In het voortgezet algemeen overleg van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer gehouden op 7 juni 2012, is door het Lid Hennis-Plasschaert (VVD) de vraag aan de orde gesteld in hoeverre het, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wijziging van de Paspoortwet, mogelijk is om een Nederlandse identiteitskaart (NIK) of ander identiteitsbewijs te verstrekken aan burgers die (al of niet vanwege gewetensbezwaren) geen vingerafdrukken willen afgeven....

...Wat betreft de vraag van het Lid Hennis-Plasschaert overweegt de Afdeling dat de Paspoortwet op dit moment de verplichting bevat om in de NIK vingerafdrukken op te nemen. Bij de uitvoering van die wettelijke regeling is het bestuur gebonden aan die verplichting tot op het moment dat de wet op dat punt wordt gewijzigd en de verplichting tot het opnemen van vingerafdrukken vervalt. Vooruitlopend op de parlementaire goedkeuring en de inwerkingtreding van die wetswijziging bestaan er gegeven de huidige wettelijke kaders noch op grond van de Paspoortwet, noch op basis van een andere wettelijke regeling mogelijkheden om af te wijken van de bestaande verplichting tot het opnemen van vingerafdrukken in de NIK. Het kabinet volgt deze opvatting van de Afdeling.

Alles bij de bron; deoverheid