Het Inzetkader Gezichtsherkenningstechnologie Politie biedt handvatten om plannen en concepten voor de inzet van gezichtsherkenningstechnologie die binnen de politie in ontwikkeling zijn te toetsen. Daarbij wordt de specifieke context van de inzet van gezichtsherkenningstechnologie steeds meegenomen.

Elke nieuwe inzet van gezichtsherkenningstechnologie moet daarom apart getoetst worden. Van een (volledig) nieuwe inzet is sprake wanneer operationele omstandigheden of technische aspecten van de beoogde inzet van gezichtsherkenningstechnologie zijn veranderd ten opzichte van een eerdere getoetste inzet, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een nieuw type technologie voor gezichtsherkenning, aanpassingen in de gebruikte technologie, of in de opvolgingsplanning.

Het inzetkader bepaalt dat moet worden gestreefd naar een zo gericht mogelijke inzet van gezichtsherkenningstechnologie, zodat deze kan worden benut waar dit van toegevoegde waarde is, terwijl grondrechten goed zijn geborgd. Ook bepaalt het kader dat de inzet van gezichtsherkenningstechnologie altijd moet passen binnen de bredere Nederlandse rechtsorde.

Het kader benoemt tien relevante factoren die bij deze beoordeling moeten worden gewogen. Daarnaast omschrijft het kader een aantal‘harde’randvoorwaarden waaraan de inzet van gezichtsherkenningstechnologie minimaal moet voldoen. Deze kunnen worden onderverdeeld in rapportage- en toetsingsverplichtingen, systeemvoorwaarden, menselijke controle en toezicht, privacy en datagovernance en transparantie en verantwoording.

Toetsing vindt niet alleen voorafgaand aan de operationele inzet van gezichtsherkenningstechnologie plaats, maar ook tijdens en na afloop. In de komende drie jaar wordt de inzet van gezichtsherkenningstechnologie getoetst op basis van dit inzetkader. In die periode wordt het inzetkader geëvalueerd en eventueel aangepast.

Het Inzetkader Gezichtsherkenningstechnologie Politie is inmiddels een keer toegepast. Dit heeft geleid tot bekrachtiging door de (plv) korpschef van een positieve beoordeling. In het tweede halfjaarbericht politie van 2023 informeer ik u over de ervaringen met het inzetkader tot dat moment.

Alles bij de bron; RijksOverheid