Overheid, Politiek & Wetgeving

Het hergebruik van persoonsgegevens in openbare registers wordt verboden. Wordt hiervan afgeweken, dan moet dat wettelijk worden vastgelegd. Dat staat in een aangepast conceptvoorstel van een wetswijziging over datagebruik door de overheid.

Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die vorige week forse kritiek uitte op eerdere plannen.

Het doel van de wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie is dat overheidsorganisaties meer en vaker open data beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld voor hergebruik en onderzoek. Het gaat dan over informatie die al openbaar is en waar niet extra voorzichtig mee omgegaan hoeft te worden.

Volgens AP werd in het oorspronkelijke concept te veel ruimte gelaten aan overheidsinstellingen om zelf af te wegen of persoonsgegevens zijn te delen. Dat zou datahandel in de hand werken doordat bedrijven profielen van burgers op konden stellen met behulp van telefoonnummers, adresgegevens en informatie over eigendommen van burgers uit overheidsdata.

Volgens Binnenlandse Zaken is in het aangepaste conceptvoorstel nu voldoende vastgelegd dat iedere burger de baas is en blijft over zijn eigen persoonsgegevens. '...Daarom verbiedt het kabinet in het gewijzigde wetsvoorstel het hergebruik van persoonsgegevens door overheden uitdrukkelijk’, staat in de toelichting.

In 2019 heeft de EU de Open data-richtlijn aangenomen. Alle landen van de EU moeten deze opnemen in hun nationale wetgeving. In Nederland wordt daarom de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) aangepast.

Alles bij de bron; Computable


 

Er is flinke kritiek op de permanente ‘coronawet’ die de regering na de zomer wil invoeren. Onder meer een coalitie van burgemeesters en gemeenten vindt dat er vlak voor de zomer een wet in elkaar is gedraaid waar heel wat op af te dingen valt. Ook andere adviesraden en bijvoorbeeld de GGD uitten kritiek.

Deze ‘coronawet’ wordt onderdeel van de bestaande Wet publieke gezondheid (Wpg), en is niet zomaar een wet. Hiermee verkrijgt de regering bij een oplevende epidemie permanent bevoegdheden tot het nemen van maatregelen die grondrechten kunnen beperken. Denk aan het verplicht afstand houden, sluiten van publieke plekken, een test- of quarantaineplicht, of het verplicht dragen van een mondkapje.

'Daarmee worden feitelijk twee systemen naast elkaar gezet. We hebben de Wet op de veiligheidsregio's, waarbij burgemeesters en voorzitters van veiligheidsregio's bepaalde taken en verantwoordelijkheden hebben. Nu komt er een wet naast te liggen - de Wet publieke gezondheid - waarin die bevoegdheden nét even anders worden neergelegd. Wij denken dat het beter was geweest om één systeem aan te houden in tijden van crisis, en niet om er een nieuw systeem naast te leggen via die Wet publieke gezondheid.', zo zegt burgemeester van Alphen aan den Rijn en voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters Liesbeth Spies.

Alles bij de bron; BNR


 

De Raad van State heeft het wetsvoorstel afgeschoten dat de wettelijke basis moet leggen onder het opereren van het Digital Trust Center (DTC) onderdeel van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Deze Wet Bevordering Digitale Weerbaarheid Bedrijven is helemaal niet nodig, vindt het hoogste adviesorgaan van de regering. In plaats van zo’n zelfstandige wet is het beter de bestaande Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) aan te passen, vindt het adviesorgaan.

Verder vreest het adviesorgaan dat het DTC en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) in elkaars vaarwater terecht kunnen komen. Hun taken lijken elkaar te overlappen. Beide organisaties kunnen straks analyses uitvoeren en (technisch) onderzoek doen naar verzamelde informatie.

Hierdoor ontstaat het risico van uiteenlopende adviezen. De Raad van State zag dat eerder gebeuren toen begin 2020 kwetsbaarheden opdoken rond Citrix-software. Het NCSC en de AIVD schatten destijds de veiligheidsrisico’s anders in.

Het is nu aan het ministerie van EZK om te bepalen wat de volgende stappen worden. Het departement ook het advies van de Raad van State naast zich neer leggen.

Alles bij de bron; Computable


 

Streamingdienst VoetbalTV hoeft geen boete te betalen voor het overtreden van privacyregels. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) besloot in 2020 dat de zender een boete van 575.000 euro moest betalen, maar de Raad van State heeft dat besluit woensdag teruggedraaid.

De Raad van State vindt dat de AP had moeten concluderen dat VoetbalTV niet uitsluitend een commercieel belang had bij het maken van beelden van voetbalwedstrijden. De toezichthouder heeft de boete onterecht opgelegd.

De AP zegt in een reactie zich zorgen te hebben gemaakt, "omdat het ging om duizenden, misschien wel tienduizenden kinderen, die in hun vrije tijd werden gefilmd" en dat die beelden zonder hun toestemming op internet werden uitgezonden.

