Hierbij zend ik u het rapport “pdfEen meewerkverplichting bij grootschalig DNA- onderzoek in strafzaken”... Van een grootschalig DNA-onderzoek is sprake indien aan vijftien personen of meer tegen wie geen verdenking van een ernstig misdrijf bestaat, maar van wie wel vermoed wordt dat zij behoren tot een bepaalde kring van personen waarbinnen de dader van een ernstig misdrijf gezocht moet worden, wordt gevraagd vrijwillig hun celmateriaal af te staan met het doel het DNA-profiel uit dat celmateriaal te vergelijken met het DNA-profiel van het spoor van het misdrijf...

...Gedwongen medewerking aan een strafvorderlijk DNA-onderzoek is naar huidig recht alleen maar mogelijk bij mensen op wie een verdenking van een ernstig misdrijf rust en ten aanzien van wie een grote mate van waarschijnlijkheid bestaat dat zij het misdrijf hebben begaan.

4. Conclusie

Het onderzoek is doorwrocht en geeft goed inzicht in de belemmeringen die bestaan voor de invoering van een meewerkplicht aan een grootschalig DNA- onderzoek en dat een meewerkplicht in de onderzochte landen niet algemeen geaccepteerd is. Ook bieden de onderzochte meewerkverplichtingen op andere rechtsgebieden geen aanknopingspunten voor het creëren van een meewerkplicht op het terrein van DNA-onderzoek, aangezien deze wezenlijk anders van aard, grondslag en strekking zijn.

Tenslotte laat de uitgevoerde toets met betrekking tot de verenigbaarheid van een meewerkplicht aan grootschalig DNA-onderzoek met in het EVRM geformuleerde rechten zien dat het risico bestaat dat het EHRM een meewerkplicht strijdig zal verklaren met het verdrag.

Alles bij de bron; RijksOverheid