Bij eerste nota van wijziging bij dit wetsvoorstel (Kamerstukken II 2009/10, 32 168, nr. 7) is aan de officier van justitie, na schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris, en de rechter-commissaris de bevoegdheid toegekend om van een minderjarige, die niet wordt verdacht van een misdrijf, zonder zijn toestemming celmateriaal te laten afnemen en te gebruiken ten behoeve van DNA-verwantschapsonderzoek, indien dat in het belang van het onderzoek is.

Deze bevoegdheid is beperkt tot de bij die nota van wijziging in de artikelen die gaan over mensen-smokkel,te vondeling leggen van een kind, mensenhandel, mensenroof of kindermoord of –doodslag

Bij de onderhavige nota van wijziging wordt aan deze ernstige misdrijven een aantal ernstige zeden-misdrijven toegevoegd. deze misdrijven waren in de eerste nota van wijziging niet aangewezen  omdat ten tijde van de totstandkoming niet gedacht was aan de situatie waarin de verkrachting of ontucht pas veel later wordt ontdekt doordat een baby wordt geboren of een foetus wordt verkregen als gevolg van een abortus of miskraam.

Om die reden acht ik het gerechtvaardigd om in geval van de bij deze nota van wijziging aangewezen ernstige  zedenmisdrijven een uitzondering te maken op het strafvorderlijk uitgangspunt dat gedwongen toepassing van een dwangmiddel dat een beperking oplevert op het recht op iemands onaantastbaarheid van het lichaam, beperkt is tot personen op wie een verdenking rust.

Lees alles bij de bron; ikregeer


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!