Slimme Energiemeters

De grootschalige invoering van de slimme gas- en elektriciteitmeter kost consumenten, zonder dat zij dat weten, miljoenen. Volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen gaat het zelfs om honderden miljoenen euro’s.

Energiebedrijf Greenchoice houdt het op 180 miljoen euro per jaar. De invoering van de omstreden slimme gas- en elektriciteitmeter, waarbij op afstand de standen digitaal worden bijgehouden, wordt betaald uit een opslag op de huidige klassieke elektriciteit- en gasmeters.

Sinds 2001 is de huur voor klassieke meters volgens de Energiekamer met 10 procent toegenomen naar 25,71 euro in 2011. Toezichthouder NMa greep vier jaar geleden in en sindsdien wordt overwinst toegewezen aan een potje voor de uitrol van de slimme meter.

Dat potje groeit nog door. Volgens directeur Peter Rexwinkel van Greenchoice zou de ’slimmemeterspaarpot’ inmiddels tot 2 miljard euro bevatten, terwijl de uitrol van slimme meters nog altijd op zich laat wachten.

De NMa doet sinds dit jaar onderzoek naar de vraag of inderdaad te veel wordt betaald. Minister Verhagen reageerde stekelig op de aantijgingen van Jansen en Greenchoice. Hij meent dat de door Greenchoice genoemde bedragen aan de hoge kant zijn.

Bron; telegraaf 

 

Zowel Europa als de Belgische privacycommissie vragen meer aandacht voor privacy bij de invoering van slimme meters. 

Het Europees adviesorgaan inzake gegevensbescherming - en de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer (CBPL) hebben adviezen gepubliceerd betreffende de privacynoden die aan het gebruik van ‘slimme meters’ zijn verbonden. En die kunnen wel gevolgen hebben voor het kostenplaatje en de economische leefbaarheid van deze systemen....

...“deze technologie zal een verregaande inkijk op het doen en laten van (minstens) een wooneenheid, en dus van burgers, toelaten.”  De systemen moeten dan ook volgens het “privacy by design” principe worden opgezet.

Lees alles bij de bron; datanews.be

De Europese Commissie heeft de knoop doorgehakt rond de invoering van een "slim stroomnet" tegen het einde van 2012. Tegen dan moeten de 27 lidstaten ook een actieplan klaar hebben voor de installatie van intelligente stroommeters.

Slimme netwerken gebruiken digitale technologie om communicatie mogelijk te maken tussen elektriciteitsaanbieders en de apparaten van consumenten. Tegen 3 september 2012 moeten alle lidstaten een actieplan opstellen voor de overschakeling op dergelijke slimme meters. 

Waarnemers wijzen er op dat de nieuwe beleidsnota van de Europese Commissie strenger van toon is dan voorgaande energierichtlijnen. Ze zien er een teken in dat het de Commissie menens is met de ontwikkeling van een slim stroomnet.

Lees alles bij de bron; hln.be

Na bijna drie jaar discussie over de privacy en beveiliging van de slimme meter, heeft de Eerste Kamer op 22 februari ingestemd met de uitrol ervan onder consumenten. Hierbij is bepaald dat de slimme meter alleen op vrijwillige basis geïnstalleerd mag worden. Het goede nieuws is dat de netbeheerders na het verzet in de Eerste Kamer tegen de slimme meter de handschoen hebben opgepakt door een privacy en beveiligingshandvest op te stellen. 

Het eerste obstakel is dat de uitrol van de slimme meter een Europese eis is. Nederland is te klein om de specificaties van de slimme meter te bepalen en zoekt daarom op Europees niveau al samenwerking. Privacy en beveiliging zijn hierbij echter compleet onderbelicht gebleven. Willen we in Nederland onze strenge privacy- en beveiligingseisen aan de slimme meter in de praktijk kunnen brengen, zullen we tot Europese standaarden moeten komen.

Het tweede obstakel is dat er tot dusver nog geen enkele proef is uitgevoerd die diepgaand het privacy- en beveiligingsprobleem als onderwerp had. Gezien het besluit is er alle reden om dit te gaan doen en omdat de grootschalige uitrol  start in 2014 is enige haast geboden. 

Het derde obstakel is dat het privacy- en beveiligingshandvest alleen nog rekening houdt met de netbeheerders. Maar er zijn meer marktpartijen in energieland die toegang krijgen tot de informatie uit de slimme meter en ook zij zijn een schakel in de beveiligingsketen. En bekend is dat een keten zo sterk is als de zwakste schakel. De energieleveranciers bijvoorbeeld moeten dus ook mee gaan doen.

