Minister van der Steur (VenJ) stuurt de 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel houdt verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie.

...In reactie op Uw brief van 7 juli 2016 met kenmerk 2015Z23432/2016D29161, kan ik melden dat met toezending van deze tweede nota van wijziging aan de toezegging in de kabinetsreactie naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de richtlijn dataretentie door het Hof van Justitie van de Europese Unie (Kamerstukken II 2014/15, 33 542, nr. 16) is voldaan. Daarmee kan de behandeling van onderhavig wetsvoorstel worden voortgezet.

Alles bij de bron; RijksOverheid