De Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met de 'Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma' die de inlichtingendiensten meer mogelijkheden geeft. 

De nieuwe wet geeft de diensten de mogelijkheid om af te wijken van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017). Daarnaast wordt ook het toezicht aangepast.

Zo zal, in plaats van bindende toetsing vooraf door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), er tijdens en na de inzet van een bevoegdheid toezicht plaatsvinden door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD). De CTIVD kan een operatie per direct stopzetten en besluiten dat de gegevens die hierbij verkregen zijn moeten worden vernietigd.

Tevens wordt het makkelijker om internetverkeer dat via de kabel loopt af te tappen. Een andere aanpassing is dat het mogelijk wordt voor de diensten om tijdens een lopend onderzoek, waarbij een aanvaller overstapt naar een nieuwe server of apparaat, deze te blijven volgen zonder dat er eerst toestemmingsaanvraag moet worden ingediend.

Daarnaast worden bulkdatasets, die uit onderschepte gegevens bestaan, standaard anderhalf jaar bewaard, maar kan die periode steeds worden verlengd. Ook is een beroepsmogelijkheid geïntroduceerd bij de Raad van State. Hiermee wordt volgens het ministerie een weeffout in het stelsel van toetsing en toezicht hersteld en ligt de definitieve uitleg van de wetgeving bij de rechter.

Vorige week debatteerde de Eerste Kamer over de tijdelijke wet. Daaruit bleek dat een groot deel van de woordvoerders van mening is dat de tijdelijke wet noodzakelijk is, maar er was ook kritiek. De Partij voor de Dieren noemde het een sleepwet in vermomming. Daarnaast waren er bij de meeste fracties zorgen of de tijdelijke wet - die vier jaar van kracht zal zijn - voldoende is om de langverwachte herziening van de Wiv 2017 tot stand te doen komen.

Bovendien waren er zorgen over de in de tijdelijke wet voorgestelde wijziging van het toezichtstelsel op de diensten en het delen van data met buitenlandse veiligheidsdiensten.

Alles bij de bron; Security