Lees alles bij de bron; financieeldagblad 

De leden van de SP-fractie vroegen in het verlengde hiervan naar de omvang en de onderbouwing van de autonome ontwikkelingen in energiebesparing en switchgedrag....

....Wel zal ik, zoals in de memorie van antwoord aangegeven, in de monitoring van de energiebesparing en van het switchgedrag onderscheid maken tussen huishoudens die wel en huishoudens die niet over een op afstand uitleesbare meter beschikken. Op deze wijze kan objectief inzicht worden verkregen in de baten die toe te rekenen zijn aan de introductie van de op afstand uitleesbare meter.

Lees alles bij de bron; ikregeer

Vrijbit stuurde de leden van de eerste kamer commissie voor economische zaken jl maandag een brief met haar standpunt en open vragen mbt de vrijwillige invoering van de slimme energie-meter. Dat is een succesvolle actie gebleken getuige de notitie hieronder.

1. 32373


Wijziging van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie -efficiëntie en 32374 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteit- en gasmarkt De commissie houdt de nadere procedure aan tot 18 januari 2011. Voorts wordt namens de fracties van de PvdA, SP en GroenLinks een brief verzonden aan de regering, waarin onder meer gevraagd wordt om een reactie op de brief van Vereniging Vrijbit van 20 december 2010 inzake de vrijwillige basis voor 'slimme energiemeters'. Hiervoor wordt door de staf een conceptbrief opgesteld en rondgestuurd.

Lees de 'Korte Aantekeningen' vd commissie vergadering hier en het artikel van jl maandag met de brief staat hier

Geachte Eerste Kamerleden, Dankzij uw ingrijpen is de verplichte uitrol van het installeren van „slimme‟ energiemeters voor gas-en elektriciteit vorig jaar op het nippertje voorkomen. De novelle inzake het niet verplicht stellen van de slimme meter (EK 32.374, A ) is op 9 november 2010 aangenomen door de Tweede Kamer.

In antwoord op vragen van de SP heeft u op 17 december 2010 een Memorie van Antwoord ontvangen van de minister inzake de kosten-baten analyse en de wijze waarop de minister het vergaren van gegevens hieromtrent in de komende jaren heeft voorzien.


  • Wij vragen uw aandacht voor het feit dat de minister aangeeft om hierover te gaan communiceren met „alle‟ betrokken partijen, maar dat het uitdrukkelijk niet in de bedoeling ligt dat de mening van de burgers -om wie het gaat - anders wordt geïnventariseerd dan middels gegevens die belanghebbende partijen, op de burgers zelf na, hierover leveren.
  • Daarnaast vragen wij u dringend om de minister nader te bevragen op hoe de daadwerkelijke vrijwilligheid geregeld en geborgd wordt. 

Lees de volledige brief hier (PDF) en het begeleidend schrijven aan de voorzitter van de eerste kamer commissie

De leden van de fractie van de SP vroegen aan te geven hoe de ontwikkeling van de afzonderlijke kosten- en batenposten gecontroleerd wordt. Met de leden van de SP-fractie acht ik het van belang om goed zicht te hebben op de ontwikkeling van de kosten en baten van de uitrol van de op afstand uitleesbare meter. Om die reden is in 2010 door KEMA de kosten-batenanalyse geactualiseerd op basis van de nieuwe situatie van vrijwillige acceptatie.

Uit de KEMA-studie blijkt dat de volgende factoren het meest van invloed zijn op de kosten en baten: (1) het aantal switches van leverancier, (2) het
uitrolpercentage, (3) de efficiëntie van de uitrol, (4) de kosten van op afstand uitleesbare meters en (5) energiebesparing.

...Het uitrolpercentage, de tweede factor hierboven genoemd, wordt door de NMa geïnventariseerd aan de hand van de hiervoor genoemde vragenlijsten. Meer specifiek gaat het dan om aantallen te plaatsen, geplaatste en geweigerde meters en de vraag of deze meters worden uitgelezen of administratief uit
zijn gezet. De NMa betrekt verschillende aspecten bij de beoordeling van de efficiëntie van de uitrol en de kosten van de meter, de derde en vierde factor die hierboven zijn genoemd.

....De leden van de SP-fractie stelden voorts de vraag op welk moment conclusies worden getrokken als de kosten en baten afwijken van de verwachtingen. De ontwikkeling van de kosten en baten heeft mijn volle aandacht. De introductie van de op afstand uitleesbare meter is immers geen doel op zich, maar een instrument dat moet bijdragen aan een betaalbare en duurzame energievoorziening.

Lees alles bij de bron; ikregeer

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha