Tijdens het Commissiedebat Luchtvaart van 6 oktober 2022 is aan de toegezegd dat de Kamer wordt geïnformeerd over de stand van zaken rondom de gegevensuitwisseling van misdragende passagiers tussen luchtvaartmaatschappijen.

Vervolgens is het kabinet met de motie verzocht in overleg te gaan met de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en luchthavens over een tijdpad voor het zo snel als mogelijk delen van zwarte lijsten. Met deze brief wordt u geïnformeerd over de uitkomsten en worden de motie en de toezegging afgedaan.

...De Nederlandse luchtvaartmaatschappijen hebben daarnaast een stappenplan opgesteld dat beschrijft welke (vervolg)stappen noodzakelijk zijn om zwarte lijsten met unruly passengers onderling te kunnen gaan delen....

...de luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia voor eind van 2022 mogelijk zou worden om de zwarte lijsten onderling te delen. Dit is inmiddels gerealiseerd. Op basis van die ervaring en kennis kan nu het gezamenlijke stappenplan worden doorlopen. Met het doorlopen van het stappenplan moet blijken in hoeverre het delen van de zwarte lijsten significant bijdraagt aan het terugbrengen van het aantal misdragende passagiers....

Naast KLM en Transavia deelt ook TUI binnen haar organisatie met andere Europese dochtermaatschappijen zwarte lijsten. Deze privacygevoelige informatie kan namelijk op dit moment enkel binnen dezelfde moederorganisatie van deze luchtvaartmaatschappijen worden gedeeld. Onderstaand stappenplan beschrijft wat er nodig is om ook tussen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen van verschillende moederorganisaties zwarte lijsten te kunnen delen....

....Stap 3

Naar aanleiding van bovenstaande analyses zal met de Autoriteit Persoonsgegevens een gesprek plaatsvinden over de concrete invulling van de vergunningseisen. Naar verwachting wordt deze stap in het vierde kwartaal van 2023 uitgevoerd. 

Stap 4

Vervolgens zullen de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen op basis van deze analyses bepalen of het bedrijfsmatig opportuun is om de zwarte lijsten onderling te delen. Hierbij wordt de effectiviteit van het delen van de zwarte lijsten afgezet tegen de daarvoor benodigde middelen en inzet. Deze laatste stap zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024 afgerond zijn.

Alles bij de bron; RijksOverheid