Ingevolge mijn toezegging tijdens de mondelinge behandeling van de wet in de Eerste Kamer d.d. 29 juni 2010, heb ik tevens een circulaire doen uitgaan aan burgemeesters betreffende het burgemeestersbevel twaalfminners: artikel 172b Gemeentewet (Staatscourant nr. 13482, 31 augustus 2010).

Deze circulaire bevat, met het oog op de ingrijpendheid van de onderhavige bevoegdheid en de relatie tot de Grondwet en het Europees verdrag voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, nadere informatie ten behoeve van een juiste en zorgvuldige toepassing van artikel 172b.

Met deze circulaire voldoe ik aan het tweede deel van de motie Dölle c.s. (Kamerstukken Eerste Kamer, 31467, H).

Lees de circulaire hier  (PDF)


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!