Verslag van de informele bijeenkomst van de 

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 

17-18 januari 2013 te Dublin 

Gegevensbescherming

De Raad gaf de richting aan voor de verdere onderhandelingen op een drietal punten: 

1. Individuele personen die incidenteel gegevens verwerken moeten buiten de werkingssfeer van de verordening blijven, 
als zij dit niet beroeps- of bedrijfsmatig doen.  

2. Het recht om vergeten te worden werd verwelkomd, maar bij de toepassing worden grote problemen voorzien.  

3. Over de noodzaak van sancties bestond geen verschil van mening. Veel delegaties vonden de boetes te dwingend en te hoog, 
wilden over meer sanctie-instrumenten kunnen beschikken en de toepassing daarvan aan nationale gegevensbeschermingscolleges overlaten. 

 

docDe paragrafen over gegevensbescherming staan in dit [detail] document