Uit het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel Wet cameratoezicht douane.

...Het wetsvoorstel regelt de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van vaste en mobiele camera’s door de douane. Deze camera’s kan de douane gebruiken ten behoeve van de toezichtstaken die de douane al heeft op grond van het Douanewetboek van de Unie (DWU) en de Algemene douanewet (Adw). Het wetsvoorstel voorziet in de opname van grondslagen, waarborgen en randvoorwaarden voor het gebruik van camera’s wanneer (bijzondere)
persoonsgegevens worden verwerkt. Het voorstel wijzigt daartoe de Adw. 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft eerder geadviseerd over dezelfde materie. Dit betrof een advies over het wetsvoorstel versterking
grondslag cameratoezicht, dat onderdeel uitmaakte van het pakket Belastingplan 2022. Het voorstel is naar aanleiding van het advies over het Belastingplan 2022 uit het pakket Belastingplan 2022 gehaald. Daarna is besloten het voorstel niet in te dienen bij de Tweede Kamer. In plaats daarvan is het voorliggende, gewijzigde en uitgebreide wetsvoorstel ter advisering bij de Afdeling aanhangig gemaakt.

De Afdeling adviseert in het wetsvoorstel op te nemen dat individuele natuurlijke personen slechts worden geïdentificeerd voor zover dat noodzakelijk is voor de vervulling van de taken van de douane. Ook adviseert zij om in te gaan op het delen van gegevens met amenwerkingsverbanden. Tot slot adviseert zij om de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (opnieuw) te raadplegen over het wetsvoorstel.

In verband daarmee is aanpassing wenselijk van het wetsvoorstel en de toelichting.

Alles bij de bron; RijksOverheid