Die filmpjes kunnen op internet belanden en jou een leven lang achtervolgen. Kinderen moeten ongestoord kunnen sporten in hun vrije tijd; het voetbalveld is geen Big Brother-huis."

Alles bij de bron; NU


 

D66 en de SP willen opheldering over het opvragen van gegevens over 800.000 ggz-patiënten door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zonder dat patiënten hiervoor toestemming hebben gegeven. Als het aan de SP ligt geven patiënten voortaan eerst toestemming voordat hun gegevens worden gedeeld.

Sinds 1 juli zijn psychiaters, psychologen en andere zorgverleners verplicht om deze informatie aan de NZa aan te leveren. De Zorgautoriteit stelt dat de informatie gedepersonaliseerd is en niet te herleiden tot individuele patiënten, maar dat het over aanvullende informatie beschikt om dit wel te doen. Critici van de dataverzameling spreken van een doorbreking van het medisch beroepsgeheim.

"Kunt u aangeven waarom het acceptabel is dat door patiëntgegevens te versleutelen en te pseudonimiseren "de herleidbaarheid tot personen tot een minimum beperkt is", maar er daarmee dus nog altijd een risico bestaat dat deze gegevens wel degelijk herleidbaar zijn?", willen SP-Kamerleden Leijten en Hijink van minister Kuipers van Volksgezondheid weten.

Leijten en Hijink vragen de minister ook of hij ervoor wil zorgen dat patiënten altijd vooraf toestemming moeten geven voordat hun gegevens gedeeld mogen worden. "Zo nee, kunt u uitgebreid toelichten waarom niet?", vragen ze verder. 

D66-Kamerleden Raemakers en Van Ginneken willen van minister Helder voor Langdurige Zorg weten op welke wettelijke grondslag het delen van deze gegevens en het eventueel opleggen van sancties zijn gebaseerd. "Kunt u uiteenzetten hoe de NZa de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dat informatiedeling proportioneel en doelgebonden moet zijn, heeft gewogen met het kiezen voor deze werkwijze?", zo vragen ze verder.

De minister moet ook duidelijk maken of een medisch-ethische toetsingscommissie een oordeel heeft gegeven over deze werkwijze en of de Autoriteit Persoonsgegevens met de werkwijze heeft ingestemd. De ministers hebben drie weken om met een reactie te komen.

Alles bij de bron; Security


 

Burgers die in augustus 2021 hun ongenoegen hebben geuit over de dienstverlening van de AP, wachten in 2022 nog steeds op de afhandeling van hun klacht.

"Dat is zorgelijk, terecht nemen burgers hierover contact op." schrijft de Nationale ombudsman. Het is niet voor het eerst dat de ombudsman de AP op de vingers tikt. Dat gebeurde in december vorig jaar ook al. In mei beloofde de privacywaakhond mensen met klachten beter op de hoogte te houden.

De Autoriteit Persoonsgegevens erkent de problemen met de afhandeling van klachten en zegt de interne processen en werkwijzen te verbeteren, meer werknemers aan te trekken en de capaciteit te vergroten. Met die voornemens moet de klachtafhandeling worden verbeterd.

De ombudsman is positief over de plannen, maar blijft zich zorgen maken vanwege de achterstanden en lange wachttijden die er op dit moment zijn. Daarom wil de waakhond na de zomer verder met de AP in gesprek om de stappen en voornemens door te nemen.

Alles bij de bron; NU


 

De gegevens van burgers moeten betere bescherming krijgen in de Dataverordening. Het is niet zo dat dit voorstel bedrijven standaard toegang verleent tot de data van gebruikers, maar het maakt het te makkelijk voor overheden om gegevens op te vragen. Minister Adriaansens en staatssecretaris Van Huffelen  reageren op de zorgen van Eerste Kamerleden over de belangrijke Europese wetgeving.

Adriaansens en Van Huffelen zijn positief over de verwachte opbrengsten van de Data Act of Dataverordening, die het delen van data moet bevorderen. De verordening is een poging van Europa om meer grip te krijgen en een volgende stap in de datarace.

Maar het huidige voorstel voor de verordening ‘laat teveel ruimte aan overheden om naar eigen inzicht gegevens op te vragen en biedt onvoldoende waarborgen’. Overheden kunnen bij algemene noodsituaties gegevens opvragen, maar de definitie van ‘uitzonderlijke noodzaak’ is bijvoorbeeld ruim en abstract geformuleerd. Het kabinet gaat voorstellen doen om dit te verhelpen.

