genomen. De toezichthouders hebben de netbeheerders en marktpartijen erop gewezen dat de geheimhouding van de bij hen in beheer zijnde persoonsgegevens en de bijbehorende praktische uitwerking ervan hen wettelijk verplichtzijn en zij hiervoor adequate maatregelen moeten nemen. Hiervoor hebben zij de netbeheerders en marktpartijen verschillende actiepunten meegegeven...

...Onder andere naar aanleiding van het signaal van de toezichthouders werkt de sector aan procesverbeteringen ten behoeve van de bescherming van de energieverbruiksdata van consumenten. De toezichthouders onderschrijven dit en monitoren het verbeterproces, door in contact te blijven met de sectoren en klantsignalen op dit gebied te volgen.

Alles bij de bron;  RijksOverheidAbonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha