Brief regering; Wet openbaarheid van bestuur

Met deze brief wil ik u informeren over het beleid inzake de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Een deel van de voorstellen voor de Wob voert terug naar de discussie over misbruik van de Wob, zoals die is gevoerd in het debat over verlenging van de beslistermijnen van de Wob in verband met de inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (hierna: Wet dwangsom) in 2009.

Rapportage Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken.

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar omvangrijke en/of complexe, en oneigenlijke Wob-verzoeken. Research voor Beleid heeft dit onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerd. Het bestond uit een documentenstudie, enkele interviews, en een enquête onder diverse bestuursorganen.

Bijlagenrapport. Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken.

Dit rapport bevat bijlagen bij het hoofdrapport ´Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken’. Het bevat de uitnodigingsbrief en de vragenlijst van de enquête , de rechte tellingen van de antwoorden en de antwoorden op open vragen uit de vragenlijst.

Bronnen; ikregeer