En de verhouding tussen de Dataverordening en de AVG-privacywetgeving moet duidelijk zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Europese privacywaakhond EDPB vrezen een verzwakking van de AVG. ‘Het moet duidelijk zijn dat de Dataverordening geen enkele afbreuk doet aan de AVG.’ Het kabinet ziet geen noodzaak, zoals de EDPB wel aanraadde, om een nieuwe toezichthouder in te richten. De bestaande toezichthouders zoals de AP zouden daar voldoende geschikt voor zijn. Versnippering van toezicht blijft wel een belangrijk aandachtspunt. 

Alles bij de bron; AGConnect


 

Bij de uitgifte van paspoorten zijn een decennium lang structureel fouten gemaakt die corruptie in de hand werken. Uit een grote steekproef bij 17 gemeenten is gebleken dat tussen 2010 en 2019 in ruim 25 procent van de gevallen de procedure voor de uitgifte van paspoorten niet is gevolgd. Dat staat in een brief van staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties, D66) aan de Tweede Kamer...

...Bij onderzoeken is inmiddels in tientallen gevallen vastgesteld dat criminelen gebruikmaken van legaal uitgegeven paspoorten met daarop een foto die niet correspondeert met de naam van de gebruiker. 

Begin deze week is bij een openbare zitting in een rechtszaak tegen een Haagse gemeenteambtenaar gebleken dat ruim twintig criminelen de afgelopen jaren legaal uitgegeven paspoorten hebben gekregen. De ambtenaar in kwestie deed zowel de aanvraag als de uitgifte voor dat paspoort zelf. Dat is tegen de regels. Een ambtenaar die de aanvraag doet, mag niet betrokken zijn bij de uitgifte van de pas.

Er zijn meer problemen geconstateerd. In ruim 180.000 gevallen is zonder specifieke reden een pasfoto goedgekeurd terwijl de apparatuur die foto had afgekeurd. En in 18.000 gevallen is afgeweken van procedures voor de looptijd, of zijn paspoorten buiten kantooruren verstrekt wat de controle moeilijker maakt. Ook gebleken dat het bestand van de gemeenten voor het aanvragen en archiveren van reisdocumenten onjuiste gegevens bevat. Naar de omvang van dit probleem wordt onderzoek gedaan. 

Met de gemeentesecretarissen van de grote gemeenten is er een verbeterprogramma opgesteld. Zo zal baliepersoneel dat betrokken is bij de uitgifte van identiteits- en reisdocumenten verplicht worden gecertificeerd en moeten zij in de toekomst in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag.

Alles bij de bron; NRC


 

..big brother is het wel, het voorstel van het kabinet om telecomproviders te verplichten de inhoud van sms-berichten te laten monitoren. Ook een verbod op anonieme prepaid simkaarten wordt voorgesteld, allemaal om online fraude als spoofing en phishing tegen te gaan, zo ontdekte Security.NL in voorstellen om de Telecommunicatiewet te wijzigen...

...In het wetsvoorstel gaat het verder over ‘aanvullende maatregelen’ om online fraude tegen te gaan. Een daarvan is een verbod op anonieme simkaarten. ‘Ook een verplichte registratie van gebruikers van prepaid simkaarten kan bijdragen aan de bestrijding van online fraude’.

Effectiviteit en proportionaliteit van deze maatregel wordt nog onderzocht. Een verbod op anonieme simkaarten werd overigens in 2017 al eens voorgesteld. Toen was de conclusie dat dit ‘geen groot voordeel’ bij de opsporing van criminelen en terroristen heeft.

In 2019 vond toenmalig Justitieminister Ferd Grapperhaus dat zo’n verbod ‘weinig meerwaarde heeft’ voor opsporings- en veiligheidsdiensten en bovendien eenvoudig te omzeilen is. 

Alles bij de bron; Cops-in-Cyberspace


 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is het project Modernisering Afname Biometrie (MAB) gestart dat als doel het uitfaseren van geprinte pasfoto's heeft. In plaats daarvan zal er gebruik worden gemaakt van "live enrollment".

Volgens staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering verkleint een ter plekke gemaakte gezichtsopname de kans op het onjuist koppelen van een afbeelding aan een persoon, voorkomt het de manipulatie van foto’s in het aanvraagproces en verhoogt het de kwaliteit van de afbeelding. "In de huidige werkwijze verliest de foto aan kwaliteit wanneer deze eerst wordt geprint en vervolgens wordt ingescand tijdens het aanvraagproces", zo laat de minister verder in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Binnen het MAB-project wordt nu gekeken naar een aanpak en voorstel voor de afname van biometrie die technisch, juridisch en financieel goed onderbouwd is.

Van Huffelen laat onderzoeken of dit op korte termijn op vrijwillige basis is te realiseren, vooruitlopend op een wettelijke verplichting. "Burgers kunnen er dan zelf voor kiezen om aan de balie een gezichtsopname te laten maken", aldus de staatssecretaris, die dit najaar met meer informatie hoopt te komen.

Alles bij de bron; Security


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!